Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

Kabelregeling - EG Eng.: Cable Regulation : mediarecht - een regeling uit 1984 waarin het verboden was om als kabelexploitant buitenlandse omroepprogramma's aan zijn abonnees door te geven als deze op Nederland gerichte reclameboodschappen bevatten en Nederlandse ondertiteling hadden. Het Hof van Justitie van de EG bepaalde dat de ~ discriminerend en dus in strijd was met het EG-recht. Zie ook: nadere verklaring Europese Unie nadere verklaring het Hof van de Europese Gemeenschappen hierarchische verhouding interne markt nadere verklaring Mediawet

kabinet Eng.: cabinet : politiek - geheel van ministers en staatssecretarissen, die gezamenlijk de regering vormen. Het ~ vertegenwoordigt de regering tegenover de Kamer;
ambtelijk bureau, vaak voor persoonlijke en vertrouwelijke bestuurszaken. Bijv. het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Zie ook: onderdeel ministerraad tegenstelling demissionair kabinet nadere verklaring bureau kabinetszaken onderdeel staatssecretarissen

Kabinet van de Koningin (Kabinet des Konings) Eng.: King's Cabinet : politiek - staatskundig - ambtelijk bureau van de Koningin dat haar administratieve zaken behartigt en ondersteuning biedt bij de uitvoering van haar staatsrechtelijke taken. Het ~ bereidt de afspraken tussen de koning(in) en ministers en staatssecretarissen voor en legt deze vast. Ook verzoekschriften van burgers en gratieverzoeken die aan de koningin zijn gericht, worden door het Kabinet behandeld. Zie ook: tegenstelling bureau kabinetszaken tegenstelling kabinet nadere verklaring staatshoofd

Kabinet van de Koningin (Kabinet des Konings) Eng.: King's Cabinet : staatskundig - ambtelijk bureau van de Koningin dat haar administratieve zaken behartigt en ondersteuning biedt bij de uitvoering van haar staatsrechtelijke taken. Het ~ bereidt de afspraken tussen de koning(in) en ministers en staatssecretarissen voor en legt deze vast. Ook verzoekschriften van burgers en gratieverzoeken die aan de koningin zijn gericht, worden door het Kabinet behandeld. Zie ook: tegenstelling bureau kabinetszaken tegenstelling kabinet nadere verklaring staatshoofd

Kabinet van de Koningin / Kabinet des Konings : staatsrecht - ambtelijk bureau van de Koningin dat haar administratieve zaken behartigt en ondersteuning biedt bij de uitvoering van haar staatsrechtelijke taken. Het ~, dat onder leiding staat van directeur Felix Rhodius en uit 32 mensen bestaat, maakt de afspraken tussen de koningin en ministers en staatssecretarissen en bereidt ze voor. Ook verzoekschriften van burgers en gratieverzoeken die aan de Koningin zijn gericht, worden door het kabinet behandeld. Art. 42 Grondwet - Zie ook: tegenstelling bureau kabinetszaken tegenstelling kabinet nadere verklaring staatshoofd

kabinetscrisis : politiek - ontslag van het kabinet aangeboden aan de Koningin als gevolg van een conflict binnen het kabinet of met de Staten-Generaal.

kabinetsformatie : politiek - het samenstellen van het kabinet. Bijv. het kabinet Balkenende II werd gevormd na een formatieperiode van 125 dagen. Art. 139a RvO II

kabinetskwestie : staatsrecht - vraag van het kabinet aan de Staten-Generaal of het nog het vertrouwen van het parlement geniet. Indien dit niet zo is, dan zal het kabinet aftreden. Bijv. het kabinet Ruijs de Beerenbrouck kwam in 1933 aan zijn einde, omdat het de ~ verbond aan het wetsontwerp op de rechterlijke herindeling van Donner (1891-1981), waarin uit bezuinigingsoverwegingen vier arrondissementsrechtbanken en een veertigtal kantongerechten werden opgeheven. (bron:Beekelaar)

kabinetsraad : politiek - ouderwetse manier om ministerraad aan te duiden, d.w.z. de vergaderingen van de ministers onder voorzitterschap van de minister-president.

