Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

hard rijden : strafrecht - hard rijden is niet strafbaar, te hard rijden wel. Te hard rijden is harder rijden dan de ter plaatse toegestane maximum snelheid. Zie ook: nadere verklaring joy-riding / joyriden

harddrugs : strafrecht - de stoffen op lijst I van de Opiumwet. Deze stoffen worden door de wetgever beschouwd als stoffen met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid. Het vervaardigen, vervoeren, verhandelen of aanwezig hebben van deze stoffen (anders dan een minimale hoeveelheid voor eigen gebruik) is strafbaar. Zie ook: tegenstelling softdrugs

harde uitsluitingsclausule : erfrecht - in een ~ wordt bepaald dat een schenking of erfenis nooit valt in enige huwelijksgoederengemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden. Bij beëindiging van het huwelijk, hetzij door echtscheiding, hetzij door overlijden, hoeft de begiftigde of de erfgenaam van de begiftigde niet de helft van de schenking of erfenis af te staan aan zijn ex-partner of zijn/haar erfgenamen. De schenking of erfenis blijft altijd privé van de begiftigde of de erfgena(a)m(en) van de begiftigde.

hardheidsclausule : vreemdelingenrecht - bepaling die de uitzondering op een dwingende wet formuleert. Bijv. hier ten lande onrechtmatig verblijvende vreemdelingen worden uitgezet, tenzij dit om gezondheidsredenen onverantwoord is. Art. 64 vw 2000

Hare Majesteit de Koningin Eng.: her Majesty the Queen : staatsrecht - gebruikelijke wijze om naar Koningin Beatrix te verwijzen.

harmonisatie / harmoniseren / geharmoniseerd : Europees recht - in overeenstemming brengen van nationale wetgevingen in de EU-lidstaten aan Europese richtlijnen, waarbij vaak aan de lidstaten nog enige beleidsruimte wordt gelaten. Bijv. opdat binnen de EU dezelfde maximumstraffen voor drugsdelicten gelden of overal op dezelfde manier wordt omgesprongen met zaken m.b.t. intellectuele eigendom. Zie ook: niet gelijk aan unificatie / unificeren / geünificeerd

harmonisatiewet Eng.: Dutch Harmonization Act : onderwijsrecht - wet uit 1988 waarin de maximale inschrijvingsduur voor het wetenschappelijk onderwijs (wo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) zes jaar werd. Studenten in het hbo moesten volgens de ~ ook collegegeld gaan betalen. Harmonisatiewet

harmonisering / harmoniseren / geharmoniseerd : Europees recht - het op elkaar afstemmen van wet- en regelgeving door verschillende soevereine staten.

hasj : strafrecht - soort genotsmiddel of cannabis, waarvan de overheid het beperkt gebruik en gecontroleerde handel gedoogt. Het kweken van ~ is evenwel verboden. Art. 3 opw

havenschap : zeerecht - beheerder, anders dan een gemeente, van een haven. De havenschappen zijn vertegenwoordigd in de Nationale Havenraad. Art. 715 Boek 7 BW

Haviltex-arrest : burgerlijk recht - HR 13-03-1981, NJ 1981, 635: de zuiver taalkundige bewoordingen van een overeenkomst hoeven niet doorslaggevend te zijn bij de uitleg daarvan.

headhunting : reïntegratierecht - Engels: hoofden jagen; zoeken en benaderen van geschikte personen voor een bepaalde vacature, vaak door een zich speciaal hierop toegelegd bedrijf.

hechtenis Eng.: detention : strafrecht - soort gevangenisstraf. Er zijn drie vormen: vrijheidsstraf die bij overtredingen kan worden opgelegd (voor hoogstens een jaar en vier maanden); vrijheidsstraf die kan worden opgelegd als een geldboete niet wordt betaald; en de voorlopige hechtenis. Art. 9 WvSr en 63 WvSv - Zie ook: nadere verklaring voorlopige hechtenis / preventieve hechtenis nadere verklaring gevangenisstraf nadere verklaring huis van bewaring

hedge-fondsen : effectenrecht - fondsen die met voornamelijk geleend geld zeer riskante beurstransacties aangaan. Zie ook: tegenstelling hedging

hedging : effectenrecht - Engels: risicobeperking. Strategie waarbij een investeerder zijn risico op de onderliggende waarde beperkt tegelijk door een defensieve of tegengestelde positie in te nemen via afgeleide beursproducten Bijv. aandelen vervangen door de warrants of opties erop. (bron: beleggingsplein.nl) Zie ook: tegenstelling hedge-fondsen

heemraad / hoogheemraad : staatsrecht - samen met de dijkgraaf het dagelijks bestuur van een waterschap.

