Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

geobjectiveerde bestanddelen / (oneigen.) geobjectiveerde elementen : strafrecht - bestanddelen waarvoor opzet of schuld van de dader niet bewezen hoeft te worden. Bijv. voor een veroordeling wegens het zich met geweld of bedreiging verzetten tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening is het niet nodig dat de dader op de hoogte is van het feit dat de ambtenaar zijn bediening rechtmatig uitoefent. Bij een veroordeling wegens ontucht die (mede) bestaat uit het seksueel binnendringen van een persoon tussen de 12 en de 16 jaar is de leeftijd van het slachtoffer geobjectiveerd. Opzet of schuld op dat bestanddeel is niet vereist om tot een bewezenverklaring te komen. De ratio hiervan is dat de bescherming van die persoon voorop staat. Art. 180 WvSr en 245 WvSr

geoorloofde oorlog / bellum iustum : oorlogsrecht - Latijn: oorlog is alleen dan toegelaten wanneer een land genoodzaakt is zich (tegen een aanval) te verdedigen. Art. 51 hv vn

geopposeerden : burgerlijk procesrecht - personen tegen wie de opposant een verzetprocedure instelt, nadat een verstekvonnis werd uitgesproken. Art. 143 Rv - Zie ook: nadere verklaring procespartij tegenstelling opposant nadere verklaring gedaagde nadere verklaring verzet / oppositieprocedure

georganiseerd overleg Eng.: organised meeting : rechtswetenschap - gepland, regelmatig terugkerend overleg. Bijv. het Georganiseerd Overleg Burgemeesters (GOB) wordt vanaf 1968 gevoerd op basis van een Koninklijk Besluit van 12 oktober 1967 (nr. 539). Het GOB voert overleg over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van burgemeesters. Het Rechtspositiebesluit Burgemeesters, georiënteerd op de ambtelijke status van rijksambtenaren, vormt een aantal essentiële verbijzonderingen, die zijn toegesneden op de positie van de burgemeesters. (bron: caoP)

georganiseerde misdaad : strafrecht - de definitie die de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) geeft van de georganiseerde misdaad is de volgende: het moet gaan om een groep die minstens zes van de volgende acht kenmerken vertoont: -hiërarchische structuur; -minimaal twee jaar actief; -pleegt meerdere typen delicten; -intern sanctiesysteem; -geweld tegen concurrenten; -corruptie; -witwassen; -herinvesteren.

georganiseerde staking Eng.: organised strike : arbeidsrecht - het door werknemers neerleggen van de werkzaamheden onder leiding van erkende vakverenigingen. Art. 6 esh - Zie ook: tegenstelling wilde staking

geplaatst kapitaal : ondernemingsrecht - het vermogen, de bezittingen zonder de schulden van de onderneming; het aandelenkapitaal dat door een NV of BV daadwerkelijk is uitgegeven. Dit kan fors aFwijken van het maatschappelijk kapitaal. Art. 178 Boek 2 BW en 189 Boek 2 BW - Zie ook: niet gelijk aan maatschappelijk kapitaal nadere verklaring gestort kapitaal

geprivilegieerd delict : strafrecht - strafbaar feit waarop, gelet op de specifiek hoedanigheid van de dader, een lagere straf is gesteld dan het gronddelict. Kinderdoodslag en kindermoord door de moeder bij of kort na de geboorte, gepleegd uit vrees voor ontdekking worden met een lagere straf bedreigd dan gewone doodslag of moord. Art. 290 WvSr en 291 WvSr

Gerardus Antonius van Hamel : strafrecht - Haarlem 17-01-1842, Amsterdam 01-03-1917. ~ promoveerde in 1865 te Leiden op het proefschrift De nietigheid van den verkoop van eens anders goed. Hij was achtereenvolgens advocaat, rechter-plaatsvervanger te Leiden en substituut-officier van justitie te Heerenveen en Rotterdam. Zijn oratie droeg als titel De grenzen der heerschappij van het strafrecht. Van Hamel werd rector magnificus van 1890 tot 1891. ~ was er stellig van overtuigd dat in de strijd tegen de misdaad nieuwe wegen gezocht moesten worden en dat men andere methoden zou moeten volgen. Hij richtte samen met Franz von Liszt en Ad Prins in 1889 de Internationale Kriminalistische Vereinigung op. De voornaamste doelstelling was de consequenties, die voortvloeiden uit de overtuiging dat misdaad en straf zowel uit sociologisch als uit juridisch oogpunt moesten worden bezien, in wetenschap en wetgeving te doen huldigen. De oprichting van de vereniging Pro Juventute in 1896 en het Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap in 1907 zijn eveneens aan Van Hamel te danken. In 1889 verscheen zijn Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht, nog steeds van waarde als bron voor de bestudering van de geschiedenis van het strafrecht. De denkbeelden van Van Hamel zijn niet alleen van grote invloed geweest op de historische ontwikkeling van de strafrechtswetenschap, maar vele ervan zijn ook nu nog steeds actueel. (bron: Dahl, De Haan, Von Liszt, Loder, Pompe, Rethaan Macaré, Vries-Feyens)

