Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

huwbaarheid : personen- en familierecht - wettelijke mogelijkheid om in het huwelijk te treden. Soms willen gemeenten een bewijs van huwbaarheid ontvangen van een buitenlander die in hun gemeente wil huwen. Dit is een verklaring van het land waar die persoon de nationaliteit van heeft, dat het recht van dat land geen bezwaar heeft tegen het voorgenomen huwelijk.

huwelijk Eng.: marriage : personen- en familierecht - wettelijk geregelde levensgemeenschap van twee volwassenen met o.a. gevolgen voor achternaam, onderhoudsplicht, rechtshandelingen, nalatenschap en verhouding tot kinderen. Art. 30 Boek 1 BW en 77a Boek 1 BW - Zie ook: tegenstelling geregistreerd partnerschap tegenstelling echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden hierarchische verhouding ontbinding van het huwelijk / ontbinden van het huwelijk / ontbonden huwelijk

huwelijk met de handschoen Eng.: marriage by proxy : personen- en familierecht - huwelijksvoltrekking waarbij één of beide aanstaande echtgenoten niet in persoon bij de ambtenaar van de burgelijke stand verschijnen, maar een volmacht hebben gegeven aan een gevolmachtigde persoon. Om gewichtige redenen wordt dit door de minister van Justitie toegestaan. Art. 66 Boek 1 BW

huwelijksaangifte : burgerlijk recht - aangifte van de woonplaats van 1 van de personen die gaan trouwen bij de ambtenaar van de burgelijke stand. Bijv. tijdens de huwelijksaangifte kun je tevens de datum, het tijdstip en de trouwzaal vast laten leggen. Art. 43 Boek 1 BW

huwelijksbeletsel Eng.: impediment to marriage : personen- en familierecht - wettelijke reden tegen het sluiten van een huwelijk. Bijv. bloedverwantschap, en specifiek in het kerkrecht: concubinaat, jonge leeftijd (jongens 16 en meisjes 14 jaar), geestelijke wijdingen en geestelijke verwantschap (relatie tussen dopeling en peter en meter, tussen ouders en getuigen en tussen de doper en de dopeling en diens ouders). Art. 31 Boek 1 BW en 41 Boek 1 BW

huwelijksbevoegdheid : personen- en familierecht - de bevoegdheid om te (mogen) huwen. Indien een Nederlander in het buitenland wil trouwen kan hem om een verklaring van ~ gevraagd worden. Dit is een verklaring waarin staat dat de Nederlandse wet geen bezwaren heeft tegen het voorgenomen huwelijk.

huwelijkse voorwaarden Eng.: marriage settlement : huwelijksvermogensrecht - huwelijksgoederenregime waarbij (aanstaande) echtgenoten de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk regelen in een notariële akte die in het huwelijksgoederenregister wordt ingeschreven. Zonder ~ zijn beide echtgenoten ieder tot de helft gerechtigd. Art. 114 Boek 1 BW en 93 Boek 1 BW - Zie ook: onderdeel koude uitsluiting tegenstelling huwelijksgemeenschap nadere verklaring beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules

huwelijksgemeenschap Eng.: community of property : huwelijksvermogensrecht - verschijnsel dat alle tegenwoordige en toekomstige goederen (m.u.v. geërfde en verkregen goederen waarbij dat expliciet is bepaald) en alle schulden van beide echtgenoten gezamenlijk worden, tenzij er huwelijkse voorwaarden gemaakt zijn. Art. 93 Boek 1 BW en 113 Boek 1 BW - Zie ook: tegenstelling huwelijkse voorwaarden onderdeel huwelijk onderdeel toekomstige goederen

huwelijksgoederenregime : huwelijksvermogensrecht - vermogensrechtelijke toestand staande het huwelijk, bestaande uit een huwelijksgemeenschap of huwelijkse voorwaarden. Art. 116 Boek 1 BW en 93 Boek 1 BW - Zie ook: onderdeel huwelijkse voorwaarden onderdeel huwelijksgemeenschap

