Typ hierboven uw zoekterm of scroll hieronder - Hulp bij zoeken

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - mr. F.J. Van Eeckhoutte - lees de gebruiksvoorwaarden

onverbindendverklaring / onverbindend verklaren / onverbindend verklaard Eng.: declare a rule non-binding : staatsrecht - een rechter is verplicht om regels van lagere rang te toetsen aan regels van hogere rang en bij tegenstrijdigheid de lagere verbindende kracht te ontnemen. Zie ook: nadere verklaring algemeen verbindend voorschrift (avv) / (mv.) algemeen verbindende voorschriften

onverbruikbare zaken : zakenrecht - zaken die, als ze volgens hun bestemming worden gebruikt, niet teniet gaan, die dus meermalen gebruikt kunnen worden. Bijv. een fiets.

onverdeelde boedel : erfrecht - een boedel of nalatenschap die nog niet is verdeeld. De erfgenamen van een overledene zijn ieder voor een bepaald gedeelte gerechtigd tot de nalatenschap (de boedel). Zolang de erfgenamen de boedel nog niet hebben verdeeld/zolang zij nog niet bepaald hebben wie welke spullen uit de boedel in eigendom krijgt, spreekt men van een onverdeelde boedel.

onverdeelde eigendom : huwelijksvermogensrecht - de verdeling van bezittingen en schulden die gemeenschappelijk eigendom waren. Tot aan het moment van boedelscheiding is er sprake van 'onverdeelde eigendom'. De boedelscheiding kan worden vastgelegd in een akte van scheiding en deling. (bron: huizenveiling.nl)

onverenigbaarheid van betrekking : staatsrecht - Incompatibiliteit; twee betrekkingen die niet tegelijkertijd door één persoon mogen worden vervuld, zoals bijv. parlementslid en minister. Art. 57 Grondwet

onverminderd Eng.: and it will not affect what follows : rechtswetenschap - hetgeen het voorzetsel ~ volgt, blijft gelden. Bijv. bij ontbinding van de overeenkomst zal de nalatige partij een terstond opeisbare boete van € 5.000 verbeuren, ~ het recht op aanvullende schadevergoeding.

onveroordeelden : strafrecht - personen die gevangen zitten, maar nog niet veroordeeld zijn.

onverplichte rechtshandeling Eng.: non-obligatory juridical act : vermogensrecht - een verklaring van een bevoegd en bekwaam persoon uit eigen beweging (onverplicht), waaraan door de wet rechtskracht wordt toegekend. Bijv. uit eigen beweging een overeenkomst ondertekenen. Art. 32 Boek 3 BW en 45 Boek 3 BW

onverschuldigde betaling / onverschuldigd betalen / onverschuldigd betaald Eng.: unjustified enrichment : verbintenissenrecht - het recht om terug te vorderen als een zaak of geld aan een ander is gegeven zonder rechtsgrond. Art. 203 Boek 6 BW en 26 hw - Zie ook: nadere verklaring zaAKWaarneming nadere verklaring ongerechtvaardigde verrijking ongerechtvaardigd verrijken / ongerechtvaardigd verrijkt. nadere verklaring surseance van betaling

onverteerde inkomsten Eng.: the communal income after deduction of household costs : huwelijksvermogensrecht - inkomen van de echtgenoten dat na aftrek van de kosten van de huishouding overblijft en dat in het kader van een periodiek verrekenbeding na afloop van elk jaar tussen hen beide wordt gedeeld. Art. 132 Boek 1 BW

onvervreemdbaar : auteursrecht - niet overdraagbaar op iemand anders, bijv. het persoonlijkheidsrecht van een auteur. Art. 25 Aw

onverwijld Eng.: immediately / as soon as possible : rechtswetenschap - onmiddellijk, met gezwinde spoed. Zie ook: niet gelijk aan onmiddellijkheidsbeginsel

onvolledig bewijs : burgerlijk procesrecht - bewijs dat, naar het oordeelvan de rechter, op zichzelf niet voldoende is om de te bewijzen feiten als vaststaand aan te nemen. Dergelijk ~ kan dan aangevuld worden met een getuigenverklaring van een partij zelf. Art. 164 Rv - Zie ook: nadere verklaring bewijs

