Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

oblaat : vermogensrecht - de aangezochte persoon tot wie een aanbod is gericht of een kloosterling die een tijdelijke gelofte heeft afgelegd.

obligatie / schuldbrief Eng.: debenture : effectenrecht - op de beurs verhandelbare schuldbrief, waaruit blijkt dat de emittent (vaak overheid) tegen een bepaalde rente het in die brief genoemde bedrag heeft geleend. Art. 436 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring trustovereenkomst nadere verklaring obligatiehouder nadere verklaring emittent / (mv.) emittenten tegenstelling optie

obligatie / schuldbrief / schuldbrieven : rechtsgeschiedenis - een werknemer van de VOC kon een ~ ondertekenen tot maximaal fl. 300,- afhankelijk van de rang. De ~ was veelal op naam gesteld, maar overdraagbaar en werd aan toonder uitbetaald.

obligatiehouder Eng.: debenture holder : bank- en effectenrecht - persoon die in het kader van een trust geld leent aan een ander (emittent), die daarvoor een overdraagbaar waardepapier aan die persoon verstrekt. Zie ook: nadere verklaring trustovereenkomst nadere verklaring trustee nadere verklaring emittent / (mv.) emittenten

obligatieleningen Eng.: debenture loan : bank- en effectenrecht - geldleningen die de emittent (vaak overheid) tegen betaling van rente aangaat met obligatiehouders. ~ worden in een verhandelbare schuldbrief (obligatie) vastgelegd. Art. 158 Rv - Zie ook: nadere verklaring trustovereenkomst nadere verklaring trustee

obligatoire overeenkomst Eng.: obligatory contract : overeenkomstenrecht - contract dat verbintenissen in het leven roept. Art. 213 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling obligatie / schuldbrief onderdeel verbintenissen / obligatio nadere verklaring overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract

obscuur libel : strafprocesrecht - Latijn: aan een tenlastelegging is geen touw vast te knopen. Bijv. omdat er bij het uittypen een of meer woorden zijn weggevallen. Zie ook: nadere verklaring tenlastelegging / telastelegging / ten laste leggen / ten laste gelegd nadere verklaring vormfouten onderdeel nomen nescio (NN)

observatie / observeren / geobserveerd : strafprocesrecht - het stelselmatig volgen van een persoon en/of het stelselmatig waarnemen van diens aanwezigheid of gedrag; in geval van verdenking van een misdrijf, kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar stelselmatig een persoon volgt of stelselmatig diens aanwezigheid of gedrag waarneemt. Art. 126g WvSv

observatie-inrichting : strafprocesrecht - instelling waar een verdachte, meestal op verzoek van de rechter-commissaris, voor onderzoek naar diens geestesvermogen kan worden gestuurd. De instelling doet onder andere onderzoek naar de toerekeningsvatbaarheid van een verdachte. Bijv. Het Pieter Baan Centrum, de psychiatrische observatiekliniek van het Nederlands Ministerie van Justitie. Art. 317 WvSv

observatietehuis Eng.: observation institution : personen- en familierecht - residentie waar een verdachte, ontspoorde persoon kan worden geobserveerd of de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van een kind kan worden onderzocht. Art. 261 Boek 1 BW Boek 1 BW

obsessie Eng.: obsession : strafrecht - dwangmatig denken; gedachte of voorstelling die iemand constant herhaalt. Bijv. stalking. Art. 426b WvSr - Zie ook: nadere verklaring stalking onderdeel belaging

obstructie : politiek - poging van een minderheid om door belemmering van de verhandelingen, rekking van de discussies enz. het tot stand komen van een wet of besluit te verhinderen. Sport: het op onreglementaire wijze belemmeren van de doorgang van een tegenstander. Medisch: verstopping van een kanaal.

