Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2016 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden!

laesio enormis : verbintenissenrecht - Latijn: onredelijke benadeling; deze rechtsfiguur is niet expliciet in de wet geregeld, maar wordt begrepen tot de leer van toerekenbare tekortkoming (wanprestatie), dwaling en misbruik van omstandigheden. Art. 44 Boek 3 BW en 74 Boek 6 BW - Zie ook: hierarchische verhouding wilsgebrek niet gelijk aan benadeling van schuldeisers
advocaatzoeken.nl

lagere regelgeving Eng.: lower rule-making : staatsrecht - nadere uitwerking van een wet in gedetailleerde regels. Bijv. Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en Ministeriële regelingen. Het nummerplan is ook een ministeriële regeling. (bron: OPTA) Zie ook: hierarchische verhouding formele wet / formele wetten (mv.) / wet in formele zin
advocaatzoeken.nl

laissez-passer : vreemdelingenrecht - Frans: laten passeren. Document waarmee een vreemdeling van zijn autoriteiten toestemming krijgt om zijn eigen land binnen te treden. Het dient als een tijdelijke vervanging van een paspoort en is alleen bestemd voor het binnenreizen van zijn eigen land. Als een vreemdeling geen paspoort heeft, dan kan hij een ~ aanvragen bij zijn ambassade in Nederland. (bron: Min. Jus.) Zie ook: niet gelijk aan passeren / gepasseerd
advocaatzoeken.nl

landbouw : agrarisch recht - akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, tuinbouw, de teelt van griendhout en riet en elke andere tak van bodemcultuur, alsmede -voor de toepassing van enkele artikelen- bosbouw. Art. 1 pachtwet
advocaatzoeken.nl

landbouw- en visserijbeleid Eng.: agricultural and fishery policy : Europees recht - interstatelijke samenwerking tussen de EU-lidstaten op het gebied van landbouw en visserij. Art. 32 EG-verdrag - Zie ook: hierarchische verhouding Europese Unie hierarchische verhouding interne markt
advocaatzoeken.nl

landbouwbegroting Eng.: agriculture budget : Europees recht - de Europese Unie kent een gemeenschappelijk landbouwbeleid. De besluiten worden door de Raad genomen. Op Europees niveau wordt er een begroting vastgesteld met als inhoud hoe en in welke mate de maatregelen betreffende de landbouw gefinancierd zullen worden. Art. 33 EG-verdrag - Zie ook: hierarchische verhouding Europese Unie hierarchische verhouding interne markt
advocaatzoeken.nl

landelijk parket Eng.: National Public Prosecutors'Office : strafrecht - bureau van het Openbaar Ministerie dat niet aan een bepaald arrondissement is gebonden, maar landelijk opereert. Het ~ houdt zich bezig met ernstige misdrijven die in (inter)nationaal georganiseerd verband worden gepleegd. Art. 137 wet RO - Zie ook: hierarchische verhouding parket
advocaatzoeken.nl

landgoed Eng.: estate : fiscaal recht - geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette terreinen, daaronder begrepen die waarop een buitenplaats voorkomt, voorzover het blijven voortbestaan van die terreinen in bestaande toestand voor het behoud van het natuurschoon wenselijk wordt geacht. Art. 1 NSW
advocaatzoeken.nl

Landinrichtingswet : ruimtelijke ordening - wet van 9 mei 1985, m.b.t. de inrichting van de landelijke gebieden. Daarin o.a. opgenomen de voorbereiding van en het besluit tot herinrichting en ruilverkaveling, het voorbereidingsschema en de landinrichtingscommissie. Verder de voorbereiding van en het besluit tot aanpassingsinrichting. Art. 18 landinrichtingswet en 27 landinrichtingswet
advocaatzoeken.nl

landloperij : strafrecht - oude term in het wetboek van strafrecht voor (bedelend) rondzwerven.
advocaatzoeken.nl

landrecht Eng.: landright : rechtswetenschap - recht dat geldt voor een bepaald gebied of land. tegenstelling stadsrechten
advocaatzoeken.nl