gerecht Eng.: court : staatsrecht - rechtsprekende instantie waarin rechters en gerechtsambtenaren werken en dat tot doel heeft recht te spreken. Art. 14 wet RO en 22 wet RO - Zie ook: onderdeel scheidsgerecht

gerecht in eerste aanleg Eng.: court in first instance : burgerlijk procesrecht - gerechtelijke instantie die het eerst van het geschil kennis neemt. Bijv. de kantonrechter. Art. 14 wet RO en 67 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring appèl / hoger beroep (HB) nadere verklaring conflictbemiddeling / mediation nadere verklaring aanlegger

Gerecht van eerste aanleg Eng.: Court of first instance : Europees recht - gerecht dat moet worden aangeroepen bij Europeesrechtelijke geschillen als voorinstantie voor het Hof van Justitie. Art. 225 EG-verdrag

gerechtelijk akkoord Eng.: judicial settlement : burgerlijk procesrecht - overeenkomst tussen partijen die tot stand komt ten overstaan van de rechter nog voordat de rechter uitspraak doet in de zaak. Bijv. tijdens een comparitie van partijen. De rechter kan deze overeenkomst op verzoek van een partij of beide partijen neerleggen in een proces-verbaal. De uitgifte van dit proces-verbaal geschiedt in executoriale vorm. Art. 19 Rv

gerechtelijk akkoord  Eng.: composition / arrangement with creditors : faillissementsrecht - compromisvoorstel waarmee de gefailleerde alle schulden ineens afkoopt. Indien de schuldeisers dit voorstel aanvaarden en de rechtbank het bekrachtigt (homologeert), eindigt het faillissement. Art. 138 Fw - Zie ook: nadere verklaring Schuldsaneringsregeling (WSNP) / (oneig.) wet Schuldsanering

gerechtelijk bewaarder Eng.: judicial conservator : procesrecht - persoon die belast is met bewaring van op rechterlijk bevel in beslag genomen goederen. Art. 109 WvSr en 853 Rv

gerechtelijk schrijven : strafprocesrecht - aangetekende brief van het gerecht. In alle gevallen waarin een gerechtelijke mededeling moet worden betekend, geschiedt de betekening door uitreiking van een ~. Van iedere uitreiking wordt een akte opgemaakt. Art. 586 WvSv en 587 WvSv

gerechtelijk verbod Eng.: injunction : strafprocesrecht - niet verschijnen van de verdachte op de strafzitting. Bijv. de rechtbank heeft de verdachte bij verstek veroordeeld. Art. 278 WvSv en 280 WvSv

gerechtelijk vooronderzoek (GVO) Eng.: preliminary judicial investigations : strafprocesrecht - fase in het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van een rechter-commissaris; onderzoek dat de behandeling ter terechtzitting voorafgaat. Het is een onderzoek naar een strafbaar feit door een rechter-commissaris en wordt door de officier van justitie gevorderd als deze van mening is dat de zaak te ingewikkeld is om al te gaan dagvaarden. Een ~ is noodzakelijk als de officier van justitie bepaalde dwangmiddelen wenst aan te wenden of bepaalde deskundigen te benoemen. Bijv. getuigen en deskundigen horen, woningen doorzoeken, telefoons tappen. Nadat het ~ is afgesloten beslist het OM of er verder vervolgd zal worden. Art. 181 WvSv - Zie ook: nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter nadere verklaring officier van justitie (OvJ) onderdeel dwangmiddelen in strafrecht

gerechtelijk wetboek Eng.: judicial statute book : wet- en regelgeving - politiek - boek bestaande uit 1723 wetsartikelen aangaande de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid van de verschillende hoven en rechtbanken, de burgelijke rechtspleging, het bewarend beslag, de middelen tot tenuitvoerlegging en de collectieve schuldenregeling.