occupatie / occuperen / geoccupeerd / inbezitneming / in bezit nemen / in bezit genomen Eng.: occupation : zakenrecht - het in bezit nemen van een roerende zaak die aan niemand toebehoort en daardoor eigenaar van die zaak worden. Art. 4 Boek 5 BW en 113 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring bezit / bezitten / bezat nadere verklaring houderschap / detentie onderdeel res nullius

octrooi / patent / (mv.) octrooien / patenten : octrooirecht - beschermingsrechten die op aanvraag door het Bureau voor Industriële Eigendom worden verleend voor nieuwe uitvindingen die in de nijverheid kunnen worden toegepast. ~- of patenthouders genieten ~bescherming. Art. 2 ROW 1995 en 8 ROW 1995 - Zie ook: nadere verklaring octrooibescherming onderdeel Europees Octrooi nadere verklaring Gemeenschapsoctrooien

octrooibescherming Eng.: patent protection : octrooirecht - recht dat de octrooihouder/aanvrager geniet om anderen te verbieden de uitvinding toe te passen. Het octrooirecht is dus een verbodsrecht, geen exploitatierecht. Art. 53 ROW 1995 en 36 ROW 1995 - Zie ook: nadere verklaring octrooihouder / patenthouder nadere verklaring octrooieerbare uitvinding

octrooieerbare uitvinding Eng.: patentable invention : octrooirecht - of octrooieerbare vindingen: nieuwe zaken die op uitvinderswerkzaamheid berusten en op het gebied van de nijverheid kunnen worden toegepast. Art. 2 ROW 1995 en 63 EOV - Zie ook: nadere verklaring uitvindingen / uitvinden / uitgevonden / vinding

octrooigemachtigde Eng.: patent agent : octrooirecht - persoon die namens een uitvinder de octrooiaanvraag opstelt en bij het Bureau voor Industriële Eigendom indient. Art. 23a ROW 1995 en 22 ROW 1995 - Zie ook: tegenstelling octrooihouder / patenthouder

octrooihouder / patenthouder : octrooirecht - persoon die het octrooi voor zijn uitvinding heeft aangevraagd en het octrooi daarop houdt. Art. 53 ROW 1995 en 54 ROW 1995 - Zie ook: nadere verklaring octrooi / patent / (mv.) octrooien / patenten tegenstelling octrooigemachtigde nadere verklaring uitvinder tegenstelling merkhouder

octrooirecht Eng.: patent law : octrooirecht - rechtsgebied uit de Rijksoctrooiwet 1995 en daaraan gerelateerde besluiten; vooral m.b.t. de rechtsverkrijging, omvang en beëindiging van bescherming op nieuwe uitvindingen die in de nijverheid kunnen worden toegepast. Art. 2 ROW 1995 en 63 EOV - Zie ook: onderdeel octrooibescherming nadere verklaring octrooi / patent / (mv.) octrooien / patenten hierarchische verhouding kwekersrecht

octrooirechten / patentrechten : octrooirecht - rechten die een uitvinder op zijn nieuwe uitvinding kan uitoefenen, nadat hij die uitvinding heeft gepatenteerd. Art. 63 EOV

octrooiregister : octrooirecht - databank die gegevens bevat over gepubliseerde Nederlandse octrooiaanvragen, Nederlandse octrooirechten en Nederlandse certificaten vanaf 1912. Art. 19 ROW 1995 en 21 ROW 1995

octrooiregister : octrooirecht - databank die gegevens bevat over gepubliceerde Nederlandse octrooiaanvragen, Nederlandse octrooirechten en Nederlandse certificaten vanaf 1912.

odieus recht : rechtswetenschap - vreemd, naar of ergerlijk recht. Bijv. wanneer de straFwet krachtig wordt gehandhaafd, krijgt een gedraging, die in deze wet strafbaar wordt gesteld, reeds daardoor zon odieus karakter, dat men haar nalaat. (Van Veen)

oeverlijn : vermogensrecht - grens van een langs een water liggend erf, die notarieel wordt vastgelegd. Art. 29 Boek 5 BW en 34 Boek 5 BW

offerte / offreren : handelsrecht - aanbieding, een aanbod doen.

officiële woonplaats / domicilie : personen- en familierecht - woonplaats van een persoon volgens zijn gemeentelijke inschrijving. Art. 10 Boek 1 BW en 11 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring woonplaats nadere verklaring zonder bekende woon- of verblijfplaats nadere verklaring domiciliëring / domiciliëren / gedomicilieerd

officie : - Latijn: ambt, eerbewijs.