landsadvocaat : advocatuur - advocaat die het Rijk adviseert en namens het Rijk in gerechtelijke procedures optreedt. De advocaten van het kantoor Pels Rijcken te Den Haag zijn ~. Art. 1 besluit vnrl en 2 besluit vnrl - Zie ook: onderdeel advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat nadere verklaring dagvaarding van de koning
advocaatzoeken.nl

landsbediening : rechtsgeschiedenis - de term verwijst naar de Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden (Thorbecke, 1848), alwaar in artikel 6 werd bepaald dat iedere Nederlander tot elke ~ benoembaar is en geen vreemdeling dan volgens de bepalingen van de wet. Thans is de overgrote meerderheid van de functies in Nederlandse overheidsdienst toegankelijk (ook) voor buitenlanders. Art. 3 GW
advocaatzoeken.nl

landsheer : rechtsgeschiedenis - 16e eeuw: Heer der Nederlanden; bijv. de koning van Spanje tot 1581.
advocaatzoeken.nl

landsverordening Eng.: regulation of the country : staatsrecht - staatsregeling van de Nederlandse Antillen en Aruba, vastgesteld door de gouverneur, nadat goedkeuring van de Staten (parlement van Antillen en Aruba) is verkregen. De koning kan de ~ schorsen en bij Rijkswet vernietigen indien het in strijd is met een Rijkswet, algemene maatregel van rijksbestuur of verdrag of wegens strijd met het algemeen belang van het Koninkrijk. Bijv. Landsverordening voortgezet onderwijs van de Nederlandse Antillen of Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU). Art. 42 Statuut en 52 Statuut - Zie ook: hierarchische verhouding Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden tegenstelling verordeningsbevoegdheid nadere verklaring statuut
advocaatzoeken.nl

landverraad : oorlogsrecht - het met een buitenlandse mogendheid in verbinding treden, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen. Art. 97 WvSr
advocaatzoeken.nl

lang verblijf : vreemdelingenrecht - als een vreemdeling langer dan drie maanden in Nederland verblijft, meestal met de bedoeling om zich hier te vestigen, te studeren of stage te lopen. (bron: Min. Jus.) Art. 20 vw 2000 - Zie ook: tegenstelling kort verblijf
advocaatzoeken.nl

lange hand / longa manu : vermogensrecht - overdracht van het bezit van een goed dat zich onder een derde bevindt, door middel van een tweezijdige verklaring zonder feitelijke handeling (levering traditio longa manu). Bijv. A. levert een machine onder eigendomsvoorbehoud aan B, vervolgens verkoopt en levert A de machine aan C, waarbij de levering plaatsheeft via de weg van de ~. Art. 90 Boek 3 BW en 115 Boek 3 BW - Zie ook: hierarchische verhouding levering tegenstelling levering brevi manu hierarchische verhouding levering per constitutum possessorium
advocaatzoeken.nl

lange termijnrente Eng.: long term interest : economie - rente op de kapitaalmarkt. Deze rente wordt bepaald door de markt, de ~ laat zien hoe de markt op de toekomstige inflatie anticipeert. Wanneer een stijging van de inflatiedruk te verwachten is, gaat de ~ dus naar omhoog. Als er meer vraag naar leningen is, zal de rente stijgen en omgekeerd.
advocaatzoeken.nl

langgestraften : penitentiair recht - gevangenen die lange gevangenisstraffen uitzitten.
advocaatzoeken.nl

langstlevende Eng.: surviving spouse : erfrecht - de echtgenoot of geregistreerd partner die overblijft na overlijden van de ander. Art. 7 Boek 4 BW en 19 Boek 4 BW
advocaatzoeken.nl

langstlevende testament Eng.: last will and testament protecting the rights of the surviving spouse : erfrecht - testament waarbij de ouders over en weer de langstlevende tot erfgenaam benoemen. Beide ouders maken dus zo'n testament. De andere erfgenamen kunnen hun erfdeel in beginsel pas opeisen na overlijden van de langstlevende ouder.
advocaatzoeken.nl

