Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

integraal Eng.: integral : rechtswetenschap - allesomvattend, geheel, volledig. Bijv. sommige verdragen maken ~ deel uit van het recht en ze kunnen dan ook ingeroepen worden voor de rechter.

integraal advies Eng.: full opinion : rechtswetenschap - allesomvattend, volledig advies.

integraal herhaald en ingelast : advocatuur - vaak door advocaten gebruikte formulering in conclusies, om elders geschreven informatie deel uit te laten maken van het onderhavige stuk. Bijv. "hetgeen in conventie wordt gesteld, dient hier in reconventie als ~ te worden beschouwd." Zie ook: tegenstelling post alia nadere verklaring conclusie / (mv.) conclusies

integrale overweging : rechtswetenschap - volledige, niet ingekorte overweging. Bijv. de veroordeelde moet het doen met de uitspraak zonder dat hij kennis kan nemen van de integrale overwegingen.

integratie / integreren / geïntegreerd Eng.: integration : rechtsfilosofie - inburgering in de Nederlandse samenleving. Bijv. minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie wil al sinds haar aantreden in mei 2003 dat migranten actiever ~ in de samenleving.

integratie / integreren / geïntegreerd : rechtswetenschap - in een eenheid, bijv. samenleving, opgaan.

integrerend Eng.: integrant : - in de combinatie ~ onderdeel: deel van een groter geheel dat niet losstaat maar helemaal met dit geheel verweven is. Bijv. rechtsregels door organen van de EG vastgesteld maken integrerend onderdeel uit van de Nederlandse rechtsorde.

integriteit Eng.: integrity : mensenrechten - grondrecht op onaantastbaarheid van het eigen lichaam; ongeschondenheid. Art. 11 Grondwet - Zie ook: tegenstelling visitatie / visiteren / gevisiteerd

integriteit  Eng.: integrity : bestuursrecht - rechtschapenheid; omstandigheid dat een ambtenaar zijn functie adequaat en zorgvuldig uitoefent in het licht van zijn positie en alle in het geding zijnde verantwoordelijkheden. (bron: Min BZ) Bijv. ~ van bestuurders en ambtenaren vormt een van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur.

intellectuele dader : strafrecht - het brein achter een delict. De intellectuele dader is de aanstichter van het delict; hij doet het delict plegen of spoort daartoe aan.

intellectuele eigendom (IE) / intellectuele rechten / (oneigen.) intellectueel eigendom Eng.: intellectual property : intellectuele eigendomsrecht - uitsluitend recht van een persoon op zijn geestelijke voortbrengselen. Bijv. een boek, een databank of een merk kunnen tot het ~ van een persoon behoren. Zie ook: nadere verklaring auteursrecht nadere verklaring objectief recht / (mv.) objectieve rechten

intellectuele eigendomsrecht / IE-recht Eng.: intellectual property : intellectuele eigendomsrecht - vakgebied dat met het auteursrecht en de industriële rechten samenvalt; vooral m.b.t. de rechtsverkrijging, omvang en het tenietgaan van bescherming van geestelijke voortbrengselen. Zie ook: hierarchische verhouding agrarisch recht onderdeel auteursrecht onderdeel industriële rechten

intellectuele valsheid : strafrecht - het vervalsen van de inhoud van een bepaald geschrift is intellectuele vervalsing. Bijv. valsheid in geschrifte. Art. 225 WvSr en 235 WvSr

intensief Eng.: intensive : - krachtig, vol.

intensieve veeteelt Eng.: intensive cattle breeding : milieurecht - (Meststoffenwet, 27 november 1986) veeteelt op grote schaal. Het probleem hierbij is de belasting die het oplevert voor het milieu. Door de ~ ontstaan mestoverschotten.

inter partes : rechtswetenschap - hetgeen tussen partijen onderling geldt. Zie ook: nadere verklaring erga omnes

interchange agreement : informaticarecht - overeenkomst waarin de rechten en plichten van via EDI communicerende partijen staan beschreven. De ~ bevat namen van de betrokken partijen en contactpersonen, het doel waarvoor de gegevens gebruikt mogen worden, afspraken rond levering van gegevens en leveringstermijnen, procedures voor conflictbemiddeling, sleutelbeheer en afspraken over digitale handtekeningen.