huwelijksgoederenregister : huwelijksvermogensrecht - openbaar register bij de arrondissementsrechtbank waarin de huwelijkse voorwaarden zijn vermeld. Art. 116 Boek 1 BW en 86 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring huwelijkse voorwaarden

huwelijkstoestemming : jeugdrecht - in sommige gevallen heeft een van de partijen bij een huwelijk toestemming nodig om te trouwen. Bijv. een minderjarige heeft toestemming nodig van zijn ouders; een persoon die wegens verkwisting of drankmisbruik onder curatele staat heeft toestemming nodig van zijn curator; een persoon die wegens een geestelijke stoornis onder curatele staat heeft toestemming nodig van de kantonrechter. Art. 44 Boek 1 BW - Zie ook: tegenstelling stuiting / stuiten / gestuit nadere verklaring huwelijksvereisten tegenstelling handlichting

huwelijksverbod : personen- en familierecht - verbod om te huwen. Bijv. voor bloedverwanten. Art. 41 Boek 2 BW en 42 Boek 2 BW

huwelijksvereisten : personen- en familierecht - vereisten tot het aangaan van een huwelijk. Bijv. man en vrouw moeten minimaal 18 jaar zijn. Om op jongere leeftijd te kunnen huwen is toestemming nodig van ouders of voogd. Indien zij hun toestemming weigeren kan toestemming worden gevraagd van de kantonrechter. Art. 31 Boek 1 BW en 35 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring huwelijkstoestemming

huwelijksvermogensrecht / huwelijksgoederenrecht Eng.: law governing matrimonial property rights : huwelijksvermogensrecht - rechtsgebied uit boeken 1 en 6 Burgerlijk Wetboek; vooral m.b.t. de zakelijke verhouding tussen (ex-)echtelieden. Bijv. de mate waarin gemeenschap van goederen in de huwelijkse voorwaarden is uitgesloten of schenkingen in de gemeenschap vallen. Art. 114 Boek 1 BW en 132 Boek 1 BW - Zie ook: hierarchische verhouding echtscheidingsbemiddeling / mediation

hybride : staatsrecht - waar verschillende juridische regimes van toepassing zijn. Bijv. nationale en Europese, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke. Zie ook: niet gelijk aan dualistisch stelsel

hybride hypotheek : pand- en hypotheekrecht - combinatie van een spaarhypotheek en beleggingshypotheek waarbij u de mogelijkheid krijgt om, afhankelijk van de beleggingsmarkt te kunnen wisselen tussen sparen en beleggen. Vindt u het leuk om regelmatig de beursen te analyseren en daarmee uw voordeel te kunnen doen, dan is deze hypotheek u op het lijf geschreven. (bron: huizenveiling.nl)

hygiëne en veiligheid zweminrichtingen : gezondheidsrecht - belang dat openbare zwembaden schoon en veilig zijn. Art. 3 whvbz

hypnose : strafrecht - door hypnotiseur opgewekte toestand van een persoon waardoor zijn verklaringen een hoger waarheidsgehalte zouden bezitten. De Hoge Raad heeft bewijskracht ontzegd aan onder ~ afgelegde verklaringen (HR 17 maart 1998, NJ 1998, 789). Gebruik van een onder ~ afgelegde verklaring werd wel toegelaten in een geval waarin de rechter deze verklaring als ontlastend voor de verdachte had gebezigd (HR 12 juni 1984, NJ 1985, 135).