last : burenrecht - verplichting om op, boven of onder het dienende of heersende erf iets te dulden of niet te doen. Bijv. het recht van overpad op grond waarvan de eigenaar van een (heersend) erf gebruik mag maken van een stuk grond van de naburige eigenaar (dienend) erf in de vorm van overpad. Art. 70 Boek 5 BW en 414 Boek 7 BW - Zie ook: hierarchische verhouding erfdienstbaarheid niet gelijk aan laster hierarchische verhouding lastgeving
advocaatzoeken.nl

last / (mv.) lasten : zakenrecht - keerzijde van een zakelijk recht. Bijv. erfdienstbaarheid. Art. 70 Boek 5 BW - Zie ook: nadere verklaring zakelijk recht / zakelijke rechten
advocaatzoeken.nl

last / lastgeving : overeenkomstenrecht - rechtshandeling die de lasthebber namens de lastgever moet verrichten krachtens de overeenkomst van opdracht (lastgeving).
advocaatzoeken.nl

last onder dwangsom : burgerlijk procesrecht - verplichting om iets te doen onder dreiging van dwangsommen. Bijv. het College bescherming persoonsgegevens (CBP) legt handelsinformatiebureau X een ~ op. Art. 56 mdw
advocaatzoeken.nl

lastenverlichting of -verzwaring : politiek - verlaging (resp. verhoging) van sociale verzekeringspremies en/of tarieven van belastingen en niet-belastingontvangsten met een micro-lastenkarakter, dan wel een verruiming (resp. beperking) van fiscale aftrekmogelijkheden; beleidsmatige verlaging of verzwaring van de belastingontvangsten.
advocaatzoeken.nl

laster Eng.: libel : strafrecht - opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam, door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan al dan niet d.m.v. geschrift ruchtbaarheid te geven, wetend dat dat feit in strijd is met de waarheid. Art. 262 WvSr - Zie ook: nadere verklaring smaad / smaden / gesmaad nadere verklaring smaadschrift
advocaatzoeken.nl

lasterlijke aanklacht Eng.: action for libel : strafrecht - valse klacht of aangifte doen bij de overheid, waardoor de eer of goede naam van een persoon wordt aangerand. Art. 268 WvSr - Zie ook: nadere verklaring klachtdelict nadere verklaring valse aangifte
advocaatzoeken.nl

lastgever Eng.: mandator : burgerlijk procesrecht - de persoon die in het kader van lastgeving een last verstrekt. Zie ook: nadere verklaring lastgeving / commissieovereenkomst
advocaatzoeken.nl

lastgeving / commissieovereenkomst Eng.: mandate / power of attorney : burgerlijk procesrecht - overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt om voor rekening van de lastgever één of meer rechtshandelingen te verrichten. Art. 414 Boek 7 BW en 420 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring bemiddelingsovereenkomst nadere verklaring agentuurovereenkomst
advocaatzoeken.nl

lasthebber / lastnemer Eng.: mandatary : burgerlijk procesrecht - een persoon die een last ontvangt en op grond van de lastgeving of in eigen naam of in naam van de lastgever handelt.
advocaatzoeken.nl

latent defect / verborgen gebrek : verbintenissenrecht - situatie dat een zaak na levering niet de eigenschappen blijkt te bezitten die de koper op grond van de overeenkomst of mededelingen van de verkoper of eigen bezichtiging redelijkerwijs mocht verwachten. Art. 74 Boek 6 BW en 17 Boek 7 BW - Zie ook: hierarchische verhouding tekortkoming niet gelijk aan wilsgebrek
advocaatzoeken.nl

latente vordering : aansprakelijkheidsrecht - reële claim die in of buiten rechte nog niet is gevorderd, maar als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Zie ook: nadere verklaring claim nadere verklaring buiten rechte
advocaatzoeken.nl

latentie : rechtswetenschap - onzichtbaarheid.
advocaatzoeken.nl

latentie / latente belastingschuld : fiscaal recht - forfaitaire belastingschuld die de fiscus over een nalatenschap heft. De hoogte van de ~ voor de berekening van het successierecht bedraagt 6,25% van het verschil tussen de vervreemdingsprijs op het moment van overlijden van de erflater (waarde in het economisch verkeer) en de verkrijgingsprijs. Art. 20 sw
advocaatzoeken.nl