heemraadschap : bestuursrecht - waterschap, een van de oudste bestuursorganen in Nederland met als taken dijkbeheer, waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer. Het charter van 1273 was het officiële begin van het waterschap van Schieland;
functie van de heemraden, die raad mogen geven op het gebied van heim. Een heim" had betrekking op grond of bodem van de woonplaats, maar dit kon zich ook uitbreiden tot het gebied van de zorg voor de waterkering, de aFwatering en de wegen. Hoogheemraden mochten ook recht spreken." Art. 1 wschw

heenzending / heenzenden / heen gezonden : strafrecht - vrijlating van verdachten voorafgaand of tijdens de voorlopige hechtenis of van veroordeelden die hun straf (bijna) hebben uitgezeten. ~ vindt plaats als er te weinig cellen zijn. Daartoe worden zij in drie klassen ingedeeld al naar gelang de zwaarte van het vergrijp. Zie ook: tegenstelling invrijheidstelling / in vrijheid stellen / in vrijheid gesteld

heerlijke rechten : staatsrecht - rechten, traditioneel aan een kleine groep personen en nu aan de overheid toegekend om gezag uit te oefenen over een bepaald gebied.

heerlijkheid : rechtswetenschap - geheel van heerlijke rechten; recht tot het voeren van een heerlijkheidsaanduiding als toevoegsel van de geslachtsnaam. (Fockema)

heerlijkheid  : rechtsgeschiedenis - middeleeuwen: (lett.) gebied van een heer; overheidsgezag of rechtsgebied met lagere rechtspraak, onder het gezag van een schout, baljuw of drost; gebied waarover het gezag betrekking had.

heersend erf Eng.: dominant tenement : zakenrecht - onroerende zaak, meestal een stuk grond, waarvan de eigenaar een erfdienstbaarheid heeft ten aanzien van een andere onroerende zaak (het dienende erf). Art. 70 Boek 5 BW

heffingsgrondslag / maatstaf van heffing : fiscaal recht - één van de twee elementen op basis waarvan de hoogte van de verschuldigde belasting wordt vastgesteld. Belasting is afhankelijk van de ~ en het belastingtarief. Bijv. voor de inkomstenbelasting is de ~ het belastbare inkomen minus verrekenbare verliezen, voor de vennootschapsbelasting is dat de belastbare winst minus verrekenbare verliezen en voor de BTW is de ~ de bij een levering of dienst in rekening gebrachte vergoeding (prijs).

heffingsrente : fiscaal recht - rente die met betrekking tot inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt berekend ingeval een voorlopige aanslag, een aanslag of navorderingsaanslag wordt vastgesteld. Art. 30f AWR en 2 iw 1990

heimelijk overleg Eng.: secret consultations : rechtswetenschap - overleg in het geheim; stiekem overleg. Bijv. de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid wees uit dat de bouw traditioneel heeft samengespannen en ~ heeft gevoerd. (2003)

heling / heler / helen / geheeld : strafrecht - persoon die zich schuldig maakt aan het strafbare feit heling door een zaak voorhanden te hebben, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die zaak wist (opzetheling) of redelijkerwijs kon vermoeden (schuldheling) dat een door misdrijf verkregen goed betrof. Bijv. de fiets die voor € 5 op de hoek van de staat wordt aangeboden, een nieuwe flatscreen die voor €100,- op de vrijmarkt wordt aangeboden. Art. 416 WvSr en 417bis WvSr - Zie ook: niet gelijk aan diefstal tegenstelling rechtmatige eigenaar

