Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

in solidum : zakenrecht - Latijn: object van vaste of dichte materie, vgl. solide materie.

in strijd met de goede zeden Eng.: violation of public morals / in defiance of the good morals : vermogensrecht - rechtshandelingen die naar rechterlijk oordeel onbehoorlijk, onzedelijk, onethisch of onbetamelijk zijn. Bijv. een persoon omkopen in ruil voor inlichtingen. Het Benelux Merkenbureau vond het merk 'Trix is niks' ~ en weigerde het daarom. Art. 40 Boek 3 BW

in strijd met de wet / strijdig met de wet Eng.: in conflict with the law : rechtswetenschap - niet verenigbaar met of tegengesteld aan de wet.

in voorlopige hechtenis stellen : strafprocesrecht - door de rechter uitgesproken vrijheidsbeneming die kan bestaan uit een bevel tot bewaring, gevangenneming of gevangenhouding. Bijv. de rechter kan bevelen tot ~ als gevreesd moet worden dat een verdachte zal vluchten, er gevaar voor herhaling bestaat of de rechtsorde door het strafbare feit ernstig geschokt is. Bijv. n.a.v. de moord op Pim Fortuyn. (2003) Art. 133 WvSv

inbeslagneming / in beslag nemen / in beslag genomen Eng.: seizure : beslagrecht - het veilig stellen van goederen ten behoeve van een onderzoek. Art. 439 Rv en 94 WvSv - Zie ook: onderdeel conservatoir beslag

inbewaringgeving / in bewaring geven / in bewaring gegeven : beslagrecht - het aan een door de voorzieningenrechter aangewezen bewaarder meegeven van spullen waarop conservatoir beslag is gelegd. Art. 709 Rv en 853 Rv

inbewaringstelling / in bewaring stellen / in bewaring gesteld Eng.: to remand in custody : vreemdelingenrecht - opsluiting van een persoon die geen geldige verblijfspapieren bezit.

inbewaringstelling / in bewaring stellen / in bewaring gesteld : patiëntenrecht - in het kader van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ): gedwongen opname in een psychiatrische inrichting van een persoon die psychisch gestoord is en een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Art. 20 wet bopz - Zie ook: nadere verklaring Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ)

inbewaringstelling / in bewaring stellen / in bewaring gesteld : strafprocesrecht - vorm van voorlopige hechtenis die maximaal 14 dagen duurt en die opgelegd wordt door de rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie. Art. 63 WvSv - Zie ook: hierarchische verhouding gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter

inboedel / inventaris Eng.: estate : zakenrecht - het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard. Art. 5 Boek 3 BW - Zie ook: onderdeel bedrijfsinventaris nadere verklaring beneficie van inventaris

inboedelverzekering : verzekeringsrecht - verzekering van al de roerende goederen in een huis (huisraad).

inboeking bij beklemming : rechtsgeschiedenis - het uitschrijven van een vroegere meier, en het inschrijven van een nieuwe meier in het huurboekje van een eigenaar; ~ was nodig, omdat voor de overdracht van het beklemrecht toestemming van de eigenaar vereist was. beklemrecht

inbreiding : vastgoedrecht - herontwikkeling van bestaand woon- of bedrijfsgebied door bestaande bouwwerken (verticaal) uit te breiden of eerst te slopen en op die plek nieuwbouw te plaatsen.

inbreidingsplan : ruimtelijke ordening - plan om bestaande al dan niet braakliggende percelen te bestemmen voor meestal woning-, winkel- en/of kantoorbouw.

inbreng : ondernemingsrecht - het in de onderneming gestoken eigen geld of eigen middelen. Art. 191a Boek 2 BW en 204a Boek 2 BW

inbreng : erfrecht - waarde van hetgeen de ontvanger van een erflater als schenking heeft ontvangen en die hij in de nagelaten boedel moet terugbrengen. Door ~ wordt benadeling van de overige erfgenamen voorkomen. Art. 229 Boek 4 BW

inbreuk Eng.: violaton : verbintenissenrecht - schending van iemands recht; overtreding van de wet of wettelijke regeling. Art. 162 Boek 6 BW en 13bis BMW - Zie ook: nadere verklaring inbreuk op een recht nadere verklaring zorgvuldigheidsnorm nadere verklaring merkinbreuk