laudatio auctoris : vermogensrecht - Latijn: wegwijsplicht, hetgeen voor een verkrijger de verplichting inhoudt om binnen drie jaren na diens verkrijging onverwijld degene aan te wijzen van wie men een roerende zaak gekregen heeft. Art. 87 Boek 3 BW - Zie ook: hierarchische verhouding beschikkingsonbevoegdheid
advocaatzoeken.nl

lAw and equity : staatsrecht - Engels: recht en billijkheid. Het geschreven recht (lAw) kan door het ongeschreven recht (equity) worden gecorrigeerd.
advocaatzoeken.nl

lay-off's : ontslagrecht - Engels: tijdelijke ontslagen; banen die wegens bedrijfsherstructurering, reorganisatie en/of overname op de tocht staan. Zie ook: onderdeel collectief ontslag onderdeel ontbindingsprocedure onderdeel anciënniteitsbeginsel
advocaatzoeken.nl

leasecontract : huurrecht - onbenoemde, vaak tijdelijke overeenkomst waarin afnemer (lessee) een zaak (bijv. auto) van de afgever (lessor) tegen periodieke betaling gebruikt en waarbij de afgever speculeert op winst door die betalingen en de restwaarde van de zaak bij beëndiging van de overeenkomst. Zie ook: nadere verklaring onbenoemde overeenkomst / innominaatcontract
advocaatzoeken.nl

Leclerc-arrest : Europees recht - HvJEG 12-12-1996, Jur 1996, II-1851: betreft het systeem van selectieve distributie bij luxe kosmetische producten. Om de mogelijke concurrentiebeperkende effecten van selectieve distributie aan artikel 81 lid 1, te toetsen, moet onderscheid worden gemaakt tussen zuiver kwalitatieve selectieve distributie en kwantitatieve selectieve distributie. Bij zuiver kwalitatieve selectieve distributie geschiedt de selectie van de wederverkopers uitsluitend aan de hand van criteria die wegens de aard van het product vereist zijn, zoals de opleiding van het verkooppersoneel, de in het verkooppunt verleende service, het aangeboden productassortiment, enz
advocaatzoeken.nl

leefmilieuverordening Eng.: environment regulation : bestuursrecht - gemeentelijke verordening met voorschriften ter beperking van dreigende of verdere achteruitgang van de woon- en werkomstandigheden en het uiterlijk aanzien in bepaalde grondgebieden. Art. 9 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
advocaatzoeken.nl

leeftijd : - de tijd die iemand leeft of geleefd heeft, het totaal aantal levensjaren of een bepaald tijdstip in iemands leven.
advocaatzoeken.nl

leeftijdsdiscriminatie / agisme Eng.: agediscrimination : mensenrechten - discriminatie op grond van iemands leeftijd. Bijv. De man werd niet aangenomen bij dat bedrijf in verband met ~.
advocaatzoeken.nl

leegstand Eng.: vacancy : bestuursrecht - het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik zijn van een woning of een gebouw. Bijv. bij de totstandkoming van de huidige leegstandswet is nadrukkelijk het kraken van lege panden niet strafbaar gesteld zolang er geen oplossing is voor leegstand en woningnood. Kraken moest mogelijk blijven. Art. 1 Leegstandwet en 8 Huisvestingswet - Zie ook: hierarchische verhouding huur en verhuur onderdeel leegstandswet
advocaatzoeken.nl

