Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

navordering : fiscaal recht - een vordering van de belastingdienst als is gebleken dat er per abuis niets of te weinig is gevorderd.

NAW-gegevens Eng.: name / address / place of residence : privacyrecht - gegevens over de naam, het adres en de woonplaats van een bepaalde persoon. Zie ook: nadere verklaring recht op privacy nadere verklaring Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) onderdeel woonplaats onderdeel geslachtsnaam

nazichtwissel : handelsrecht - waardepapier waarbij de ondertekenaar een andere persoon opdracht geeft om een bepaalde geldsom te betalen aan een derde of aan de ondertekende zelf onder bepaalde voorwaarden. De wissel mag niet voor de termijn van betaling aangeboden worden. Zie ook: onderdeel wissel

ne bis idem : - ONJUISTE SPELLING. Zoek: ne bis in idem.

ne bis in idem-beginsel Eng.: double jeopardy : mensenrechten - Latijn: niet tweemaal voor hetzelfde. Beginsel dat iemand niet twee keer voor het zelfde feit hoeft terecht te staan en mag worden gestraft. Als iemand is vrijgesproken en later blijkt dat hij het wel heeft gedaan, dan kan hij niet opnieuw worden berecht. Art. 68 WvSr en 14 BUPO - Zie ook: nadere verklaring strafrecht nadere verklaring vrijspraak nadere verklaring una via

nec clam nec vi nec precario Eng.: Without force / without secrecy / without permission. : vermogensrecht - Latijn: beginsel dat degene die beweert eigenaar/bezitter te zijn van een goed, moet bewijzen dat zijn bezit ~ is, dus verkregen op ordentelijke wijze en niet met geweld, geheimzinnigheid of zonder toestemming van de vorige eigenaar/bezitter.

nederlage Eng.: defeat : - 1. verlies van een strijd (nederlaag);
2. vestiging van een onderneming (Duits: Niederlassung).

Nederlander Eng.: Dutchman : staatsrecht - staatsburger van het Koninkrijk der Nederlanden.

Nederlands Juristenblad (NB) Eng.: Dutch LAwyers Magazine : rechtswetenschap - vakblad voor juristen met literatuur, jurisprudentie, annotaties en achtergrondinformatie. Zie ook: niet gelijk aan Nederlandse Jurisprudentie (NJ)

Nederlands kiesstelsel van de evenredige vertegenwoordiging Eng.: system of proportional representation : politiek - het totale aantal uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door het aantal zetels, met als uitkomst de kiesdeler. Het aantal zetels dat een partij behaalt wordt berekend door het aantal stemmen op die partij te delen door de kiesdeler. De partij die minder stemmen haalt dan de kiesdeler krijgt dus geen zetel. In het ~ tellen vrijwel alle uitgebrachte stemmen mee voor de bepaling van de zetelverdeling. Dit in tegenstelling tot het meerderheidsstelsel (ten onrechte vaak districtenstelsel genoemd), waar per kiesdistrict alleen de winnaar in het parlement komt. (bron: PDC)

Nederlands luchtvaartuig Eng.: Dutch aircraft : luchtrecht - luchtvaartuig dat is ingeschreven in de Nederlandse luchtvaartuigregisters, of dat zonder bemanning is verhuurd aan een huurder die de hoofdzetel van zijn bedrijf of zijn vaste verblijfplaats in Nederland heeft. Art. 86a WvSr en 584a Rv

Nederlands recht : staatsrecht - het geschreven en ongeschreven recht dat voor Nederlanders en voor allen die in het Koninkrijk der Nederlanden verblijven geldt. Art. 6 wet ab en 8 wet ab

Nederlandse Antillen Eng.: Netherlands Antilles : staatskundig - politiek - in het Caraïbische gebied gelegen land, dat onderdeel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden. Bestaande uit de eilanden Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Sinds 1986 maakt Aruba geen deel meer uit van de ~. Zie ook: nadere verklaring Rijkswet op het Nederlanderschap nadere verklaring Aruba

Nederlandse Antillen Eng.: Netherlands Antilles : staatsrecht - delen van het Koninkrijk der Nederlanden die in het Caribische gebied liggen, te weten: Curaçao, Bonaire, St. Maarten, Saba en St. Eustatius. De Rijkswet op het Nederlanderschap is ook op deze eilanden van toepassing. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) nadere verklaring Aruba

Nederlandse Filmkeuring (NFK) : mediarecht - voorganger van de Kijkwijzer, die een classificatiesysteem voor TV, video, film en games onderhield en aangaf of het programma schadelijk kon zijn voor kinderen.

