Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

koper : overeenkomstenrecht - één van de partijen bij een bijzondere overeenkomst van koop, en wel degene die verplicht is de prijs te betalen. Art. 26 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring koopakte tegenstelling verkoper niet gelijk aan kosten koper (KK)

kopie : auteursrecht - afschrift, duplicaat van een origineel; verveelvoudiging Art. 7 WOB en 45m Aw

kopieerbevoegdheid : auteursrecht - bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden kopieën te maken van geschriften. Er is dan geen sprake van een inbreuk op het auteursrecht. Art. 16b Aw

koppelarij : strafrecht - tegen betaling gelegenheid bieden tot het plegen van ontucht, in het bijzonder met minderjarigen.

Koppelingswet Eng.: Dutch Benefit Entitlement (Residence Status) Act : wet- en regelgeving - politiek - wet om door de overheid verstrekte voorzieningen aan vreemdelingen zonder verblijfsrecht te onthouden. Iemand zonder verblijfsrecht (iemand die illegaal in Nederland verblijft) heeft geen recht op voorzieningen, met uitzondering van dringende medische hulp, onderwijs voor leerplichtigen en rechtsbijstand. Zie ook: nadere verklaring Vreemdelingen Administratie Systeem nadere verklaring Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Koppelingswet Eng.: Dutch Linkage Act : vreemdelingenrecht - wet uit juli 1998 die een relatie legt tussen het verblijfsrecht van vreemdelingen en de voorzieningen die door de overheid worden verstrekt. Daartoe zijn het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) aan elkaar gekoppeld. Er zijn verschillende vormen van verblijfsrecht. Iemand zonder verblijfsrecht (iemand die illegaal in Nederland verblijft) heeft geen recht op voorzieningen, met uitzondering van dringende medische hulp, onderwijs voor leerplichtigen en rechtsbijstand. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) nadere verklaring Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

koppelverkoop : informatierecht - het sluiten van een bepaalde transactie wordt slechts geweigerd indien niet tevens een andere transactie wordt afgesloten. Deze transactie hoeft geen koopovereenkomst te zijn, het kan ook gaan om rechtsfiguren als huur of een licentie. (S.M. van Geffen). Bijv. de aanschaf van een laptop waar Windows zgn. gratis bijgeleverd wordt. ~ zorgt ervoor dat beide fabrikanten hun product goedkoper kunnen verkopen, echter soms voor de consument met het nadeel van een ongewenst product.

kop-staartvonnis : strafprocesrecht - verkort vonnis waarin slechts staat wat de verdachte was tenlastegelegd en welke straf hij heeft gekregen. De bewijsmiddelen, redengevende feiten en omstandigheden ontbreken. Art. 359 WvSv en 138b WvSv - Zie ook: tegenstelling motiveringsbeginsel

korpschef : vreemdelingenrecht - hoofd van een regionaal politiekorps. In de Vreemdelingenwet 2000 aangewezen als degene onder wiens leiding de dagelijkse uitvoering van het vreemdelingentoezicht plaatsvindt. (bron: Min. Jus.) Art. 1 vw 2000 en 47 vw 2000 - Zie ook: hierarchische verhouding burgemeester

kort geding (KG) / kort gedingen Eng.: summary proceedings : burgerlijk procesrecht - korte gerechtelijke procedure in spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad van de voorzieningenrechter wordt vereist. Bijv. een ~ in spoedeisende zaken, zoals een beslag op (het aan de ketting leggen van) een schip dat dreigt uit te varen. Art. 254 Rv en 339 Rv - Zie ook: nadere verklaring voorlopige voorziening tegenstelling bodemprocedure nadere verklaring uitvoerbaar bij voorraad / bij voorraad uitvoerbaar hierarchische verhouding ordemaatregel / maatregel van orde

