Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

gebiedende normen : strafrecht - normen die bepaald handelen gebieden, waardoor het nalaten van dat handelen strafbaar wordt gesteld. Strafbaar gesteld nalaten van ~ levert een omissiedelict op. Bijv. de getuige die niet komt opdraven, terwijl hij correct is opgeroepen, wordt bestraft met een geldboete van € 225,-. Art. 444 WvSr

gebodsactie : burgerlijk procesrecht - gerechtelijke procedure die tot doel heeft de rechtbank een gebod te doen opleggen.

gebonden beschikking Eng.: non-discretionary decision : bestuursrecht - beschikking waarvan het verlenen of weigeren ervan strikt is gereguleerd door de betrokken wettelijke regeling. (bron: Konijnenbelt) Het overheidslichaam heeft dan vrijwel geen ruimte in de wijze waarop zij besluit, maar is aan strenge regels gebonden. De ~ geeft de burgers een betere rechtsbescherming tegen de overheid. bijv. bouwvergunning, drank- en horecavergunning ingevolge de Drank- en HorecAwet. Art. 1:03 AWB - Zie ook: nadere verklaring besluit / (mv.) besluiten nadere verklaring vrije beschikking

gebonden bevoegdheid : - het wettelijk voorschrift waarop de bevoegdheid is gebaseerd, schrijft precies voor welk besluit het bestuursorgaan moet nemen. Zie ook: tegenstelling pouvoir discrétionnaire

gebonden eigendom : huurrecht - experiment waarbij huurwoningen onder bepaalde voorwaarden aan de huurders of anderen worden doorverkocht. De verkoop geschiedt via een woningcorporatie die een onderhoudsovereenkomst met de koper sluit. (M.J. Schmits)

gebonden reserves / niet-uitkeerbare reserves : ondernemingsrecht - grootboekrekeningen waarop niet-uitgekeerde winsten, herwaarderingen en winsten op aandelenemissies worden geboekt en die zijn gerelateerd aan bepaalde activa. ~ hebben kapitaalbescherming tot doel. Voor bepaalde geactiveerde kosten, namelijk emissiekosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling, is het zelfs wettelijk verplicht een reserve aan te houden ter grootte van die kosten. Art. 178 Boek 2 BW

geboorteaangifte Eng.: declaration of birth / statement of birth : personen- en familierecht - aangifte van de geboorte van een mens door meestal de vader bij de gemeentelijke burgerlijke stand van de plaats waar het kind is geboren. De ~ dient binnen drie dagen na de dag van de bevalling te gebeuren. Art. 19e Boek 1 BW

geboorteakte Eng.: birthcertificate : personen- en familierecht - authentieke akte van de melding aan een ambtenaar van de burgerlijke stand dat een kind geboren is. De ~ wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand en geeft de bewijskracht van de geboorte van een persoon. Van iedere geboorte op Nederlands grondgebied moet binnen 3 dagen na de geboorte aangifte worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden (met uitzondering van zaterdag en zondag). Als het kind in het ziekenhuis is geboren, moet de geboorteaangifte dus gedaan worden in de plaats waar het ziekenhuis gevestigd is. Van de geboorte wordt een akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Art. 17 Boek 1 BW en 19e Boek 1 BW

gebouw / gebouwen Eng.: building : vastgoedrecht - bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte, met wanden omsloten ruimte vormt. Art. 1 Wonw - Zie ook: nadere verklaring risicoaansprakelijkheid

gebrek aan baten Eng.: lack of assets : faillissementsrecht - in geval er geen of slechts enkele baten in een faillissement zijn, kan de rechtbank op advies van de curator het faillissement beëindigen. In verband met de preferente positie van de belastingdienst en de bedrijfsverenigingen kan een faillissement worden beëindigd indien het duidelijk wordt dat er onvoldoende baten aanwezig zijn en dat er slechts beperkte middelen aanwezig zijn om de vorderingen van deze twee crediteuren gedeeltelijk te betalen. Art. 74 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring faillissement nadere verklaring bedrijfsvereniging nadere verklaring schuldeiser / crediteur hierarchische verhouding einde faillissement

gebrek aan empathie : criminologie - gebrekkig vermogen om zich in te leven in de gevoelens van anderen, hetgeen de kans op het plegen van een misdrijf vergroot. Het ~ doet zich vooral voor bij forensisch psychiatrische patiënten (zoals TBS-gestelden). Een narcistische (opgeblazen en exploiterende) persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich o.a. door ~.

gebrekkig product Eng.: defective product : aansprakelijkheidsrecht - (roerende) zaak die niet de veiligheid biedt die men mag verwachten, m.n. van belang voor de vaststelling van productaansprakelijkheid. Art. 186 Boek 6 BW en 193 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring roerende zaak / roerende zaken (mv.) nadere verklaring gebrekkige zaak / gebrekkige zaken (mv.)