Leegstandswet Eng.: vacancy code : bestuursrecht - wet (Stb. 2003, 218) met regelingen omtrent leegstaande woningen en andere gebouwen, vanuit de overweging dat het wenselijk is deze vast te stellen ter bestrijding van een ongerechtvaardigde leegstand daarvan. Wet die het langdurig onbewoond zijn van woningen beoogt te beperken. Bijv. Op basis van de ~ kan een woning tijdelijk worden verhuurd. Art. 1 Leegstandwet en 8 Huisvestingswet - Zie ook: hierarchische verhouding huur en verhuur onderdeel leegstand
advocaatzoeken.nl

leek Eng.: layman : rechtswetenschap - niet-jurist dan wel niet-beroepsrechter. Zie ook: hierarchische verhouding lekenrechtspraak nadere verklaring lekenrechter
advocaatzoeken.nl

leek / lekenrechter : Belgisch recht - niet-beroepsrechter, zoals de rechters in handelszaken die de beroepsrechter van de rechtbank van koophandel (de handelsrechter) bijstaan, de rechters en raadsheren in sociale zaken die de beroepsrechters van de arbeidsrechtbank en het arbeidshof bijstaan. Ook de plaatsvervangende rechters en de leden van een assisenjury zijn ~.
advocaatzoeken.nl

Leemtewet : bestuursrecht - wijzigingswet met daarin opgenomen onderling niet samenhangende wijzigingsvoorstellen van met name technisch-juridische aard. Bijv. Leemtewet Awb (Stb. 1995, 250).
advocaatzoeken.nl

leenrecht : intellectuele eigendomsrecht - het ~ ziet toe op de betreffende in de Auteurswet 1912 opgenomen bepalingen die van toepassing zijn op het uitlenen van werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Art. 12 Auteurswet 1912 en 15c Aw - Zie ook: hierarchische verhouding auteursrecht nadere verklaring intellectuele eigendom
advocaatzoeken.nl

leergeld Eng.: premium : onderwijsrecht - zaak gezocht, maar zonder juridische betekenis. Geld dat voor onderwijs dient te worden betaald. Zie ook: niet gelijk aan leerplicht
advocaatzoeken.nl

leerplicht Eng.: compulsory education : onderwijsrecht - aan ouders en voogden opgelegde verplichting om kinderen een voorgeschreven aantal (levens)jaren op de leerplichtige leeftijd (lager) onderwijs te laten volgen overeenkomstig de wet. Art. 1 Leerplichtwet 1969 - Zie ook: niet gelijk aan leergeld
advocaatzoeken.nl

leerstraf : strafrecht - straf inhoudende het verplicht volgen van een leerprogramma. Bijv. een training gericht op het leren omgaan met en beheersen van agressie. Art. 9 WvSr - Zie ook: onderdeel HALT-afdoening nadere verklaring minderjarige verdachte
advocaatzoeken.nl

leerwerktraject : vreemdelingenrecht - nieuwe IND-medewerkers in groepen van 10 tot 15 personen worden via een combinatie van leren en werken op hun taken voorbereid. (bron: Min. Jus.)
advocaatzoeken.nl

legaal Eng.: legal : rechtswetenschap - wettig. Zie ook: tegenstelling illegaal / (mv.) illegalen
advocaatzoeken.nl

legaat / legaten Eng.: legacy : erfrecht - bijzondere beschikking in een testament, waarbij de erflater aan één of meer personen bepaalde goederen geeft of het vruchtgebruik van alle of van een gedeelte van zijn goederen. Art. 117 Boek 4 BW en 129 Boek 4 BW
advocaatzoeken.nl

legal audit : advocatuur - Engels: controle door externe deskundigen naar de juridische zuiverheid van een besluit van overheid of bedrijfsleven. (Fockema Andreae)
advocaatzoeken.nl

legal opinion : advocatuur - Engels: standpunt van (meestal) een advocaat inzake een juridisch en/of feitelijk ingewikkelde kwestie. Op basis van een ~ kan een transactie (bijv. bedrijfsovername) of gerechtelijke procedure beter worden beoordeeld. Zie ook: niet gelijk aan second opinion nadere verklaring advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat
advocaatzoeken.nl

legale vreemdeling : vreemdelingenrecht - vreemdeling die met toestemming van de Nederlandse overheid hier verblijft. (bron: Min. Jus.) Art. 8 vw 2000 - Zie ook: tegenstelling illegaal / (mv.) illegalen
advocaatzoeken.nl