Nederlandse Jurisprudentie (NJ) Eng.: Dutch Jurisprudence : rechtswetenschap - vakblad voor juristen met actuele jurisprudentie en annotaties. Zie ook: niet gelijk aan Nederlands Juristenblad (NB)

Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma) : mededingingsrecht - overheidsorgaan dat belast is met de uitvoering van de Mededingingswet. De ~ handhaaft het verbod op kartels of misbruik van een economische machtspositie en toetst fusies en overnames. Bijv. controle en bestraffing van kartelafspraken. De ~ is op 1 januari 1998 van start gegaan. Art. 2 mdw en 6 mdw - Zie ook: nadere verklaring kartelverbod niet gelijk aan Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Nederlandse Orde van Accountant Administratieconsulenten. (NOvA) Eng.: Netherlands Association of Accountant Administration consultants : accountancy - overkoepelende organisatie van ruim 6.500 AA-Accountants. De in de Wet AA vastgelegde taken van de ~ zijn de bevordering van een goede beroepsuitoefening en de behartiging van het publiek belang van het AA-beroep. Ook heeft de ~ als taak de theoretische opleiding tot het beroep te verzorgen of te laten verzorgen, medewerking te verlenen aan de praktijkopleiding en ziet zij toe op de eer van de stand van AA-Accountants.

Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) Eng.: Netherlands Bar Association : advocatuur - publiekrechtelijk lichaam waar alle advocaten in Nederland verplicht lid van zijn met aan het hoofd een algemene raad van negen leden, waaronder de deken. De ~ strekt tot bevordering van een behoorlijke uitoefening van de advocatenpraktijk en is met het oog daarop bevoegd om verordeningen uit te vaardigen. De ~ is in Den Haag gevestigd. Art. 17 Advw en 26 Advw - Zie ook: onderdeel deken / (mv.) dekens onderdeel balie

Nederlandse staatsvorm Eng.: Dutch form of government : staatsrecht - wijze waarop de staat is ingericht. Bijv. Nederland is een constitutionele monarchie.

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) : - Nederlandse vereniging die antwoord geeft op o.a. de vragen of een werknemer of kind verplicht zijn of kunnen worden vaccinatie te ondergaan en hoe die wettelijk is geregeld.

Nederlandse vereniging van insolventieadvocaten (Insolad) : advocatuur - club van advocaten die een specialisatieopleiding hebben gevolgd met betrekking tot insolventieaangelegenheden. Zie ook: nadere verklaring insolventierecht / faillissementsrecht nadere verklaring advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat

neerlegging : - depot Art. 73a Fw en 214 Boek 4 BW

negatief contractsbelang : vermogensrecht - vermogensschade die bestaat uit het bedrag dat nodig is om een contractant terug te brengen in de toestand waarin hij zou hebben verkeerd als de overeenkomst niet was gesloten. Bijv. de oplichter die een ander door bedrog of bedreiging tot een overeenkomst weet te bewegen, dient het ~ te vergoeden.

negatief recht : privacyrecht - recht om gevrijwaard te blijven van interventies van anderen vooral op het gebied van lichamelijke integriteit en privacy.

negatief recht : octrooirecht - recht waarbij een octrooihouder slechts tijdelijk kan verhinderen dat derden een uitvinding voor commerciële doeleinden (gebruik voor experimentele doeleinden is toegelaten) gebruiken. De overheid kan ondanks het octrooi, de toepassing van een uitvinding om allerlei redenen, o.m. ethische redenen, verbieden.

negatief stelsel : zakenrecht - gegevens in het kadaster over onroerend goed die niet altijd de juiste eigendomsverhoudingen weergeven: als bijv. bij koop de akte wel is overgeschreven, dan wordt bij het Kadaster het betrokken stuk grond, na administratieve controle o.a. op vormfouten, wel op naam van de koper gesteld, maar het Kadaster bemoeit er zich niet mee of de eigendom werkelijk is overgegaan of er andere gebreken zijn.