Hendrik Jan Smidt : Strafrecht - Assen 11-10-1831, s-Gravenhage 14-03-1917. ~ ging in 1847 rechten studeren in Groningen. In 1851 promoveerde Smidt magna cum laude tot doctor in het Romeinse en Hedendaagse Recht, waarna hij terugkeerde naar Assen om er de rechtspraktijk uit te oefenen. Op 3 november 1877 trad Smidt op als minister van Justitie in het kabinet. Smidt heeft zich gedurende zijn ambtsperiode beperkt tot de omwerking van enkele door zijn voorganger ontworpen wetsvoorstellen, alsmede hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw Wetboek van Strafrecht. Zijn grote eruditie bleek uit Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, volledige verzameling van Regeeringsontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen () (Haarlem, 1881-1886, vijf delen). Op 21 augustus 1891 werd Smidt opnieuw minister van Justitie. Tijdens deze tweede ministerile periode lukte het Smidt de Faillissementswet in het Staatsblad te publiceren, terwijl hij de oud-hoogleraar H.L. Drucker belastte met de voorbereiding van een herziening van het arbeidscontract, dat later in het Burgerlijk Wetboek een plaats zou krijgen. (bron: Buning, Molengraaf, Snijder van Wissenkerke)

hennep Eng.: hemp : strafrecht - eenjarig netelachtige plant waarvan men marihuana maakt; ook wel Cannabis sativa genoemd. Het aanwezig hebben, telen, vervoeren, verkopen en vervaardigen van hennep is strafbaar gesteld. Art. 3 Opiumwet tegenstelling marihuana

hennepkwekerij Eng.: hemp nursery : strafrecht - plaats waar hennep gekweekt wordt. Het telen en vervaardigen van hennep is strafbaar gesteld. Art. 3 Opiumwet - Zie ook: onderdeel hennep

herbelening : pand- en hypotheekrecht - het opnemen van een lening door de kredietgever voor een op onderpand verstrekt krediet, waarbij hij hetzelfde goed als onderpand voor zijn geldschieter gebruikt.

herbouwclausule : verzekeringsrecht - clausule in een brandverzekeringspolis met betrekking tot de vergoeding van herbouw van een pand.

herbouwwaarde : verzekeringsrecht - bedrag dat nodig is om een afgebrande of ingestorte of anderszins onbewoonbare woning opnieuw te bouwen met dezelfde bestemming op dezelfde locatie. De ~ is de basis voor de opstalverzekering. Art. 29 pachtwet - Zie ook: nadere verklaring indemniteitsbeginsel

hereditatis petitio : erfrecht - Latijn: actie tot opvordering van een erfenis, ingesteld door een erfgenaam.

herenakkoord Eng.: gentlemen's agreement : verbintenissenrecht - juridisch niet afdwingbare overeenkomst. Partijen voelen zich moreel verplicht zich aan een afspraak te houden;
afspraak die wegens strijdigheid met de regelgeving niet in een schriftelijke overeenkomst kan worden gegoten. Zie ook: nadere verklaring mondelinge overeenkomst hierarchische verhouding natuurlijke verbintenis / verplichting uit moraal en fatsoen

herhaalde aanvraag Eng.: repeted application : vreemdelingenrecht - tweede of volgende aanvraag die is gebaseerd op dezelfde gronden als een vorige aanvraag. Op basis van wettelijke regels kan zon aanvraag (zonder meer) worden afgewezen. (bron: Min. Jus.) Art. 1 vw 2000 en 3.1 vb 2000 - Zie ook: nadere verklaring asielaanvraag / asielverzoek

herinnering / (mv.) herinneringen Eng.: reminder : incasso - schriftelijke aanmaning opdat een prestatie wordt verricht;
een kwestie weer onder de aandacht brengen teneinde daarop te laten reageren. Zie ook: hierarchische verhouding ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld

herinrichtingskosten : fiscaal recht - kosten voor het bewoonbaar maken van een woning bij een verhuizing. Deze kosten zijn met ingang van het belastingjaar 1996 fiscaal aftrekbaar. (bron: huizenveiling.nl)

herinrichtingsrente : fiscaal recht - ruilverkavelingsrente die een bezitter, eigenaar of beperkt gerechtigde die het genot heeft van één of meer toegedeelde kavels jaarlijks dient af te dragen aan de Belastingdienst. Art. 224 Landinrichtingswet - Zie ook: onderdeel ruilverkavelingsrente

herkapitalisatie : ondernemingsrecht - wijziging van de kapitaalstructuur van een bedrijf. (bron: beleggingsplein.nl) Art. 34 wet Vpb