kort verblijf Eng.: short stay : vreemdelingenrecht - verblijf gedurende een periode van maximaal drie maanden. Dit komt voor bij vreemdelingen die hier op vakantie of familiebezoek zijn. Voor een kort verblijf heeft een vreemdeling vaak een visum nodig. (bron: Min. Jus.) Art. 1.2 vb 2000 - Zie ook: nadere verklaring lang verblijf nadere verklaring rechtmatig verblijf

kortsluiten : asielrecht - als de rechter met de uitspraak op de voorlopige voorziening direct uitspraak doet in het beroep. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring doorpakken nadere verklaring beroep asiel nadere verklaring voorlopige voorziening (vovo)

kortsluiting : bestuursprocesrecht - van ~ is sprake wanneer een voorlopige voorzieningenprocedure leidt tot een uitspraak in de bodemprocedure of als een kort gedingprocedure wordt voortgezet als bodemprocedure. Art. 8:86 AWB - Zie ook: nadere verklaring voorlopige voorziening nadere verklaring kort geding

kortsluiting / kortsluiten / kortgesloten : bestuursrecht - bevoegdheid van de rechter om naar aanleiding van de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak, indien hij van oordeel is dat daarvoor geen nader onderzoek nodig is. Art. 0,3931 AWB

kortsluiting / kortsluiten / kortgesloten : advocatuur - communicatie tussen verschillende partijen waarbij een afspraak wordt vastgelegd of informatie wordt uitgewisseld.

kost : - levensonderhoud; dagelijks verstrekte voeding (van Dale)

kost en inwoning : arbeidsrecht - vorm waarin loon uitbetaald kan worden, bestaande uit woongelegenheid en levensonderhoud. Art. 617 Boek 7 BW

kosteloze rechtsbijstand : sociale advocatuur - rechtskundige bijstand aan een rechtzoekende met een beperkte financiële draagkracht ter zake van een rechtsbelang dat hem rechtstreeks en individueel aangaat. Overigens is wel vaak een eigen bijdrage verschuldigd. Art. 1 Wrb en 35 Wrb

kosten koper (KK) : overeenkomstenrecht - taxatie- en notariële kosten, lasten, kadastrale rechten en overhevelingsbelasting die - los van de koopsom - gemoeid zijn om een onroerende zaak in eigendom te verkrijgen. Bijv. dit oude huis kost € 300.000,- k.k.. De ~ belopen circa 15% van de koopsom. Zie ook: tegenstelling vrij op naam (VON) niet gelijk aan voorrecht onbetaalde verkoper

kosten rechtens : burgerlijk procesrecht - met ~ vragen advocaten de gebruikelijke proceskosten(-veroordeling) in een verzoekschriftprocedure en geven daarmee aan dat de proceskosten zelf dan wel door beide partijen zullen worden gedragen. Bijv. in een echtscheidingsverzoekschrift. Zie ook: tegenstelling proceskostenveroordeling

kosten tot behoud : vermogensrecht - gemaakte kosten om een goed of goederen te kunnen behouden. Bijv. als bij een brand in een zuivelfabriek gekoelde zaken worden gered door die in een koeling elders onder te brengen, dan zijn de transport- en koelingkosten ~. Art. 243 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring zaAKWaarneming

kosten van huishouding : personen- en familierecht - kosten die gemaakt worden ten behoeve van de huishouding, het familieleven, het gezin. Bijv. kosten voor de wekelijkse boodschappen in de supermarkt. Art. 84 Boek 1 BW

kostenbegroting / kosten begroten / begrootte kosten : incasso - beramen, becijferen of inschatten van de kosten. Zie ook: tegenstelling kosten koper (KK) nadere verklaring ambtshalve aanslag onderdeel schatting van schade / schatten van schade / geschatte schade

kostenbegroting / kosten begroten / begrootte kosten : bouwrecht - schatting van de kosten.