onvoorwaardelijk Eng.: unconditional : rechtswetenschap - zonder voorwaarden of eisen te stellen. Art. 236 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling voorwaardelijk

onvoorwaardelijke straf Eng.: unsuspended penalty : strafrecht - straf die daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd. Art. 15 WvSr - Zie ook: tegenstelling vrijspraak onderdeel straffen

onvoorzichtigheid Eng.: carelesness : strafprocesrecht - schuldvorm; indien iemand onvoorzichtig handelt, weet hij dat aan zijn handelen vervelende gevolgen kunnen zitten. Echter, deze gevolgen neemt hij voor lief. Daarom is onvoorzichtigheid een vorm van bewuste schuld.

onvoorziene omstandigheden : rechtswetenschap - gebeurtenissen die men van te voren niet kon voorzien bij het sluiten van de overeenkomst, op grond hiervan kan de rechter de overeenkomst gedeeltelijk of geheel ontbinden. bijv. er wordt gegarandeert dat u bij ~ bent vrijgesteld van betaling. Art. 258 Boek 6 BW

onvoorziene omstandigheden : overeenkomstenrecht - een verandering in de overeenkomst tussen partijen die van te voren niet voorzien was. Dit is voor de rechter een reden om het contract te veranderen mits dit niet in strijdt is met de redelijkheid en billijkheid. Art. 258 Boek 6 BW

onvoorziene omstandigheden / imprévision; : burgerlijk recht - veranderingen waarmee door partijen bij het sluiten van hun overeenkomst geen rekening is gehouden omdat zij niet aan die mogelijkheden gedacht hebben; ~ geven de rechter de bevoegdheid de gevolgen van een overeenkomst te wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ~ moeten dan wel van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Art. 258 Boek 6 BW nadere verklaring imprévision

onvrij : internationaal publiekrecht - een vlag die ~ is geworden, betekent dat de staat van de vlag overheerst wordt door een andere staat. Art. 367 WvK

onwaardige Eng.: unfit to inherit : erfrecht - persoon die onwaardig is om erfgenaam te zijn of ander voordeel uit een nalatenschap te trekken en daarom van de erfenis wordt uitgesloten. Bijv. omdat hij de overledene om het leven heeft gebracht of met geweld de erflater heeft belet een uiterste wil te maken. Art. 3 Boek 4 BW en 885 Boek 4 BW (oud)

onwaardigheid : erfrecht - door het verrichten van bepaalde handelingen wordt men onwaardig om voordeel uit een nalatenschap te genieten. Bijv. diegene die onherroepelijk veroordeeld is omdat hij diegene waarvan hij erft, heeft vermoord is onwaardig om van het slachtoffer te erven. Art. 3 Boek 4 BW en 885 Boek 4 BW (oud)

onweerlegbaar Eng.: indisputable : - niet te weerleggen. Bijv. bewijs dat niet te weerleggen is.

onwettige kinderen Eng.: illegitimate children : personen- en familierecht - kinderen die buiten een wettig huwelijk zijn verwekt. Art. 197 Boek 1 BW en 5 Boek 1 BW

onwillig verzuim : fiscaal recht - niet gewilde terkortkoming; tekortschieten zonder een daarop gerichte wil; onopzettelijk doen of nalaten. Bijv. als de overschrijding van een bepaalde wettelijke termijn het gevolg is van een ~ wordt die overschrijding de belastingplichtige niet aangerekend. (bron: Van den Brink) Art. 15 wbr

onwillige getuige Eng.: unwilling witness : burgerlijk procesrecht - persoon die geen of niet graag een getuigenverklaring wil afleggen. Art. 199 Rv - Zie ook: nadere verklaring bedreigde getuige nadere verklaring gijzeling / gijzelen / gegijzeld nadere verklaring kostenveroordeling getuige

onzekerheidsexceptie Eng.: objection based on failure to give security : verbintenissenrecht - verweer dat niet als eerste hoeft te worden gepresteerd, omdat er goede redenen zijn om te vrezen dat de wederpartij zijn daar tegenoverstaande prestatie niet zal nakomen. Bijv. in het zicht van een faillissement. De verplichting wordt aldus opgeschort. Art. 263 Boek 6 BW - Zie ook: hierarchische verhouding opschortingsrecht

onzelfstandig schadebesluit / onzuiver schadebesluit : bestuursrecht - beslissing over de schade, welke beslissing is vervat in een ruimere, meer omvattende beslissing. Bijv. als het bestuursorgaan kan voorzien dat haar beslissing over een vergunning schade aan anderen zal toebrengen. Art. 3:04 AWB - Zie ook: tegenstelling zelfstandig schadebesluit / zuiver schadebesluit

onzerzijds Eng.: on our part : rechtswetenschap - van onze kant. Bijv. ~ is daarover niets bekend.