hypothecair beding : - clausule in hypotheekovereenkomsten dat het voor particuliere huiseigenaren niet is toegestaan om (gedeelten van) hun eigen woning te verhuren. D.m.v. een ~ stellen hypotheekverstrekkers een optimale opbrengst bij gedwongen verkoop zeker. Art. 227 Boek 3 BW

hypothecaire inschrijving Eng.: mortgage entry : pand- en hypotheekrecht - vermelding in het hypotheekregister aan wie en voor welk bedrag een recht van hypotheek is verleend. De ~ is het moment waarop de hypotheek van kracht wordt. Art. 16 Boek 3 BW - Zie ook: hierarchische verhouding hypotheekakte

hypothecaire leningen : pand- en hypotheekrecht - kredieten waarbij onroerend goed (huis) als zekerheid voor terugbetaling staat. (bron: nrc.nl) Art. 227 Boek 3 BW

hypotheek Eng.: mortgage : pand- en hypotheekrecht - beperkt recht op registergoederen tot zekerheid voor de voldoening van een schuld. Indien de hypotheekgever (debiteur) niet aan zijn betalingsverplichting voldoet kan de hypotheekhouder (crediteur) het huis waarop de ~ rust openbaar laten verkopen. ~ is een zakelijk recht, nl. verbonden aan het registergoed waarop het rust en niet aan de persoon van de eigenaar (bron: Huber);
geldlening waarbij een huis, strekt tot zekerheid voor de betaling van rente en/of aflossing aan de hypotheekhouder (meestal een bank).

hypotheek / verhypothekeren / verhypothekeerd Eng.: mortgage : pand- en hypotheekrecht - beperkt zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen registergoederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen; met hypotheek bezwaren. Bijv. ~ op een huis. Het huis dient dan als onderpand voor alle vorderingen van de bank, die geld heeft (uit)geleend om dat huis te kopen. Art. 227 Boek 3 BW en 260 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring pand nadere verklaring separatisten tegenstelling consumptief krediet

hypotheekakte Eng.: mortgage deed : pand- en hypotheekrecht - tussen hypotheekgever en -houder opgemaakte notariële akte waarbij de -gever aan de -houder hypotheek op een registergoed verleent. Na inschrijving van de ~ in de openbare registers is de hypotheek gevestigd. Art. 260 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring leveringsakte / akte van levering nadere verklaring registergoederen hierarchische verhouding hypotheekrecht

hypotheekaktekosten : pand- en hypotheekrecht - kosten die de notaris berekent voor het passeren van de hypotheekakte en de kosten voor registratie in het hypotheekregister. De ~ zijn onderhandelbaar. Art. 260 Boek 3 BW

hypotheekgarantie : pand- en hypotheekrecht - garantie die de staat verschaft aan mensen tot een bepaald inkomen, waarbij de staat zich jegens de bank garant stelt voor de terugbetaling van een hypothecaire geldlening voor het geval de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt en zelf geen verhaal biedt. Een bank is dan eerder genegen een lening te verstrekken. Bijv. door de nationale ~ stelt de staat ook de mensen met een lager inkomen in staat een eigen huis te kopen.

hypotheekgever Eng.: mortgagor : pand- en hypotheekrecht - persoon die aan de bank een beperkt zekerheidsrecht op zijn registergoed (hypotheek) geeft, zodat de bank het geleende geld met voorrang op andere schuldeisers kan terugkrijgen. Art. 260 Boek 3 BW en 227 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling hypotheekhouder / hypotheeknemer

hypotheekhouder / hypotheeknemer Eng.: mortgagee : pand- en hypotheekrecht - meestal een bank die aan een persoon geld leent en ter verzekering van terugbetaling het recht verkrijgt om bij voorrang op het onderzette registergoed verhaal te nemen. Art. 260 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling pandhouder / pandnemer

hypotheekovereenkomst : pand- en hypotheekrecht - overeenkomst waarbij de ene partij, de hypotheekgever, een som geld leent van zijn wederpartij, de hypotheeknemer, waarbij afgesproken wordt dat de hypotheeknemer bij wijze van zekerheid een recht van hypotheek krijgt op een bepaald registergoed. Bijv. wanneer er meer wordt afgelost dan in de ~ is vastgelegd of boetevrij is toegestaan, kan boeterente worden berekend. Art. 227 Boek 3 BW hypotheek / verhypothekeren / verhypothekeerd