kostensysteem : bouwrecht - schema van arbitragekosten en waarborgsommen die aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw moeten worden betaald, opdat dat scheidsgerecht de zaak zou behandelen. Die kosten zijn afhankelijk van het zaaksbelang (uitgedrukt in geld). In geschillen met een eis van onbepaalde waarde wordt het zaaksbelang door het scheidsgerecht getaxeerd. Bijv. in kwesties met een zaaksbelang van € 2.500,- zijn de arbitragekosten € 500,-. (2003) Zie ook: nadere verklaring proceskosten

kostenverhaal : bestuursrecht - terugvordering bij de overtreder van de kosten die aan de toepassing van bestuursdwang zijn verbonden. Art. 5:25 AWB - Zie ook: nadere verklaring dwangbevel

kostenveroordeling getuige : burgerlijk procesrecht - een niet verschenen getuige of een getuige die weigert de eed of de belofte af te leggen kan worden veroordeeld tot vergoeding van de vergeefs aangewende kosten, onverlet de aansprakelijkheid tot volledige schadevergoeding. Art. 178 Rv - Zie ook: tegenstelling proceskostenveroordeling onwillige getuige

Kostovski-arrest : strafrecht - EHRM 20-11-1989, NJ 1990, 245: gebruik van anoniem getuigenverklaringen is in strijd met het EVRM. De klager kreeg geen mogelijk de getuigen te ondervragen, wel de ambtenaren bij wie de verdachte zijn verklaring had afgelegd. Vragen konden wel gesteld worden via de RC maar dit werd zeer beperkt doordat de identiteit verborgen moest blijven. Ook konden de rechters de betrouwbaarheid van de getuigen niet testen. De rechten van de verdediging werden dusdanig geschonden dat het onverenigbaar met het EVRM was. (Enschedé) Art. 6 EVRM

kostwinner : sociaal recht - persoon die binnen een huishouden waartoe één of meerdere personen behoren, het geld in het laatje brengt. Bijv. in veel gezinnen is de man de enige ~. De ~ is vooral van belang bij de bepaling van uitkeringen. Binnen een huishouding kunnen er meerdere ~ zijn. Art. 4 zFw en 415e Wvk

Koude Oorlog Eng.: Cold War : oorlogsrecht - periode van na de Tweede Wereldoorlog tot eind jaren tachtig, waarin een voortdurende spanning heerste tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.

koude uitsluiting : huwelijksvermogensrecht - huwelijksgoederenregime waarbij de huwelijkse voorwaarden iedere gemeenschap van goederen uitsluiten, zonder verrekenbeding. Art. 93 Boek 1 BW en 114 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring huwelijkse voorwaarden nadere verklaring wettelijk deelgenootschap

kraakmiddelen : auteursrecht - middelen die uitsluitend bestemd zijn om het, zonder toestemming van de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk, verwijderen of het ontwijken van een technische voorziening ter bescherming van een werk. Art. 32a Aw

krachtens : rechtswetenschap - uit kracht van, volgens de regels van. (Kramers Woordenboeken) Bijv. ~ artikel 1 van de Grondwet is discriminatie verboden.

kraken : auteursrecht - het zonder toestemming van de rechthebbende op een auteursrechtelijk beschermd werk verwijderen of ontwijken van een technische voorziening ter bescherming van het werk. Art. 32a Aw

krankzinnigengesticht Eng.: mental home : - instelling waar vroeger de krankzinnigen werden geplaatst die moeilijk te hanteren waren. Bijv. dorpsgekken die ongewenst gedrag vertoonden werden opgenomen in het ~. Zie ook: onderdeel krankzinnig

krankzinnigheid : rechtsgeschiedenis - verouderde term voor geestelijke stoornis, bijv. als grond voor curatele. Art. 169 Boek 8 BW en 378 Boek 1 BW