gerechtelijke bewaring : burgerlijk procesrecht - het inbewaring stellen van het bestreden goed op bevel van de rechter gedurende de loop van de zaak. Art. 853 Rv en 861 Rv

gerechtelijke erkentenis : burgerlijk procesrecht - het in een aanhangig geding door een partij uitdrukkelijk erkennen van de waarheid van één of meer stellingen van de wederpartij. Een ~ kan alleen worden herroepen, als aannemelijk is dat zij door een dwaling of niet in vrijheid is afgelegd. Art. 181 Rv en 154 Rv - Zie ook: tegenstelling schuldbekentenis nadere verklaring buitengerechtelijke bekentenis

gerechtelijke fase Eng.: law suit : mediation - na een mislukte buitengerechtelijke fase is dit de fase waarin partijen hun geschil aan de rechter voorleggen en tot executie van het uiteindelijke vonnis overgaan. Zie ook: nadere verklaring executie van een vonnis / executeren / geëxecuteerd

gerechtelijke geneeskunde / forensische geneeskunde : strafrecht - wetenschap die de geneeskunde toepast ten behoeve van strafvervolging. Het Nederlands Forensisch Instituut te Rijswijk is het instituut dat zich met ~ bezighoudt.

gerechtelijke inbewaringstelling : burgerlijk recht - hiervan is sprake als gedurende een lopend civiel proces op bevel van de rechter of op bevel van de president van de rechtbank in kort geding een betwiste zaak in bewaring wordt gesteld. Art. 853 Rv

gerechtelijke incassokosten : incasso - de kosten die het gerecht maakt om haar vordering te kunnen innen;
de kosten die gemoeid zijn bij het voeren van een gerechtelijke incassoprocedure om een executoriale titel te hebben die door de deurwaarder tegen de schuldenaar kan worden tenuitvoergelegd. Zie ook: nadere verklaring gerecht in eerste aanleg nadere verklaring schikking / schikken / geschikt

gerechtelijke intresten : Belgisch recht - intresten die door de rechter toegekend worden vanaf de inleiding van het rechtsgeding tot op het ogenblik van de betaling. Zij vinden hun grondslag in het tijdsverloop tussen de dagvaarding en de uiteindelijke betaling. De ~ hoeft evenwel niet te lopen vanaf de inleidende akte. De rechter oordeelt vrij over de aanvangsdatum. (S. Beernaert)

gerechtelijke lijkschouwing / autopsie : strafrecht - onderzoek op bevel van de officier van justitie van lijken van personen die op gewelddadige wijze zijn omgekomen of van wie wordt vermoed dat ze om het leven zijn gebracht. Het beletten of belemmeren van ~ is strafbaar. Art. 190 WvSr

gerechtelijke lijkschouwing / gerechtelijke sectie / autopsie / doodschouw / obductie : strafrecht - door de officier van justitie gelast en door een patholoog anatoom verricht onderzoek aan het lijk om te onderzoeken als gevolg waarvan en op welke wijze de persoon is overleden. ~ gebeurt altijd wanneer er geen sprake is van een "Verklaring van natuurlijk overlijden" door de arts. Art. 190 WvSr - Zie ook: onderdeel autopsie

gerechtelijke ontkenning Eng.: judicial denial : personen- en familierecht - ontkenning dat een bepaalde man een kind heeft verwekt. Art. 199 Boek 1 BW en 200 Boek 1 BW

gerechtelijke ontkenning  Eng.: judicial denial : burgerlijk procesrecht - ontkenning van gerechtelijke verrichtingen; rechtsvordering waardoor proceshandelingen die een procureur namens een partij heeft verricht als niet geschied worden verklaard; de volstrekte ~: ontkenning van de door de wederpartij gestelde feiten. betrekkelijke ~: de aangevoerde feiten worden weliswaar niet weersproken, maar er worden andere feiten gesteld, die het intreden van de beweerde rechtsgevolgen verhinderen.

gerechtelijke plaatsopneming : procesrecht - de rechter kan op verzoek van een partij of ambtshalve een plaatselijke gesteldheid opnemen of zaken bezichtigen die niet of bezwaarlijk op de terechtzitting kunnen worden overgebracht. Art. 201 Rv

gerechtelijke politie Eng.: criminal investigation department : Belgisch recht - de rechercheafdeling van het gerecht in België.

