Typ hierboven uw zoekterm of scroll hieronder - Hulp bij zoeken

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - mr. F.J. Van Eeckhoutte - lees de gebruiksvoorwaarden

Keukenkastje-arrest : strafrecht - HR 28-05-1985, NJ 1985, 822: was het tegen de wil van de bewoners binnen treden, waarna cocaïne werd aangetroffen bij het onderzoek in de keukenkastjes. welk onderzoek zonder toestemming en zonder te hebben voldaan aan de (oude) voorwaarden voor een huiszoeking, onbevoegd geschied? Mag de gevonden cocaïne (49,6 gram) voor het bewijs van het tenlastegelegde meewerken? Dit onrechtmatig verkregen bewijs-verweer wordt door het hof verworpen. Bij het onderzoek is, zoals vermeld in het opgemaakte proces-verbaal, niets verbroken. Een dergelijk eenvoudig en, gelet op de op het spel staande belangen, weinig ingrijpend onderzoek behoort tot de handelingen waartoe opsporingsambtenaren, die te allen tijde niet alleen toegang hebben tot de plaatsen waar redelijkerwijs vermoed kan worden dat een overtreding van die wet gepleegd wordt maar ook bevoegd zijn tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen, mogen overgaan indien zij - zoals in dit geval - rechtmatig een woning zijn binnengetreden met het doel daar het nodige opsporingsonderzoek in te stellen en de daarvoor vatbare voorwerpen in beslag te nemen. Art. 47 WvSr en 96, 97, 338, 359 Sv

keur : bestuursrecht - verordening (met één of meer strafbepalingen) uitgevaardigd door een waterschap Art. 80 Wschw

keurmerk : - merkteken als bewijs van keuring en/of als aanduiding is van een bepaalde kwaliteit Art. 22 WVW

keuzedividend : - winstuitkering ter keuze van de aandeelhouder in geld of in aandelen.

keuzelegaat Eng.: legacy choice : - de mogelijkheid van de langstlevende om bepaalde goederen uit het nalatenschap te kiezen

keuzerecht : rechtswetenschap - bevoegdheid van een belastingplichtige om in bepaalde situaties een voor hem beter uitkomend alternatief te kiezen. (Fockema)

kiescollege Eng.: electoral college : nationaal - politiek - college van gemachtigden die leden van een bepaald overheidsorgaan kiezen of voordragen. Deze machtiging geschiedt meestal door verkiezingen. Bijv. het Amerikaanse kiesstelsel is op het ~ geënt.

kiescollege : politiek - college van gemachtigden die leden van een bepaald overheidsorgaan kiezen. Bijv. het Amerikaanse kiesstelsel is op het ~ geënt. Maar ook de Provinciale Staten worden voor een deel verkozen door een ~.

kiesdrempel : staatsrecht - minimum aantal stemmen nodig om één zetel te behalen; bepaald percentage van de stemmen dat een partij moet halen om een zetel in het verkozen orgaan te verkrijgen. In Nederland is dit percentage: 0.67%. Art. P 7 kw

kieskring : staatsrecht - organisatorische onderverdeling met het oog op verkiezingen. Bij landelijke verkiezingen wordt Nederland verdeeld in 19 kieskringen, volgens een tabel horende bij de Kieswet. Art. E 1 kw

kiesstelsel : staatsrecht - organisatorische vormgeving van de verkiezingen; manier waarop de samenstelling van vertegenwoordigende lichamen (zoals parlement, provinciale staten en gemeenteraad) plaatsvindt.