krediet : consumentenrecht - termijn om een geleend geldbedrag terug te betalen. Bijv. de schuldenaar krijgt krediet tot 31 oktober a.s.;
het geleende geldbedrag zelf. Art. 1 Wck - Zie ook: nadere verklaring kredietverleners nadere verklaring kredietinstellingen

kredietborgtocht : overeenkomstenrecht - niet meer bestaande vorm van borgtocht, waarbij de borg zich garant stelt voor een krediet, te verlenen door de crediteur aan de debiteur. Art. 850 Boek 7 BW

kredietcolporteur : overeenkomstenrecht - degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf door persoonlijk bezoek dan wel door of in samenhang met de aanprijzing van een goed of een dienst in een groep van ter plaatse van de aanprijzing aanwezige personen, tracht een particulier te bewegen tot het sluiten van een krediet Art. 1 Colportagewet

kredietgever : overeenkomstenrecht - degene die een geldlening verstrekt: crediteur, schuldeiser. Art. 1 Wck

kredietinstellingen : bankrecht - banken die onder de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992) vallen; ondernemingen of instellingen die hun bedrijf maken van het ter beschikking krijgen van opvorderbare gelden en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen of beleggingen. ~ staan onder het door DNB uitgeoefende bedrijfseconomisch toezicht. Alle ~ staan in de EU onder bedrijfseconomisch toezicht. (bron: DNB) Art. 1 wtk en 21 wtk

kredietpand : overeenkomstenrecht - pand als zekerheid voor alle huidige en toekomstige vorderingen van de kredietnemer

kredietvergoeding : consumentenrecht - elke vorm van vergoeding die door de kredietnemer aan de kredietgever krachtens de kredietovereenkomst is verschuldigd. Art. 1 Wck

kredietvergunning Eng.: credit licence : consumentenrecht - op grond hiervan mag een kredietaanbieder krediet aanbieden aan kredietnemers. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de consumentenkredietinstellingen op grond van de Wet op het consumentenkrediet (Wck). Art. 9 Wck - Zie ook: hierarchische verhouding kredietgever hierarchische verhouding krediet hierarchische verhouding Wet op het consumentenkrediet

kredietverleners : bankrecht - personen of instanties die vaak tegen forse rentetarieven financiële kredieten of geldleningen verstrekken. Zie ook: nadere verklaring krediet

kredietwaardigheid : consumentenrecht - mate van financiële en (in mindere mate morele) betrouwbaarheid ter zake de nakoming van de op de kredietnemer rustende aflossingsverplichting(en). Art. 28 Wck

krenking Eng.: insult : strafrecht - belediging. Opzettelijke belediging is volgens het Nederlandse strafrecht een klachtdelict. Voorbeeld: iemand in zijn gezicht spugen. Art. 266 WvSr - Zie ook: hierarchische verhouding klachtdelict tegenstelling smaad

krib : milieurecht - hoofd in een rivier, met als doel het verminderen van golfslag ter bescherming van de oevers.

krijgsdienst : militair recht - militaire dienst Art. 101 WvSr en 205 WvSr

krijgsgevangene : oorlogsrecht - militair die tijdens de oorlog door de vijand is gevangen genomen. Zie: Verdrag van Genève betreffende de behandeling van krijgsgevangenen van 12 augustus 1949. Art. 89 vgbbk1949

krijgsmacht : oorlogsrecht - het leger. Art. 97 Gw en 98 Gw

krijgsman testament : erfrecht - testament dat opgemaakt kan worden door militairen gedurende oorlogshandelingen. Het is maar 14 dagen geldig. Het ~ komt overigens nog maar heel weinig voor. Zie ook: niet gelijk aan noodtestament

krijgsraad : militair strafrecht - oude term voor militaire rechtbank, sinds 1991 vervangen door militaire kantonrechter en militaire kamer (Rechtbank en Hof) in Arnhem. Art. 64 Wet militaire strafrechtspraak

krijgstucht : militair strafrecht - militair tuchtrecht; regels met betrekking tot discipline in het leger, te onderscheiden van militair strafrecht. Art. 3 Wet militair tuchtrecht