herkomstland / land van herkomst : vreemdelingenrecht - land waar iemand oorspronkelijk vandaan komt. (bron: Min. Jus.) Art. 29 vw 2000 - Zie ook: onderdeel veilige landen van herkomst

herleving ouderlijk gezag : jeugdrecht - verschijnsel dat gewezen echtgenoten die met elkaar hertrouwen weer het gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen over hun minderjarige kinderen, als één van hen daarvoor het gezag uitoefende, tenzij één van hen onbevoegd is tot het gezag of daarvan is ontheven of ontzet, of het gezag samen met een ander dan de ouder uitoefent. Art. 277 Boek 1 BW en 253 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring ouderlijk gezag

heroverweging : - het opnieuw nadenken over iets, soms aan de hand van nieuwe argumenten of inzichten, en mogelijk leidend (bij wijze van "voortschrijdend inzicht") tot een ander besluit. Art. 7:11 Awb

herprolongatie : pand- en hypotheekrecht - herbelening van een pandrecht. Een pandhouder is uitsluitend tot ~ bevoegd als hem daar uitdrukkelijk de bevoegdheid toe gegeven is. Art. 242 Boek 3 BW

herrekening / herrekenen / herrekend : huurrecht - nieuwe berekening als gevolg van gewijzigde omstandigheden. Bijv. het gezamenlijk inkomen wordt berekend door het netto-inkomen over de eerste kalendermaand van het betreffende bijdragetijdvak te ~ naar een gecorrigeerd verzamelinkomen over het peiljaar. Art. 26a hsw

herroeping / herroepen : verbintenissenrecht - terugdraaien, ongedaan maken. Bijv. onder voorwaarden kan een aanbod worden ~. Art. 219 Boek 6 BW en 50 ROW 1995 - Zie ook: nadere verklaring ex tunc tegenstelling onherroepelijk

herroeping van vonnis : burgerlijk procesrecht - intrekking van een rechterlijke uitspraak waartegen geen hoger beroep meer mogelijk is. ~ is kan op grond van: bedrog door de wederpartij, stukken waarvan de valsheid pas later is gebleken, of door de wederpartij achtergehouden stukken. ~ moet gevorderd worden bij de rechter die in laatste feitelijke instantie over de zaak heeft geoordeeld, en heeft als gevolg dat het geding geheel of gedeeltelijk heropend wordt. Art. 382 Rv

herstel in de vorige toestand Eng.: reinstatement in previous situation : aansprakelijkheidsrecht - vorm van schadevergoeding; geprobeerd wordt de situatie van voor het schadetoebrengende feit zoveel mogelijk te herstellen. Bijv. wordt de ontzetting door de algemene ledenvergadering vernietigd, dan vervalt de schorsing van rechtswege en vindt voor zover mogelijk ~ plaats. Art. 103 Boek 6 BW en 23 ROW 1995

herstel in het gezag : jeugdrecht - de eerder van het gezag ontheven of ontzette ouder herstellen in het ouderlijk gezag of benoemen tot voogd over het kind. Art. 277 Boek 1 BW en 278 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring ontheffing van ouderlijk gezag of voogdij nadere verklaring voorlopige toevertrouwing / voorlopig toevertrouwen / voorlopig toevertrouwd

herstel van solvabiliteit : insolventierecht - ~ is het doel van de surseance van betaling: de schuldenaar in staat stellen de betaling van zijn vorderingen te hervatten. Solvabiliteit kan eveneens worden hersteld door een akkoord aan te bieden.

herstelexploot Eng.: rectified writ : procesrecht - bevel uitgesproken door de rechter, waardoor een van de partijen in het geschil een bepaalde gedraging wordt ontzegt. Bijv. bij gerechtelijk verbod is het gedaagde verboden bepaalde producten nog te verkopen.

herstelkosten / herstellingskosten (oneigen.) : - kosten die gemaakt moeten worden om iets in oude staat terug te brengen. Bijv. als een bedrijf ernstige schade toebrengt aan natuur, bodem of water moet het zelf de ~ betalen. Art. 21 Boek 7 BW

herstelperiode : bouwrecht - begrip uit de model koop-/aannemingsovereenkomst 1992. Periode van drie maanden waarbinnen de ondernemer de bij oplevering geconstateerde tekortkomingen moet herstellen. (bron: huizenveiling.nl)

herstelperiode : handelsrecht - termijn van drie maanden waarbinnen een ondernemer de bij oplevering geconstateerde tekortkomingen moet herstellen.