Kieswet (KW) Eng.: Dutch Elections Act : politiek - wet van 28 september 1989 houdende (nieuwe) bepalingen m.b.t. het kiesrecht en de verkiezingen. Daarin o.a. opgenomen de procedure voor de verkiezing en verkiesbaarstelling van de leden van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenteraden, de registratie van kiesgerechtigden. Art. d1 kw en j24 kw - Zie ook: hierarchische verhouding Wet op de Parlementaire Enquête (WPE)

kiezer : staatsrecht - stemgerechtigde; ingezetene van Nederland met actief kiesrecht. Art. D 4 kw en H 3 kw

kiezersregister : staatsrecht - administratie per gemeente van de kiesgerechtigdheid van de ingezetenen van die gemeente; lijst van alle stemgerechtigden. Art. D 1 kw

kinderalimentatie Eng.: child alimony : echtscheidingsrecht - bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging van der partijen kind(eren) na echtscheiding. Art. 404 Boek 1 BW

kinderbijslag : socialeverzekeringsrecht - periodieke uitkering van de staat aan ouders als tegemoetkoming in de kosten van opvoeding en verzorging van kinderen (van Dale) op basis van een volksverzekering.

Kinderen De Bourbon - Parma-arrest : - HR 04-03-1988, NJ 1989, 367:een beroep op de vrijheid van meningsuiting werd verworpen, omdat deze de inbreuk op de privacy, waarover de kinderen van prinses Irene klaagden, niet rechtvaardigde. (G.A.I. Schuijt) Het ging om een publicatie in het weekblad Privé over de kinderen van Prinses Irene. De vraag die hier aan de orde was, was of een dergelijke publicatie een onrechtmatige inbreuk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer opleverde, of dat zogenaamde ‘public figures’ dergelijke inbreuken moeten tolereren? De Hoge Raad bepaalde hier, dat de grenzen van het recht op eerbiediging van hun privé-leven ten aanzien van die kinderen anders moet worden getrokken dan ten aanzien van doorsnee kinderen. Wel is het zo dat om tot een antwoord op een dergelijke vraag te komen alle bijzonderheden van het gegeven geval dienen te worden meegewogen. Het kan bijvoorbeeld een rol spelen, dat zoal in dit geval de desbetreffende kinderen de publiciteit niet gezocht hadden. Naarmate men de publiciteit meer zelf heeft gezocht, worden zij minder beschermd tegen uitlatingen in de pers die hun privé-leven betreffen. (Niels van Ophem)

kinderkorting Eng.: child rebates : fiscaal recht - een korting op de belasting voor bepaalde belastingplichtigen met kinderen. De kinderkorting geldt voor de belastingplichtige indien (a) in het kalenderjaar gedurende meer dan zes maanden tot zijn huishouden een kind behoort dat in belangrijke mate door hem of zijn partner wordt onderhouden en dat bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt en gedurende die tijd op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige of zijn partner staat ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens en (b) het gezamenlijke verzamelinkomen van de belastingplichtige en zijn partner niet hoger is dan € 60 447. Art. 8.12 Wet IB 2001

kindermishandeling : jeugdrecht - het meestal in huiselijke sfeer fysiek of psychisch mishandelen van een minderjarige. ~ kan leiden tot maatregelen door de Raad voor de Kinderbescherming zoals uithuisplaatsing. Art. 241 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring mishandeling / mishandelen / mishandeld hierarchische verhouding Raad voor de Kinderbescherming nadere verklaring uithuisplaatsing / uit huis plaatsen / uit huis geplaatst

kindermoord / kinderdoodslag : strafrecht - het van het leven beroven van een kind bij of kort na de geboorte door de moeder die vreest voor ontdekking van haar bevalling. Gevangenisstraf van max. 9 resp. 6 jaar. Kwalificatie voor de medepleger (niet zijnde de moeder van het kind) is echter moord of doodslag (gevangenisstraf van max. levenslang resp. 15 jaar). Art. 290 WvSr - Zie ook: nadere verklaring moord nadere verklaring doodslag

kinderopvang Eng.: child care / kindergarten : bestuursrecht - per 1 januari 2005 is de wet ~ in werking getreden. In dit stelsel betalen ouders, werkgever en overheid ieder een deel, afhankelijk van het inkomen van de ouders. Voor de werkgever bestaat (nog) geen verplichting, dan betaalt de overheid diens deel. Art. 1 Wet Kinderopvang

kinderpornografie : strafrecht - afbeelding (of gegevensdragen met een afbeelding) van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken. Door de toevoeging "schijnbaar" wordt ook het bezit van zgn. virtuele kinderporno strafbaar, d.w.z. kinderporno die met fotobewerkingsapparatuur gemaakt is. Art. 240b WvSr

kinderrecht : jeugdrecht - verouderde term voor jeugdrecht.