Kroon Eng.: the Crown : staatsrecht - Hare Majesteit de Koningin;
de monarchie;
de uitvoerende macht (de ministers en de Koningin). Art. 1 wfskh en 10 wob

Kroonberoep Eng.: appeal to the Crown : bestuursrecht - geschil aanhangig tegen de Koning en ministers (samen: de Kroon) die besliste op advies van de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State (Afdeling Contentieux). De adviezen van die Afdeling, de Kroonjurisprudentie, leidden tot o.a. de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB). In 1985 oordeelde het Europese Hof dat het ~ niet in overeenstemming was met de Europese mensenrechtenconventie, die bepaalt dat de behandeling van rechtszaken door een van het bestuur onafhankelijk gerecht moet gebeuren. De Kroon werd daarom In 1994 afgeschaft en vervangen door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS).

kroondomeinen : staatsrecht - de zaken, op 28 januari 1959 door wijlen Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden aan de staat geschonken, welke schenking is bekrachtigd bij de wet van 25 juli 1959, Stb. 291, benevens de daarvoor in de plaats getreden of in de plaats tredende zaken; omvat onder meer Het Loo. Art. 1 Wet op het Kroondomein

kroongetuige Eng.: crown witness : strafrecht - zeer belangrijke getuige die in meestal strafzaken een belastende verklaring kan afgeven. Een ~ is soms een medeverdachte die in ruil voor een lagere eis van de officier van justitie het bewijs tegen een andere verdachte geeft of 'rond maakt'. Het fenomeen van de ~ is in Nederland omstreden. (2004) Bijv. topaccountant van Andersen-accountants David Duncan tegen kopstukken van het Amerikaanse energiebedrijf Enron.

kruising : handelsrecht - van chècques: een aanduiding (die aan bepaalde eisen voldoet), die aangeeft dat de betaling alleen kan geschieden aan een bankier of aan een cliënt van betrokkene. Art. 214 WvK WvK

kruising : verkeersrecht - van wegen: kruispunt, punt waar twee of meer wegen samenkomen of elkaar snijden; ook bij spoor- of tramwegen spreekt men van een ~ of kruispunt Art. 1 RVV

kruislingse premiebetaling Eng.: crossed premium payments : verzekeringsrecht - het over en weer sluiten van een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de partner waarbij de ene partner de premie is verschuldigd op het leven van de ander.

kruissubsidie Eng.: cross-subsidy : post- en telecommunicatierecht - van kruissubsidie is sprake als tekorten op de ene dienst worden gedekt door overschotten op de andere dienst. Kruissubsidie kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Een marktpartij, namelijk die op een bepaalde deelmarkt het alleenrecht heeft of een zeer dominante positie, kan met opbrengsten uit deze deelmarkt diensten op een andere deelmarkt subsidiëren en die diensten daarmee onder de kostprijs aanbieden. (bron: OPTA)

kruisverhoor : bewijsrecht - verhoor door de partijen zelf, zodat van verschillende kanten vragen gesteld worden (van Dale)

kunne : personen- en familierecht - geslacht van een mens. Bijv. onder stringente voorwaarden kan de ~ in de geboorteakte worden gewijzigd. Art. 28a Boek 1 BW en 28c Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring geslachtsnaam

kunstgreep : vermogensrecht - vorm van bedrog dat aanleiding kan geven om de daarop gebaseerde rechtshandeling te vernietigen. Art. 44 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtshandeling nadere verklaring vernietigbaarheid

kunstmatige inseminatie Eng.: artificial insemination : personen- en familierecht - alternatieve manier van bevruchting. Kinderen die d.m.v. ~ verwekt zijn, hebben het recht om te weten van wie zij afstammen. Art. 3 wdkb - Zie ook: nadere verklaring afstammen