legalisatie / legaliseren / gelegaliseerd : burgerlijk procesrecht - wettiging; verklaring van echtheid van bijv. akten of handtekeningen door de bevoegde autoriteit. ~ van documenten is nodig als een vreemdeling een document moet laten zien dat hij van zijn eigen autoriteiten heeft gekregen. Dit komt veel voor bij geboorteaktes, huwelijksaktes, etc. Deze ~ vindt plaats bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in het land van herkomst en bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land van herkomst. (bron: Min. Jus.) Art. 986 Rv - Zie ook: tegenstelling accreditatie / accrediteren / geaccrediteerd nadere verklaring brieven van wettiging
advocaatzoeken.nl

legalisering Eng.: legalize : strafrecht - wettig verklaren. In tegenstelling tot gedogen; bijv. gedoogbeleid van coffeeshops.
advocaatzoeken.nl

legalisering van handtekeningen Eng.: authentication of signatures : bestuursrecht - indien personen niet tot het opmaken van authentieke geschriften bevoegd zijn, kunnen zij een verklaring van echtheid van hun handtekening aanvragen.
advocaatzoeken.nl

legaliteit Eng.: legality : rechtswetenschap - wettigheid of gebondenheid aan de wet.
advocaatzoeken.nl

legaliteitsbeginsel Eng.: principle of legality : strafrecht - geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgaande wettelijke strafbepaling;
ieder geconstateerd strafbaar feit moet vervolgd worden. Indien het Openbaar Ministerie besluit om niet tot vervolging over te gaan is het wel mogelijk om een klacht in te dienen tegen een besluit van het Openbaar Ministerie om een bepaald strafbaar feit niet te vervolgen. Daaraan vooraf gaat de opsporing. Art. 1 WvSr - Zie ook: tegenstelling opportuniteitsbeginsel
advocaatzoeken.nl

legataris Eng.: legatee / universal devisee : erfrecht - persoon aan wie een legaat (uiterste wilsbeschikking met een vorderingsrecht) is toegekend. Art. 119 Boek 4 BW en 118 Boek 4 BW - Zie ook: tegenstelling legator / legatant niet gelijk aan rechten / leges
advocaatzoeken.nl

legatering / legateren / gelegateerd : erfrecht - maken van een uiterste wilsbeschikking waarin aan één of meer personen een vorderingsrecht op de nalatenschap wordt toegekend. Een legaat komt, tenzij het aan één of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen is opgelegd, ten laste van de gezamenlijke erfgenamen. De erfgenamen zijn verplicht om hetgeen aan een bepaald persoon bij testament is gelegateerd aan die persoon af te geven. Iemand kan bijv. zijn auto aan zijn kleinzoon legateren. Bijv. de overledene had aan haar kleinzoon de antieke kast gelegateerd. Art. 117 Boek 4 BW en 118 Boek 4 BW
advocaatzoeken.nl

legatie Eng.: legation : - diplomatieke vertegenwoordiging. Bijv. Claus von Amsberg werkte drie jaar bij de ~ in de Dominicaanse Republiek. tegenstelling vertegenwoordiging
advocaatzoeken.nl

legator / legatant : erfrecht - erflater die iets bij legaat nalaat. Art. 117 Boek 4 BW - Zie ook: tegenstelling legataris niet gelijk aan rechten / leges
advocaatzoeken.nl

lege BV / lege NV / lege vennootschap Eng.: vacant private company with limited liability or limited liability company : ondernemingsrecht - vennootschap die geen bezittingen meer heeft en soms ook geen schulden. De vennootschap ligt geheel of nagenoeg geheel stil. Er worden geen ondernemingsactiviteiten meer verricht. Art. 19 Boek 2 BW - Zie ook: hierarchische verhouding BV hierarchische verhouding BV io leges hierarchische verhouding NV
advocaatzoeken.nl

legger Eng.: register : ruimtelijke ordening - in iedere gemeente op te maken ambtelijke lijsten van buiten de bebouwde kom gelegen wegen en de toegangswegen naar stations, waarbij de onderhoudsplichtinge(n) staan vermeld. Art. 27 Wegenwet - Zie ook: hierarchische verhouding register niet gelijk aan aanlegger niet gelijk aan oplegger
advocaatzoeken.nl