interessen : incasso - archaïsch: rente. Bijv. uit algemene voorwaarden: "wij hebben het recht enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en ~". Art. 119 Boek 6 BW en 1804 Boek 7A BW - Zie ook: nadere verklaring verschuldigde rente

Interessenjurisprudenz : rechtsfilosofie - Duits: rechtsfilosofische en rechtsmethodische leer, die uitgaat van de rechtscheppende functie van de rechter, die lacunes in de wet aanvult, met inachtneming van de verschillende belangen (Interessen); (Begriffsjurisprudenz: letterlijke toepassing van de wet door de rechter).

interferentie / interfereren / geïnterfereerd : - gelijktijdige werking van twee bewegingen die elkaar belemmeren of versterken, vooral van trillingen of golfbewegingen.

intergentiel recht : staatsrecht - het geheel van regels betreffende rechtsverhoudingen tussen leden van onderscheidende, elk naar eigen recht levende bevolkingsgroepen binnen een staatsverband.

intergouvernementeel : internationaal publiekrecht - tussenstatelijk. ~ organisaties hebben geen eigen bevoegdheid tegenover de aangesloten staten.

intergouvernementeel agentschap Eng.: intergovernmental agency : internationaal publiekrecht - intergouvernementele organisatie met speciale internationale verantwoordelijkheden. Bijv. UNESCO, de VN-organisatie gespecialiseerd in onderwijs en cultuur.

intergouvernementele besluitvorming : internationaal recht - manier van besluitvorming van een internationale organisatie, waarbij een staat niet tegen zijn wil aan een bepaald besluit van die organisatie gebonden is. tegenstellingegengeniet gelijk aantegenstellingeld: niet gelijk aanupranategenstellingionderdeelnale beniet gelijk aanluitegenstellingonderdeelnadere verklaringrming

Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie Eng.: intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) : vreemdelingenrecht - intergouvernementele instantie die zich bezighoudt met emigratie uit Europa naar andere werelddelen.

intergouvernementele organisatie : volkenrecht - organisatie zonder eigen bevoegdheid tegenover de aangesloten staten. Bijv. de Verenigde Naties, waarvan de Resoluties de lidstaten niet binden. Zie ook: tegenstelling supranationale organisatie

interim-dividend : effectenrecht - winst per aandeel die in de loop van het boekjaar aan aandeelhouders wordt uitgekeerd en later op de slotkoers van dat aandeel in mindering wordt gebracht. Uitkering van ~ is slechts toegestaan als de statuten van de vennootschap dit toelaten. Art. 105 Boek 2 BW en 216 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring statuten van de vennootschap nadere verklaring aandeel / (mv.) aandelen

interingsvrijstelling : sociaal recht - uitzonderlijke vrijstelling van bepaalde personen om in te moeten teren op het eigen vermogen (meestal een huis) vooraleer gebruik te kunnen maken van openbare faciliteiten of het verkrijgen van een (bijstands)uitkering.

interjecteren : rechtsgeschiedenis - 16de eeuw: instellen. Bijv. ~ van appèl.

interlocutoir vonnis Eng.: interlocutory judgement : burgerlijk procesrecht - soort tussenvonnis; tussentijdse beslissing van de rechter waarin hij aan een der partijen een bewijsopdracht geeft, deskundigen benoemt of een instructie beveelt. Het ~ kan op bepaalde punten een eindbeslissing inhouden in welk geval de beroepstermijnen gelden. Art. 232 Rv - Zie ook: nadere verklaring stempelvonnis nadere verklaring appèl / hoger beroep (HB)

intermediair Eng.: intermediator : overeenkomstenrecht - tussenpersoon; partij die bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden. Zie ook: nadere verklaring mediation

internaliseren : economie - doorberekenen; onderdeel laten uitmaken van. Bijv. ~ van alle maatschappelijke en duurzaamheidskosten in de productprijzen.

internationaal gerechtshof : internationaal publiekrecht - het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde Naties. Het ~ houdt zich bezig met geschillen tussen landen en geeft daarnaast juridische adviezen op verzoek van aan de V.N. verbonden internationale organisaties. Het ~ bestaat uit 15 rechters van verschillende nationaliteiten die door de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering. Het ~ zetelt in het Vredespaleis in Den Haag.