herstelvonnis : burgerlijk procesrecht - een door het gerecht gecorrigeerd vonnis, voor het geval dat in dat vonnis een kennelijke reken- of schrijffout voorkwam. Een ~ moet binnen 30 dagen na depot van het arbitraal vonnis ter griffie van de rechtbank worden gevraagd door partijen. Ook arbiters kunnen binnen die termijn een zodanige fout herstellen. Art. 382 Rv en 281 Rv - Zie ook: nadere verklaring arbitraal vonnis

herstelwetgeving : rechtsgeschiedenis - richtlijnen die de regering vanuit Londen, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, had opgesteld met het oog op de naoorlogse periode; bevatte onder meer regels met betrekking tot wederopbouw, bestraffing van collaborateurs, herstel van recht en orde, loonvorming en distributie van goederen.

hertaxatie : pand- en hypotheekrecht - na afloop van een rentevaste periode doet de bank een nieuw voorstel voor de volgende rentevaste periode van de hypotheek. Sommige geldverstrekkers laten het onderpand dan opnieuw taxeren, om te zien of het nog voldoende waarde vertegenwoordigt. Het is zelfs mogelijk dat de bank weigert de hypotheek te verlengen, of alleen onder ongunstiger voorwaarden, tenzij er sprake is van Nationale Hypotheek Garantie. (bron: huizenveiling.nl)

hertrouwen / hertrouwd : personen- en familierecht - in enge zin: opnieuw trouwen door eerder van elkaar gescheiden echtgenoten; in ruime zin: opnieuw trouwen. De verplichting tot alimentatie vervalt wanneer de ex-partner ~ of gaat samenwonen. Art. 166 Boek 1 BW en 157 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring reparatiehuwelijk

hervatting rechtsgeding / het rechtsgeding hervatten : burgerlijk procesrecht - het na een schorsing weer doorgaan met een rechtsgeding. Art. 227 Rv - Zie ook: tegenstelling schorsing / schorsen / geschorst

herverkaveling / herverkavelen / herverkaveld : agrarisch recht - hernieuwde verdeling van een stuk land in afzonderlijke percelen. Art. 5 pachtwet

herverpanding / herverpanden / herverpand : pand- en hypotheekrecht - verpanding van een bestaand pandrecht. Tot ~ is een pandhouder alleen bevoegd indien hem deze bevoegdheid ondubbelzinnig is toegekend. Art. 242 Boek 3 BW

herverzekering : verzekeringsrecht - transactie waarmee een verzekeringsmaatschappij haar risico's uit afgesloten polissen verkleint door het op haar beurt sluiten van verzekeringen voor die risico's bij andere verzekeringsmaatschappijen. Art. 271 WvK

hervorming / hervormen / hervormd : kerkrecht - het anders inrichten;
de reformatie van de rooms-katholieke kerk in de zestiende eeuw, met het doel de oorspronkelijke zuiverheid in leer en gebruiken te herstellen. Soms wordt ~ gebruikt voor het protestantisme. (Van Dale)

herwaarderingsreserve : vennootschapsrecht - niet voor uitkering vatbare reserve; (verklaring van) het verschil tussen de actuele boekwaarde en de theoretische boekwaarde. Art. 387 Boek 2 BW en 390 Boek 2 BW

herwissel : handelsrecht - nieuwe wisselbrief gemaakt door een persoon die regres kan uitoefenen vanwege non-acceptatie of non-betaling. Een ~ wordt getrokken op een van de wisselschuldenaren. Art. 151 WvK

herziening / revisie Eng.: reconsideration of sentence / review proceedings / application for a new trial : strafprocesrecht - buitengewoon rechtsmiddel waarbij de verdachte de Hoge Raad verzoekt een vonnis of arrest te herzien (lees: vernietigen), omdat het is gewezen op kennelijk onjuiste gronden die het bewijs betreffen. Indien de rechter was uitgegaan van de juiste feiten en omstandigheden zou vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of een mildere straf hebben gevolgd. Art. 457 WvSv - Zie ook: nadere verklaring herziening / revisie nadere verklaring Hoge Raad (HR)