inbreuk op een recht Eng.: breach of right : verbintenissenrecht - bestanddeel van de onrechtmatige daad, waarbij sprake moet zijn van inbreuk op een zakelijk of absoluut recht van een persoon. Bijv. eigendom resp. auteursrecht en integriteit van lijf en leven. Art. 162 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring onrechtmatige daad (OD) nadere verklaring zorgvuldigheidsnorm nadere verklaring auteursrecht

inbreukverboden : merkenrecht - elk gebruik van een merk of daarmee overeenstemmend teken voor identieke en/of soortgelijke diensten of waren, dat inbreuk maakt op de merkrechten van een merkhouder. De merkhouder kan tegen inbreukmakend gebruik optreden. Art. 13A BMW

inburgering / inburgeren / ingeburgerd : vreemdelingenrecht - ëën van de voorwaarden waaraan een vreemdeling moet voldoen voordat hij zich mag laten naturaliseren; mate waarin nieuwkomers zich in de maatschappij kunnen redden. Bijv. kennis van de Nederlandse taal, maatschappij en arbeidsmarkt en sociale redzaamheid. Art. 2 win en 4 win - Zie ook: nadere verklaring naturalisatie / naturaliseren

inburgeringsonderzoek : vreemdelingenrecht - onderzoek naar de mate waarin een nieuwkomer in Nederland in een maatschappelijke achterstandssituatie kan geraken. Art. 4 win

incasseren Eng.: to collect : incasso - geld innen of iets moeten verduren, bijv. hij inde het geld dat zij hem nog schuldig was; hij kreeg het zwaar te verduren door alle kritiek.

incasso / incasseren / geïncasseerd : incasso - vakgebied dat met een deel van het verbintenissenrecht samenvalt; vooral m.b.t. de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren die hun (betalings)verplichtingen niet nakomen en - meer specifiek - de wijzen waarop schuldeisers hun vorderingen op hun schuldenaren kunnen verhalen;
inning van opeisbare vorderingen. Art. 96 Boek 6 BW en 74 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring betalingsregeling hierarchische verhouding bouwrecht

incassobureau : incasso - onderneming die zich namens haar cliënten (schuldeisers) bezighoudt met de inning van hun opeisbare vorderingen bij schuldenaren. Art. 11 Wahv en 15f Auteurswet 1912

incassocheque / incassowissel : zakenrecht - bewijs van lastgeving die een blote opdracht tot inning inhoudt. Bijv. 'ter incasso'. Met de ~ kan de lasthebber het geld incasseren bij de schuldenaar. De schuldenaar kan slechts de verweermiddelen inroepen die hij tegen de lastgever (trekker) ook kan inroepen. Art. 102a Wvk en 183a Wvk

incassoprocedure Eng.: debt-collection procedure : incasso - buitengerechtelijke inning van een geldvordering. De kosten van een ~ moeten in het algemeen door de wanbetaler worden betaald. Art. 96 BW 6

incassoprovisie : incasso - het bedrag dat een incassobureau als beloning ontvangt, vaak procentueel of gestaffeld berekend over het geïcasseerde bedrag. Zie ook: nadere verklaring gestaffeld percentage

incest : strafrecht - situatie dat geslachtsgemeenschap plaatsvindt tussen bloedverwanten in nabije graad. ~ door ouders met hun minderjarige kinderen is als misdrijf strafbaar. Max. gevangenisstraf 6 jaren of een boete van € 11.250,-. Art. 249 WvSr

incestdader behandeling : strafprocesrecht - gedragskundige behandeling van een incestpleger. Indien de voorlopige hechtenis van een vermeend incestpleger geschorst wordt, kan de rechter de voorlopig gehechte als voorwaarde voor de schorsing een ~ opleggen. Art. 80 WvSv

incident : burgerlijk procesrecht - tussengeschil dat leidt tot schorsing van de hoofdzaak in een rechtsgeding; voorval tijdens een procedure, waardoor het proces wordt vertraagd. Art. 247 Rv - Zie ook: onderdeel incidenteel appèl / incidenteel hoger beroep / (oneigen.) incidenteel beroep