hypotheekrecht Eng.: right of hypothec : pand- en hypotheekrecht - zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen onroerende goederen (bijv. huis) een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen (H. Franken). Art. 227 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring pand nadere verklaring paritas creditorum

hypotheekregister : pand- en hypotheekrecht - openbaar, voor iedereen toegankelijk register bij het Kadaster waarin hypotheken worden ingeschreven. Via het ~ kan worden nagegaan of op een onroerende zaak een hypotheek rust en zo ja, voor hoeveel. Art. 16 Boek 3 BW

hypotheekrente Eng.: mortgage interest : pand- en hypotheekrecht - vergoeding die men verschuldigd is voor een hypothecaire lening. (bron: huizenveiling.nl)

hypotheekstelling / hypotheek stellen / hypotheek gesteld : pand- en hypotheekrecht - vestiging van een recht van hypotheek. Art. 260 Boek 3 BW

i/a-ratio : bankrecht - verhouding tussen het aantal economisch inactieven en het aantal actieven. De ~ vormt in Nederland een belangrijke leidraad bij de besluitvorming over de aanpassing van de hoogte van het minimumloon en de sociale uitkeringen. (bron: DNB)

id est (i.e.) : rechtswetenschap - Latijn: dat is.

id quod interest : verbintenissenrecht - Latijn: het belang bij de prestatie.

idem (id.) : rechtswetenschap - Latijn: hetzelfde. Zie ook: nadere verklaring ne bis in idem-beginsel

identificatie / identificeren / geïdentificeerd Eng.: identification : strafprocesrecht - vaststelling van de naam, woon- of verblijfplaats van iemand. Iedere opsporingsambtenaar is bevoegd een verdachte naar zijn naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adres waarop hij als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven en woon- of verblijfplaats te vragen en hem daartoe staande te houden. Art. 52 WvSv

identificatieplicht : strafrecht - sinds 1 januari 2005 de plicht om naam, voornaam, geboortedatum, adres, woon- of verblijfplaats op te geven aan bepaalde ambtenaren. Bijv. bij gelegenheid van een wedstrijd betaald voetbal. Art. 435f WvSr - Zie ook: tegenstelling recht op privacy

Ierse stelsel Eng.: Elmira-system : strafrecht - dit stelsel houdt in dat het verloop van de gevangenisstraf, uitstrekkende van volkomen onvrijheid naar een vrij leven in de maatschappij, geleidelijk dient te verlopen. Het ~ gaat uit van een progressief systeem, waarbij men binnen de gevangenis steeds naar een betere klasse kon overgaan, mits men dat had verdiend. Bijv. de zgn. open gevangenissen, die bedoeld zijn voor de overbrugging van het gevangenisleven naar de vrije maatschappij.

ijklat / ijklatten : politiek - inkomstenkader waaraan bij de begrotingsvoorbereiding uitvoering wordt afgemeten of zich per saldo mee- of tegenvallers voordoen bij de inkomsten. De ~ geldt voor de belastingen, premies en gasbaten en wordt gebruikt als toetsingsmaatstaf voor de mee- en tegenvallerformule.

Ijzerdraad-arrest : strafrecht - HR 23-02-1954, NJ 1954, 378: arrest waarin de Hoge Raad de criteria voor functioneel daderschap heeft vastgesteld. Strafbare gedragingen zijn toerekenbaar aan een functionele dader als deze macht had over het al dan niet plaatsvinden van de handeling en de handeling heeft aanvaard.