onzijdig persoon Eng.: neutral person : rechtswetenschap - persoon die buiten de partijen staat. Bijv. een neutraal persoon, een persoon die geen partij is bij het dispuut, die geen belang heeft bij een bepaalde uitkomst of resultaat.

onzijdigheid Eng.: neutral : rechtswetenschap - buiten de partijen staande. Bijv. een neutraal land ten tijde van oorlog.

onzorgvuldigheid : rechtswetenschap - zie: zorgvuldigheidsbeginsel; zorgvuldigheidsnorm.

onzuiver inkomen : fiscaal recht - totaal van de inkomsten, verminderd met de kosten.

onzuivere vrijspraak : strafrecht - tegen een vrijspraak van verdachte is geen beroep in cassatie mogelijk, tenzij er sprake is van ~; geval dat het Hof een verdachte vrijspreekt van iets anders dan was ten laste gelegd. Bijv. een tenlastelegging waarin staat dat de verdachte zonder vergunning een boom heeft gekapt, terwijl het in feite een struik betrof. Volgt hier vrijspraak op omdat een struik niet onder de delictsomschrijving 'het is verboden om bomen te kappen' valt, dan berust deze vrijspraak niet op een ontkenning van het feitelijk gebeurde, maar op de niet-toepasselijkheid van het verbod op het kappen van struiken. In een dergelijk geval kan het OM beroep in cassatie instellen en zal de HR eerst beoordelen of dit beroep ontvankelijk is. (G.J.M. Corstens) Art. 430 WvSv

oorkonde : strafrecht - in plechtige vorm opgestelde, schriftelijke verklaring en getuigenis over een rechtshandeling of over een rechtsfeit, die is opgesteld om als bewijsstuk in rechte te dienen bij een eventuele latere betwisting. Wordt ook wel diploma of charter genoemd. (Winkler Prins)

oorlog : oorlogsrecht - 1. Het Koninkrijk wordt niet in oorlog verklaard dan na voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal. 2. De toestemming is niet vereist, wanneer het overleg met de Staten-Generaal ten gevolge van een feitelijk bestaande oorlogstoestand niet mogelijk is gebleken. 3. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. 4. Het bepaalde in het eerste en het derde lid is van overeenkomstige toepassing voor een verklaring dat een oorlog beëindigd is. (art. 96 Gw) Onder oorlog wordt begrepen burgeroorlog.Onder tijd van oorlog wordt begrepen de tijd waarin oorlog dreigende is. Tijd van oorlog wordt mede geacht te bestaan zodra dienstplichtigen buitengewoon in werkelijke dienst worden opgeroepen en zolang zij buitengewoon in werkelijke dienst worden gehouden. Art. 96 Gw en 87 WvSr

oorlogsbuit : oorlogsrecht - a. alle goederen, welke door de Nederlandsche strijdkrachten in handen van den vijand zijn aangetroffen en in bezit genomen, zulks op het tijdstip van de inbezitneming; b. alle hier te lande aangetroffen goederen, welke door den vijand waren afgezonderd om ten behoeve van de oorlogvoering te dienen, zulks op het tijdstip van de bevrijding van het gebied, waar deze goederen zich bevonden; c. alle goederen, welke hier te lande in handen van den vijand zijn aangetroffen en door de Geallieerden aan Nederlandsche instanties zijn overgedragen, zulks op het tijdstip van de overdracht. Zie Wet van 24 april 1947, houdende voorzieningen onder den vijand aangetroffen goederen.