incidenteel appèl / incidenteel hoger beroep / (oneigen.) incidenteel beroep Eng.: cross appeal : burgerlijk procesrecht - hoger beroep van de zijde van de geïntimeerde (gedaagde in hoger beroep), ingesteld in de memorie van antwoord in de aanhangige hoger beroepsprocedure; onderdeel van het hoger beroep waarin de gedaagde in de hoger beroep zijnerzijds om bijstelling vraagt van het in de eerste aanleg gewezen vonnis. Art. 359 Rv en 347 Rv

incidenteel vonnis Eng.: interlocutory judgement : burgerlijk procesrecht - tussenvonnis dat een beslissing geeft op een incident (veelal ervaren als een vertragende verwikkeling tijdens een procedure), zodat de hoofdzaak van het rechtsgeding weer kan worden hervat. Art. 337 Rv - Zie ook: nadere verklaring tussenvonnis nadere verklaring praeparatoir vonnis / preparatoir vonnis nadere verklaring incident nadere verklaring interlocutoir vonnis

incidentele verwerking : auteursrecht - zo nu en dan verwerken; verwerking die terloops is en van ondergeschikte betekenis Art. 18a Aw

incidentele vordering : burgerlijk procesrecht - eis die leidt tot een incident, d.w.z. een tussengeschil. Bijv. ~ tot voeging. Art. 247 Rv en 208 Rv - Zie ook: onderdeel voeging en tussenkomst / voegen en tussenkomen / gevoegd en tussengekomen / interventie / interveniëren / geïntervenieerd

inclusief Eng.: including : rechtswetenschap - met inbegrip van.

incognito : rechtswetenschap - Latijn: onbekend; verborgen, vermomd.

incompetentie : rechtswetenschap - onbekwaamheid.

inconstitutioneel : staatsrecht - ongrondwettig; situatie of toestand in strijd met de constitutie. Bijv. het beroep van kroonprins Willem-Alexander op een oud-dictator als getuige à décharge in de affaire Zorreguieta, was ~. Immers, sinds 1848 is de Koning onschendbaar en zijn de ministers verantwoordelijk, hetgeen betekent dat ministers het staatshoofd buiten politieke discussies moeten houden. (2001)

incontestabel : rechtsgeschiedenis - afgeleid van het Franse 'incontestable': onbetwistbaar, uitgemaakt, niet voor bestrijding vatbaar. Bijv. instructie en ~ bewijs omtrent de jaarlijkse pacht.

incorporatierecht : internationaal privaatrecht - recht dat van toepassing is op een corporatie. Bijv. een corporatie die haar zetel heeft op het grondgebied van de staat naar welk recht zij is opgericht, wordt beheerst door het recht van die staat. Art. 3 wcc - Zie ook: nadere verklaring corporatie nadere verklaring corporatie

incoterms : handelsrecht - accroniem: leveringsvoorwaarden vastgesteld door de ICC (International Chamber of Commerce), die zich ten doel stelt een goed klimaat te scheppen voor wereldwijd zakendoen, voor eerlijke concurrentie en bescherming van intellectuele eigendommen.

incriminatie / incrimineren / geïncrimineerd : strafrecht - als strafbaar of onrechtmatig beschouwen; wordt vaak gebruikt in verbod van zelf-incriminatie: niemand is gehouden mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Art. 6 EVRM

incumbent / incumbents (mv.) Eng.: incumbent : economie - ex-monopolist. Bijv. voormalige staatsbedrijven die zijn geprivatiseerd. Onvermijdelijk beschikt de ~ over een grote voorsprong ten opzichte van de nieuwkomers in de markt.

indaging : rechtsgeschiedenis - oude term voor oproeping van een aFwezige, met name voor een terechtzitting; dagvaarding.

indemniteit / indemneren / geïndemneerd : rechtswetenschap - schadeloosstelling; schadevrij of schadeloos houden van een persoon alsmede de formele garantie daarvan;
bekrachtiging achteraf van een handeling waartoe een persoon niet was gemachtigd.

indemniteitsbeginsel : verzekeringsrecht - beginsel dat een verzekerde er bij uitkering van verzekeringspenningen (financieel) niet op vooruit mag gaan. Een verzekering moet strekken tot vergoeding van schade. Daarbij mag een verzekerde door de uitgekeerde schadevergoeding niet in een voordeliger positie raken. Art. 253 Wvk en 246 Wvk - Zie ook: onderdeel schadevergoeding

indemniteitswet : bestuursrecht - wet waarmee alsnog uitgaven goedgekeurd worden waartegen de Algemene Rekenkamer bezwaar heeft gemaakt.