kadaster / hypotheekkantoor Eng.: land register / land registry office : ruimtelijke ordening - zelfstandig overheidsorgaan dat zich bezighoudt met landinrichting en het verzamelen en controleren van kadastrale gegevens. Het ~ beheert bovendien kaarten waarop percelen grond staan ingetekend en houdt openbare registers bij met (kadastrale) gegevens over eigendom en eventuele bewaring met een zakelijk recht (zoals hypotheek) van woonhuizen en bedrijfspanden. Art. 2a kadw en 3 kadw - Zie ook: onderdeel openbare registers nadere verklaring transportakte

Kadasterwet (Kadw) Eng.: Dutch Land Register Act : ruimtelijke ordening - wet van 3 mei 1989 houdende bepalingen m.b.t. de openbare registers voor registergoederen en het kadaster. Art. 2a kadw en 8 kadw

kadastraal recht : ruimtelijke ordening - bijdrage die aan het kadaster moet worden betaald om in haar registers wijzigingen aan te brengen. Art. 104 kadw en 108 kadw - Zie ook: nadere verklaring kadaster / hypotheekkantoor

kadastrale grens : ruimteljike ordening - afscheiding tussen twee percelen, door landmeter ingemeten en/of door partijen aangewezen.

kadastrale legger Eng.: register : ruimtelijke ordening - ambtelijk bericht dat informatie geeft over de eigenaar van een perceel: naam, beroep en woonplaats, de kadastrale nummers met de klassering en de belastbare opbrengst van de verschillende percelen die in eigendom worden gehouden, met de mutaties daarin, onder verwijzing naar het register van overschrijvingen. Deze gegevens vormen samen een leggerartikel. Per persoon kunnen meerdere leggerartikels bestaan, bijv. wanneer een persoon van verschillende percelen eigenaar, erfpachter en mede-eigenaar is. (bron: Utrechts archief) Zie ook: tegenstelling perceelsgewijze legger

kaderbesluit Eng.: framework decree : staatsrecht - besluit dat een kader, een raam vastlegt waarbinnen een nadere regeling dient te worden uitgewerkt. Zie ook: niet gelijk aan raamovereenkomst / raamcontract

kadernota : politiek - document waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven. De nota gaat over de inzet van de beschikbare middelen op hoofdlijnen.

kadi : rechtssociologie - Arabisch: rechter. Titel van een alleensprekende theoloog-rechter die volgens het Islamitisch recht rechtspreekt.

kale huur : huurrecht - huurprijs die alleen betrekking heeft op de gehuurde woonruimte, dus zonder bijkomende kosten als gas en licht, water, servicekosten etc. Art. 12 hpw (oud) - Zie ook: nadere verklaring huur en verhuur tegenstelling all in-huur

kalenderweek Eng.: calendar week : rechtswetenschap - maandag tot en met zondag.

kalibreren : - ijken, een schaalverdeling aanbrengen.

kameleonsysteem : vervoersrecht - het systeem waarbij voor een overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer voor ieder deel van het vervoer de op dat deel toepasselijke rechtsregels gelden. Art. 41 Boek 8 BW en 121 Boek 8 BW - Zie ook: nadere verklaring Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) nadere verklaring verhuisovereenkomst

Kamer van Koophandel (KvK) Eng.: Chamber of Commerce : handelsrecht - openbaar lichaam dat regionaal de belangen van ondernemingen behartigt en het handelsregister houdt. Art. 2 hreGrondwet - Zie ook: nadere verklaring dossiernummer Kamer van Koophandel (KvK-nummer)

kamerleden Eng.: members of parilament : staatsrecht - leden van de kamers der Staten-Generaal (zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer). Art. 51 Gw

kamers van beroep : bestuursprocesrecht - onderdeel van de Centrale Raad van Beroep. De ~ bestaan uit een enkelvoudige en meervoudige kamer waarin de Raad recht doet. Art. 17 Berw - Zie ook: hierarchische verhouding Centrale Raad van Beroep

kamerstukken : staatsrecht - schriftelijk uitgewisselde stukken tussen de regering en het parlement. Elk kamerstuk (onderwerp) krijgt bij verschijning een titel en een uniek nummer om herkenbaar te zijn. Bijv. wetsvoorstel, nota of brief. Zie ook: niet gelijk aan Handelingen

Kamervragen Eng.: (written) questions : staatskundig - politiek - door de Tweede Kamer schriftelijk aan de minister of staatssecretaris gestelde vragen. Deze moeten op de vragen van Tweede Kamerleden ingaan.