Ik opa testament : erfrecht - wilsbeschikking van een grootouder die een geldsom wil nalaten aan zijn kleinkinderen. Dit gebeurt veelal om dubbele successierecht te voorkomen. Als de erfenis namelijk een generatie overslaat is de belasting lager, omdat het kleinkind rechtstreeks erft. Er hoeft maar een keer successierecht te worden betaald. Bijv. opa laat aan zijn kleinkind een geldsom na onder de last van vruchtgebruik ten gunste van de ouders van het kleinkind. Als de ouders overlijden, vererft deze geldsom niet nog een keer, omdat het geld al van het kleinkind is.

ik-vader-testament : erfrecht - bijzondere variant van het vruchtgebruik-testament. De nalatenschap wordt zodanig verdeeld dat de langstlevende en de kinderen voor de successieheffing in dezelfde tariefgroep vallen. Dit heeft tot gevolg dat zowel de kinderen als de langstlevende hetzelfde bedrag aan successierecht moeten betalen, terwijl de kinderen een groter deel van de nalatenschap krijgen. Over dat extra deel hoeven de kinderen bij het overlijden van de langstlevende geen successierecht meer te betalen. Het deel van de langstlevende wordt uitgekeerd in de vorm van een vruchtgebruik. (bron: Formaat notarissen)

illegaal / (mv.) illegalen Eng.: illegal aliens : vreemdelingenrecht - persoon die geen geldige papieren heeft voor een verblijf in een land. Art. 61 vw 2000 - Zie ook: nadere verklaring vreemdeling tegenstelling legale vreemdeling

illegale handel Eng.: illegal trade : milieurecht - het verhandelen van stoffen die bij wet verboden zijn.

immateriële schade / ideële schade Eng.: moral damage : letselschaderecht - onstoffelijke schade; andere schade dan vermogensschade. Bijv. verdriet, pijn of geestelijk gemis. ~ is niet direct in geld uit te drukken. Art. 106 Boek 6 BW en 504 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring shockschade / schrikschade tegenstelling materiële schade nadere verklaring matiging van schadevergoeding / matigen van schadevergoeding / gematigde schadevergoeding

immigratie / immigreren / geïmmigreerd : vreemdelingenrecht - komst van mensen uit een ander land naar Nederland, met de bedoeling om zich hier te vestigen. (bron: Min. Jus.) Zie ook: onderdeel migratie / migreren / gemigreerd

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Eng.: Immigration and Naturalisation Office : vreemdelingenrecht - agentschap van het ministerie van Justitie. De ~ beslist namens de staatssecretaris van Justitie wie in Nederland wordt toegelaten. Daarnaast behandelt de ~ verzoeken van vreemdelingen die Nederlander willen worden. Samen met de politie en de Koninklijke Marechaussee is de ~ verantwoordelijk voor grensbewaking, de controle op legaal verblijf van vreemdelingen en het verwijderen van illegalen. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring ministerie van Justitie nadere verklaring Koninklijke Marechaussee (Kmar) nadere verklaring asiel

immuniteit : internationaal recht - onaantastbaarheid, onschendbaarheid

impairment : rechtswetenschap - Engels: benadeling, verslechtering. Zie ook: onderdeel onrechtmatige daad (OD) onderdeel reputatieschade architecten

impeachment : Amerikaans recht - het in staat van beschuldiging stellen, niet het afzetten, van een overheidsfunctionaris. ~ werd eind achttiende eeuw ingesteld voor 'zware misdrijven en wangedrag', een bewust vage formulering. Ook de procedure ligt niet in detail vast;
in de VS beargumenteerd voorstel tot afzetting van de President dat ter beslissing aan de Senaat wordt voorgelegd. Bijv. de ~ van voormalig president Nixon.

imperatief Eng.: imperative : rechtswetenschap - verplicht.

imperatieve verbeurdverklaring / verplichte verbeurdverklaring : strafrecht - verbeurdverklaring van valse of vervalste muntspeciën, munten of bankbiljetten en de stoffen, voorwerpen of gegevens die uit hun aard bestemd zijn tot het namaken of vervalsen van muntspeciën, ongeacht wie de eigenaar is. Art. 214bis WvSr - Zie ook: nadere verklaring verbeurdverklaring / verbeurd verklaren / verbeurd verklaard

imperialisme Eng.: imperialism : politiek - streven van een staat naar uitbreiding van de macht buiten de eigen staatsgrenzen, oFwel met een overwegend politiek-militair doel of gericht op overheersing van grondstofrijke gebieden.