Internationaal gerechtshof (IGH) Eng.: International Court of Justice : internationaal publiekrecht - belangrijkste rechterlijke orgaan van de Verenigde Naties. Het ~ oordeelt over geschillen tussen staten. Burgers kunnen er geen beroep op doen. Art. 92 VN HV en 1 Stat. IGH - Zie ook: hierarchische verhouding Verenigde Naties niet gelijk aan Internationaal Strafhof

internationaal misdrijf Eng.: international crime : strafrecht - misdrijven tegen de menselijkheid. In Nederland geeft de wet de mogelijkheid om misdrijven tegen de menselijkheid in Nederland strafbaar te stellen, ookal is het misdrijf buiten Nederland door een niet-Nederlander gepleegd. De verdachte moet zich daarvoor wel op Nederlands grondgebied bevinden. (bron: Fockema) Art. 1 wim

internationaal privaatrecht (IPR) / aanwijzend recht Eng.: private international law : internationaal privaatrecht - rechtsgebied gevormd uit diverse nationale wetten; vooral m.b.t. de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om van een burgerlijk geschil (met grensoverschrijdende kenmerken) kennis te nemen en (zo ja) welk recht hij dan dient toe te passen. Bijv. Een Italiaanse en Nederlander zijn in Frankrijk gehuwd, maar willen in Nederland scheiden. Art. 6 wet ab en 1 wchr - Zie ook: onderdeel Wet conflictenrecht huwelijk (WCH) tegenstelling volkenrecht niet gelijk aan privaatrecht / burgerlijk recht / civiel recht hierarchische verhouding handelsrecht

internationaal publiekrecht (IPUR) / (oneigen.) internationaal recht Eng.: public international law : internationaal publiekrecht - geheel van verdragen, gewoonterecht, rechtspraak en andere relevante bronnen die de rechtsbetrekkingen tussen soevereine staten regelen. Zie ook: onderdeel volkenrecht onderdeel internationale verdragen

internationaal strafrecht : internationaal strafrecht - wetgeving op het terrein van het ~ betreft de totstandkoming, goedkeuring en uitvoering van strafrechtelijke, bilaterale of multilaterale verdragen en de totstandkoming en implementatie in de nationale wetgeving van besluiten en regelgeving van internationale organisaties, zoals de Raad van Europa, de Verenigde Naties en de Europese Unie. Ook moet specifiek op internationaal strafrecht betrekking hebbende nationale regelgeving, zoals de Uitleveringswet, de Wet overname van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen en titel X van boek IV van het Wetboek van Strafrecht, worden onderhouden (bron: Min. Jus.);
recht dat van toepassing is op strafzaken met een internationaal karakter, omvat o.a. regels met betrekking tot uitlevering en rechtshulp tussen staten. Bijv. cybercrime. Zie ook: nadere verklaring Internationale Politie Organisatie (interpol) onderdeel Europees uitleveringsverdrag (EUv)

Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO) Eng.: international covenant on civil and political rights : mensenrechten - verdrag van New York, 19 december 1966, waarin omstandigheden worden geschapen waarin ieder persoon zijn burgerrechten, politieke, economische, sociale en culturele rechten kan uitoefenen. Het ~ is een aanvulling op de Universele Verklaring van de Mens. Bijv. verbod op genocide, geen doodstraf voor jeugdigen, verbod op slavernij en dwangarbeid. Art. 8 BUPO - Zie ook: niet gelijk aan Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) hierarchische verhouding Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / Koninkrijksstatuut (Statuut)

International Association of Insurance Supervisors (IAIS) : verzekeringsrecht - Engels: internationale organisatie van toezichthouders op verzekeringsmaatschappijen, waarvan voor Nederland de Verzekeringskamer lid is, die zich bezighoudt met de ontwikkeling van algemene principes en richtsnoeren voor toezicht op het verzekeringswezen. (bron: DNB)

International LAw Association (ILA) : internationaal publiekrecht - Engels: vereniging die zich bezighoudt met de codificatie van het internationale recht. De ~ heeft bijv. de Hague Rules opgesteld.

Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling Eng.: International Bank for Reconstruction and Development : bankrecht - de ~ is opgericht om het internationale kapitaalverkeer en de internationale leningenmarkt te regelen.

internationale delicten Eng.: international delicts : strafrecht - genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en foltering. Art. 1 wim

Internationale Financieringsmaatschappij (IFC) Eng.: International Finance Corporation ((FC) : bankrecht - aan de VN verbonden instituut dat duurzame private investeringen in ontwikkelingslanden stimuleert als een manier om armoede te bestrijden en de kwaliteit van leven daar te verbeteren. ~ is lid van de World Bank Group, met hoofdkwartier in Washington, DC.

internationale koop : handelsrecht - koopovereenkomst die een internationaal karakter draagt, een roerende zaak betreft en niet voor gebruik in de privésfeer is bedoeld. Art. 1 CISG en 3 cisg

internationale minimumstandaard Eng.: international minimum standard : volkenrecht - standaard vastgelegd in verschillende internationale verdragen over de mensenrechten die alle Staten minimaal moeten waarborgen.

Internationale Monetaire Fonds (IMF) Eng.: International Monetary Fund : bankrecht - fonds opgericht tijdens de in 1944 gehouden conferentie in Bretton Woods (USA) gevestigd te Washington. Het ~ telt 182 lidstaten en heeft tot taak een ordelijk en stabiel internationaal stelsel te bewaken, o.m. door jaarlijkse consultaties tussen het ~ en de afzonderlijke lidstaten over het daar gevoerde economische beleid. Tevens kan het ~ tijdelijk, onder strenge voorwaarden kredieten aan landen ter beschikking stellen. (bron: DNB)

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) Eng.: International Organisation for Migration : asielrecht - het ~ geeft informatie over terugkeer naar het herkomstland van de asielzoeker of over doormigratie naar een ander land. Het ~ biedt ook financiële ondersteuning en begeleiding bij het vertrek. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring terugkeerbeleid

Internationale Politie Organisatie (interpol) Eng.: International Police Organisation : internationaal strafrecht - politie die grensoverschrijdende criminaliteit opspoort en laat vervolgen. Zie ook: nadere verklaring pro actieve recherche hierarchische verhouding politie

internationale rechtshulp Eng.: mutual legal assistance : internationaal strafrecht - op verzoek tussen staten onderling verleende assistentie bij strafzaken. Bijv. bij uitlevering van personen of verstrekking van bewijsmateriaal. Art. 552h WvSv

internationale rechtspraak : volkenrecht - rechtspraak door internationale rechtbanken (bijv. het Internationale Gerechtshof) over geschillen tussen staten, geschillen tussen particulieren en staten en geschillen tussen particulieren van verschillende nationaliteiten. Een relatief nieuwe vorm van ~ is het internationaal strafrecht.

internationale registratie Eng.: international registration : merkenrecht - registratie van een merk in meerdere landen via de Overeenkomst of het Protocol van Madrid. De ~ is een goedkope en eenvoudige manier om merken in de aangesloten landen te beschermen. Zie ook: nadere verklaring merkenrecht

internationale verdragen Eng.: treaties : internationaal publiekrecht - verdragen gesloten tussen meerdere staten. Zie ook: nadere verklaring ratificatie van verdragen / ratificeren van verdragen / geratificeerd verdrag hierarchische verhouding lagere regelgeving nadere verklaring volkenrecht onderdeel pacta sunt servanda

Internationale Vereniging voor Luchtvervoer Eng.: International Air Transport Association (IATA) : luchtrecht - de ~ is gevestigd in Montreal. Eén van haar taken is het regelen van vliegtarieven.

internationalisering Eng.: internationalization : internationaal publiekrecht - invloed van het internationaal recht op het nationaal recht. Door de toename van verdragen en internationale organisaties heeft het internationaal recht meer invloed gekregen op het nationale recht. Bijv. internationale mensenrechten afkomstig uit het IVBPR worden geïntegreerd in het Nederlands recht. Zie ook: onderdeel internationalisatie hierarchische verhouding globalisering niet gelijk aan Europeanisering

interne draagplicht : aansprakelijkheidsrecht - verhaal dat een aansprakelijk gestelde persoon kan nemen op een ander persoon die geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de schade. Bijv. bij groepsaansprakelijkheid. Art. 10 Boek 6 BW en 166 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling externe aansprakelijkheid

interne markt Eng.: internal market : Europees recht - ruimte zonder binnengrenzen waarin goederen, personen, diensten en kapitaal zich vrij kunnen bewegen tussen lidstaten. Dit is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. Bijv. discriminatie op basis van nationaliteit van een EU-burger is verboden. Art. 14 EG-verdrag - Zie ook: hierarchische verhouding Europese Unie hierarchische verhouding Europese Gemeenschap hierarchische verhouding gemeenschappelijke markt