Kamervragen : staatsrecht - de ~ bevatten door de Kamer schriftelijk gestelde vragen en het door de minister of staatssecretaris gegeven schriftelijke antwoord.

kanaliseren Eng.: channel : - een gebied in kanalen verdelen;
figuurlijk: in goede of vaste banen leiden. Bijv. de regering kan de goklust van de bevolking ~ door loterijen te organiseren.

kandidaat-notaris Eng.: prospective civil-law notary : notarieel recht - rechtsgeleerd persoon die voldoet aan de opleidingseisen voor een notaris en die onder verantwoordelijkheid van een notaris of een waarnemer notariële werkzaamheden verricht; een persoon die zelf geen notaris is maar wel het notarisambt waarneemt. Art. 1 Wna - Zie ook: hierarchische verhouding notaris onderdeel jurist

kandidatenlijst Eng.: list of candidates : staatsrecht - de lijst waarop een partij zijn beschikbare kandidaten bekend maakt waarop men kan gaan stemmen. Art. H 1 KW

kanonschootsafstand : - zover als een projectiel uit een kanon kan vliegen.

kanselarij der Nederlandse Orden : - adviesorgaan van de regering over onderscheidingen en herinneringstekens ingesteld bij wet of Koninklijk Besluit.

kanselier : - het hoofd van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

kansgenot : faillissementsrecht - schatting van de verwachte opbrengst van een vordering, waarvan de waarde van een zeker toeval afhankelijk is. Art. 131 Fw en 262 Fw

kansovereenkomsten / aleatoire overeenkomsten Eng.: eleatory contract : overeenkomstenrecht - wederkerige overeenkomsten waarbij een of beide prestaties afhangen van onzekere uitkomsten. Tot de ~ behoren de overeenkomsten van verzekering, lijfrenten en spel en weddenschap. Art. 1811 Boek 7A BW en 1824 Boek 7A BW - Zie ook: onderdeel lijfrente tegenstelling verzekering / verzekeren / verzekerd nadere verklaring e-gambling

kansspel Eng.: game of chance : burgerlijk recht - spel waarbij de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, en waar prijzen of premies mee gewonnen kunnen worden. Bijv. een loterij is een ~ Art. 1 Wet op de Kansspelen en 27g Wet op de Kansspelen

kansspelbelasting : burgerlijk recht - belasting die door de winnaar van een kansspel (niet zijnde een casinospel) moet worden betaald, als de prijs meer dan een bepaald bedrag bedraagt. De ~ moet door de aanbieder worden betaald als het wel een casinospel betreft. Art. 1 Wet op de kansspelbelasting casinospel

kansspelvergunning : burgerlijk recht - vergunning, vereist door de Wet op de kansspelen, om een kansspel aan te bieden Art. 3 Wet op de Kansspelen vergunningen kansspel

kantine Eng.: canteen : arbeidsrecht - bedrijfsruimte waar werknemers kunnen pauseren en een (laaggeprijsde) consumpties kunnen kopen. Bijv. een bedrijf werd al geruime tijd geplaagd door diefstal van pakken koffie en limonade uit de kantine.

kantonnement : Belgisch recht - specifieke vorm van bewaargeving in het Belgisch beslagrecht; recht dat aan de schuldenaar toekomt om het bewarend of uitvoerend beslag te verhinderen of de in beslag genomen goederen te bevrijden door in de Deposito- en Consignatiekas of in handen van een erkende of aangestelde sekwester een bedrag in bewaring te geven dat toereikend is om tot waarborg te strekken voor de schuld in hoofdsom, interest en kosten.

kantonrechter Eng.: cantonal judge : burgerlijk procesrecht - rechter die werkt binnen de sector kanton van de rechtbank en die arbeids-, huur- en handelszaken ten belope van hoogstens € 5.000,-- en overtredingen behandelt. Nederland telt 62 kantongerechten. Art. 93 Rv en 47 wet RO - Zie ook: onderdeel rechter tegenstelling arbiters hierarchische verhouding arrondissementsrechtbank / rechtbanken niet gelijk aan bemiddelingsdeskundige / mediator