kinderrechter Eng.: juvenile court : jeugdstrafrecht - rechter die strafzaken tegen minderjarigen (12-18 jaar) behandelt. Kinderen jonger dan 12 kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd;
in kinderrecht gespecialiseerde rechter die zich buigt over kwesties die de geestelijke en fysieke gezondheid van kinderen betreffen en daartoe maatregelen kan opleggen of machtigingen kan verstrekken. Bijv. machtiging uithuisplaatsing aan de Raad voor de Kinderbescherming. Art. 488 WvSv en 241 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring jeugdstrafrecht / kinderstrafrecht hierarchische verhouding uithuisplaatsing / uit huis plaatsen / uit huis geplaatst

kinderroof : strafrecht - het opzettelijk onttrekken van een minderjarige aan het wettig over hem gesteld gezag. Art. 279 WvSr

kinderwetten : rechtsgeschiedenis - wetten uit het begin van de 20e eeuw met kinderbescherming als doel.

kindsdeel / (mv.) kindsdelen Eng.: children's portions : erfrecht - deel van de niet-testamentair geregelde erfenis dat een nagelaten kind toekomt en even groot is als dat van de langstlevende echtgenoot. Art. 13 Boek 4 BW - Zie ook: tegenstelling majoraat nadere verklaring verklaring van erfrecht

klaagschrift : strafprocesrecht - schriftelijk ingediend en ondertekend beklag tegen overheidsoptreden, meer bepaald dat van justitie en politie. Bijv. een ~ over inbeslagneming of het gebruik van in beslag genomen voorwerpen. Art. 552a WvSv en 9:04 AWB - Zie ook: nadere verklaring politie tegenstelling bezwaarschrift

klachtdelict : strafprocesrecht - strafbaar feit waarbij het indienen van een klacht een voorwaarde is om te kunnen vervolgen. Bijv. stalking/belaging. Art. 164 WvSv - Zie ook: nadere verklaring strafbare voorbereiding

klachtdelikt / klachtdelict Eng.: complaint offence : strafrecht - delict dat slechts vervolgbaar is op grond van een klacht. De officier van justitie kan een verdachte pas vervolgen, wanneer er een klacht is ingediend met het verzoek iemand te vervolgen. Bijv. belediging. Art. 164 WvSv

klachten Eng.: complaints : bestuursrecht - uitingen van misnoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen. Meestal vervat in een klaagschrift. Art. 9:01 AWB

klachtenprocedure Eng.: complaints procedure : bestuursrecht - recht bij een bestuursorgaan te klagen vanwege een gedraging van een bestuursorgaan of het ondersteunend personeel. Gedragingen waarover geklaagd kan worden zijn feitelijke handelingen, besluiten en privaatrechtelijke rechtshandelingen. Bijv. interne ~: het recht om bij het bestuursorgaan zelf te klagen; externe ~: het recht om bij de ombudsman te klagen. Art. 3 AWB en 17 AWB - Zie ook: onderdeel klachten nadere verklaring klachtenrecht nadere verklaring klachtgerechtigde niet gelijk aan bezwaarschriftprocedure

klachtgerechtigde : strafrecht - persoon die gerechtigd is een aangifte te doen met verzoek tot vervolging. Bijv. een aantal misdrijven is alleen op klacht vervolgbaar. Indien een slachtoffer geen klacht indient, heeft het OM geen vervolgingsrecht. Overigens wordt het OM door klacht niet tot vervolging verplicht. (zie opportuniteitsbeginsel) Art. 64 WvSr en 164 WvSv

klachtrecht : patiëntenrecht - het recht om te klagen in welke vorm dan ook. Bijv. wanneer een patiënt niet tevreden is over de medische (be-)handeling van de hulpverlener kan hij klagen bij o.a. de hulpverlener zelf, de instelling, de inspectie voor de gezondheid, het tuchtcollege of de burgerlijke rechter.