interne openbaarheid Eng.: internal publicity : strafrecht - toegang van de verdachte tot alle relevante gegevens. Dit uitgangspunt is gebaseerd op de beginselen: fair trial en equality of arms. De officier van justitie heeft de verplichting om alle relevante informatie in het geding te brengen die van belang is voor de beslissing van de rechter. Art. 6 EVRM - Zie ook: tegenstelling externe openbaarheid

interne openbaarheid : strafrecht - dit uitgangspunt houdt in dat de procespartijen in elk geval tijdens het onderzoek ter terechtzitting alle processtukken kennen en ook overigens voor een procespartij geen stukjes geheim proces plaatsvinden. (G.J.M. Corstens)

interne schuldoverneming Eng.: internal transfer of debt : overeenkomstenrecht - betalingsovereenkomst, waarbij de debiteur met een derde afspreekt dat deze de schuld zal betalen. Deze 'interne' overeenkomst heeft geen gevolgen voor de relatie tussen de debiteur en de crediteur. (Verhoeven) Zie ook: niet gelijk aan cessie / assignatie / assignatio nadere verklaring waarborg tegenstelling expromissie / expromissio

interne werking : internationaal publiekrecht - doorwerking van verdragsbepalingen in het interne recht van de staten die partij zijn bij dat verdrag.

internering : mensenrechten - vrijheidsberoving op grond van algemeen belang, met name veiligheid, in oorlogs- of noodtoestanden. Art. 44 Oorlogswet voor Nederland en 18 Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

internering / interneren / geïnterneerd : oorlogsrecht - opsluiting, afzondering. Bijv. indien de omstandigheden die tot de afkondiging van de algemene noodtoestand hebben geleid, een bedreiging voor het volksbestaan inhouden, zijn de minister van Binnenlandse Zaken en, indien onverwijld ingrijpen noodzakelijk is, de commissaris van de Koning bevoegd iedere persoon ten aanzien van wie gegrond vermoeden bestaat dat hij de openbare orde en veiligheid in gevaar zal brengen, te interneren. Art. 18 wbbbg

internering / interneren / geïnterneerd : strafrecht - vrijheidsberoving op grond van het algemeen belang, algemene of bijzondere veiligheid (Van Dale).

internetrecht Eng.: law of the internet : internetrecht - rechtsgebied dat betrekking heeft op de diverse aspecten van internet, zoals domeinnamen, privacy, spamming. Zie ook: onderdeel notice & take down-procedure hierarchische verhouding informatierecht

interpellatie / interpelleren / geïnterpelleerd Eng.: interpellation : politiek - onderbreking in een spoeddebat in de Tweede Kamer.

interpretatie / interpreteren / geïnterpreteerd Eng.: interpretation : rechtswetenschap - opvatten; uitleggen.

interpretatiemethode Eng.: methods of interpretation : rechtswetenschap - er zijn verschillende methoden van interpretatie van de wet door de rechter:
1. teleologisch/sociologisch: in dit geval motiveert de rechter zijn beslissing met een beroep op de ratio: het doel van de wettelijke bepaling bezien in het licht van de eisen en behoeften die het maatschappelijke verkeer stelt voor de toepassing van die bepaling.
2. grammaticaal: de rechter stelt de betekenis van een wettelijke bepaling vast aan de hand van de gangbare betekenis van het woord in het gewone taalgebruik en het zinsverband waarbinnen het woord gebruikt wordt.
3. wetshistorisch/rechtshistorisch: hierbij zoekt de rechter aanknopingspunten in de voorbereidende stukken die bij de rechtsregel behoren (stukken uit de parlementaire geschiedenis).
4. systematisch: hierbij wordt door de rechter het samenstel van wettelijke bepalingen, waarin het betreffende wettelijke voorschrift is opgenomen, als uitgangspunt genomen.
5. anticiperend: hier zoekt de rechter voor de oplossing van de rechtsvraag aanknopingspunten in toekomstige wetgeving.

interpretatieve wet : staatsrecht - wet waarbij begrippen of elementen van een eerder vastgestelde wet worden verklaard.

interregionaal recht : staatsrecht - recht, afgevaardigd door samenwerkende regionale overheden. Bijv. samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Art. 1 wgr

interruptie : staatsrecht - onderbrekende opmerkingen door raads- of parlementsleden tijdens een vergadering.