kantonrechterformule / (oneigen.) kantonrechtersformule Eng.: cantonal judge formula : ontslagrecht - richtlijn voor de hoogte van ontslagvergoedingen ('gouden handdruk' voor ontslagen werknemers) die door de kring van kantonrechters is opgesteld. Daarbij zijn de volgende factoren relevant: duur van het dienstverband (A), loon van de werknemer (B) en correctiefactor (omstandigheden die hebben geleid tot het einde van de dienstbetrekking) (C). Zie ook: nadere verklaring arbeidsrecht

kantons : staatsrecht - territoriaal begrensde werkgebieden van kantonrechters. Eén arrondissement bestaat uit meerdere ~. Art. 47 wet RO - Zie ook: onderdeel arrondissement nadere verklaring kantonrechter

kantoor Eng.: office : arbeidsrecht - bedrijfspand of bedrijfsruimte waar allerlei administratieve handelingen worden uitgevoerd of diensten worden verleend. Art. 14 Boek 1 BW

kantschrift : burgerlijk procesrecht - mededeling in de kantlijn van een gerechtelijk stuk. Bijv. de aantekening van een andere datum in de kantlijn van een dagvaarding. Zie ook: nadere verklaring fiat correcto nadere verklaring ter goedkeuring getekend (tggk)

kaperbrief : - soort vergunning om deel te nemen aan zeeroverij; "Hunne Hoogmogende Heeren der Staten Generaal" verleenden volgens aloud gebruik aan ondernemende schippers toestemming om voor eigen kosten en risico 's lands vijanden te benadelen. Er moest voor die vergunning een bedrag neergeteld worden en behaalde buit moest bij het prijsgerecht [prijzenhof] der admiraliteit van de thuishaven worden ingeleverd. Daarna volgde naar recht en billijkheid een verdeling tussen het land en de kaapvaarder. Zo'n commissiebrief werd meestal na een jaar of zes ongeldig verklaard en alleen betrouwbare kapers die in staat waren opnieuw een zeer hoge cautie te storten mochten doorgaan. Het spreekt vanzelf dat er vaak verschil in inzicht was over "recht en billijkheid", zodat veel kaapvaarders "ter vrije nering" vaarden en hun prijzen van de hand deden in havens waar de overheid minder moeilijk deed, zoals Ierland, Marokko, de Afrikaanse kust en Middellandse zee. (bron: W.P.L. Spruit). Art. 388 WvSr

kaping van luchtvaartuigen : internationaal strafrecht - het door geweld, bedreiging met geweld of vreesaanjaging in zijn macht brengen of houden dan wel van zijn route doen aFwijken van een luchtvaartuig. Art. 385a WvSr

kaping van schip / kapen van schip / gekaapt schip : strafrecht - zich wederrechtelijk meester maken van een schip. Art. 386 WvSr

kapitaal Eng.: capital : ondernemingsrecht - vermogen van een onderneming. Bijv. bij een besloten vennootschap uitgedrukt in de waarde van de aandelen. Art. 24c Boek 2 BW en 178 Boek 2 BW - Zie ook: onderdeel maatschappelijk kapitaal onderdeel geplaatst kapitaal

kapitaalbelasting Eng.: company capital duty : fiscaal recht - belasting geheven over het bijeenbrengen van in aandelen verdeeld kapitaal van Nederlandse NV's en BV's (tarief is 1%). (bron: beleggingsplein.nl)

kapitaalmarkt : - Vraag en aanbod van financiële middelen met een lange looptijd worden verhandeld. Art. 5 Postbankwet

kapitaalsuitkering : verzekeringsrecht - eenmalige uitkering uit een levensverzekering. Art. 3.116 wet IB 2001 - Zie ook: nadere verklaring levensverzekering

kapitaalverzekering : verzekeringsrecht - Een verzekering die bij leven en/of overlijden van de in de polis genoemde verzekerde(n) recht geeft op een eenmalige kapitaalsuitkering aan de in de polis genoemde bevoordeelde(n). Art. 3.116 Wet inkomstenbelasting 2001

kapitalisatie / kapitaliseren / gekapitaliseerd : ondernemingsrecht - toevoegen aan het kapitaal.