klachtreglement : arbitragerecht - reglement houdende dat partijen in een procedure bij het scheidsgerecht het recht hebben een klacht over handelingen of nalaten van arbiters die door de klager in strijd worden geacht met de gedragsregels, schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij de voorzitter van het scheidsgerecht. Art. 1020 Rv

klant Eng.: customer : economie - persoon die tegen betaling gebruik maakt van diensten of goederen koopt van een leverancier. Als de ~ tevens consument is, dan geniet hij de bescherming van het consumentenrecht. Zie ook: nadere verklaring consumentenrecht

Klare taal I -arrest : strafprocesrecht - HR 27-06-1995, NJ 1996, 126): arrest waarin de Hoge Raad oordeelde dat het in de tenlastelegging niet uitdrukken van alle bestanddelen van een delictsomschrijving niet leidt tot nietigheid van de dagvaarding. Art. 261 WvSv

Klare taal II -arrest : strafprocesrecht - HR 27-06-1995, NJ 1996, 127: arrest waarin de Hoge Raad oordeelde dat een inleidende dagvaarding partieel nietig is als de tenlastelegging de feitelijke gedraging van verdachte waarop het verwijt steunt niet vermeldt. Art. 261 WvSv

klassejustitie : politiek - rechtspraak die de "heersende" klasse bevoordeelt. ~ is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Art. 1 Gw

klassenmaatschappij : politiek - opvatting uit de 19de en begin 20ste eeuw dat de maatschappij is ingedeeld in klassen, waaruit de burger zich niet of zeer moeilijk kan ontworstelen. M.n. in de verhouding tussen rijk en arm of werkgevers/industriëlen en arbeiders. Uit sociale hoek is decennia lang geknokt voor gelijke (lees: billijke) rechten.

klassiek recht Eng.: classical law : staatsrecht - bedoeld wordt de zgn. klassieke grondrechten die betrekking hebben op de staatsvrije sfeer en de burgers vrijheid van inmenging door de staat waarborgen (Algra c.s.). Bijv. vrijheid van godsdienst. s niet gelijk aanonderdeelciale rechierarchische verhoudingtegenstellingen

klassieke grondrechten Eng.: classical fundamental rights : mensenrechten - vrijheidsrechten die de burger beschermen tegen te veel inmenging van overheidswege. Bijv. vrijheid van meningsuiting. Zie ook: tegenstelling sociaal grondrecht / (mv.) sociale grondrechten nadere verklaring Vier vrijheden onderdeel directe horizontale werking van grondrechten

klassieke richting : rechtsfilosofie - rationalistische stroming uit de 18e eeuw waar het huidige Nederlands strafrecht grotendeels op gebaseerd is. Proportionaliteit van de straf en delict en humanisering van de straf zijn termen die hierbij horen. Belangrijke (rechts)filosoof: Beccaria.

Klassieke School Eng.: classical school : economie - liberale economische leer, waarbij de markt alles van zelf regelt (zelfregulerende economie; Adam Smith). Zie ook: niet gelijk aan klassieke grondrechten

klassieke stelsel Eng.: classical system of taxation : fiscaal recht - dubbele heffing over de vennootschappelijke winst, te weten zowel bij de rechtspersoon als bij de particuliere aandeelhouder.

klein geschil : bouwrecht - een door de Voorzitter van de Raad van Arbitrage voor de Bouw als zodanig aangemerkte gewone procedure met een (geschatte) eis in hoofdsom ad &euro 5.000,- of minder en waarin repliek en dupliek achterwege blijven. Zie ook: niet gelijk aan aanhangig maken van een spoedgeschil

Klein Koninklijk Besluit (Klein KB) : bestuursrecht - Koninklijk Besluit dat niet tevens een Algemene Maatregel van Bestuur is, dus geen algemene strekking heeft. Bijv. een ~ om ambtsdragers te benoemen of te ontslaan.