indeplaatsstelling / indeplaatsstellen / indeplaats gesteld : huurrecht - omstandigheid waarbij een persoon aan wie een bedrijf wordt overgedragen ook de huurder wordt van de bedrijfsruimte. De (oude) huurder kan bij de kantonrechter vorderen dat hij gemachtigd wordt om de nieuwe huurder in zijn plaats als huurder te stellen. Art. 1635 Boek 7A BW - Zie ook: tegenstelling subrogatie / subrogeren / gesubrogeerd nadere verklaring medehuurder tegenstelling wederverhuur

index / (mv.) indices : rechtswetenschap - Latijn: register;
verhoudingscijfer;
koersgemiddelde van een aantal fondsen.

indexatie / indexeren / geïndexeerd Eng.: indexation : economie - het aanduiden van veranderingen in een economische grootheid, zoals het prijsniveau, door die veranderingen weer te geven ten opzichte van de waarde 100 in een basisjaar.

indexering van alimentatie : echtscheidingsrecht - aanpassing van de hoogte van het alimentatiebedrag aan de hand van de cao-lonen. Op grond van de wet vindt er een jaarlijkse indexering plaats van alimentatie. Bijv. de ~ bedraagt per 1 januari 2005 1,1 %. Art. 402a Boek 1 BW

indexpolis : verzekeringsrecht - lijfrentepolis waarbij het kapitaal de ontwikkeling van beursindexen volgt.

indicatief : advocatuur - aanwijzend, om een idee te geven. Bijv. een advocaat die op uurbasis werkt, zegt ~ 15 uren aan de zaak te zullen besteden. Art. 261b - Zie ook: nadere verklaring salaris / (mv.) salarissen

indicatief bodemonderzoek : milieurecht - bij de bouw van gesubsidieerde huizen en voor de afgifte van een bouwvergunning moet de gemeente onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. (bron: huizenveiling.nl)

indijking / indijken / ingedijkt : ruimtelijke ordening - het door dijken omgeven van een gebied. Bijv. in 1505 werd Het Bildt door arbeiders uit ondermeer Zuid-Holland, Zeeland en Friesland ingedijkt door een dijk van 14 kilometer die geheel met de hand werd aangelegd.

indirect bewijs : bewijsrecht - bewijs dat uit ander bewijs beredeneerd en afgeleid.

indirecte belasting Eng.: indirect taxes : fiscaal recht - kostprijsverhogende belasting; belasting die kostprijsverhogend werkt zoals omzetbelastingen en accijnzen.

indirecte reële executie : executierecht - reële executie is een vorm van tenuitvoerlegging waarbij de partij die tot presteren verplicht is, daadwerkelijk moet presteren in plaats van vervangende schadevergoeding te betalen. Executiemiddelen zijn indirect indien zij een zodanige prikkel voor de veroordeelde vormen, dat deze wel zal presteren. Bijv. lijfsdwang of een dwangsom.

indirecte schade : aansprakelijkheidsrecht - schade die niet rechtstreeks door een schadeveroorzakende gebeurtenis is opgekomen, maar wel in verband daarrmee staat. Het betreft dan meestal kosten van derden. Bijv. als een persoon is mishandeld behoren de ziekenhuiskosten tot de directe schade en de bezoekkosten van zijn ouders of kosten in de huishouding tot de ~. Art. 107 Boek 6 BW

indirecte vertegenwoordiging : overeenkomstenrecht - ook: middellijke vertegenwoordiging. Vorm van vertegenwoordiging waarbij de vertegenwoordiger in eigen naam handelt, maar voor rekening en risico van de opdrachtgever. Art. 414 Boek 7 BW

individualisering / individualiseren / geïndividualiseerd : verbintenissenrecht - de zaken die voor de uitvoering van een overeenkomst van belang zijn aanwijzen. Bijv. uit een akte van cessie moet duidelijk zijn welke overeenkomst wordt overgedragen, hetzij doordat de overeenkomst expliciet wordt omschreven, hetzij doordat de akte voldoende gegevens bevat om de overeenkomst te ~. Art. 65 Boek 6 BW en 159 Boek 6 BW

individualiseringstheorie : burgerlijk procesrecht - een eiser hoeft in zijn dagvaarding niet méér feiten en omstandigheden te stellen dan noodzakelijk zijn om het voorwerp van het geschil te bepalen. Art. 111 Rv

individualisme : politiek - maatschappelijke stroming die gericht is op het individu, die met name zijn wettelijke (grond)rechten wil uitoefenen. Vaak wordt ~ als een probleem ervaren, omdat het weinig aandacht heeft voor de omgeving en de medemens.