oorlogsgevaar : strafrecht - De wet bepaalt in welke gevallen ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid bij koninklijk besluit een door de wet als zodanig aan te wijzen uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd; zij regelt de gevolgen. Terstond na de afkondiging van een uitzonderingstoestand en voorts, zolang deze niet bij koninklijk besluit is opgeheven, telkens wanneer zij zulks nodig oordelen beslissen de Staten-Generaal omtrent het voortduren daarvan; zij beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. Art. 103 Gw

oorlogsmisdadiger : oorlogsrecht - persoon die tijdens de oorlog vergrijpen heeft begaan jegens het oorlogs- of volkenrecht of tegen de menselijkheid. (Van Dale)

oorlogsrecht Eng.: law of war : oorlogsrecht - rechtsgebied uit diverse verdragen zoals de Conventie van Genève en Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing; vooral m.b.t. het recht en de regels van oorlogsvoering en de behandeling van gewonden en krijgsgevangenen. Zie ook: hierarchische verhouding privacyrecht onderdeel casus belli onderdeel Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (WBBBG) onderdeel Oorlogswet voor Nederland (OWN)

oorlogsstrafrecht : strafrecht - strafrechtelijke regeling voor het geval dat er een oorlog uitbreekt. Bijv. Wet oorlogsstrafrecht. Art. 113 Gw - Zie ook: nadere verklaring oorlogsmisdrijven

oorlogsverklaring : oorlogsrecht - 1. Het Koninkrijk wordt niet in oorlog verklaard dan na voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal. 2. De toestemming is niet vereist, wanneer het overleg met de Staten-Generaal ten gevolge van een feitelijk bestaande oorlogstoestand niet mogelijk is gebleken. 3. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. 4. Het bepaalde in het eerste en het derde lid is van overeenkomstige toepassing voor een verklaring dat een oorlog beëindigd is. Art. 96 Gw

Oorlogswet voor Nederland (OWN) Eng.: Dutch War Act : bestuursrecht - wet van 3 april 1996 tot de vaststelling van buitengewone overheidsbevoegdheden oorlogstijd. Zo kan de bewegingsvrijheid fors worden beperkt en kunnen onderzoeksmiddelen, zoals afluisteren, fouilleren en inbeslagneming veel makkelijker worden ingesteld. Art. 1 own en 54 own - Zie ook: hierarchische verhouding Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (WBBBG) hierarchische verhouding oorlogsrecht

oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT's) : ruimtelijke ordening - Per kadastrale gemeente is een oorspronkelijke aanwijzende tafel gemaakt, waarin o.m. vermeld staan: naam, beroep en woonplaats van de eigenaar, het artikelnummer in de kadastrale legger, soort eigendom - bijv. huis en erf, weiland, bos en dergelijke - klassering, oppervlakte, en belastbare opbrengst voor de grondbelasting. De ~ mochten niet veranderd worden. Wijzigingen in de gegevens werden geboekt in suppletoire aanwijzende tafels (SAT's). Vanaf 1844 werden eigendomsovergangen van gehele percelen hierin niet meer geregistreerd en in 1863 zijn deze afgeschaft. (bron: Utrechts archief)

oorzaak van een verbintenis : verbintenissenrecht - hetgeen beide partijen gemeenschappelijk hebben beoogd.

oorzakelijk verband / causaliteit : aansprakeljkheidsrecht - verband tussen oorzaak en gevolg. Het ~ heeft betrekking op de vraag wie een bepaalde schade heeft veroorzaakt en dus de schadevergoeding moet betalen. Volgens de leer van de adequate veroorzaking is voor het gevolg slechts die oorzaak van belang, die voor het gevolg adequaat, d.w.z. redelijkerwijs te verwachten is. De HR gaat sinds 1970 uit van de schadevergoeding uit van de toerekeningsleer: de pleger van een onrechtmatige daad dient de schade te vergoeden voor zover deze hem naar redelijkheid kan worden toegerekend. (Huber c.s.) Bijv. het gerecht vindt niet bewezen dat er een ~ bestaat tussen de aangetoonde overtredingen van de milieuregels door de directie van S.E. Fireworks en het feit dat een brand op hun terrein aan de Tollenstraat zich kon uitbreiden tot explosies met de bekende fatale afloop. Art. 162 Boek 6 BW en 98 Boek 6 BW

oorzakelijkheid Eng.: causality : - oorzaak betreffend, het verband tussen oorzaak en gevolg, causaliteit. Bijv. schade aan je auto door een naar beneden vallende dakpan van het huis van de buurman omdat hij zijn dak niet goed heeft onderhouden. Art. 162 Boek 6 BW en 74 Boek 6 BW

op termijn Eng.: period of time : rechtswetenschap - op den duur; na verstrijking van enige tijd. Bijv. de debiteur zegde toe ~ te zullen betalen.