officieel bericht / officiële berichten Eng.: official(ly) notice / notification on the record : staatsrecht - formeel; afkomstig van of erkend door het daartoe bevoegde gezag; bericht van overheids- of ambtswege. Zie ook: onderdeel nota onderdeel notificatie (nota)

officier Eng.: officer : militair recht - iedere militair die in het leger enig bevel voert, een graad of rang heeft van luitenant of hoger.

officier van justitie (OvJ) Eng.: public prosecutor : strafprocesrecht - persoon die het voorbereidend opsporingsonderzoek leidt, bevoegd is om tot vervolging over te gaan en op de strafzitting het Openbaar Ministerie (OM) vertegenwoordigt. Art. 126 wet RO en 136 wet RO - Zie ook: hierarchische verhouding hulpofficier van justitie (HOvJ)

officieus : - niet-officieel, zijdelings. Bijv. dat is mij ~ meegedeeld. officieel bericht / officiële berichten

oligarchie Eng.: oligarchy : staatsrecht - regering van slechts weinig personen die behoren tot de bevoorrechte klasse.

oligarchische clausule Eng.: oligarchic clause : rechtspersonenrecht - clausule in een statuut van een NV of BV waardoor bepaalde aandeelhouders bijzondere bevoegdheden verkrijgen; clausule in de statuten van een vennootschap die aan de houders van bepaalde aangewezen aandelen een overwicht bij stemmingen en bijzondere bevoegdheden verleent. Bijv. het benoemen van commissarissen, (ook autocratische clausule genoemd). Art. 243 Boek 2 BW en 133 Boek 2 BW

oligopolie Eng.: oligopoly : economie - marktvorm waarbij weinig aanbieders verkopen, waarbij de handelingen van elke aanbieder een merkbare invloed hebben op de afzet van de overige aanbieders. Zie ook: onderdeel duopolie

om baat : verbintenissenrecht - tegen een gelijkwaardige tegenprestatie; tegen betaling. Zie ook: tegenstelling om niet

om niet Eng.: for no consideration : verbintenissenrecht - zonder dat daartegenover een gelijkwaardige tegenprestatie staat; zonder baat, gratis. Art. 453a Rv en 6 Boek 5 BW - Zie ook: tegenstelling om baat

OM-afdoening : strafrecht - buitengerechtelijke afdoening van strafzaken door het Openbaar Ministerie (OM). Het OM vaardigt zelf een strafbeschikking uit die oplegging van een straf inhoudt. Bijv. het OM kan een geldboete opleggen. Zie ook: hierarchische verhouding openbaar ministerie

ombuiging Eng.: spending cut : nationaal - politiek - structurele verlaging van de uitgaven, bezuiniging.

ombuiging / ombuigen / omgebogen : politiek - beleidsmatige verlaging van de netto collectieve uitgaven ten opzichte van een eerder vastgelegd ijkpunt.

omgangsrecht Eng.: parental access : personen- en familierecht - fundamenteel recht van een (gescheiden) ouder die niet met het gezag over zijn kind is belast om contact en omgang te hebben met zijn kind. Slechts in uitzonderingsgevallen ontzegt de rechter het ~. Art. 377a Boek 1 BW en 263a Boek 1 BW - Zie ook: onderdeel omgangsregeling nadere verklaring zelfstandig verzoek

omgangsregeling Eng.: parental visitation arrangement : echtscheidingsrecht - regeling waarin de contacten tussen gescheiden ouders en hun kinderen door de rechter worden vastgelegd. Art. 377a Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring omgangsrecht

omgekeerde bewijslast / omkering bewijslast Eng.: shift of the burder of proof : bewijsrecht - in beginsel geldt in civiele procedures het uitgangspunt: 'Wie stelt moet bewijzen'. Uit een bijzondere regel of de eisen van redelijkheid en billijkheid kan een andere verdeling voortvloeien. In geval bewijs dient te worden geleverd van de onjuistheid van gestelde feit is sprake van een ~. Art. 177 Rv - Zie ook: nadere verklaring probatio diabolica

omgekeerde sterfhuisconstructie Eng.: reverse unbundling : insolventierecht - vorm van herstructurering waarbij niet (zoals bij de sterfhuisconstructie) de gezonde groepsmaatschappijen uit de holding worden gehaald, maar juist de niet-levensvatbare en ongezonde bedrijven worden afgesplitst. Zie ook: tegenstelling sterfhuisconstructie

omissie Eng.: negligence : rechtswetenschap - verzuim, nalatigheid.