individueel klachtrecht : mensenrechten - recht van individuele burgers van een lidstaat om een beroep te doen op internationale rechterlijke instantie. Vaak is ~ slechts mogelijk als het individu alle nationale rechtsmiddelen heeft uitgeput. Art. 34 EVRM

individueel merk : merkenrecht - meest gebruikelijke vorm van een merk. Met het ~ onderscheidt een onderneming zijn waren en of diensten van die van andere ondernemingen. Art. 1 BMW - Zie ook: tegenstelling collectief merk / collectieve merken

Individuele Keuze in het ArbeidsvoorwaardenPakket (IKAP) : arbeidsrecht - arbeidsregeling die werknemers in staat stelt een deel van hun arbeidsvoorwaarden geheel naar eigen wens in te vullen. Iedere maand kunnen zij zo'n individueel keuzepakket samenstellen. bijv. om per jaar 80 uur minder of meer (max 100 uur) te werken. (bron: Min V&W)

inductie / induceren / geïnduceerd : rechtsfilosofie - methode van abstraheren; uit concrete of bijzondere gegevens de algemene (rechts)regel afleiden. Zie ook: tegenstelling deductie / deduceren / gededuceerd

indult : oorlogsrecht - Engels: periode waarin vijandelijke handelsschepen kunnen wegvaren zonder dat zij geplunderd of prijsgemaakt worden.

industriële eigendom : industriële rechten - verzamelnaam van alle onder intellectuele eigendom vallende rechtsgebieden, met uitzondering van het auteursrecht en naburige rechten. Art. 3 BMW en 20 zpw - Zie ook: onderdeel merkenrecht onderdeel octrooirecht onderdeel handelsnaamrecht onderdeel kwekersrecht

industriële rechten Eng.: law relating to industrial property : industriële rechten - rechtsgebied uit voornamelijk de Benelux Merkenwet, Rijksoctrooiwet, Databankenwet, Handelsnaamwet, diverse Europese Richtlijnen en internationale verdragen; vooral m.b.t. de rechtsverkrijging, omvang en het tenietgaan van bescherming van (onderscheidingstekens voor) waren, diensten en ondernemingen. Art. 13A BMW en 5 hnw - Zie ook: hierarchische verhouding auteursrecht onderdeel handelsnaamrecht onderdeel merkenrecht onderdeel octrooirecht

inertieverkoop Eng.: inertia selling : overeenkomstenrecht - toezenden van producten aan personen die daar niet om gevraagd hebben en deze producten vervolgens bij die personen in rekening brengen. De geadresseerde hoeft de producten niet te betalen, tenzij de zender kan bewijzen dat toezending de geadresseerde valt toe te rekenen. Inertieverkoop is bij de communautaire wetgeving verboden. Art. 7 Boek 7 BW

infamie : rechtsgeschiedenis - eerloosheid, schanddaad. Bijv. art. 282 Acte van staatsregeling 1798: "Ieder dezer geregtshoven vonnist by uitsluiting over alle misdaaden in derzelver departement begaan over welken de wet hetzy ~ of lyfstraf bepaalt waaronder byzonderlyk behooren alle fraudes en contraventiŽn door ingezetenen van het departement ten nadeele van 's lands middelen gepleegd".