negatief stelsel : consumentenrecht - het aanbieden van krediet aan consumenten is verboden, tenzij de kredietaanbieder over een vergunning beschikt in het kader van de Wck. Art. 1 Wck

negatieve hypotheekverklaring : pand- en hypotheekrecht - geldnemer verklaart het registergoed niet te zullen bezwaren ten behoeve van derden zonder voorafgaande toestemming van de geldgever. (bron: WfZ)

negatieve persoonlijke verplichtingen : fiscaal recht - in het verleden afgetrokken premies worden bij het (belastbaar) inkomen opgeteld.

negative pledge : pand- en hypotheekrecht - Engels: de geldnemer verklaart geen van de activa te zullen bezwaren ten behoeve van derden zonder voorafgaande toestemming van de geldgever. (bron: WfZ)

negotiorum gestio : verbintenissenrecht - Latijn: zaAKWaarneming. Art. 198 Boek 6 BW

negotiorum gestor : verbintenissenrecht - Latijn: zaAKWaarnemer. Art. 198 Boek 6 BW

negotium : rechtswetenschap - Latijn: werk in de zin van handel.

Neidbau : burenrecht - Duits: gebouw dat is gebouwd om de buren te benadelen (misbruik van recht).

nemer : verbintenissenrecht - persoon die een zaak in ontvangst neemt.

neming : strafrecht - verbeurdverklaring van goederen.

nemo alteri stipulari potest : overeenkomstenrecht - Latijn: niemand kan voor een ander een overeenkomst aangaan.

nemo debet bis vexari : strafrecht - Latijn: niemand mag tweemaal door strafvervolging geschaad worden. Beginsel dat niemand tweemaal door de overheid mag worden vervolgd voor hetzelfde feit. Art. 68 WvSr

nemo plus-regel : rechtswetenschap - Latijn: niemand kan aan een ander meer rechten overdragen, dan die hij heeft. Art. 86 Boek 3 BW en 88 Boek 3 BW

nemo tenetur-beginsel : strafrecht - beginsel dat een verdachte niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken. Hieronder valt bijv. het zwijgrecht van een verdachte. Een uitzondering op het ~ is het feit een verdachte gedwongen kan worden mee te werken aan een bloedproef of afname van DNA-materiaal. Art. 29 WvSv - Zie ook: onderdeel zwijgrecht

nepotisme : rechtswetenschap - vriendjespolitiek.

netto loon : - loon verminderd met wettelijke (loonbelasting) en/of contractuele (pensioen) inhoudingen

netto staatsschuld Eng.: net state debt : nationaal - politiek - bruto staatsschuld, minus de op korte termijn opeisbare vorderingen van de Staat.

netto vermogenswaarde Eng.: fair value : economie - de waardering van de activa en de passiva van een bepaalde deelneming in een andere onderneming die gelijk is aan de grondslagen die de onderneming hanteert voor haar eigen activa en passiva.

nettostaatsschuld : politiek - brutostaatsschuld, minus de op korte termijn opeisbare vorderingen van de Staat. Vlottend: leningen met een oorspronkelijke looptijd van twee jaar of minder. Vast: leningen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan twee jaar.

neutraal Eng.: neutral : oorlogsrecht - onpartijdig, onzijdig, onopvallend.

neutrale zone Eng.: neutral zone : oorlogsrecht - gebied dat zich neutraal opstelt.

neutraliteitsschennis Eng.: breach of neutrality : internationaal publiekrecht - een neutrale partij betrekken in een niet-neutrale positie.

nevenfunctie / nevenbetrekking Eng.: additional job : rechtswetenschap - bijbaan; al dan niet bezoldigde functie die een persoon naast zijn beroep bekleedt. Een ~ hoeft niet per se een dienstverband te zijn. Bijv. rechters worden verplicht om hun ~ te melden. In de praktijk vindt deze melding al plaats, maar dat is nu nog niet verplicht. (2004) Art. 125c AW

nevenrechten Eng.: derived rights : verbintenissenrecht - rechten die samenhangen met een ander recht. Bijv. rechten van hypotheek, recht op dwangsom. Bij overgang van een vordering verkrijgt de nieuwe schuldeiser tevens de daarbij behorende nevenrechten. Art. 142 Boek 6 BW en 157 Boek 6 BW

nevenrestrictie Eng.: ancillary restriction : kartelrecht - het kartelverbod geldt niet voor overeenkomsten, besluiten en gedragingen die rechtstreeks aan een concentratie (bijv. bedrijfsfusie) verbonden zijn en noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van die concentratie. Art. 10 mdw en 27 mdw - Zie ook: nadere verklaring kartelverbod

nevenvestiging : ondernemingsrecht - vestiging van een onderneming op een andere plaats dan de hoofdvestiging.