kleine criminaliteit : criminologie - nadelig, overlast veroorzakend bijeffect van de ontwikkeling van jongere tot volwassene bestaande uit het plegen van lichte vergrijpen. Bijv. fiets in elkaar trappen, op de vuist gaan, antenne afbreken. (bron: E. Luijpers)

kleine kansspelen : burgerlijk recht - spelletjes, waarbij de kans op een prijs door toeval wordt bepaald, maar die toch aan een lichter regime zijn onderworpen dan echte kansspelen zoals de lotto. Het moet gaan om bijv. een vereniging, die het organiseren van kansspelen niet als doel heeft en waarbij het prijzengeld beperkt is. Art. 7c WoK en 7d WoK

kleine zelfstandige : ondernemingsrecht - geen juridische term; iemand die niet in dienstbetrekking een beroep uitoefent, bijv. in de vorm van een eenmanszaak.

kleinrecht : mediarecht - het ten gehore brengen (openbaar maken) van muziek Art. 30a Aw

Kleinschalige centrale opvang (KCO) Eng.: Small-scale Central Reception : asielrecht - opvang voor asielzoekers onder volledige verantwoordelijkheid van het COA, die zowel qua grootte als qua type aFwijkt van de reguliere opvangcentra. De KCO-opvang kan de vorm aannemen van (clusters van woningen (COW)) voormalige jongerenwoningen en op aanleunwoningen B144 gelijkende accommodaties. (bron: Min. Jus.)

klemmende redenen van humanitaire aard Eng.: urgent humanitarian reasons : vreemdelingenrecht - bijzondere redenen waardoor een vreemdeling toestemming krijgt in Nederland te blijven, terwijl hij in principe niet voldoet aan alle geldende voorwaarden. (bron: Min. Jus.) Art. 13 vw 2000 - Zie ook: hierarchische verhouding Bureau Medische Advisering IND (BMA)

klerk : advocatuur - al dan niet juridisch geschoolde persoon die juristen reguliere werkzaamheden uit handen neemt; paralegal.

klerk : ambtenarenrecht - bepaalde, lage rang in de ambtelijke hiërarchie;

kleurloos opzet : strafrecht - de opzet van de dader moet op de verboden gedraging gericht zijn. Het is niet nodig dat de dader er zich ook van bewust is dat zijn daad strafbaar is. (ref: HR 18 maart 1952, NJ 1952, 314)

kleven : beslagrecht - gelden. Bijv. het beslag kleeft. Zie ook: nadere verklaring beslag

klinische observatie / observeren / geobserveerd Eng.: clinical observation : criminologie - het al dan niet aan de hand van technische apparatuur persoonlijk waarnemen van gedragingen van verdachten van ernstige delicten, zoals geweldsmisdrijven en zedendelicten. Dit vindt meestal plaats in een inrichting voor ~. Bijv. het Pieter Baan Centrum is de Psychiatrische observatiekliniek van het Ministerie van Justitie. Art. 27 WvSr en 13 bvtg

kloving / kloven / gekloofd : erfrecht - opsplitsing van een erfenis in twee gelijke delen, waarvan de ene helft toekomt aan de nabestaanden van vaders kant van de erflater en de andere helft aan die van moeders kant . ~ vindt plaats als de erflater geen nakomelingen, ouders, broers of zusters heeft. Art. 897 Boek 4 BW (oud) - Zie ook: nadere verklaring personen- en familierecht nadere verklaring verzegeling erfenis / verzegeling nalatenschap

knevelarij : strafrecht - sjoemelen met geld door een ambtenaar; het als verschuldigd aan hemzelf of een andere ambtenaar vorderen, ontvangen of bij een uitbetaling inhouden van een bedrag waarvan hij weet dat het niet verschuldigd is. Art. 366 WvSr

koepelgevangenis : penitentiair recht - gevangenisstijl uit de 19e eeuw met een koepeldak en een grote hal in het midden, waarbij de cellen kringvormig om de hal zijn geplaatst. In Nederland zijn er drie ~, in Arnhem, Breda en Haarlem.