gerechtelijke procedure Eng.: court procedure : burgerlijk procesrecht - geschil dat bij een gerecht aanhangig is; geding. Bijv. kort geding, bodemprocedure. Art. 125 Rv - Zie ook: nadere verklaring buitengerechtelijk nadere verklaring entameren

gerechtelijke rangregeling : vermogensrecht - een door de rechter, op verzoek van belanghebbenden, opgemaakte regeling met betrekking tot de voldoening van bevoorrechte en niet-bevoorrechte vorderingen naar de volgorde. Art. 271 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring bevoorrechte vorderingen

gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie Eng.: execution of a judgement : burgerlijk procesrecht - uitvoering van een gerechtelijk vonnis of arrest door het verhaal dat de deurwaarder neemt op goederen of vorderingen van de schuldenaar. Art. 430 Rv - Zie ook: nadere verklaring favor executionis nadere verklaring deurwaarder / gerechtsdeurwaarder

gerechtelijke uitwinning / gerechtelijk uitwinnen / gerechtelijk uitgewonnen : executierecht - situatie waarin een schuldenaar verkeert tijdens en na de gerechtelijke tenuitvoerlegging en die er op neerkomt dat hij zijn spullen kwijt is. Zie ook art. 491 oud Rv.. Art. 46 Wtbz - Zie ook: nadere verklaring gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie nadere verklaring procureur

gerechtelijke vernietiging / gerechtelijk vernietigen / gerechtelijk vernietigd Eng.: to quash : burgerlijk procesrecht - vernietiging van een vernietigbare rechtshandeling door een rechterlijke uitspraak. Bijv. een rechtshandeling is vernietigbaar wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Art. 49 Boek 3 BW en 44 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling buitengerechtelijke vernietiging / buitengerechtelijk vernietigen / buitengerechtelijk vernietigd tegenstelling nietigverklaring / nietig verklaren / nietig verklaard

gerechtigde Eng.: entitled person : rechtssociologie - persoon die recht op iets heeft. Bijv. ~ op het banksaldo is in beginsel diegene op wiens naam de bankrekening staat. Zie ook: tegenstelling gemachtigde / gevolmachtigde / procurator

gerechtsauditeur / gerechtsauditeurs (mv.) : staatsrecht - opleidingsfunctie voor juristen die rechter willen worden;
functionaris bij Hoge Raad en Gerechtshoven die ondersteunend juridisch werk verricht. Art. 14 wet RO - Zie ook: nadere verklaring rechterlijk ambtenaar in opleiding (RAIO)

gerechtsdeurwaarderswet (GDW) : staatsrecht - wet van 26 januari 2001 met betrekking tot de organisatie van het ambt van gerechtsdeurwaarder en de rechten en verplichtingen van gerechtsdeurwaarders. Daarin o.a. opgenomen het toezicht op en tuchtrechtspraak van gerechtsdeurwaarders. Art. 1 gdw en 30 gdw

gerechtshof / gerechtshoven (mv.) Eng.: courts of appeal : staatsrecht - of hof: gerechtelijke instantie dat het hoger beroep tegen een beschikking of vonnis van een rechtbank behandelt. Er zijn 5 gerechtshoven in Nederland. Art. 60 wet RO en 71 Rv - Zie ook: hierarchische verhouding Hoge Raad (HR) nadere verklaring geschillenbeslechting nadere verklaring Rekenhof

gerechtssecretarissen : staatsrecht - functionarissen bij de gerechten die de rechters ondersteunen bij juridische werkzaamheden, zoals het schrijven van een vonnis. Zie ook: hierarchische verhouding griffier / (mv.) griffiers

gerechtvaardigd vertrouwen : bestuursrecht - de door een bestuursorgaan gewekte verwachting dat het een bepaalde beslissing zal nemen. Het beschamen van het ~ is in strijd met de ABBB.

gerechtvaardigd vertrouwen : burgerlijk recht - op redelijke gronden gewekte verwachting. Het is een algemeen beginsel van verbintenissenrecht dat het ~ niet mag worden beschaamd. Art. 35 Boek 3 BW

gerede betaling : bankrecht - contante betaling. Art. 469 Rv

gereed Eng.: ready : - klaar. Art. 369 Boek 2 BW en 729a Rv

gereed geld : bankrecht - contant geld. Art. 445 Rv

geregelde troepen : oorlogsrecht - troepen van de luchtmacht, marine en landmacht. ~ hebben recht op behandeling als krijgsgevangene.