heterdaad Eng.: caught in the act : strafprocesrecht - ontdekking van een strafbaar feit op het moment dat het wordt begaan of korte tijd daarna. Bijv. agenten betrappen de autokraker op ~. Art. 55a WvSv en 539h WvSv

heterogeen : rechtswetenschap - divers, van verscheiden aard. Zie ook: niet gelijk aan heteronoom / heteronomie

heteronoom / heteronomie : staatsrecht - staat die afhankelijk is van regels van een andere staat, meestal een bezettende macht. ~ komt meestal neer op een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht van een staat. Zie ook: nadere verklaring heteronoom recht tegenstelling autonomie / autonoom / autonomen niet gelijk aan heterogeen

heteronoom arbeidsrecht / statelijk arbeidsrecht : arbeidsrecht - arbeidsrecht dat van bovenaf, door de wetgever is vorm gegeven en aan werkgevers en werknemers is opgelegd. ~ is in een rechtsstaat tot stand gekomen met of met behulp van de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging;
structureel element van de arbeidsrelatie; feit dat de werkende is onderworpen aan de bevoegdheden van de werkgever op het vlak van bestuur en beheer (prerogatief van de werkgever). Tot deze bevoegdheden behoren de uitoefening van gezag door de werkgever en zijn recht om a) de werkende op te dragen hoe (en waar en wanneer) het werk moet worden uitgevoerd, b) eventuele tekortkomingen te bestraffen (contractbreuk), c) de werkende te controleren terwijl hij of zij werkt. (A. Perulli)

heteronoom recht : rechtswetenschap - recht dat bepaald wordt door zijn afhankelijkheid van ander recht.

hetzelfde feit : strafprocesrecht - ne bis in idem-regel genoemd; niemand kan ter zake van ~ méér dan eenmaal vervolgd worden. Nodig is een voorafgaande en in kracht van gewijsde gegane vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of veroordeling. Art. 68 WvSr

heuristiek : rechtsfilosofie - fase die het rechterlijk gemotiveerde oordeel vooraf gaat en waarin de rechter zoekt naar een voor partijen aanvaardbare oplossing van het geschil. Analogie een ~ is om nieuwe premissen te suggereren. Zie ook: nadere verklaring legitimatie

hiërarchie : bestuursrecht - eng: wijze waarop RK kerk van hoog tot laag is georganiseerd;
ruim: vaste opbouw in het bestuur met ondergeschiktheid van lagere instanties aan de hogere en waarin alle aanwijzingen (directieven) van bovenaf komen.

hiërarchisch : - volgens een bepaalde rangorde

hic et nunc : rechtswetenschap - Latijn: hier en nu.

high court : Engels recht - Engels: rechtbank in het Verenigd Koninkrijk die zowel in eerste als in tweede instantie rechtspreekt in burgerlijke zaken (vorderingen boven een bepaald bedrag, familiezaken en erfenissen, bedrijfsrecht), straf- en belastingzaken.

Himalaya-clausule : - standaardclausule in vervoerscontracten, inhoudende dat wanneer hulppersonen van de vervoerder ter zake van het vervoer van de zaken worden aangesproken, deze hulppersonen een beroep kunnen doen op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop de vervoerder een beroep kan doen. Bijv. uit hoofde van een wettelijke of contractuele bepaling. Art. 257 b: BW

hinder Eng.: nuisance : milieurecht - archaïsch: nadelige gevolgen voor het milieu. Art. 1.1 wm en 37 Boek 5 BW - Zie ook: nadere verklaring geluidsoverlast

hinderwetvergunning Eng.: Nuisance Act Licence : milieurecht - vergunning voor (meestal) bedrijfsmatige inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Bijv. een garagehouder moet voor zijn garage over een ~ beschikken. Art. 1.1 wm

hoeve : agrarisch recht - complex, bestaande uit een of meer gebouwen of gedeelten daarvan en het daarbij behorende land, dienende tot de uitoefening van de landbouw; kan onderwerp zijn van een pachtovereenkomst. Art. 1 pachtwet - Zie ook: nadere verklaring pachtovereenkomst

Hof van Discipline (HvD) : advocatuur - beroepsorgaan voor beslissingen van de raad van discipline - organen voor tuchtrechtspraak voor advocaten. Het ~ behoort niet tot de rechterlijke macht. Art. 46 Advw en 6 Advw

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) : europees recht - Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bestaat uit evenveel rechters als er lidstaten zijn. Momenteel telt het Hof dus vijfentwintig rechters bijgestaan door acht advocaten-generaal, die in onderlinge overeenstemming voor zes jaar door de lidstaten worden benoemd. Het Hof heeft twee hoofdtaken: het toetst het doen en laten van de Europese instellingen en de regeringen aan de Verdragen en het doet op verzoek van een nationale rechter uitspraak over de uitlegging of de geldigheid van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht.

hofhouding : staatsrecht - het gevolg van personen om een adellijk (bijv. koning) of hoogstaand persoon.