kapitalisme Eng.: capitalism : politiek - politiek-economisch staatssysteem waarbij de productie- en consumptiemiddelen in handen zijn van de klasse die kapitaal bezit. Bijv. Industriëlen (kapitalisten). communisme

kapitein : vervoersrecht - bevelhebber van een vaartuig, die bevoegd is om rechtshandelingen te verrichten ter zake het in bedrijf brengen en/of houden van het vaartuig. Art. 260 Boek 8 BW en 377 Wvk - Zie ook: tegenstelling schepen nadere verklaring vlaggenbeginsel nadere verklaring muiterij

kapstokartikel / caoutchoucartikel : staatsrecht - artikel dat een vangnet biedt voor allerlei resterende, niet reeds geregelde gevallen. Het ~ is vaak ruim en vaag opgezet om zoveel mogelijk restgevallen onder dat artikel te kunnen brengen. Art. 5 WVW

kapstokartikel / caoutchoucartikel : staatskundig - politiek - wetsartikel dat een vangnet biedt voor niet binnen de overige artikelen van de wet geregelde gevallen. Het ~ is vaak ruim en vaag opgezet om zoveel mogelijk restgevallen onder het artikel te kunnen brengen.

kapvergunning Eng.: tree preservation licence : milieurecht - gemeentelijke toestemming om één of meerdere bomen te mogen kappen. De algemene regel is dat er voor een boom met een doorsnede van meer dan 20 cm. op een hoogte van 130 cm een kapvergunning nodig is. Alleen de eigenaar van de boom (meestal de eigenaar van de grond) kan een kapvergunning aanvragen.

karakter Eng.: character : rechtswetenschap - kenmerken van een (juridische) zaak.

karenztijd : verzekeringsrecht - wachttijd; periode waarover nog geen (verzekerings-)uitkering wordt uitbetaald. Bijv. bij een bepaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering is de ~ 90 dagen.

kartelrecht Eng.: competition law : kartelrecht - rechtsgebied uit voornamelijk het EG-verdrag en de Europese Kartelverordening; vooral m.b.t. het verbod op overeenkomsten tussen bedrijven waardoor de vrije concurrentie binnen de Europese Gemeenschap wordt verhinderd of beperkt. Het ~ is een subgebied van het Europees recht. Art. 81 EG-Verdrag

kartelverbod : kartelrecht - verbod op alle feitelijke en/of rechtshandelingen die ten doel hebben de handel tussen de Lidstaten van de EG nadelig te beïnvloeden. Art. 6 mdw - Zie ook: nadere verklaring Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma) nadere verklaring Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag)

kasboek Eng.: cash-book : - kantoorboek voor ontvangsten en uitgaven van geld. (van Dale)

kascommissie Eng.: audit committee : economie - commissie, bijv. in een vereniging, die toeziet op het beheer van de kas door het bestuur.

kasstroom Eng.: cashflow : ondernemingsrecht - verschil tussen de bruto ontvangsten uit hoofde van de verkoop van producten en de uitgaven in verband met de aanschaf en gebruik van productiemiddelen in een bepaalde periode. Vaak aangeduid als winst plus afschrijving. Daarbij wordt dan verondersteld dat zich geen financiële herstructureringen hebben voorgedaan.

kaveling van de erfenis / kavelen van de erfenis / gekavelde erfenis : erfrecht - verdelen van een erfenis bij de rechter.

Keck-arrest : europees recht - HvJEG 24-11-1993, Jur 1993, I-6097: In de zaak ~ ontstond meer duidelijkheid over de precieze toepassing van het begrip 'maatregel van gelijke werking'. Het ging hier om wederverkoop van een product met verlies. De 'Cassis de Dijon' rechtspraak bleef van toepassing op voorschriften voor de producteisen (de regels waaraan producten moeten voldoen, zoals samenstelling, vorm, gewicht, afmeting, presentatie, verpakking en etikettering). Als het echter gaat om wat het Hof van Justitie ‘verkoopmodaliteiten’ (verkoopmethode) noemt, dan valt dit niet onder de verboden kwantitatieve beperkingen. Er gelden dan wel de voorwaarden dat deze regelingen voor iedereen van toepassing moeten zijn en dat de invloed op de verhandeling van nationale en ingevoerde goederen zowel 'rechtens als feitelijk' gelijk is. Wanneer aan die voorwaarden is voldaan, heeft immers de toepassing van dergelijke regelingen op de verkoop van producten uit een andere lidstaat - die aan de door die staat vastgestelde voorschriften voldoen - niet tot gevolg, dat voor die producten de toegang tot de markt wordt verhinderd of meer wordt bemoeilijkt dan voor nationale producten het geval is. In deze situatie betekent het dat de maatregel niet in strijd is met artikel 28 EG en om die reden geoorloofd is. Onder de ‘~’-leer vallen daarom alleen maatregelen zonder onderscheid, zoals (in het ~) een verbod om met verlies te verkopen, verplichtingen om via een erkend distributiekanaal te verkopen (bijvoorbeeld tabaksproducten), winkelsluitings-wetgeving in het algemeen en op zondag en bepaalde vormen van reclame. (bron: Europa decentraal)