geregistreerd partnerschap Eng.: registered partnership : personen- en familierecht - samenlevingsregistratie als alternatief voor huwelijk; ook mogelijk tussen bijv. broers en zussen en (groot)ouders en (klein)kinderen. Art. 80a Boek 1 BW en 80g Boek 1 BW - Zie ook: tegenstelling huwelijk

geregistreerde akte Eng.: official deed : notarieel recht - akte die is geregistreerd bij de Belastingdienst. Alle notariële akten die zijn gepasseerd worden geregistreerd bij de afdeling Registratie van de Belastingdienst.

geregistreerde arbeidsreserve : arbeidsrecht - totaal van personen die in het arbeidsproces ingeschakeld kunnen worden en die als zodanig geregistreerd zijn. Daarnaast bestaat de latente, niet- ~, veelal vrouwen.

geregistreerde onderhandse pandakte : pand- en hypotheekrecht - door de pandgever en pandhouder ondertekend document waarin staat over welke rechten, die niet aan toonder of order luiden, de pandhouder de macht verkrijgt. Voor vestiging van dit zgn. stil pandrecht is registratie in de openbare registers noodzakelijk. Er hoeft dan geen mededeling te worden gedaan van de pandakte aan diegene jegens wie dat recht kan worden uitgeoefend. Art. 239 Boek 3 BW en 94 Boek 3 BW

geregistreerde partners : personen- en familierecht - twee personen die door middel van een geregistreerd partnerschap aan elkaar verbonden zijn. Art. 80a Boek 1 BW en 828 Rv - Zie ook: nadere verklaring echtgenoot / echtgenoten nadere verklaring geregistreerd partnerschap

geregistreerde werkloosheid : bankrecht - aantal personen dat ingeschreven staat bij een arbeidsbureau, geen betaald werk heeft voor 12 uur per week of meer en beschikbaar is voor een baan van ten minste 12 uur per week. (bron: DNB) Zie ook: tegenstelling werkgelegenheid

gerekwireerde / gerequireerde : burgerlijk procesrecht - persoon die door de deurwaarder wordt opgeroepen om ter zitting te verschijnen of een vonnis uit te voeren. De ~ wordt in het exploit van de deurwaarder vermeld. Art. 45 Rv - Zie ook: nadere verklaring deurwaardersexploot / deurwaardersexploit

gerendeerde : burgerlijk procesrecht - degene aan wie rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Art. 771 Rv nadere verklaring rekening en verantwoording

gerent : rechtsgeschiedenis - oude term voor zaAKWaarnemer. Art. 198 Boek 6 BW gegereerde nadere verklaring zaAKWaarneming

gerichte rechtshandeling : verbintenissenrecht - eenzijdige rechtshandeling gericht tot een andere persoon. Bijv. opzegging, ontslagneming of herroeping van een aanbod.

geriefsverbetering : huurrecht - verbeteren van het woongerief door het aanbrengen van meer comfort in de huurwoning. Bij een ~ wordt de investering verrekend in de huurprijs. Bijv. het aanbrengen van een dakraam, plaatsen van dubbele beglazing.

Gesamtakt : rechtswetenschap - Duits: rechtshandeling, waarbij meerdere partijen samenwerken om een doel te bereiken.

geschil Eng.: dispute : bestuursprocesrecht - verschil van mening, twistpunt (zowel in de rechtszaal als daarbuiten). Art. 6:05 Awb en 900 Boek 7 BW

geschil / dispuut / (mv.) geschillen / disputen Eng.: disputes : rechtswetenschap - conflicten tussen partijen; twist.

geschillen van rechtsmacht Eng.: disputes of jurisdiction : procesrecht - verschillen van mening over de vraag welke rechtsprekende instantie bevoegd is van een bepaald geschil kennis te nemen.