legifereren : staatsrecht - in een wet gieten. Zie ook: hierarchische verhouding codificatie / codificeren / gecodificeerd
advocaatzoeken.nl

legislatief / wetgevend (bn.) : staatsrecht - hetgeen te maken heeft met wet- en regelgeving. Bijv. uit ~ oogpunt vallen in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa enkele gebreken te benoemen. nadere verklaring constitutioneel
advocaatzoeken.nl

legisme : rechtsgeschiedenis - juridische stroming uit de 19de eeuw waarbij werd verondersteld dat alle rechtsregels op de wet zijn gebaseerd en derhalve de rechter slechts de wet hoeft toe te passen. Zie ook: tegenstelling empirisme
advocaatzoeken.nl

legitiem / legitimiteit / legitimeren / gelegitimeerd : rechtswetenschap - toestaan of goedkeuren; rechtvaardigen. Bijv. de burgemeester vond het gebruik van geweld door de politie ~. Zie ook: nadere verklaring legitieme portie / wettelijk erfdeel
advocaatzoeken.nl

legitieme portie / wettelijk erfdeel : erfrecht - gedeelte van de waarde van het vermogen van een erflater waarop de legitimaris aanspraak kan maken ondanks andere beschikkingen van de overledene. Bijv. bij testament kan een persoon de ~ van zijn kinderen niet afnemen. Als de erflater 1 kind nalaat bestaat de ~ uit de helft van de waarde van de goederen. Art. 64 Boek 4 BW en 63 Boek 4 BW - Zie ook: nadere verklaring Boek 4 Burgerlijk Wetboek (BW) nadere verklaring legitimarissen
advocaatzoeken.nl

legitima persona standi in judicio : personen- en familierecht - Latijn: bevoegdheid van personen om voor zichzelf in rechte te kunnen optreden. Art. 1 Boek 1 BW - Zie ook: tegenstelling procesvertegenwoordiging
advocaatzoeken.nl

legitimaire vordering : erfrecht - een vordering van een legitimaris. Legitimarissen zijn kinderen van de erflater die op grond van de wet recht hebben op hun legitieme portie, hun wettelijk minimum erfdeel. Indien een kind is onterfd, of minder krijgt dan zijn wettelijk minimum erfdeel, kan hij een beroep doen op zijn legitieme portie. Hij krijgt zijn legitieme portie in de vorm van een vordering in geld op de erfgenamen. Art. 63 Boek 4 BW
advocaatzoeken.nl

legitimarissen Eng.: forced heirs : erfrecht - nakomeling die, in geval er geen testament is, wettelijk recht heeft op een legitieme portie van de nalatenschap. Art. 71 Boek 4 BW en 63 Boek 4 BW
advocaatzoeken.nl

legitimatie : staatsrecht - wettiging;
bewijsstuk van persoonsgegevens. Bijv. rijbewijs, paspoort. Art. 12 Grondwet - Zie ook: niet gelijk aan legitiem / legitimiteit / legitimeren / gelegitimeerd
advocaatzoeken.nl

legitimatie / legitimeren / gelegitimeerd : privacyrecht - zich identificeren. Bijv. de politie hield de man staande, hij moest zich ~.
advocaatzoeken.nl

legitimatiemiddel Eng.: medium for legitimation : strafprocesrecht - legitimatiebewijs dat dient als hulpmiddel tot het vaststellen van de identiteit en/of kwaliteit van een persoon. Bijv. paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument waarmee een persoon zich ter identificatie kan legitimeren. Art. 1 Wet op de uitgebreide Identificatieplicht en 5:12 AWB - Zie ook: hierarchische verhouding legitimeren tegenstelling betaalmiddel niet gelijk aan legitimiteit nadere verklaring identificatie
advocaatzoeken.nl

legitimiteit Eng.: legitimity : algemene rechtsleer - vaak persoonlijke beleving van hetgeen wettelijk is of waarvoor in de maatschappij een groot draagvlak bestaat. Bijv. de ~ van het militair ingrijpen in Irak. (2006) Zie ook: hierarchische verhouding legitiem tegenstelling legitimeren niet gelijk aan gelegitimeerd
advocaatzoeken.nl