impertinent : - niet ter zake doend;
brutaal.

impetrant : rechtsgeschiedenis - 17de eeuw: eiser. Bijv. "de Impetrant comparerende voor de Heere (..)"

impetreren / geïmpetreerd : rechtsgeschiedenis - 17de eeuw: verkrijgen, inleiden, eisen. Bijv."(..) Ende oft iemants wilde sich daer tegen opponeren, ende mandaeten oft andere processe impetreren, sal sulcke oppositie die executeur des overmombors niet verhinderen oft suspenderen."

implementatie / implementeren / geïmplementeerd : staatsrecht - invoeren, invoering. Bijv. de EG-lidstaten ~ de Europese Richtlijnen in hun wetgeving.

impliciet : rechtswetenschap - niet nadrukkelijk, gesuggereerd.

impossibilium nulla obligatio (est) : verbintenissenrecht - Latijn: er is geen verplichting tot het onmogelijke. Principe dat regels die niet langer te realiseren of te handhaven zijn, ook niet bindend meer zijn.

imprévision : overeenkomstenrecht - Frans: onvoorziene omstandigheden; grond voor wijziging of gehele of gedeeltelijke ontbinding van een overeenkomst, indien de omstandigheden die daartoe aanleiding geven van dien aard zijn, dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Art. 258 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring ontbinding / ontbinden / ontbonden

improbatie / improberen / geïmprobeerd : rechtsgeschiedenis - verwerpen, afkeuren.

impulsief / Impulsiviteit : criminologie - handelen zonder rustig beraad; meteen en daarom vaak onbedacht reageren. Bijv. de hoofdverdachte van de moord op de 18-jarige Bart Raaijmakers uit Tilburg handelde vrij ~ en niet na kalm beraad.

imputatie bij giften : erfrecht - rekenwijze waarbij eerst wordt berekend waar de legitimarissen recht op hebben (de legitimaire massa). De legitimaris verkrijgt zijn legitieme portie door het breukdeel dat hem toekomt te nemen van de legitimaire massa. Hierop moet in mindering worden gebracht (geïmputeerd) de aan hem tijdens leven van de erflater gedane giften. (T.J. Mellema-Kranenburg) Art. 70 Boek 4 BW

imputatieregel / toerekeningsregel Eng.: imputation : incasso - regel dat betaling eerst in mindering strekt op de langst uitstaande factuur of, in geval van incasso, een betaling eerst in mindering strekt de buitengerechtelijke kosten, dan de opeisbare rente, de hoofdsom en ten slotte de lopende rente. Art. 43 Boek 6 BW en 44 Boek 6 BW

in abstracto : merkenrecht - Latijn: op zichzelf beschouwd, los van de omstandigheden van het geval. Bijv. het onderscheidend vermogen van een teken (merk) mag niet ~ geschieden. Zie ook: tegenstelling in concreto

in beginsel : rechtswetenschap - normaal gesproken.

in beraad nemen : rechtsfilosofie - de zaak nog eens goed overdenken vooraleer een beslissing te nemen. Zie ook: nadere verklaring raadkamer (RK)

in casu (ic) : advocatuur - Latijn: in dit geval. Bijv. het geschil ~. dient aan de Amsterdamse rechtbank te worden voorgelegd. Zie ook: nadere verklaring casu quo (cq.)