geschillenbeslechting Eng.: settlement of disputes : burgerlijk procesrecht - diverse wijzen waarop een geschil door een buitenstaander tot een einde kan worden gebracht. Bijv. berechting door een rechter, arbitrage door een arbiter of mediation door een mediatior. Zie ook: onderdeel scheidsgerecht onderdeel conflictbemiddeling / mediation

geschillencommissie / (mv.) geschillencommissies : consumentenrecht - groepen van drie tot vijf ervaren personen die door brancheorganisaties in het leven zijn geroepen om zonder rechterlijke tussenkomst geschillen te beslechten. De ~ behandelen bijv. klachten van consumenten over producten en diensten binnen een bepaalde branche. Art. 12.1 tw - Zie ook: niet gelijk aan bezwarencommissie

geschillenregeling : rechtswetenschap - regeling ter beslechting van geschillen zonder dat de rechter daaraan te pas komt.

geschriften Eng.: pieces of writing / documents : burgerlijk procesrecht - al hetgeen op papier staat; officieel document. Art. 156 Rv en 162 Rv - Zie ook: nadere verklaring akte

geschriften  Eng.: pieces of writing / documents : strafprocesrecht - schriftelijke bescheiden, in het bijzonder: vonnissen en arresten, processen-verbaal, deskundigenverslagen etc.; gelden als wettige bewijsmiddelen. Art. 344 WvSv - Zie ook: nadere verklaring wettig bewijs

geschriftenbescherming : auteursrecht - ontlening van gegevens uit geschriften die geen eigen oorspronkelijk karakter hebben en die bestemd zijn om openbaar gemaakt te worden, kan worden verboden. Bijv. telefoongids of dienstregeling. Art. 10 Aw - Zie ook: nadere verklaring databankbescherming onderdeel auteursrecht nadere verklaring inbreuk

Gesinnungs-strafrecht : strafrecht - het strafbaar stellen van louter de gezindheid. Van oudsher rust er een taboe op het ~, maar toch zijn er facetten van terug te vinden in het Nederlandse strafrecht. De strafbaarheid van bepaalde voorbereidingshandelingen, die nog niet onder het bereik van de strafbare poging vallen, valt onder de noemer ~. Het moet daarbij gaan om voorbereidingshandelingen die betrekking hebben op een misdrijf waarop een gevangenisstraf van 8 jaar of meer staat, en dat in vereniging zal worden begaan. Art. 46 WvSr

geslachtsnaam Eng.: family name : personen- en familierecht - achternaam van een persoon. Art. 5 Boek 1 BW en 20a Boek 1 BW - Zie ook: tegenstelling handelsnaam / (mv.) handelsnamen

gesloten systeem / gesloten stelsel / gesloten rechtsstelsel Eng.: closed system : staatsrecht - recht als een volledig gegeven, dat toepasselijk is op alle, voorziene of onvoorziene omstandigheden. Het ~ is vatbaar voor groei maar niet voor ingrijpende c.q. onregelmatige wijzigingen van staatswege; door de wetgever bepaalde omkadering van begrippen of rechtsfiguren, waarvan niet kan worden afgeweken. Wetten in een ~ zijn dwingend van aard. Bijv. rechtspersonen, registergoederen of in het verbintenissenrecht het feit dat alleen de gekwetste zelf recht heeft op smartengeld. Art. 4 Boek 2 BW en 16 Boek 3 BW

gestaffeld percentage : incasso - wijze van renteberekening door bij elke wijziging het saldo te bepalen en daarvan de rente te berekenen gedurende de tijd dat dit onveranderd blijft.

gestanddoening / gestand doen / gestand gedaan Eng.: fulfil a promise : rechtswetenschap - een toezegging uitvoeren.

gesticht Eng.: mental institution : penitentiair recht - In het algemeen: stichting, inrichting; in het bijzonder verplegingsinrichting van een instelling van weldadigheid. Inrichting tot het doen ondergaan van vrijheidsbeneming en vrijheidsstraffen: strafgevangenis, huis van bewaring, asiel.

gestio : rechtswetenschap - Latijn: gedrag; beheer.