Leidraad : arbitragerecht - richtlijn ter bepaling van een in een arbitraal geding aan partijen toe te kennen of op te leggen vergoeding van processuele bijstand, behoudens de bevoegdheid van de arbiter(s) daarvan af te wijken. De bepaling geschiedt a.h.v. een puntenstelsel, enerzijds afhankelijk van de verrichte werkzaamheden door de advocaat, anderzijds van het belang van de zaak.
advocaatzoeken.nl

Leistungsverwaltung : rechtsfilosofie - Duits: presterend bestuur. De overheid verricht allerhande feitelijke werkzaamheden en zorgt voor uitkeringen aan burgers en subsidies aan instellingen en bedrijven. Bijv. aanleg en exploitatie van openbare nutsvoorzieningen, volksverzekeringen.
advocaatzoeken.nl

lening / lenen / geleend : overeenkomstenrecht - geldlening waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer. Art. 1793 Boek 7A BW - Zie ook: nadere verklaring verbruiklening
advocaatzoeken.nl

lessee : overeenkomstenrecht - afnemer van een zaak bij een leasecontract. Zie ook: nadere verklaring leasecontract tegenstelling lessor
advocaatzoeken.nl

lessor : overeenkomstenrecht - afgever van een zaak bij een leasecontract. Zie ook: nadere verklaring leasecontract tegenstelling lessee
advocaatzoeken.nl

letselschade Eng.: injury : letselschaderecht - lichamelijk of geestelijk letsel dat door een ander is veroorzaakt en kan leiden tot immateriële schadevergoeding of smartengeld. Art. 81 Boek 8 BW en 105 Boek 8 BW - Zie ook: nadere verklaring shockschade / schrikschade nadere verklaring schadevergoeding nadere verklaring vermogensschade
advocaatzoeken.nl

letselschaderecht Eng.: law relating to (bodily) injury : letselschaderecht - vakgebied dat met boek 6 Burgerlijk Wetboek samenvalt; vooral m.b.t. vaststelling van aansprakelijkheid en schade naar aanleiding van fysiek en/of geestelijk letsel dat door een andere persoon is veroorzaakt. Art. 96 Boek 6 BW en 106 Boek 6 BW - Zie ook: hierarchische verhouding gezondheidsrecht
advocaatzoeken.nl

letter der wet : rechtswetenschap - precies wat er letterlijk in de wet staat; wordt vaak gebruikt als tegenstelling tot de geest der wet: wat de wetgever waarschijnlijk bedoeld heeft. nadere verklaring geest der wet
advocaatzoeken.nl

letter of comfort : ondernemingsrecht - Engels: schriftelijke verklaring van een moedermaatschappij aan een kredietverstrekker, waarin zij zekerheid biedt over haar verantwoordelijkheid voor een lenende dochtermaatschappij; waarborg dat het dochterbedrijf het geleende geld zal terugbetalen. Zie ook: niet gelijk aan letter of intent niet gelijk aan side letter
advocaatzoeken.nl

letter of intent : overeenkomstenrecht - Engels: schriftelijke verklaring waarin partijen de wens uitspreken om gezamenlijk een bepaald doel te bereiken, om een bepaalde overeenkomst te sluiten en met het oog op doel en overeenkomst een traject en modaliteiten afspreken. Het effect van de ~ is een zakelijke vrijage, waardoor partijen niet vrijblijvend een andere partij kunnen zoeken. Zie ook: tegenstelling overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract niet gelijk aan letter of comfort niet gelijk aan side letter
advocaatzoeken.nl

leugenachtig bericht Eng.: lying message : strafrecht - verspreiden van een ~, met het oogmerk om zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, om zo de prijs van koopwaren, fondsen of geldswaardig papier te laten stijgen of dalen. Art. 334 WvSr - Zie ook: niet gelijk aan meineed
advocaatzoeken.nl