nevenvoorzieningen : echtscheidingsrecht - beslissing van de rechter over een verzoek dat samenhangt met de scheiding of de ontbinding van het huwelijk. Bijv. een beslissing over het gezag van de kinderen. Art. 827 Rv

nevenvordering Eng.: ancillary claim : burgerlijk procesrecht - ongedaan maken van een gebrek in het oorspronkelijke exploot, dat daardoor nietig was geworden. Art. 66 Rv exploot

New Arrangements to Borrow (NAB) : bankrecht - kredietovereenkomst - in aanvulling op de GAB - tussen het IMF, de G10 en veertien andere landen waaronder een groot aantal 'emerging markets'. De ~, van gelijke omvang als de GAB, is eind 1998 inwerking getreden. (bron: DNB)

niaarrecht : rechtsgeschiedenis - voormalig Fries gebruik uit de 17de tot 19de eeuw waarbij eerst familieleden van de verkoper en dan de buren het recht van eerste koop hadden op het te koop gestelde huis of landerij.

niet goed geld terug : consumentenrecht - adagium voor de garantie van meestal detailhandelaren dat wanneer een produkt niet voldoet aan de eisen, het mag terug gebracht worden, in welk geval de klant zijn geld terugkrijgt.Bijv. IKEA: heb je iets gekocht bij IKEA maar heb je daarvan bij nader inzien spijt? Geen probleem! Binnen 90 dagen mag je terugbrengen en ruilen conform onze verkoopvoorwaarden.

niet te goeder trouw Eng.: not in good faith : verbintenissenrecht - te kwader trouw; oneerlijk. Zie ook: tegenstelling bezitter te goeder trouw

niet tegenstelbaarheid : Belgisch recht - niet tegenwerpelijkheid.

nietig Eng.: void / null and void : verbintenissenrecht - ongeldig. Bijv. van artikel 6:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek aFwijkende bedingen zijn ~. Art. 94 Boek 6 BW en 415i Wvk - Zie ook: tegenstelling vernietigbaarheid

nietigheid inroepen Eng.: to claim nullity : rechtswetenschap - in of buiten rechte stellen dat een rechtshandeling ongeldig is.

nietigheid van een rechtshandeling / nietige rechtshandeling Eng.: void juridical act : vermogensrecht - de rechtshandeling heeft geen rechtsgevolg, er is als gevolg van de rechtshandeling juridisch niets veranderd. Art. 40 Boek 3 BW en 211 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling vernietigbaarheid

nietigheid van erkenning : personen- en familierecht - de erkenning van een kind door een man is nietig in geval de erkennende man geen huwelijk mag sluiten met de moeder, nog geen zestien is, voorafgaande toestemming van de moeder ontbreekt bij erkenning van een kind dat nog geen zestien is, schriftelijke toestemming van het kind indien het ouder is dan twaalf jaren ontbreekt, de erkennende man met een ander dan de moeder is gehuwd, tenzij de rechtbank toestemming geeft of indien het te erkennen kind al twee ouders heeft. Art. 204 Boek 1 BW

nietigverklaring / nietig verklaren / nietig verklaard Eng.: pronounce a decree of nullity : burgerlijk procesrecht - oordeel van de rechter dat een vorige uitspraak van een lagere rechter of een dagvaarding van het Openbaar Ministerie niet geldig is. Art. 65 Rv en 14 BMW

nietigverklaring / nietig verklaren / nietig verklaard Eng.: pronounce a decree of nullity : burgerlijk recht - ongeldig verklaring van een rechtshandeling. Bijv.~ van het huwelijk wordt door de rechter uitgesproken. Art. 69 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring nietig nadere verklaring vernietigbaarheid

niet-nakoming van verbintenissen / niet nakomen van verbintenissen / niet nagekomen verbintenissen Eng.: non-performance of obligations : overeenkomstenrecht - afspraken of contractuele verplichtingen niet nakomen, hetgeen tot tekortkoming in de nakoming (wanprestatie) kan leiden. Art. 74 Boek 6 BW