kunstmatige installaties in zee : - kunstmatige eilanden, zoals bijv. booreilanden, opgericht buiten de territoriale wateren op de bodem van het deel van de Noordzee waarvan de grenzen samenvallen met die van het aan Nederland toekomende gedeelte van het continentale plat. Art. 1 Wet installaties noordzee

kunstwerk Eng.: artwork : auteursrecht - voortbrengsel van de beeldende en/of grafische kunst. De maker krijgt bij latere verkopen van het originele werk recht op een bepaald percentage van de verkoopprijs. Deze vergoeding geldt alleen bij de verkoopprijzen van 3000 euro en wanneer er een professionele kunsthandelaar betrokken is bij de koop. Dit volgrecht is opgenomen in de Auteurswet en geldt sinds april 2006. Deze regeling is het gevolg van een Europese richtlijn. Art. 43 Aw - Zie ook: hierarchische verhouding auteursrecht hierarchische verhouding auteurswet 1912

kuststaat Eng.: coastal state : zeerecht - aan de kust gelegen Staat, die jurisdictie heeft over de aangrenzende zeestrook, territoriale zee genoemd. Deze strekt uit tot een maximum van 12 zeemijl vanaf de basislijn. (zie Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee) Art. 1 vvnrz

kustvisserij Eng.: inshore fishery : handelsrecht - visserij in de territoriale wateren van betreffende staten. Bijv. de Visserijwet bepaalt dat de visserij die plaats vindt in de kustwateren is aangewezen als kustvisserij. Art. 452 WvK

kwaadwillige verlating : personen- en familierecht - tot 1 oktober 1971 op grond van art. 1:264 BW (oud) een van de vier gronden waarop de rechter een echtscheiding kon uitspreken. Art. 150 Boek 1 BW - Zie ook: hierarchische verhouding echtscheidingsrecht niet gelijk aan verlating van hulpbehoevenden

kwade trouw : verbintenissenrecht - oneerlijkheid. Art. 205 Boek 6 BW en 54 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling redelijkheid en billijkheid

kwakzalverij Eng.: quackery : strafrecht - het bedrijf van degene die zich onbevoegd op het terrein van de geneeskunde begeeft. Art. 34 Wet-BIG en 436 WvSr

kwalificatie / kwalificeren / gekwalificeerd : strafrecht - wettelijke noemer van een strafbaar feit. Bijv. iemand slaan waardoor bij die ander pijn dan wel letsel ontstaat kan als mishandeling worden ~. Art. 300 WvSr - Zie ook: onderdeel delictsomschrijving (DO)

kwalificatief verweer Eng.: qualificate defence : strafrecht - verweer dat het tenlastegelegde feit niet onder de kwalificatie past, maar een ander (veelal straffeloos) feit vormt. Art. 350 WvSv - Zie ook: hierarchische verhouding bewezenverklaring niet gelijk aan bewijsverweer tegenstelling onbetrouwbaarheidsverweer niet gelijk aan strafmaatverweer

kwalificeerbaar : strafrecht - het onder een wettelijke noemer kunnen brengen van een strafbaar feit. Bijv. iemand slaan waardoor bij die ander pijn dan wel letsel ontstaat, kan als mishandeling worden gekwalificeerd.

kwalificeren / gekwalificeerd Eng.: qualify : strafprocesrecht - het rubriceren van het bewezenverklaarde feit onder een wettelijke delictsomschrijving (kwalificatie) door de rechter. Bijv. het ~ van een misdrijf als fraude of als doodslag. Art. 350 WvSv en 358 WvSv - Zie ook: hierarchische verhouding ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR) hierarchische verhouding motiveringseis

kwalitatief lidmaatschap : advocatuur - lidmaatschap dat slechts in stand blijft zolang het lid bepaalde kwaliteiten heeft, zoals functie, benoeming of hoedanigheid. Bijv. het lidmaatschap bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Zie ook: nadere verklaring Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) nadere verklaring functieprofiel