op verbeurte van Eng.: under penalty of forfeiture : rechtswetenschap - op straffe van verlies. Zie ook: nadere verklaring dwangsom / (mv.) dwangsommen / astreinte

opbod / opbieden / opgeboden : executierecht - openbare verkoop in het kader van de tenuitvoerlegging van een burgerlijk vonnis waarbij de koopovereenkomst tot stand komt met de hoogste bieder. Bijv. hij deed het hoogste bod, daarom werd hij de eigenaar. Art. 519 Rv - Zie ook: tegenstelling afmijning / afmijnen / afgemijnd

opbrengen Eng.: to bring in : - iets opleveren in de vorm van geld (betalen) of door het leveren van produkten of diensten.

opbrengst Eng.: earnings / proceeds / income / revenue. : economie - hetgeen wordt verkregen in ruil voor diensten of producten. Bijv. de opbrengst van de verkochte appels was € 100.

opcenten Eng.: supertax : fiscaal recht - procentuele verhoging van belastingen ten behoeve van de provincie of gemeente. Bijv. bevoegdheid van de provincies ingevolge de Provinciewet tot het heffen van ~ op de motorrijtuigenbelasting. Art. 222 pw en 6 iw 1990 - Zie ook: nadere verklaring rechten / leges nadere verklaring wettelijke indexering uitkering

opdracht / opdrachtovereenkomst Eng.: commission contract : overeenkomstenrecht - overeenkomst waarbij de ene partij (opdrachtnemer) zich tegenover de andere (opdrachtgever) verbindt - zonder dienstverband - werkzaamheden te verrichten niet zijnde aanneming van werk, bewaarneming, uitgeven van werken of vervoeren van personen. Art. 400 Boek 7 BW - Zie ook: onderdeel opdrachtgever nadere verklaring arbeidsovereenkomst / (mv.) arbeidsovereenkomsten / arbeidscontract / (mv.) arbeidscontracten tegenstelling bewijsopdracht tegenstelling aanneming van werk / aannemen van werk / aangenomen werk

opdrachtgever Eng.: customer : overeenkomstenrecht - persoon die een opdracht verstrekt. Zie ook: tegenstelling werkgever / (mv.) werkgevers

opdrachtnemer Eng.: commissionee : overeenkomstenrecht - de partij die een opdracht aanvaardt. Art. 400 Boek 7 BW

opeisbaar Eng.: due and payable : overeenkomstenrecht - van de wederpartij kan worden gevergd dat hij onmiddellijk aan zijn bijv. contractuele verplichting voldoet; de verplichting van de wederpartij kan worden gevorderd. Art. 38 Boek 6 BW - Zie ook: onderdeel dadelijk opeisbaar

opeisbaarheid van sommen : erfrecht - degene die recht heeft op de som ineens heeft een vordering op de gezamenlijke erfgenamen. Art. 37 Boek 4 BW

open gevangenis Eng.: open prison : strafrecht - kleine inrichtingen van waaruit de gedetineerden in de vrije samenleving werken, zoveel mogelijk tegen een normale beloning en waar de geüniformeerde bewaker ontbreekt. (N.Jörg/C.Kelk); een gevangenis met een zeer beperkt beveiligingsniveau waar tot vrijheidsstraf veroordeelde gedetineerden overdag op of buiten het terrein werkzaam zijn en
wekelijks met weekendverlof gaan.