inferieure making : erfrecht - uiterste wilsbeschikking aan een legitimaris die hem zijn legitieme niet zuiver en onbelast verschaft. Wanneer een legitimaris de nalatenschap verwerpt en vervolgens een beroep doet op zijn legitieme portie, dan wordt die verminderd met hetgeen hij als erfgenaam uit de nalatenschap had kunnen verkrijgen. Deze vermindering vindt niet plaats wanneer er sprake is van een ~. Bijv. making aan een legitimaris belast met vruchtgebruik. Art. 72 Boek 4 BW en 73 Boek 4 BW

infiltratie / infilteren / geïnfiltreerd : criminologie - heimelijk verkennen van en betrokken raken bij criminele milieus zonder daarbij een speciale groep of speciale personen op het oog te hebben.
heimelijk verkennen van en betrokken raken bij een bepaalde groep of bepaalde personen (dealers, drugsmokkelaars enz.). Het doel van ~ is het verkrijgen van betere opsporingsresultaten, met voortdurende inachtneming van het Tallon-arrest. Zie ook: niet gelijk aan inkijkoperatie

infiltratie / infiltreren / geïnfiltreerd  : strafprocesrecht - de politie neemt deel of verleent medewerking aan een groep van personen waarbinnen, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, misdrijven worden beraamd of gepleegd. De infiltrant neemt deel aan de activiteiten van het milieu en rapporteert daarover. Art. 126h WvSv

inflatie : economie - waardevermindering van geld, o.a. door alsmaar stijgende prijzen. Zie ook: tegenstelling deflatie niet gelijk aan infamie

inflatiecorrectie : belastingrecht - wijziging, bij ministeriële regeling, van een aantal bedragen uit de belastingwetgeving, aan de hand van de zgn. tabelcorrectiefactor (gecombineerd effect van progressie en inflatie); trendmatige verhoging van lonen en uitkeringen om de koopkracht te behouden. Art. 10,1 Wet IB 2001

informant / tipgever : strafrecht - waarschijnlijk de beste bron waarover de recherche kan beschikken. De ~ is onmisbaar bij het rechercheren. Hij heeft doorgaans kennis van gepleegde of nog te plegen misdrijven, omdat hij op een of andere manier tegen criminele groeperingen aanleunt. (bron: legis k9)

informateur Eng.: informateur : staatsrecht - een ~, meestal afkomstig van de politieke partijen die de kern van het vermoedelijk nieuwe kabinet vormen, onderzoekt in het kader van de kabinetsformatie na de Tweede Kamerverkiezingen in opdracht van de Koningin de mogelijkheden voor de vorming van een meerderheidskabinet. De ~ beveelt de formateur bij de Koningin aan.

informaticarecht / ICT-recht / IT-recht Eng.: Information Technology LAw : informaticarecht - rechtsgebied uit het overeenkomsten-, aansprakelijkheids-, IE- en strafrecht; vooral m.b.t. bewijsrechtelijke problemen bij digitale gegevens (digitale handtekening), intellectuele eigendom van software, informatiebeveiliging, opstellen van ICT-contracten en SLA's, e-business, (internet)privacy en computercriminaliteit. Zie ook: hierarchische verhouding internetrecht

Informatie Communicatietechnologie (ICT) : informaticarecht - ontwikkelingen van de ~ zijn van invloed op het informatie- en mediarecht. Zie ook: onderdeel telecommunicatie onderdeel internetrecht

informatiebord : - bord, dat langs een weg wordt geplaatst, met locatiespecifieke informatie. Bijv. de naam van een rivier waar de weg overheen gaat.

informatieplicht van executeur-testamentair : erfrecht - een executeur is op grond van de wet verplicht om aan een erfgenaam alle door hem gewenste inlichtingen te geven omtrent de uitoefening van zijn taak. Art. 148 Boek 4 BW

informatieplicht van patiënt : patiëntenrecht - verplichting van een patiënt om de hulpverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking te geven die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling behoeft. Art. 452 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring overeenkomst inzake geneeskundige behandeling nadere verklaring medisch dossier / behandelingsdossier

informatierecht : personen- en familierecht - recht op informatie; recht van ouder of grootouders om over zijn kind, resp. hun kleinkind te worden geïnformeerd. en 377b Boek 1 BW Zie ook: nadere verklaring inlichting / inlichten / ingelicht tegenstelling mededelingsplicht

informatierecht : informatierecht - rechtsgebied uit het verbintenissenrecht, IE-recht, de media- en telecommunicatiewet- en regelgeving, vooral m.b.t. de juridische aspecten van de productie, opslag, verspreiding en het gebruik van informatie. Bijv. bescherming van databanken of de rechtspositie van ISP's. Art. 3.3 tw - Zie ook: nadere verklaring inlichting / inlichten / ingelicht tegenstelling mededelingsplicht hierarchische verhouding mediarecht niet gelijk aan informaticarecht / ICT-recht / IT-recht