kwalitatief recht / kwalitatieve rechten Eng.: qualitative rights : overeenkomstenrecht - recht verbonden aan de kwaliteit van rechthebbende op een goed met betrekking waartoe het recht geldt; recht dat in een zodanig verband staat met een bepaald goed, dat men slechts belang bij het recht heeft, zolang men het goed heeft. Bijv. een licentie op bepaalde software. Art. 251 Boek 6 BW

kwalitatieve aansprakelijkheid Eng.: qualitative liability : aansprakelijkheidsrecht - soort risicoaansprakelijkheid; de verantwoordelijkheid is gebaseerd op de hoedanigheid (kwaliteit) van een persoon. Bijv. ouders voor hun kinderen of werkgevers voor hun werknemers. Art. 169 Boek 6 BW en 170 Boek 6 BW

kwalitatieve verplichting / kwalitatieve verbintenis Eng.: qualitative obligation : overeenkomstenrecht - clausule in een overeenkomst m.b.t. een registergoed, waarin wordt bedongen dat de verplichting om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van het betreffende registergoed, zal overgaan op volgende eigenaren van dat registergoed. Art. 252 Boek 6 BW nadere verklaring kettingbeding

kwalitatieve verplichtingen Eng.: qualitative obligation : overeenkomstenrecht - lasten die onlosmakelijk verbonden zijn aan een bepaalde hoedanigheid, bijv. die van eigenaar van een onroerende zaak. Art. 252 6 BW

kwalitatieve verplichtingen Eng.: qualitative obligations : vermogensrecht - de verplichting van een van bij de betreffende overeenkomst betrokken partijen om iets te dulden of niet te doen, ten aanzien van een registergoed dat aan een van de bij de overeenkomst betrokken partijen toebehoort, hetgeen zal overgaan op degene die het goed onder bijzondere titel verkrijgt en waarbij eveneens gebonden zijn zij die van de rechthebbende een recht tot gebruik op het goed zullen verkrijgen. Bijv. A gaat met zijn buurman B een overeenkomst aan met daarin opgenomen een beding inhoudende een verbod tot vestiging en exploitatie van een bloemenwinkel. Indien deze overeenkomst wordt opgenomen in een notariele akte en wordt ingeschreven in de openbare registers, gaat dit beding (de verplichting om iets niet te doen) over op latere verkrijgers van het betreffende pand. Art. 252 Boek 6 BW - Zie ook: hierarchische verhouding verbintenissenrecht tegenstelling kwalitatieve rechten nadere verklaring derdenwerking

kwaliteit : burgerlijk recht - bepaalde hoedanigheid van een persoon (bijv. de curator - qualitate qua (q.q.));
bepaalde toestand van zaken, bijv. de derdengeldrekening of kwaliteitsrekening. Zie ook: hierarchische verhouding kwaliteitsdelicten nadere verklaring kwaliteitsarbitrage

kwaliteitsarbitrage Eng.: quality arbitration : arbitragerecht - arbitrage die slechts erop is gericht de hoedanigheid of toestand van zaken vast te stellen. Art. 1020 Rv en 1047 Rv - Zie ook: hierarchische verhouding arbitragerecht

kwaliteitsdelicten : strafrecht - delictsomschrijvingen die zich in directe zin slechts tot rechtssubjecten met een bepaalde hoedanigheid (normadressaten) richten. (bron: De Hullu) Art. 340 WvSr en 355 WvSr - Zie ook: hierarchische verhouding delictsomschrijving tegenstelling commune delicten niet gelijk aan kwaliteitsarbitrage nadere verklaring kwaliteit

kwaliteitsrekening / derdenrekening : insolventierecht - bank/girorekening, waarmee de rekeninghouder, die handelt in een bepaalde vertrouwenskwaliteit (bijv. curator), gelden onder zich houdt. Hij voert het exclusieve beheer en de beschikking over de ~ en betaalt pas aan de begunstigde door als aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Die voorwaarden zijn vooraf tussen begunstiger en begunstigde overeengekomen.