niet-natuurlijk persoon Eng.: non-natural person : rechtspersonenrecht - anders dan een natuurlijk persoon. Bijv. rechtspersoon, vereniging. Zie ook: tegenstelling natuurlijk persoon / natuurlijke personen

niet-ontvankelijk verklaring / niet-ontvankelijk verklaringen / niet-ontvankelijk verklaard Eng.: dismissal : burgerlijk procesrecht - niet vatbaar voor berechting; beslissing in het dictum als de aanlegger kwaliteiten ontbreekt om bepaalde vorderingen of verzoeken te kunnen doen. De rechter geeft dan geen inhoudelijk oordeel over de gegrondheid van die vorderingen of verzoeken. Art. 70 Rv - Zie ook: nadere verklaring uitspraak nadere verklaring ontvankelijkheid nadere verklaring dictum / (mv.) dicta

niet-ontvankelijkheid (van het OM) Eng.: the prosecutor's dismissal : strafprocesrecht - niet vatbaar zijn voor berechting. De ~ wordt bepaald door de rechter die kan vaststellen dat het OM niet het recht heeft om een strafzaak te vervolgen, omdat de zaak te lang heeft gelegen, belangrijke stukken niet in het dossier zitten of de opsporing en vervolging onfatsoenlijk zijn verlopen. Art. 250 WvSv en 348 WvSv - Zie ook: nadere verklaring ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR) nadere verklaring strafbaar feit / delict

niet-ontvankelijkheid van het bezwaar Eng.: inadmissibility of the objection : bestuursprocesrecht - uitspraak van een bezwaarcommissie waarmee zij te kennen geeft weliswaar bevoegd te zijn om van het bezwaarschrift kennis te nemen, maar niettemin geen inhoudelijk oordeel kan vellen. Bijv. omdat het bezwaarschrift te laat is ingediend, of het beroepschrift zelf niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Art. 7:03 AWB en 6:05 AWB

niet-registergoederen Eng.: non-registered property : zakenrecht - goederen waarvan inschrijving in een openbaar register van de overdracht of vestiging ervan niet mogelijk is. Bijna alle tilbare objecten zijn ~. Bijv. meubilair.

niet-retroactiviteit : mensenrechten - onderdeel van de Europese Grondwet. Niemand kan verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden waarvoor men op grond van de wetsvoorschriften die ten tijde van de handeling of nalatigheid van kracht waren niet aansprakelijk was bevonden.

niet-wijzigingsbeding : pand- en hypotheekrecht - hypotheekbeding waardoor de eigenaar de woning niet of niet zonder toestemming van de geldverstrekker mag wijzigen.

niet-zelfbesturende gebieden : internationaal publiekrecht - in het Handvest van de VN wordt een ~ gedefinieerd als een gebied waarvan de bewoners nog geen volledig zelfbestuur hebben verworven. Deze gebieden moeten vaak nog gedekolonialiseerd worden. Art. 1 hv vn

niet-zuivering : pand- en hypotheekrecht - clausule in de hypotheekakte waarmee de hypotheekhouder (bank) de verkoop van het verhypothekeerde onroerend goed (huis) kan tegenhouden als de koopsom niet voldoende is om de hypotheek in een keer af te lossen. Art. 273 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling zuivering hypotheek

nieuwe bezwaren : strafrecht - verklaringen van getuigen of van de verdachte en stukken, bescheiden en processen-verbaal die na buitenvervolgingstelling, of na kennisgeving van niet verdere vervolging of na een beschikking dat de zaak geëindigd is, ertoe kunnen leiden dat iemand toch andermaal wordt vervolgd voor hetzelfde strafbaar feit. ~ zijn dus nodig voor een uitzondering op het ne bis in idem-principe.