Open Network Provision (ONP) / ONP-richtlijnen Eng.: Open Network Provision : post- en telecommunicatierecht - de ~ vormen een kader met betrekking tot het verzekeren van toegang tot en het gebruik van algemeen beschikbare telecommunicatienetwerken en diensten tegen redelijke voorwaarden. Tevens hebben de richtlijnen betrekking op het garanderen van de beschikbaarheid van een minimumpakket aan voorzieningen. Uit hoofde van artikel 5, lid 1, van Richtlijn 90/387/ EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/51/EG, publiceert de Commissie een lijst van normen voor de geharmoniseerde technische interfaces en/of kenmerken van diensten in verband met ~. (bron: OPTA)

open norm : rechtswetenschap - norm die inhoudelijk open is en onder verschillende omstandigheden nader ingevuld moet worden. Bijv. de goede trouw of de redelijkheid en billijkheid kan in bepaalde gevallen zelfs een wettelijke norm opzij zetten. De rechter moet bij uitleg van een ~ teruggrijpen op algemeen erkende rechtsbeginselen (bijv. al dan niet ongeschreven grondrechten). Art. 2 Boek 6 BW

open systeem / open stelsel Eng.: open system : verbintenissenrecht - begrippen of rechtsfiguren waaraan de burger zelf invulling kan geven. Wetten in een ~ zijn aanvullend of regelend van aard. Bijv. overeenkomsten. Art. 217 Boek 6 BW

open texture : staatsrecht - Engels: open samenstelling. Juridische begrippen waarvan de definitie kan worden herzien op grond van nieuwe inzichten. Bijv. door rechtspraak werd het begrip 'onrechtmatige daad' opnieuw gedefinieerd. Zie ook: nadere verklaring jurisprudentie / rechtspraak nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)

open verdict : Engels recht - Engels: open uitspraak. Een uitspraak, bijv. van de coroner's court (onderzoeksrechtbank), dat een misdrijf heeft plaatsgevonden of dat een persoon een onnatuurlijke dood is gestorven, zonder dat de doodsoorzaak gegeven wordt.

open zee Eng.: open sea : handelsrecht - dat deel van de zee waar geen recht van een bepaald land geldt maar bijvoorbeeld een verdrag. Boek 8 BW

open zorgvuldigheidsnorm : verbintenissenrecht - zorgzaamheid die burgers jegens elkaar in acht dienen te nemen in hun onderlinge verhouding. De toevoeging "open" geeft aan dat de exacte inhoud niet in abstracto kan worden weergegeven, maar van geval tot geval, aan de hand van de omstandigheden zal moeten worden bepaald.

openbaar aanbod Eng.: offer to the public : overeenkomstenrecht - aanbieding die tot het algemeen publiek is gericht. Bijv. prijskaartjes op uitgestalde waren. Art. 217 Boek 6 BW - Zie ook: niet gelijk aan onderhandse aanbesteding / onderhands aanbesteden / onderhands aanbesteed

openbaar bestuur Eng.: public government : bestuursrecht - een openbare dienst; een organisme dat door regeerders is opgericht om in een collectieve behoefte te voorzien en dat onder hun controle staat (VPS). Bijv. het beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat is gericht op bevordering van een doelmatig, doeltreffend en democratisch ~.

openbaar lichaam / openbare lichamen Eng.: public authority : staatsrecht - lagere overheden (provincies, gemeenten, waterschappen) of openbare lichamen voor beroep en bedrijf (Nederlandse Orde van Advocaten, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) aan wie in het kader van de decentralisering bepaalde bestuurlijke taken en regelgeving zijn toebedeeld. Art. 123 Grondwet en 134 Grondwet - Zie ook: nadere verklaring overheidsorgaan

openbaar maken : auteursrecht - aan het publiek bekend maken; wordt gebruikt in het kader van het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, en ~ is dan het uitsluitend recht van de maker van een werk. Art. 1 Aw en 12 Aw

Openbaar Ministerie (OM) Eng.: Public Prosecutor's Office : strafrecht - overheidslichaam dat belast is met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken. Bijv. handhaving van wetten, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, tenuitvoerleggen van vonnissen. Het ~ bestaat uit het parket-generaal (top van het OM), arrondissementsparketten, het landelijk parket en ressortparketten. Art. 124 wet RO en 42 Rv - Zie ook: onderdeel staande magistratuur

openbaar pand Eng.: notified pledge : pand- en hypotheekrecht - pandrecht waarbij de verpande vordering uit de macht van de schuldenaar wordt gebracht. Art. 231 Boek 3 BW en 236 Boek 3 BW

openbaar pandrecht : pand- en hypotheekrecht - pandrecht waarbij een vordering op naam middels een akte én mededeling aan de schuldenaar wordt overgedragen. Art. 246 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling stil pandrecht onderdeel pandrecht