koerier : staatsrecht - persoon die confidentiële, geheime en zeer geheime staatsgeheimen naar een bestemmingen binnen of buiten Nederland brengt. (bron: par. 34 Vaststelling aanwijzingen voor beveiliging staatsgeheimen en vitale onderdelen van de rijksdienst)

koersverrekeningscontract : overeenkomstenrecht - soort koopovereenkomst waarbij partijen overeenkomen dat niet geleverd of betaald zal worden, maar alleen het verschil tussen de koopprijs op het moment van sluiten van de overeenkomst, en de marktwaarde op het moment van levering betaald zal worden.

kohier : fiscaal recht - belastingregister.

koning : staatsrecht - drager van de Kroon; erfelijk staatshoofd; wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. Art. 1 Statuut en 24 Gw

Koninklijk Besluit (KB) Eng.: Royal Decree / decree-law : staatsrecht - door de regering genomen beslissing. Bijv. door middel van een ~ wordt de procedure van naturalisatie tot Nederlander afgesloten. Hare Majesteit de Koningin ondertekent dit Besluit. Art. 43 Grondwet - Zie ook: hierarchische verhouding algemene maatregel van bestuur (AMvB)

koninklijk huis : staatsrecht - selecte, door de wet aangewezen groep personen rondom de Koning; voor leden van het ~ gelden speciale regels, bijv. wat betreft te ontvangen geldelijke uitkeringen. Art. 1 wlkh en 1 Wet financieel Statuut van het Koninklijk Huis

koninklijke boodschap : staatsrecht - begeleidend schrijven, door of vanwege de Koning, bij wetsvoorstellen die naar de Staten-Generaal gestuurd worden. Art. 83 Gw

Koninklijke Marechaussee (Kmar) : vreemdelingenrecht - politieorganisatie onder het beheer van het ministerie van Defensie. De ~ is belast met een diversiteit aan politietaken waaronder de krachtens de vreemdelingenwetgeving opgedragen uitvoering van de grensbewaking en het operationeel toezicht op vreemdelingen in de grensstreek. (bron: Min. Jus.) Art. 46 vw 2000 - Zie ook: nadere verklaring Mobiel Toezicht Vreemdelingen

Koninklijke notariële beroepsorganisatie (KNB) : notarieel recht - openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde notarissen en kandidaat-notarissen zijn leden van de ~. De ~ is gevestigd te 's-Gravenhage. Art. 60 Wna en 134 Grondwet

Koninklijke Notariële Broederschap (KNB) : notarieel recht - oude benaming van de overkoepelende organisatie van notarissen in Nederland. Thans: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Koninkrijk der Nederlanden / het Rijk Eng.: Kingdom of the Netherlands : staatskundig - politiek - federale monarchie, bestaande uit de drie landen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba.

Koninkrijk der Nederlanden / het Rijk : staatsrecht - territoriale eenheid van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Publiekrechtelijke rechtspersoon met aan het hoofd de Koningin met haar ministers. Art. 6 Statuut - Zie ook: hierarchische verhouding gemeente

konjunktief / conjunctief : rechtswetenschap - verenigd.

konvooi : oorlogsrecht - gewapende begeleiding, bijv. van handelsschepen door oorlogsschepen; ook de schepen die onder begeleiding varen worden wel als ~ aangeduid.

kooirecht : rechtsgeschiedenis - 19de eeuw. Eigendom van een eendekooi, die vroeger door de Jachtwet beschermd werd; zakelijk recht om op een gepaald stuk grond (en water) vogels, in het bijzonder eenden, te vangen met behulp van een daartoe geschikte vanginstallatie.

koop / kopen / gekocht Eng.: to buy : overeenkomstenrecht - aanschaf van goederen en/of genot van diensten tegen betaling.