gestor negotiorum : verbintenissenrecht - Latijn: zaAKWaarnemer. Art. 198 Boek 6 BW

gestort kapitaal Eng.: issued capital : vennootschapsrecht - het deel van het geplaatst kapitaal van een besloten of naamloze vennootschap dat de aandeelhouders ook daadwerkelijk in de vennootschap hebben gestort. Bijv. door overschrijving op het bankrekeningnummer van de vennootschap. Art. 178 Boek 2 BW en 67 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring maatschappelijk kapitaal nadere verklaring geplaatst kapitaal

gestrafte Eng.: convict / penitent : strafrecht - persoon aan wie een straf is opgelegd; gedetineerde waaraan een disciplinaire straf als in de artt. 50-55 Penitentiaire Beginselenwet wordt opgelegd. Art. 50 PBw en 55 PBw

getaxeerde polis : verzekeringsrecht - verzekeringspolis waarin de waarde van de verzekerde zaak staat. De zaak is dan voorafgaand aan de sluiting van de verzekeringsovereenkomst of zelf of door een deskundige getaxeerd. Art. 274 Wvk en 275 Wvk

getrapte verkiezingen : politiek - de burgers kiezen de leden van Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Doordat de Eerste-Kamerleden niet rechtstreeks door de burgers worden gekozen, staan ze wat verder van de dagelijkse politiek af. Zij voeren bijv. geen verkiezingscampagne.

getuige à charge : strafprocesrecht - belastende getuige;
getuige in een strafproces die wordt opgeroepen door de officier van justitie. Deze legt in de regel een belastende verklaring af voor de verdachte. Art. 260 WvSv en 163 Rv - Zie ook: tegenstelling getuige à décharge

getuige à décharge : strafprocesrecht - ontlastende getuige;
getuige in een strafproces die is opgeroepen door de verdachte of zijn advocaat om (in de meeste gevallen) ontlastende verklaringen af te leggen. Art. 264 WvSv - Zie ook: tegenstelling getuige à charge

getuige-deskundige Eng.: expert : strafprocesrecht - specialist op een bepaald terrein, zoals op het gebied van vingerafdrukken of psychische stoornissen, die onder ede verslag uitbrengt over wat zijn wetenschap hem leert. Art. 260 WvSv en 264 WvSv - Zie ook: nadere verklaring contra-expertise nadere verklaring deskundigenbericht

getuigen Eng.: witnesses : burgerlijk procesrecht - personen die in een gerechtelijke procedure een verklaring af kunnen leggen met betrekking tot feiten die bewezen moeten worden. Art. 189 Rv en 260 WvSv - Zie ook: onderdeel onwillige getuige onderdeel getuige à charge onderdeel getuige-deskundige onderdeel partijgetuige / (mv.) partijgetuigen

getuigen à charge Eng.: witness for the prosecution : strafrecht - getuigen die in een strafzaak door het Openbaar Ministerie zijn opgeroepen, ter ondersteuning van de tenlastelegging. De verdachte heeft het recht ~ te ondervragen of te doen ondervragen.

getuigengeld : strafrecht - vergoeding voor getuigen in een strafzaak, ter compensatie van de tijd die zij als getuige besteed hebben of de (reis)kosten die zij gemaakt hebben.

getuigenis van horen zeggen / getuigenis de auditu : strafrecht - getuigenverklaring over een feit dat niet zelf door de getuige is waargenomen of ondervonden, maar wat deze heeft gehoord van een ander. In het de auditu-arrest (HR 20 december 1926, NJ 1927, 85) werd de getuigenis van horen-zeggen aanvaard.

getuigenlijst : strafprocesrecht - lijst van getuigen die de officier van justitie heeft opgeroepen. Art. 287 WvSv

getuigenverhoor / (mv.) getuigenverhoren : burgerlijk procesrecht - het ter terechtzitting door een rechter ondervragen van een getuige. Art. 192 Rv en 210 WvSv - Zie ook: onderdeel valetudinaire enquête

getuigenverklaring : strafprocesrecht - verklaring van een getuige waarin deze vertelt over feiten en omstandigheden die hij zelf heeft waargenomen of ondervonden. Art. 342 WvSv

getuigplicht : burgerlijk procesrecht - een ieder is verplicht, mits daartoe op wettige wijze opgeroepen, getuigenis af te leggen, behalve degenen die een zgn. verschoningsrecht hebben. Art. 191 Rv en 213 WvSv nadere verklaring verschoningsrecht nadere verklaring geheimhoudingsplicht / geheimhoudingsverplichting

getuigschrift Eng.: reference : arbeidsrecht - schriftelijk document dat een werkgever bij het einde van een arbeidsovereenkomst op verzoek aan een werknemer uitreikt en dat o.a. de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur vermeldt en een opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Art. 656 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring arbeidsovereenkomst / (mv.) arbeidsovereenkomsten / arbeidscontract / (mv.) arbeidscontracten nadere verklaring werkgever / (mv.) werkgevers