Kelderluik-arrest : privaatrecht - HR 05-11-1966, NJ 1966, 136: vier criteria voor vaststelling van gevaarzetting: de mate van waarschijnlijkheid dat het slachtoffer het gevaar niet (tijdig) onderkent, de kans op een ongeval, de ernst van de mogelijke gevolgen en de vraag of veiligheidsmaatregelen meer of minder gemakkelijk kunnen worden getroffen. Art. 162 Boek 6 BW

kenbaarheidsvereiste : overeenkomstenrecht - een van de vereisten voor een beroep op dwaling. Het moet voor de wederpartij duidelijk zijn geweest dat de omstandigheid waardoor er gedwaald werd, belangrijk was voor het aangaan van de overeenkomst. Bijv. verzekeringsrecht: het moet voor de verzekerde kenbaar zijn geweest dat zijn verzwijging relevant zou zijn voor de verzekeraar. Art. 228 Boek 6 BW - Zie ook: hierarchische verhouding dwaling hierarchische verhouding wilsgebrek hierarchische verhouding wil

kenbron (van het recht) Eng.: source of knowledge : - bronnen waaruit het recht gekend kan worden, d.w.z. waaruit opgemaakt kan worden wat het geldende recht in een bepaalde periode is of was. Bijv. literatuur en jurisprudentie zijn kenbronnen van het recht.

kennelijk : rechtswetenschap - zo te zien; klaarblijkelijk. Bijv. kennelijk onredelijke opzegging van de dienstbetrekking. Art. 681 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring wettelijk vermoeden

kennelijk ongegrond Eng.: manifestly unfounded : bestuursrecht - klaarblijkelijk zonder grond. Indien een beroep ~ is, kan de bestuursrechter meteen uitspraak doen, zonder een zitting te plannen. Art. 8:54 AWB

kennelijk onredelijk ontslag (KOO) Eng.: manifestly unreasonable dismissal : ontslagrecht - ontslag in strijd met de redelijkheid en de billijkheid, ook al is de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig beëindigd. Bijv. een werknemer vindt de afvloeiingsregeling van het sociaal plan te laag. Een werknemer zal vaak een beroep doen op ~ als de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening een ontslagvergunning heeft afgeven en de werknemer het niet eens is met zijn ontslag. De rechter kan alsnog bepalen dat de werknemer weer aan het werk moet of dat de werkgever een hogere schadevergoeding aan de werknemer moet betalen.

kennelijke vergissing : burgerlijk procesrecht - klaarblijkelijke vergissing. Bijv. als € 1.000,-- werd gevorderd, terwijl de rechter in het dictum € 100.000,-- toewijst, is er sprake van een ~.

Kennis- en Leercentrum (KLC) : vreemdelingenrecht - landelijk opleidingscentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Utrecht. Het ~ is er in eerste instantie voor de IND-medewerkers. De IND hoopt in de toekomst samen met de ketenpartners onderwijsmodules te ontwikkelen voor de gehele vreemdelingenketen. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

kennisgeving Eng.: announcement : politiek - staatskundig - ambtelijke bekendmaking, zoals bijv. in de Staatscourant. Zie ook: nadere verklaring Staatscourant nadere verklaring afkondiging wetten

kennisgeving Eng.: publication : staatsrecht - ambtelijke bekendmaking. Bijv. in de Staatscourant. Art. 3:13 AWB en 5 hbv - Zie ook: nadere verklaring Staatscourant nadere verklaring afkondiging wetten / afkondigen wetten / afgekondigde wetten

kennisgeving Eng.: announcement : staatskundig - ambtelijke bekendmaking, zoals bijv. in de Staatscourant. Zie ook: nadere verklaring Staatscourant nadere verklaring afkondiging wetten