Nieuwe Richting : criminologie - leer in het strafrecht die een straf ziet als een manier om een dader d.m.v. behandeling te verbeteren of, als dat niet mogelijk is, onschadelijk te maken. Een belangrijk concept voor de ~ is preventie (m.n. speciale preventie).

nieuwheidsonderzoek : octrooirecht - in het ~ wordt beschreven welke (octrooi)literatuur de onderzoeker heeft gevonden die een vergelijkbare techniek beschrijft of een vergelijkbaar product. De uitslag van het ~ geeft een indicatie of de uitvinding voldoende nieuw en inventief is ten opzichte van de stand van de techniek om zinvolle octrooibescherming te kunnen krijgen. Art. 34 ROW 1995

nieuwkomer Eng.: newcomer : vreemdelingenrecht - meerderjarige vreemdeling die in Nederland rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en die voor de eerste keer tot Nederland is toegelaten (tenzij behorend tot een bepaalde uitzonderingscategorie); ook meerderjarige Nederlander die geboren is buiten Nederland en voor de eerste keer in Nederland ingezetene is. Art. 1 win

nieuwwaardeverzekering : verzekeringsrecht - verzekering van huishoudelijke inboedels op basis van nieuwwaarde, de uitkering kan op dagwaarde plaatsvinden.

nihil : rechtswetenschap - niets, nul.

nihil obstat : rechtswetenschap - Latijn: niets in de weg. Geen bezwaar.

nihilbeding : echtscheidingsrecht - met een ~ spreken partijen bij een echtscheiding af wederzijds geen alimentatie te vragen, dat zij dus afstand doen van hun rechten op alimentatie jegens elkaar. Daarbij kan overeengekomen worden dat die afspraak niet gewijzigd kan worden vanwege een wijziging in omstandigheden.

nijverheid : - alle bedrijvigheid/industrie waarbij grondstoffen worden verwerkt.

no claimkorting : verzekeringsrecht - korting op de verzekeringspremie bij motorrijtuigenverzekeringen. Indien de verzekeringnemer de verzekeraar een schade laat vergoeden, vervalt de ~ geheel of gedeeltelijk.

no cure no pay : letselschaderecht - Engels: geen genezing (opbrengst) geen betaling. Hetgeen voor diensten betaald moet worden is afhankelijk van het resultaat van die diensten. In de VS gebruikelijke betalingsmethode van advocaatkosten. Het honorarium van de advocaat is afhankelijk van het succes van de procedure. Voor Nederlandse advocaten is ~ verboden, met (waarschijnlijk) als uitzondering letselschadeadvocaten. (mei 2003)

nobile officium : advocatuur - Latijn: een voornaam, edel ambt. Bijv. advocatenkantoren zijn veranderd in professionele bedrijven die net als andere ondernemingen winst willen maken en te maken hebben met toenemende concurrentie. De traditionele opvatting dat het beroep een ~ is, lijkt steeds minder op te gaan. De advocaat is meer en meer zakenman.

nolens volens / willens nillens : rechtswetenschap - Latijn: tegen wil en dank.

nomen nescio (NN) : strafrecht - Latijn: ik ken zijn naam niet. Onbekende verdachte. In processen-verbaal van politie aangeduid als NN. Zie ook: onderdeel verdachten nadere verklaring obscuur libel

nominaal Eng.: nominal : bankrecht - in geldwaarde uitgedrukt of [taalk.] naamwoordelijk of de naam betreffend.

nominale groei Eng.: nominal growth : economie - groei van de economie waarbij de inflatie en prijsstijgingen nog niet zijn verdisconteerd in de berekening daarvan. Zie ook: nadere verklaring bruto nationaal product (bnp) nadere verklaring reële groei

nominale waarde Eng.: face value : bankrecht - waarde die op een aandeel of obligatie staat vermeld. Voor de belegger heeft de ~ van aandelen over het algemeen geen betekenis, maar is de waarde op de beurs bepalend. Bij obligaties is de ~ wel van belang omdat de aflossing tegen de ~ (à pari) gebeurt en de rentevergoeding over de nominale waarde wordt berekend. (bron: beleggingsplein.nl)

nominalisme : ondernemingsrecht - opvatting dat in de onderneming de nominale waarde van het eigen vermogen gehandhaafd dient te blijven; het meerdere is winst. (bron: beleggingsplein.nl)

nominaliteitsbeginsel : bankrecht - als een land zijn nationale valuta wijzigt (bijv. een andere naam voor de munt, andere coupures), worden de verwijzingen naar de 'oude' valuta automatisch gelezen als verwijzingen naar de nieuwe valuta.

nominatie Eng.: nomination : rechtswetenschap - bestemming, bijv.: het huis staat op de ~ om gesloopt te worden.

nominatim : rechtswetenschap - Latijn: de genoemde; uitdrukkelijk.