interstatelijk : internationaal publiekrecht - geldend tussen staten.

interveniënten : burgerlijk procesrecht - persoon die tussenkomt; persoon die voor een ander een wissel accepteert of betaalt. Art. 154 WvK nadere verklaring geïntervenieerde

interventie : militair recht - tussenkomst. Bijv. de Europese Unie onderneemt haar tweede militaire operatie buiten haar grondgebied. Ze vindt plaats in Congo. De militaire ~ zou 4 maanden duren, er zouden van 800 tot 3000 manschappen bij betrokken zijn. (2006)

interventieprijs Eng.: intervention price : - grens aan hoe laag de feitelijke marktprijs voor een bepaald (landbouw)product mag zijn. Daalt de feitelijke marktprijs verder dan koopt de EU het betreffende product waardoor het aanbod kleiner wordt en de prijs weer stijgt. De ~ ligt 5 procent onder de richtprijs.

interventiepunt Eng.: intervention point : - bepaalde waarde van een bepaalde wisselkoers, die voor een centrale bank reden is om in te grijpen, namelijk door het kopen c.q. verkopen van bepaalde valuta teneinde de wisselkoers binnen een van te voren vastgestelde bandbreedte te houden.

interversie : bewijsrecht - omkering, vooral van de bewijslast; het verduisteren van gelden. Art. 111 Boek 3 BW

interversie van houderschap : vermogensrecht - wijziging van het houderschap, als uitzondering op de regel het houderschap niet tot bezit leidt. Bijv. doordat de houder het recht van de bezitter tegenspreekt. Art. 111 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring houderschap / detentie nadere verklaring bezit / bezitten / bezat nadere verklaring convalescentie / bekrachtiging

intestaaterfgenaam / intestaaterfgenamen Eng.: intestate : erfrecht - erfgenamen die erven volgens de wet indien de overledene geen testament heeft gemaakt. Bijv. kinderen erven van hun ouders als ~. Art. 9 Boek 4 BW en 10 Boek 4 BW

intimare : procrsrecht - Latijn: intimeren, dagvaarden, gerechtelijk dagen, aankondigen, vonnis betekenen.

intitulé Eng.: heading : - opschrift van een wet of van een akte.

intitutie / institueren / geïnstitueerd : procesrecht - instellen. Bijv. van een rechtsvordering.

intracommunautaire Eng.: intracommunitary : Europese Unie - politiek - betrekking hebbende op de verhoudingen binnen een gemeenschap, bijv. tussen lidstaten van de Europese Unie of tussen de gemeenschappen (Vlaams, Frans en Duitstalig) in België.

intracommunautaire Eng.: intra-Community : Europees recht - betrekking hebbende op de verhoudingen tussen lidstaten van de Europese Unie of tussen de gemeenschappen (Vlaams, Frans en Duitstalig) in België.

intramuraal Eng.: intramural : gezondheidsrecht - dienstverlening aan iemand die langer dan vierentwintig uur in een zorginstelling verblijft. Bijv. In een ziekenhuis of verpleeghuis. Vanaf 1 januari 2007 gaat de financiering van intramurale zorg over op zorgzwaartepaketten. Zie ook: tegenstelling extramuraal nadere verklaring Algemene wet bijzondere ziektekosten

intrekken van een vergunning Eng.: to revoke a permit : bestuursrecht - door een overheidsinstantie (vaak gemeente) intrekken van een eerder afgegeven beschikking waarin aan een persoon een aFwijking op regelgeving werd toegestaan of een bij regelgeving vereiste toestemming werd verleend. Bijv. vanwege de herhaaldelijke overtreding van de wet, werd de drankvergunning van de discotheek ingetrokken. Zie ook: nadere verklaring vergunning

intrekking aanbod / aanbod intrekken / ingetrokken aanbod Eng.: withdrAwal of an offer : verbintenissenrecht - een aanbod kan worden herroepen tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid op andere wijze uit het aanbod volgt. Tenzij een aanbod vrijblijvend is gedaan kan deze na aanvaarding niet meer worden herroepen. Indien een aanbod is aanvaard, is namelijk een overeenkomst tot stand gekomen. In geval een aanbod vrijblijvend is gedaan kan deze nog onverwijld na aanvaarding worden herroepen. Bijv. een offerte. Art. 217 Boek 6 BW en 219 Boek 6 BW

intrekking aandelen : ondernemingsrecht - verminderen van het geplaatste kapitaal van een vennootschap door het aantal aandelen bij statutenwijziging te verlagen. Art. 208 Boek 2 BW en 209 Boek 2 BW

introductief Eng.: introductory : - inleidend.