Hofland-Hennis-arrest : verbintenissenrecht - HR 10-04-1981, NJ 1981, 531: zaak waarin de Hoge Raad bepaalde dat een advertentie waarin een individueel bepaalde zaak voor een bepaalde prijs wordt aangeboden in beginsel slechts een uitnodiging is om in onderhandeling te treden omdat de prijs en eventuele verdere voorwaarden van de koop alsook de persoon van de gegadigde van belang kunnen zijn. Art. 217 Boek 6 BW

Hoge Colleges van Staat : staatsrecht - diverse adviserende overheidsinstituten. ~ hebben een (grond)wettelijk verankerde zelfstandige en onafhankelijke positie. Bijv. de Raad van State, Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman.

Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties Eng.: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) : asielrecht - onderdeel van de Verenigde Naties. De ~ verzorgt de opvang van vluchtelingen in kampen en bemiddelt met autoriteiten voor het opnemen van vluchtelingen. De ~ heeft ook een bureau in Nederland. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring uitgenodigde vluchtelingen nadere verklaring quotumbeleid

Hoge Raad (HR) Eng.: Dutch Supreme Court : staatsrecht - hoogste Nederlandse rechtscollege dat zich buigt over zaken m.b.t. het burgerlijk recht en het strafrecht. Bij de ~ is inzet van het geding de in eerdere instantie gewezen beslissing, waarbij niet getoetst wordt of de vaststelling van de feiten door de lagere instantie juist is gebeurd, maar slechts beoordeeld wordt of lagere rechters het recht goed hebben toegepast. Art. 72 wet RO en 17 Rv - Zie ook: hierarchische verhouding Europees Hof van Justitie (EHvJ) / (oneigen.) Europese Hof van Justitie tegenstelling scheidsgerecht nadere verklaring Raad van State (RvS) hierarchische verhouding Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

hoger beroep instellen / hoger beroep ingesteld / (oneigen.) in beroep gaan Eng.: to lodge an appeal : burgerlijk procesrecht - een hoger beroepsprocedure starten tegen het veroordelend vonnis van de rechtbank. Bijv. bij het gerechtshof. Art. 332 Rv en 76 wet RO

holding : ondernemingsrecht - Engels: moedermaatschappij die meerdere dochters (werkmaatschappijen) heeft. Zie ook: nadere verklaring moedermaatschappij hierarchische verhouding werkmaatschappijen

Holland-routing : fiscaal recht - Engels: het door een internationaal concern ten laste van de Nederlandse vennootschapsbelasting brengen van liquidatieverlies op een buitenlandse onderneming. ~ is verboden. Art. 13f wet Vpb - Zie ook: nadere verklaring concern

Hollende kleurling-arrest : strafrecht - Hof Amsterdam 03-06-1977, NJ 1978, 601: onrechtmatig verkregen bewijs omdat verbalisanten niet in de rechtmatige uitoefening van hun bediening zijn. De enkele omstandigheid dat verbalisanten een kleurling (X) hard zagen lopen uit de richting van een café dat bekend staat om drugshandel levert geen redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit op. Toen de verbalisanten naar aanleiding van die omstandigheid X staande hielden was dat dan ook niet rechtmatig. Daarom is de heroïnewikkel die aangetroffen werd na het staande houden (zonder dat X naar objectieve maatstaven als verdachte mocht worden aangemerkt), gevolgd door onderzoek aan lichaam en kleding (zonder dat er ernstige bezwaren tegen X waren) onrechtmatig verkregen wettig bewijsmateriaal en daarom kan het niet bewezen worden bij gebrek aan voldoende wettig bewijsmateriaal. (Enschedé) Art. 180 WvSr en 27, 52, 56 en 338 Sv