koop breekt geen huur : huurrecht - het adagium ~ houdt in dat door verkoop van het verhuurde, een eerder aangegane huur niet wordt verbroken, tenzij dit bij de verhuring voorbehouden is. Art. 1612 Boek 7 BW

koop breekt geen pacht / koop breekt geen huur : huurrecht - verkoop van de een gehuurde woning heeft geen gevolgen voor de gesloten huurovereenkomst. Bijv. U kunt gewoon in uw huurwoning blijven wonen, want ~. Art. 34 pachtwet

koop op afbetaling Eng.: installment buying : consumentenrecht - verkoopovereenkomst waarbij partijen afspreken dat de gekochte zaak meteen (in eigendom) wordt overgedragen, maar de koopsom in termijnen kan worden afbetaald. Art. 88 Boek 1 BW en 1576 Boek 7A BW

koop op afstand : consumentenrecht - overeenkomst die een consumentenkoop is en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst slechts gebruik gemaakt wordt van een techniek voor communicatie op afstand. Bijv. internet of telefoon. Art. 46a Boek 7 BW en 46j Boek 7 BW - Zie ook: onderdeel telefonische verkoop nadere verklaring elektronische handel

koop op monster / koop op model : overeenkomstenrecht - koopovereenkomst waarbij de gekochte zaak moet overeenstemmen met het getoonde of verstrekte monster of model, tenzij dat slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt, zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden. Art. 17 Boek 7 BW - Zie ook: tegenstelling koop op proef

koop op proef : overeenkomstenrecht - bijzondere overeenkomst die geacht wordt te zijn gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de koper de zaak binnen een bepaalde termijn betaalt. Indien niet (tijdig) wordt betaald, komt de koop niet tot stand. Art. 45 Boek 7 BW en 46 Boek 7 BW - Zie ook: tegenstelling koop op monster / koop op model niet gelijk aan huurkoop

koopakte : overeenkomstenrecht - schriftelijke overeenkomst waarin de koop van bijv. een recht op gebruik van een woning (timesharing) wordt geregeld. Art. 48 Boek 7 BW - Zie ook: onderdeel voorlopige koopakte tegenstelling transportakte

koopbrief : Zweeds recht - in het Nederlandse recht onbekende term. De ~ wordt wel in Zweden gebruikt bij de aankoop van een woning. Als de zaak is afgehandeld en de verkoper zijn geld heeft ontvangen wordt dit bekrachtigd met een koopbrief. Dit is een verklaring dat aan alle eisen in het contract is voldaan. Vanaf het moment van ondertekening van de koopbrief is de koper eigenaar van de woning.

Koopkracht Eng.: purchasing power : nationaal - politiek - hoeveelheid goederen en diensten die met het besteedbaar inkomen kan worden aangeschaft.

koopkracht : politiek - de hoeveelheid goederen en diensten die met het besteedbaar inkomen kan worden aangeschaft; het besteedbaar inkomen wordt verkregen door het bruto inkomen te verminderen met de daarop drukkende belastingen, sociale verzekeringspremies alsmede de ziektekosten en te vermeerderen met de ontvangen kinderbijslag.

koopman : handelsrecht - ieder die een bedrijf uitoefent Art. 84bis WvSr en 336 WvSr

koopoptie : verbintenissenrecht - recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan.

koopovereenkomst / koopcontract Eng.: purchase agreement : overeenkomstenrecht - benoemde overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt een zaak te geven en de andere om daarvoor een geldbedrag te betalen. Art. 1 Boek 7 BW - Zie ook: tegenstelling onbenoemde overeenkomst / innominaatcontract onderdeel wederkerige overeenkomst tegenstelling verkoopbevestiging tegenstelling huurovereenkomst / huurcontract

kooppenningen Eng.: purchase money : overeenkomstenrecht - geldbedrag dat men iemand geeft bij het sluiten van een koop.

kooprecht : effectenrecht - recht om aandelen gedurende een bepaalde periode tegen een bepaalde koers te kopen. Bijv. ~ bij de calloptie.

koopsompolis / lijfrenteverzekering Eng.: annuity contract : verzekeringsrecht - premieplichtige verzekering die op een vooraf overeengekomen datum uitkeert. De uitkering is meestal een periodieke lijfrente zolang de uitkeringsgerechtigde blijft leven. De premie is tot een bepaald maximum fiscaal aftrekbaar; de lijfrentes zijn fiscaal belast. Art. 304 Wvk - Zie ook: nadere verklaring pensioenregeling