intuiti personae-gedachte : vennootschapsrecht - Latijn: persoonsgebonden kwaliteiten geven aanleiding tot het sluiten van de overeenkomst. Bijv. de persoonsgebonden samenwerking in een quasi-vof BV [sic] brengt ook met zich dat de positie van de partner niet zonder de instemming van de ander kan worden overgedragen aan een derde. Dit zou in strijd zijn met de ~. (Van der Sangen)

intuitu personae : rechtswetenschap - Latijn: persoonsgebonden; geldigheid van het contract is sterk verbonden met de persoon die het contract afsluit. Bijv. een verzekeringsovereenkomst. Zie ook: hierarchische verhouding intuitu personae-gedachte

inundatiën : strafrecht - land ten behoeve van verdediging onder water zetten (Van Dale). De Minister van Defensie, dan wel elke daartoe door hem gemachtigde militaire autoriteit, is bevoegd het voorbereiden of het stellen van militaire ~ te gelasten. Art. 1a wminu

invaliditeit : rechtswetenschap - ongeldigheid. Een document dat invalide is, is ongeldig.

inventarisatie / inventariseren / geïnventariseerd Eng.: making an inventory : beslagrecht - het verzamelen van gegevens; het (schriftelijk) opnemen van de inboedel die in een bepaalde ruimte aanwezig is.

inventariseren Eng.: to inventory : burgerlijk procesrecht - lijst van stukken maken die aan de rechter overlegd moeten worden;
maken van een schriftelijke lijst van de aanwezige goederen in een bepaalde ruimte. Zie ook: onderdeel inventaris

inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld Eng.: police custody : strafprocesrecht - bijzonder dwangmiddel, opgelegd door de hulpofficier van justitie om een verdachte in het belang van het onderzoek (veelal verhoor) maximaal zes dagen bij politie vast te houden. De duur van ~ is 3 dagen met verlenging van max. 3 dagen. Art. 58 WvSv - Zie ook: hierarchische verhouding inbewaringstelling / in bewaring stellen / in bewaring gesteld nadere verklaring hulpofficier van justitie (HOvJ) niet gelijk aan inhechtenisneming

investering / investeren / geïnvesteerd : fiscaal recht - het aangaan van verplichtingen ter zake van aanschaffing of verbetering van een bedrijfsmiddel, alsmede het maken van voortbrengingskosten ter zake van een bedrijfsmiddel, voor zover die verplichtingen en kosten op de belastingplichtige drukken. Art. 3.43 wet IB 2001

investeringsaftrek Eng.: investment allowance : fiscaal recht - indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen kan door een belastingplichtige naast de afschrijvingen een deel van het investeringsbedrag aanvullend ten laste van de winst worden gebracht. De ~ kan de vorm hebben van kleinschaligheids-investeringsaftrek, van energie-investeringsaftrek en van milieu-investeringsaftrek. Art. 3.40 wet IB 2001 - Zie ook: nadere verklaring aanloopverliezen

investeringsrekening : rechtswetenschap - rekening waarop geld voor investeringen gestort wordt bestemd. (De Wet Investeringsrekeningen is ingesteld om als overheid selectief investeringen te bevorderen die goed zijn voor werkgelegenheid en milieu.)

invoeringswet : staatsrecht - begeleidende wet bij de invoering van een nieuwe wet, regelt juridisch-technische overgangsaspecten.