omissiedelict / nalatigheidsdelict Eng.: omission : strafrecht - strafbaar gesteld nalaten. Bijv. nalaten iemand in nood te helpen. Art. 255 WvSr - Zie ook: tegenstelling commissiedelict / handelingsdelict nadere verklaring burgerplicht nadere verklaring eed van Hypocrates / (oneigen.) eed van hippocrates

omkoping / omkopen / omgekocht Eng.: bribery : strafrecht - door giften of beloften een persoon proberen te bewegen voor hem iets te doen of na te laten. Art. 126 WvSr en 328ter WvSr

omnia iudicia pecuniaria sunt : rechtsgeschiedenis - Latijn: adagium dat alle vonnissen in geld worden uitgedrukt.

omroepinstellingen Eng.: broadcast company : mediarecht - organisaties die omroep via radio en televisie voor hun rekening nemen, het zijn meestal verenigingen. Art. 8 Wnr en 32 Wnr

omslag : rechtswetenschap - plotselinge radicale verandering, (ommekeer) of ophef, omhaal; ook verdeling naar een bepaalde maatstaf.

omslagheffing : fiscaal recht - de heffing die de waterschappen opleggen aan de eigenaren van onroerende zaken om de kosten voor het kwantiteitsbeheer en de waterkering te dekken. Zie ook: onderdeel waterschapsbelastingen

omslagstelsel : socialeverzekeringsrecht - in het ~ wordt het totaalbedrag aan uitkeringen voor een bepaald jaar omgeslagen over de premieplichtigen in datzelfde jaar, meestal naar rato van het inkomen. Bijv. WAO.

omwenteling : politiek - het omdraaien, draaiing, ommekeer, verandering, ook politieke omkering, revolutie. Bijv. die gebeurtenis bracht een hele ~ teweeg.

omzetbelasting (btw) Eng.: turnover tax : fiscaal recht - belasting over de toegevoegde waarde van geleverde zaken en verrichte diensten. Ondernemers kunnen betaalde btw terugkrijgen van en dienen ontvangen btw te betalen aan de belastingdienst. Art. 1 wet OB - Zie ook: nadere verklaring restitutie omzetbelasting nadere verklaring aangifte bij aangiftebelastingen

omzetregeling Eng.: conversion : rechtswetenschap - regeling waarbij iets in iets anders kan worden omgezet. Zie ook: nadere verklaring conversie

omzetting / omzetten / omgezet Eng.: conversion : vermogensrecht - in geval een schuldenaar zijn verplichting niet kan nakomen kan hij zijn verbintenis omzetten in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding. Art. 42 Boek 3 BW en 5 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring nietigheid van een rechtshandeling / nietige rechtshandeling

omzetting van een vennootschap Eng.: conversion of a company : vennootschapsrecht - omzetting van een vennootschap in een andere rechtsvorm. Bijv. de omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Art. 183 Boek 2 BW en 72 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtsvormen

omzettingsmededeling Eng.: notice of cancellation : vermogensrecht - de mededeling tot het omzetten van de verbintenis die niet kan worden nagekomen in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding. Art. 42 Boek 3 BW

onaantastbaarheid van het lichaam Eng.: integrity of the person : strafrecht - ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Art. 11 Gw - Zie ook: niet gelijk aan privacy

onaantastbare rechtshandelingen Eng.: invoilable juridical acts : verbintenissenrecht - rechtshandeling die niet (meer) aangetast of vernietigd kan worden. Bijv. een rechtshandeling, inhoudende de koop van een cd-speler door een kind is aantastbaar of vernietigbaar door de ouders. Bijv. de koop van een cd-speler door een volwassene die het naar behoren doet, zodat na enige tijd de rechtshandeling (de koop van de cd-speler) een ~ is geworden.

onachtzaamheid Eng.: negligence : strafrecht - onoplettendheid, het niet goed uitkijken. ~ is een vorm van schuld.