kennisgeving van niet-verdere vervolging : strafprocesrecht - officieel bericht van de officier van justitie aan een verdachte dat hij niet verder wordt vervolgd. De ~ wordt aan de verdachte betekend. Art. 70 WvSv en 266 WvSv - Zie ook: nadere verklaring sepot / (oneigen.) seponering / seponeren / geseponeerd

kennisgeving van verdere vervolging : strafprocesrecht - officieel bericht van de officier van justitie aan de verdachte dat hij verder wordt vervolgd. De ~ wordt aan de verdachte betekend. De verdachte kan hiertegen een bezwaarschrift indienen.

kenniswerkers Eng.: brain workers : arbeidsrecht - werknemers met meestal academische achtergrond die werk verrichten waarbij kennis en opleiding een belangrijk vereiste is.

kenteken / (oneigen.) kentekenplaat : verkeersrecht - aan de eigenaar of houder van een motorrijtuig of een aanhangwagen op de weg dient overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde regels door de Dienst Wegverkeer een ~ voor dat voertuig te zijn opgegeven. Het ~bewijs dient te voldoen aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen inzake inrichting en uitvoering, zijn geldigheid niet te hebben verloren, niet te zijn ingevorderd, en behoorlijk leesbaar te zijn. Art. 36 WVW en 37 wvw

kentekenbewijs : verkeersrecht - document bij een motorrijtuig, waarop het kenteken staat aangegeven, en waaruit blijkt wie de eigenaar is van het motorrijtuig. Art. 47 WVW

kerfstok : - lang stuk hout, waar een sneetje in is gekerfd (met een bepaalde betekenis) en die vervolgens in de lengte gesplitst wordt. De kerfstok kan dienen als bewijs voor de omvang van bijv. een schuld.

kerkelijk huwelijk Eng.: church marriage : - godsdienstige plechtigheid, waarmee de echtelieden ook voor de kerk in de echt verbonden zijn. Het kerkelijk huwelijk mag pas na het burgerlijk huwelijk plaatsvinden. Art. 68 Boek 1 BW en 449 WvSr

kerkelijke rechtspraak : - vorm van tuchtrecht binnen de kerk.

kerkelijke staat : - staatsrechtelijke vorm van het Vaticaan.

kerkgenootschap : rechtspersonenrecht - kerkelijke organisatie die door een eigen statuut wordt geregeerd en rechtspersoonlijkheid bezit. Art. 2 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring gemeentezang nadere verklaring rechtspersoon / rechtspersonen

kerkrecht / kerkelijk recht Eng.: law relating to church matters : kerkrecht - vakgebied dat met het kerk- en burgerlijk recht samenvalt; vooral m.b.t. geschillen tussen geestelijken en kerkelijke organen. Zie ook: hierarchische verhouding media- en informatierecht

kernbeding : overeenkomstenrecht - beding dat de kern van een prestatie aangeeft. Een dergelijk beding kan niet als algemene voorwaarde worden aangemerkt en derhalve niet op grond van de wetgeving ter zake algemene voorwaarden worden vernietigd. Art. 231 Boek 6 BW en 233 Boek 6 BW

kernenergie : - energie, vrijkomend bij splijting of versmelting van atoomkernen. Art. 1 kernenergiewet

kernongeval : - ongeval met een nucleaire installatie. Wet aansprakelijkheid kernongevallen

kernschade Eng.: nuclear damage : aansprakelijkheidsrecht - schade ontstaan uit nucleaire rampen. Art. 1 viwavk

ketenaansprakelijkheid : fiscaal recht - aansprakelijkheid van een hoofdaannemer voor de premies en belastingen die zijn onderaannemer onbetaald heeft gelaten. Zie ook: nadere verklaring inhoudingsplichtigen nadere verklaring wettelijke aansprakelijkheid

kettingbeding Eng.: perpetual clause : overeenkomstenrecht - clausule in een overeenkomst m.b.t. een registergoed, waarin wordt bedongen dat de verplichting om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van het betreffende registergoed, zal overgaan op volgende eigenaren van dat registergoed. Art. 252 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling ketenaansprakelijkheid nadere verklaring beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules nadere verklaring kwalitatieve verplichting / kwalitatieve verbintenis