openbaar testament Eng.: open will and testament : erfrecht - notariële akte waarin de testateur zakelijk opgeeft wat hij wil dat na zijn overlijden zal geschieden. Deze moet door de erflater en twee getuigen worden ondertekend. Art. 286 Boek 2 BW en 94 Boek 4 BW - Zie ook: nadere verklaring notariële akte nadere verklaring erflater tegenstelling geheim testament / besloten testament / holografisch testament / olografisch testament / depottestament

openbaarheid van rechtspraak Eng.: courts are open to the public : staatsrecht - terechtzittingen en rechterlijke uitspraken vinden in het openbaar plaats. Art. 121 Grondwet en 10 UVRM - Zie ook: tegenstelling zitting achter gesloten deuren

openbaarmaking Eng.: disclosure : auteursrecht - het toegankelijk voor iedereen maken. Bijv. de ~ van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Art. 12 Aw

openbaarmaking van het vonnis Eng.: publication of the court's decision : strafrecht - het openbaarmaken van het rechterlijk vonnis is een van de bijkomende straffen welke worden opgesomd in art. 9 WvSr. Art. 9 WvSr en 28 Rv

openbare aanbesteding / openbaar aanbesteden / openbaar aanbesteed Eng.: public tender : aanbestedingsrecht - procedure waarbij gegadigde partijen worden uitgenodigd om op een vaak door de overheid te verstrekken opdracht, een gedetailleerde offerte uit te brengen. Toewijzing van de ~ kan afhangen van de laagst geboden prijs of beste prijs/kwaliteitsverhouding. Art. 2 besluit an en 2b besluit an - Zie ook: tegenstelling onderhandse aanbesteding / onderhands aanbesteden / onderhands aanbesteed

openbare dronkenschap Eng.: being drunk and disorderly : strafrecht - overtreding van de (goede) zeden, door zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg te bevinden. Straf: max. 12 dagen hechtenis of een boete van € 225,-. Art. 453 WvSr - Zie ook: niet gelijk aan zedendelict hierarchische verhouding ontzegging rijbevoegdheid / rijbevoegdheid ontzeggen / ontzegde rijbevoegdheid

openbare maatschap Eng.: public partnership : ondernemingsrecht - samenwerkingsverband van personen waarin onder een gemeenschappelijke naam een bepaald beroep wordt uitgeoefend. Art. 1655 Boek 7A BW en 1657 Boek 7A BW - Zie ook: nadere verklaring handelsnaam / (mv.) handelsnamen

openbare onderstand : rechtsgeschiedenis - Belgische voorloper van bijstand (België: het OCMW). Een eerste indicatie van een ~ is terug te vinden in de 16e eeuw. De Franse revolutie zorgde voor 2 instellingen: weldadigheidsburelen voor verzorging aan huis en de zorg voor hospitalisatie van behoeftigen. In 1925 werden die in één commissie samengebracht: de COO of commissie van de openbare onderstand, het latere OCMW. De diensten van de onderstandswoonst waren onmiddellijk in orde, doch het financiële luik werd echter pas in 1956 ingevuld. Deze takken werden tenslotte definitief geregeld door de wet van 1965. (bron: G. Vermaut)

openbare orde (OO) Eng.: public order : staatsrecht - fundamentele beginselen van de huidige maatschappelijke organisatie, waartoe publieke rust, orde en veiligheid behoren. Art. 174 Gemw en 174a Gemw

openbare registers Eng.: public registers : vermogensrecht - van overheidswege aangelegde archieven waarin zaken van algemeen nut zijn opgenomen en die voor het publiek ter inzage liggen. Bijv. ~ met de rechtstoestand van huizen en grote schepen, faillissementsregister en huwelijksgoederenregister. Art. 16 Boek 3 BW en 838 Rv - Zie ook: onderdeel voogdijregister onderdeel bevolkingsregister onderdeel handelsregister onderdeel huwelijksgoederenregister

openbare terechtzitting Eng.: case/trial in open court : burgerlijk procesrecht - bijeenkomst van het gerecht, die voor het publiek toegankelijk is. Art. 14i WvSr en 27 Rv - Zie ook: tegenstelling raadkamer (RK) onderdeel faillissementszitting onderdeel pro forma-zitting onderdeel rolzitting

openbare veiling Eng.: public auction : overeenkomstenrecht - openbare verkoping bij opbod of afslag.