kwaliteitsverklaring : bouwrecht - schriftelijk bewijs, voorzien van een door de minister van Volkshuisvesting aangewezen merkteken, afgegeven door een door die minister aangewezen instituut. Bijv. een bouwmateriaal met een ~ behoort te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Art. 1.6 bouwbesluit 2003

kwaliteitszetel : - plaats in een vergadering of bestuur op grond van een bepaalde kwaliteit. Bijv. als vertegenwoordiger van een belangengroep of bepaalde sector.

kwantifikatie / kwantitatief : rechtswetenschap - meting, omzetting in aantallen; beoordeling in aantallen, grootte of hoeveelheden. Zie ook: tegenstelling kwalitatief recht / kwalitatieve rechten

kwekersrecht : kwekersrecht - rechtsgebied uit de Zaai- en Plantgoedwet, daaraan gerelateerde besluiten en reglementen, en het UPOV-verdrag; vooral m.b.t. de rechtsverkrijging, omvang en beëindiging van bescherming op het teeltmateriaal van een bepaald (zelf) gekweekt plantenras. Art. 2 ZPW en 40 zpw - Zie ook: hierarchische verhouding merkenrecht onderdeel industriële eigendom

kwijting / kwijten / gekweten : incasso - schriftelijke verklaring van een schuldeiser dat de schuldenaar zijn schuld heeft voldaan. Art. 49 Boek 6 BW en 48 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring kwitantie nadere verklaring finale kwijting / finaal kwijten / finaal gekweten

kwijtschelding / kwijtschelden Eng.: to remit / remission of : fiscaal recht - geen belasting hoeven betalen omdat er te weinig inkomen of vermogen is om de fiscus te kunnen betalen of te veel andere schuldeisers. Art. 26 iw 1990

kwijtschelding / kwijtschelden : incasso - overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar, waarbij de schuldeiser van zijn vorderingsrecht afstand doet. Art. 160 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling verhaal / verhalen / verhaald

kwitantie : incasso - schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat een bepaald geldbedrag is ontvangen. Art. 48 Boek 6 BW en 47 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring kwijting / kwijten / gekweten nadere verklaring finale kwijting / finaal kwijten / finaal gekweten

laadtijd : zeerecht - tijd nodig voor het door de vervoerder of afzender laden van een schip. Art. 422 Boek 8 BW en 931 Boek 8 BW - Zie ook: hierarchische verhouding tijdbevrachting

laakbaar handelen of nalaten Eng.: reprehensible omission : gezondheidsrecht - verwijtbaar, verwerpelijk, onzorgvuldig of onrechtmatig handelen of nalaten. Bijv. aanvraagster is slachtoffer van haar huisarts, die zij laakbaar medisch handelen verwijt.

laatste woord : strafprocesrecht - een verdachte heeft op straffe van nietigheid aan het eind van een strafzitting de gelegenheid om het ~ te voeren. Art. 311 WvSv

labellingtheorie : - stereotypering, het verschijnsel dat aan alles een beschrijving wordt toegedacht of in categorieën wordt ingedeeld. (Becker)

ladderrecht / steigerrecht : burenrecht - recht om een ladder of steiger op het terrein van de buurman te plaatsen als dit voor het verrichten van werkzaamheden noodzakelijk is. Als schade ontstaat, kan de buurman schadevergoeding vorderen. Art. 56 Boek 5 BW - Zie ook: nadere verklaring schadevergoeding nadere verklaring burenrecht

ladenplan : bouwrecht - traditioneel gebouwd huis volgens een kant en klaar ontwerp, compleet met bestek en tekeningen, met een vaste bouwprijs. (bron: huizenveiling.nl)