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) Eng.: Regulator for postal and telecommunications industries in The Netherlands; cp UK Oftel : post- en telecommunicatierecht - toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt in Nederland. Zie ook: niet gelijk aan Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma)

onafhankelijke woonplaats : personen- en familierecht - woonplaats die men naar eigen goeddunken kan vestigen, veranderen of opheffen. De woonplaats van een natuurlijke persoon bevindt zich waar hij zijn woonstede heeft. Art. 10 Boek 1 BW

onafhankelijkheid van de rechter Eng.: independence of the judiciary : staatskundig - politiek - de rechter oordeelt vanuit een volstrekt vrije, onafhankelijke positie. Hij laat zich niet beïnvloeden door hiërarchie, politieke en andere belangen. Ter verzekering van de ~ wordt de rechter voor het leven benoemd. Zie ook: nadere verklaring openbaarheid van rechtspraak tegenstelling rechterlijke onpartijdigheid

onafhankelijkheid van de rechter Eng.: independent judiciary : staatsrecht - de rechter oordeelt vanuit een volstrekt vrije, onafhankelijke positie. Hij laat zich niet beïnvloeden door hiërarchie, politieke en andere belangen. Ter verzekering van de ~ wordt de rechter voor het leven benoemd. Art. 117 Grondwet en 6 EVRM - Zie ook: nadere verklaring openbaarheid van rechtspraak tegenstelling rechterlijke onpartijdigheid

onbeheerde nalatenschappen Eng.: estate in abeyance : erfrecht - nalatenschap waarbij onbekend is wie er aanspraak op kan maken of waarbij de bekende erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen. Art. 204 Boek 4 BW en 225 Boek 4 BW - Zie ook: nadere verklaring Centraal Testamentenregister (CTR)

onbehoorlijk bestuur Eng.: unsound administration / procedural due process : ondernemingsrecht - incorrect bestuur (over een onderneming); niet betamend; wat niet hoort. Bijv. de belangrijkste reden om een bestuurder aansprakelijk te stellen is ~. Art. 33 iw 1990 en 36 iw 1990 - Zie ook: nadere verklaring 403-verklaring

onbehoorlijk gedrag : arbeidsrecht - ongepaste wijze van gedragen dat onder 'gewichtige reden' kan vallen, op welke grond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst kan ontbinden. Bijv. gevoelige bedrijfsinformatie van de werkgever doorspelen aan de concurrent. Art. 678 Boek 7 BW

onbehoorlijk gedrag : strafrecht - HR 2 april 1985, NJ 85, 796: in het cassatiemiddel werd namens verdachte aangevoerd dat het bestanddeel ~ te vaag was en dat daarom de strafbaarstelling in strijd met art. 1 wvsr en art 7 EVRM was. De HR verwierp dat beroep en overwoog dat de bepaling met daarin het vage bestanddeel ~ niet onverenigbaar iwas met die artikelen. Daarbij is van belang dat evenbedoelde norm in zoverre is geconcretiseerd dat het gaat om gedrag op de stations en in de treinen en dat het voorts betreft een norm die in de bewoordingen van EHRM 24 april 1979 is "inevitably couched in terms which are vague and whose interpretation and apllication are questions of practice". Art. 7 EVRM - Zie ook: nadere verklaring lex certa

onbelaste verschotten Eng.: disbursements : advocatuur - onkosten van een advocaat of notaris die niet tot het salaris behoren en waarop geen btw rust. Bijv. griffierechten zijn ~. Zie ook: onderdeel griffierechten / griffiekosten / vast recht tegenstelling belaste verschotten

onbenoemde overeenkomst / innominaatcontract Eng.: innominate contract : overeenkomstenrecht - contract waaraan de wet geen naam heeft gegeven en dat slechts gebonden is aan de wettelijke bepalingen m.b.t. overeenkomsten in het algemeen, dus niet aan speciale regels. Art. 213 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling koop / kopen / gekocht tegenstelling huur en verhuur nadere verklaring obligatoire overeenkomst

onbepaalde duur Eng.: open-ended employment contract : arbeidsrecht - in theorie oneindig voortdurend. Bijv. een arbeidsovereenkomst voor ~. Art. 408 Boek 7 BW - Zie ook: onderdeel opzegtermijn

onbepaalde verbintenis : verbintenissenrecht - overeenkomst tussen partijen, waarvan de inhoud en de prestatie niet individueel bepaald is.