in concreto : advocatuur - Latijn: in dit specifieke geval. Bijv. alle voor 1 september 1997 binnen het oude programma behaalde studiepunten blijven geldig. ~ betekent dit dat de met voldoende resultaat afgelegde onderdelen van het propedeutisch examen een geldigheidsduur van 5 jaar hebben. Zie ook: tegenstelling in abstracto

in confesso : burgerlijk recht - Latijn: tussen partijen staat vast. Zie ook: nadere verklaring bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen

in de geest der wet : rechtswetenschap - grondgedachte (oorsprong, strekking en/of doel) van de wet zoals door de wetgever bedoeld.

in de wandelgangen Eng.: unofficially : politiek - uit het onofficiële circuit; daar waar vaak roddels of nieuwtjes te horen zijn.

in dienstverband Eng.: during employment : arbeidsrecht - in verband met het werk in loondienst; tijdens werktijd.

in dorso : handelsrecht - Latijn: (op de) achterzijde of rug van een handelspapier, bijv. een cheque.

in dubio pro reo : strafrecht - Latijn: in geval van twijfel is het voordeel voor de verdachte. Principe dat een verdachte het voordeel van de twijfel moet krijgen. Indien er twijfel is aan zijn schuld, moet die twijfel in zijn voordeel werken. Art. 6 EVRM en 6 BUPO

in extenso : rechtswetenschap - Latijn: volledig, onafgekort. Zie ook: niet gelijk aan in extremis

in extremis : rechtswetenschap - Latijn: in het uiterste geval. Zie ook: niet gelijk aan in extenso

in fraude creditorum : faillissementsrecht - Latijn: tot benadeling van de schuldeisers.

in goede justitie Eng.: in good conscience : burgerlijk procesrecht - rechtvaardig, volgens het recht, naar eer en geweten. Bijv. het Hof schat de werkelijke waarde in goede justitie op de helft van de nominale waarde.

in het ongerede raken : rechtswetenschap - in het ongewisse raken; verloren of zoek raken. Bijv. volgens de advocaat waren de litigieuze facturen ~.

in kracht van gewijsde Eng.: final and non-appealable : burgerlijk procesrecht - er staat geen rechtsmiddel tegen de rechterlijke beslissing open. Bijv. doordat de appèltermijn is verstreken. Art. 161 Rv en 356 WvSv - Zie ook: nadere verklaring gezag van gewijsde

in limine litis : burgerlijk procesrecht - Latijn: vóór ieder andere exceptie of ander verweermiddel. Zie ook: nadere verklaring preliminair verweer

in loco (i.l.) : rechtswetenschap - Latijn: ter plaatse, op de plaats zelf.

in locum cedentis : overeenkomstenrecht - Latijn: in plaats van de cedent. Opvatting dat door cessie de cessionaris in dezelfde rechtsbetrekking komt te staan als voorheen de cedent. (Verhoeven)

in natura : aansprakelijkheidsrecht - niet bestaand in een geldsom, bijv. schadevergoeding ~: herstel van een zaak in de vorige toestand. Art. 103 Boek 6 BW

in persoon Eng.: in person : rechtswetenschap - in fysieke aanwezigheid van een natuurlijk persoon. Bijv. de kiezer die verwacht niet in staat te zullen zijn ~ aan de stemming deel te nemen, kan bij volmacht stemmen. Art. L1 kw - Zie ook: nadere verklaring inlichtingencomparitie nadere verklaring procesvertegenwoordiging nadere verklaring tussenpersoon

In portefeuille hebben : effectenrecht - het geheel van effecten (bijv. aandelen) die een persoon bezit.

In portefeuille hebben : accountancy - in behandeling, onder zich hebben.

in primo : rechtswetenschap - Latijn: in eerste instantie.

in rechte : burgerlijk procesrecht - in het kader van een gerechtelijke procedure. Bijv. de dagvaarding bevat een vordering ~. Art. 116 Rv - Zie ook: tegenstelling buiten rechte

in rechte verklaren : burgerlijk procesrecht - ten processe afgelegde mondelinge of schriftelijke verklaring. Art. 116 Rv

In rem actio / actio in rem : verbintenissenrecht - Latijn: zakelijke rechtsvordering.