openbare verkoop van onroerende zaken / (oneigen.) openbare verkoping / openbaar verkopen / openbaar verkocht : executierecht - verkoop van onroerende zaken, zoals huizen, in het kader van de uitvoering van een vonnis, welke verkoop meestal door aanplakking openbaar wordt aangekondigd en geschiedt ten overstaan van een notaris. Art. 516 Rv en 268 Boek 3 BW

openbare verpachting : bestuursrecht - uit de 17e eeuw daterende procedure tot toekenning aan de meestbiedende partij van een tijdelijk gebruik van een openbare (stand)plaats of gemeentelijke grond. Bijv. de gemeente Vlissingen kent voor de kermis in Vlissingen een systeem van ~. In december worden, middels een advertentie in de bladen van de kermisbonden, exploitanten uitgenodigd om in te schrijven. Begin januari het jaar daaropvolgend vindt de ~ plaats. Art. 60 pachtwet

openbare weg Eng.: public road : rechtswetenschap - weg toegankelijk voor het openbaar verkeer. Art. 174 Boek 6 BW

openbare weg : bestuursrecht - weg (of pad) die geregistreerd staat in de wegenlegger. Iedereen mag er dan gebruik van maken. Art. 1 Wegenwet wegenlegger

openlegging van boeken, bescheiden en geschriften : burgerlijk procesrecht - door de rechter ambtshalve of op verzoek van een der partijen opgedragen bewijslevering door middel van papieren documenten. Bijv. een rechter kan tijdens een geschil ~ vorderen van partijen. Indien hij dit van belang vindt voor het verloop van het proces. Art. 162 Rv en 8 Wvk

openluchtrecreatie Eng.: open air recreation : rechtswetenschap - recreatie in de open lucht (buiten).

operational lease : huurrecht - Engels: huur en verhuur van vaak dure zaken, waarbij de verhuurder het eigendom van die zaken houdt, evenals onderhoud en verzekering. Bijv. autolease;
vorm waarbij de lessor investeert. ~ komt neer op een huur-overeenkomst. De investeringen komen daardoor niet op de balans van de lessee te staan. Er is dan sprake van een 'off-balance-effect', oftewel, de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen blijft intact of verbetert zelfs, omdat er geen sprake is van een investering door de lessee. Er vindt geen verlenging van de balans plaats, de vermogenspositie blijft onaangetast, waardoor de solvabiliteit van lessee niet onder druk komt te staan. De lessee betaalt periodieke huurtermijnen vermeerderd met btw, die volledig als kosten op de verlies- en winstrekening geboekt kunnen worden.

operationeel toezicht houden Eng.: checking on aliens : vreemdelingenrecht - ambtenaren van de vreemdelingendienst en de Koninklijke Marechaussee controleren of vreemdelingen (nog steeds) voldoen aan de voorwaarden om hier te verblijven door adrescontroles te houden. (bron: Min. Jus.) Zie ook: tegenstelling administratief toezicht houden

opeten van de eigen woning Eng.: using up own property before becoming eligible for benefit : socialeverzekeringsrecht - iemand die in de bijstand komt, moet -tot aan een bepaalde vrijstelling- zijn vermogen opmaken voordat recht op een uitkering ontstaat. Voor eigen woningbezitters geldt dit ook voor het in hun huis opgebouwde vermogen. Er is dan wel een extra vrijstelling. Art. 20 ABW

opgave : rechtswetenschap - aangifte; lijst. Art. 10 Awr

opgeëiste persoon Eng.: wanted person : internationaal strafrecht - persoon tegen wie een verzoek tot uitlevering is uitgevaardigd.

opgehelderd misdrijf Eng.: a serious crime cleared up : strafrecht - misdrijf waarbij tenminste één verdachte bij de politie bekend werd, ook al is hij voortvluchtig of ontkent hij het (strafbare) feit te hebben gepleegd. Zie ook: nadere verklaring verdachten

opgeld Eng.: premium : notariaat - geld dat men boven de waarde van een muntsoort betaalt. Bijv. met dit bedrag wordt de koopprijs verhoogd ter compensatie van de veilingmeester.