onbereikbaarheid : rechtswetenschap - de situatie dat iets of iemand niet te benaderen is (figuurlijk en letterlijk).

onbetaald werk Eng.: unpaid work : sociaal recht - werkzaamheden zonder beloning; vrijwilligerswerk. Indien een uitkeringsgerechtigde ~ verricht, moet hij dat in het algemeen melden aan burgemeester en wethouders (in de praktijk: de Sociale Dienst). Art. 115 ABW

onbetrouwbaarheidsverweer : strafrecht - bewijsverweer in een strafrechtelijke procedure, dat erop gericht is de bij de totstandkoming van dat bewijsmiddel gebruikte methode of apparatuur dan wel de deskundigheid van de onderzoeker te betwisten en daarmee de betrouwbaarheid van het bewijsmiddel.

onbevoegd gegeven ambtelijk bevel Eng.: unautorised official order : strafrecht - een ~ heft de strafbaarheid niet op, tenzij het door de ondergeschikte te goeder trouw als bevoegd gegeven werd beschouwd en de nakoming daarvan binnen de kring van zijn ondergeschiktheid was gelegen. Art. 43 WvSr

onbevoegde vertegenwoordiging Eng.: incompetent representation : verbintenissenrecht - vertegenwoordiging door een persoon die daartoe niet (geheel) bevoegd is. Art. 61 Boek 3 BW

onbevoegdheid tot gezag : personen- en familierecht - onbevoegd tot gezag zijn minderjarigen, zij die onder curatele zijn gesteld en zij wier geestesvermogens zodanig zijn gestoord, dat zij in de onmogelijkheid verkeren het gezag uit te oefenen, tenzij deze stoornis van tijdelijke aard is. Art. 246 Boek 1 BW en 324 Boek 1 BW

onbevoegdverklaring / onbevoegd verklaren / (oneigen.) onbevoegdheidsverklaring Eng.: declaration that someone is incompetent to do something : procesrecht - schriftelijke verklaring dat een persoon niet bevoegd is om (bepaalde) rechtshandelingen te verrichten;
uitspraak van een rechter die zich niet bevoegd acht om over het hem voorgelegde geschil te oordelen. Art. 72 Rv en 0,3819 AWB - Zie ook: nadere verklaring niet-ontvankelijk verklaring / niet-ontvankelijk verklaringen / niet-ontvankelijk verklaard

onbewoonbaar : bestuursrecht - de situatie dat een woning of huis niet bewoonbaar is. Bijv. vanwege instortingsgevaar. De gemeente geeft dan bij beschikking een onbewoonbaarheidsverklaring af. Art. 29 Wonw en 72 Rv

onbewoonbaarverklaring : publiekrecht - door de gemeente afgegeven verklaring dat een woning of woonwagen ongeschikt is voor bewoning. Hierbij is bepaald dat de woning of de woonwagen niet meer door het treffen van voorzieningen in bewoonbare staat kan worden gebracht. Art. 29 Wonw

onbewuste schuld : strafrecht - schuldvorm waarbij men niet denkt waar men wél had moeten denken. Bijv. een inhalende automobilist die niet oplet en zich daardoor van geen tegenligger bewust is, hetgeen niet mag gebeuren. Komt deze tegenligger bij het daarop volgende ongeluk om het leven, dan is er sprake van dood door schuld. (N. Jörg/C. Kelk)

onbewuste schuld / dolus Eng.: unconscious negligence : strafprocesrecht - hiervan is sprake indien een verdachte geheel niet heeft nagedacht over de gevolgen van zijn handelen. Omdat hij hierover wel had moeten nadenken, is er sprake van onbewuste schuld.

onbezoldigd Eng.: unpaid : arbeidsrecht - zonder loon.

onbezwaard eigendom Eng.: unencumbered estate : zakenrecht - eigendom dat niet is belast met enig recht. Bijv. een hypotheekrecht, een huurrecht.

onbruik : privaatrecht - dwingende rechtsregels kunnen hun kracht verliezen door in onbruik te geraken; de tegengestelde gewoonte heft dan de rechtsregel op.