Invoeringswet Wetboek van Strafvordering (ISv) Eng.: Dutch Act establishing the Code of Criminal Procedure : strafprocesrecht - wet van 29 juni 1925 die de invoering van het wetboek van strafvordering begeleidde en enkele zaken, zoals de inverzekeringstelling, nader regelde. Art. 1 isv en 218 isv

invoerrecht : fiscaal recht - belasting die de douane heft op ingevoerde goederen en diensten. Art. 1 douanewet

invoerrechten : fiscaal recht - verbruiksbelasting op een artikel die bij de invoer ervan geheven wordt.

invorderbaar Eng.: recoverable : incasso - inbaar, opeisbaar, opgevorderd kunnen worden. Een invorderbare vordering is een vordering die direct door de schuldeiser opgeëist kan worden. Art. 9 iw 1990 en 10 iw 1990

invordering / invorderen / ingevorderd : incasso - het nemen van maatregelen tegen een schuldenaar ter verkrijging van een vordering.

invorderingsrente : fiscaal recht - door de fiscus/ontvanger in rekening te brengen rente (tot maximaal 150% van de geldende belastingvrije som) in het geval de belastingplichtige niet tijdig een aanslag heeft voldaan; rente die de fiscus in rekening brengt als de aanslag niet tijdig is betaald. Dit gebeurt ook als uitstel is verleend. Art. 28 iw 1990 en 31 iw 1990 - Zie ook: tegenstelling vertragingsrente

invorderingsvrijstelling : fiscaal recht - vrijstelling van belastingheffing tot maximaal 150% van de geldende belastingvrije som. Geldt in principe alleen voor belastingplichtigen die geen looninkomsten hebben. (bron: huizenveiling.nl)

Invorderingswet 1990 (IW 1990) Eng.: Dutch Collection Act 1990 : fiscaal recht - wet van 30 mei 1990 houdende bepalingen m.b.t. de rijksbelastingen. Daarin o.a. regelingen voor de belastingaangifte, de dwanginvordering voor diegenen die hun aangifte niet of niet tijdig indienen, de uitstelmogelijkheden, rente vergoedingen, bestuurdersaansprakelijkheid en de bezwaarprocedure. Art. 11 iw 1990 en 36 iw 1990

invrijheidstelling / in vrijheid stellen / in vrijheid gesteld : strafrecht - een persoon op vrije voeten stellen op het moment dat hij zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten of diens gevangenhouding niet langer noodzakelijk is. Art. 15 Grondwet en 57 WvSv - Zie ook: tegenstelling heenzending / heenzenden / heen gezonden nadere verklaring vrijspraak tegenstelling aanhouding / aanhouden / aangehouden nadere verklaring vrij verkeer van personen

inwerkingtreding / inwerkingtreden / inwerkinggetreden : staatsrecht - feitelijk van kracht worden, gelden. Bijv. ~ van wetten, AMvB's en avv's. Art. 1 bekendmakingswet

inwilliging / inwilligen / ingewilligd : strafprocesrecht - toegestaan. Art. 552bb WvSv

inzage boeken : ondernemingsrecht - mogelijkheid om controle uit te oefenen op de administratie van een onderneming door kennis te kunnen nemen van deze administratie. Art. 58 IW 1990 en 9 Wvk - Zie ook: nadere verklaring curator / (mv.) curatoren nadere verklaring audit nadere verklaring accountant

inzage van processtukken : strafprocesrecht - grondrecht van een verdachte in strafzaken. ~ kan gedurende het voorbereidende onderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek worden beperkt of uitgesloten. De verdachte moet daarvan dan wel op de hoogte worden gebracht en kan daartegen bezwaar maken. Art. 30 WVSV en 34 WvSv

inzagerecht Eng.: right of inspection : informaticarecht - recht om aan een (overheids-)organisatie te vragen of en zo ja welke persoonsgegevens er verzameld zijn. Als het inzageverzoek geweigerd wordt, dan kan men terecht bij de rechter. Uitwerking van het ~: recht op kopieën uit een dossier. Art. 35 Wbp en 46 Wbp - Zie ook: hierarchische verhouding College Bescherming Persoonsgegevens hierarchische verhouding Wet bescherming persoonsgegevens hierarchische verhouding persoonsgegevens

inzet en afslag : notarieel recht - wijze van openbare veiling van m.n. panden. Eerst wordt per opbod geboden (inzet). De hoogste bieder ondertekent het proces-verbaal van inzet, waarna de veilingmeester aftelt vanaf een hoger bedrag dan de prijs bij inzet, tot de eerste die ‘mijn’ roept (afslag). Die wordt dan de koper. Zodoende ontstaat er een prijs die aansluit bij de vraag naar het geveilde. Bijv. 'de openbare executoriale verkoop zal op 3 juli bij ~ in één zitting om 20.00 uur plaatsvinden in Hotel Bosch.' Art. 268 Boek 3 BW en 254 Boek 3 BW