informatierecht : ondernemingsrecht - recht op informatie van de ondernemingsraad, het bestuur van een onderneming is verplicht deze aan de ondernemingsraad te verstrekken. Art. 31 Wor

informatieve voorfase : strafprocesrecht - indien aan een verhoor geen cautie is voorafgegaan, mag het bewijs dat uit dat verhoor naar voren komt niet gebruikt worden. Er bestaat echter een aan het wettelijk gewaarborgde strafrechtelijk verhoor voorafgaande ~. Uit deze ~, waarin dus geen cautie behoeft te worden gegeven, kan al wel strafrechtelijk bewijs voortvloeien. Zie bijv. HR 29 september 1981, NJ 1982, 258: agenten zien een bekende dief op straat lopen met een plastic tas. Op de vraag wat er in de tas zit antwoordt de man dat er boeken in zitten. Als de agenten vragen waar hij deze gekocht heeft, vertelt de man dat hij ze even tevoren heeft gestolen. Een dergelijk gesprek op straat werd door de HR niet gezien als een verhoor ex art. 29 lid 2 Sv, waarvoor een cautie verplicht zou zijn. Het gesprek bevond zich nog in de ~, derhalve diende er geen cautie te worden gegeven. Het bewijs dat uit het gesprek op straat voortvloeide kon dus gebruikt worden in het strafproces. Art. 29 WvSv

informatievrijheid : informatierecht - soort uitingsvrijheid; onbelemmerde toegang tot informatie; proces van communicatie. Algemeen wordt de ~ beschouwd als een beperking op het auteursrecht. Art. 10 EVRM

informed consent : patiëntenrecht - Engels: formulier dat de patiënt informeert over bepaalde zorgverlening, de aard van de geplande ingreep, doel en de mogelijke complicaties die daarbij kunnen optreden. Steeds vaker komt het voor dat de patënt - als blijk van instemming - de ~ vooraf moet ondertekenen.

informele vereniging Eng.: informal association : rechtspersonenrecht - vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Art. 30 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring notariële akte

infrastructuurvergunning Eng.: infrastructure licence : post- en telecommunicatierecht - vergunning die onder de oude Wet op de telecommunicatievoorzieningen de aanleg en het gebruik van huurlijnen regelt. Naast twee landelijke vergunningen hebben er bij de interim-wetgeving tijdelijk regiovergunningen bestaan. Die golden voor een beperkt geografisch gebied. Het vergunningenstelsel is met de komst van de Telecommunicatiewet vervangen door een systeem van registratie. (bron: OPTA)

ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld Eng.: default notice : verbintenissenrecht - schriftelijke mededeling waarin de wederpartij wordt geattendeerd op het feit dat hij met de vervulling van zijn verplichting in gebreke is en wordt gesommeerd om die binnen een redelijke termijn alsnog na te komen. Komt de wederpartij dan nog niet na, dan is hij in verzuim. Bijv. "op grond van het onrechtmatige karakter van de column verzoek - en voor zover nodig sommeer - ik u om de column per omgaande te verwijderen van uw website". Art. 82 Boek 6 BW en 83 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring verzuimdatum tegenstelling van rechtswege onderdeel sommatie / sommeren / gesommeerd hierarchische verhouding verzuim / verzuimen / verzuimd

ingeland : rechtsgeschiedenis - belanghebbenden bij de uitoefening van de taken van een waterschap; personen die wonen in het gebied van het waterschap of daar (belangen in) onroerende zaken hebben. Art. 11 wschw

ingezetenen : staatsrecht - personen over wie gegevens in de gemeentelijke basisadministratie zijn opgenomen en bij wie niet expliciet vermeld staat dat zij zijn overleden of uit Nederland vertrokken zijn. Art. 1 wet gba en 311 Wvk - Zie ook: tegenstelling vreemdeling nadere verklaring vrij verkeer van personen nadere verklaring bevolkingsregister

ingezetenschap : staatsrecht - eigenschap van het legaal inwoner zijn van een gemeente of land.

ingijzelingstelling : burgerlijk procesrecht - lijfsdwang. Bijv. iemand die van zijn vrijheid wordt beroofd om ertoe te worden gedwongen aan een veroordeling te voldoen. Art. 585 Rv en 598 Rv