gebrekkige zaak / gebrekkige zaken (mv.) Eng.: defective product : aansprakelijkheidsrecht - zaak die niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen. Art. 173 Boek 6 BW en 183 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring roerende zaak / roerende zaken (mv.) nadere verklaring gebrekkig product

gebroken boekjaar : ondernemingsrecht - boekhoudkundig jaar (van 12 maanden) dat niet gelijk loopt met een kalenderjaar. Bijv. van 1 oktober t/m 30 september.

gebruikersrecht : informaticarecht - contractueel bepaald recht van een persoon om iets te mogen gebruiken. Bijv. het ~ dat wordt gegeven in softwarelicenties is meestal beperkt in tijd of in ruimte.

gebruiksmodellenrecht / klein-octrooirecht Eng.: patent law for minor inventions : gebruiksmodellenrecht - rechtsgebied uit Europese Richtlijnen, niet in het Nederlands recht gecodificeerd; vooral m.b.t. de rechtsverkrijging, omvang en beëindiging van bescherming van uitvindingen met een lagere uitvindingshoogte dan die welke door het octrooirecht worden beschermd. Het ~ beperkt zich tot voortbrengsels en werkwijzen. Stoffen zijn uitgesloten. Art. 3 btmw en 20 btmw - Zie ook: hierarchische verhouding tekeningen- of modellenrecht

gebruiksovereenkomst : verbintenissenrecht - overeenkomst tussen gebruiker en aanbieder van een bepaalde dienst of zaak. Bijv. de ~ van websites.

gebruiksrecht : zakenrecht - recht om een zaak al dan niet tegen betaling te mogen gebruiken en er de vruchten van te genieten. Art. 226 Boek 3 BW - Zie ook: onderdeel bruiklening / in bruikleen geven / in bruikleen gegeven onderdeel vruchtgebruik

gebruiksregels : verbintenissenrecht - voorwaarden voor het gebruik van bepaalde goederen of diensten.

gebruiksvergoeding : bestuursrecht - vergoeding die een gebruiker van door de gemeente gevorderde en aan de gebruiker toegewezen woonruimte maandelijks aan de gemeente moet betalen. Art. 51 huisvw

gebruiksverplichting : merkenrecht - verplichting om een merk in het economisch verkeer te gebruiken. Gebeurt dit niet, dan kan het merkrecht worden doorgehaald. Art. 5 BMW

gecauseerde schuldbekentenis : bewijsrecht - schuldbekentenis waarbij het recht van een begunstigde partij verbonden is met de dekkingsverhouding. Indien de dekkingsverhouding wegvalt, vervalt ook het recht van die begunstigde partij.

geconsolideerde jaarrekening / groepsjaarrekening Eng.: consolidated annual accounts : rechtspersonenrecht - jaarrekening die inzicht geeft over rechtspersonen die organisatorisch aan elkaar zijn verbonden. Bijv. moeder-, dochterrelaties tussen verschillende vennootschappen. Art. 361 Boek 2 BW en 273 Boek 2 BW - Zie ook: onderdeel jaarrekening

geconsolideerde rechten Eng.: bound tariffs : Europees recht - invoerrechten waarvan de hoogte in het EG-Verdrag zijn bepaald. Bijv. het voorstel van de Commissie om in WTO-verband opnieuw te onderhandelen over de ~ op rijst kan niet worden uitgevoerd omdat het is verworpen door de rijstimporterende EU-landen. Art. 31 EG-verdrag

geconsolideerde schuld : bank- en effectenrecht - staatsschuld die in een vaste lening is omgezet en daarmee van vlottend (d.w.z. met een looptijd van een jaar), vast is geworden.

gedaagde Eng.: defendant : burgerlijk procesrecht - verdedigende partij; verweerder; procespartij in burgerlijke geschillen die zich verweert tegen de vorderingen van de eiser. De meeste procedures beginnen met een schriftelijke oproep aan de ~ om voor het gerecht te verschijnen. Art. 44 Rv - Zie ook: nadere verklaring kort geding (KG) / kort gedingen nadere verklaring conflictbemiddeling / mediation

gedecentraliseerde eenheidsstaat : staatsrecht - staatsvorm waarbij bevoegdheden niet alleen aan de centrale overheid zijn toebedeeld maar ook aan autonome overheden zoals de provincie en de gemeente. Bijv. Nederland. Zie ook: hierarchische verhouding staatsvorm

gedeeltelijke ontbinding / gedeeltelijk ontbinden / gedeeltelijk ontbonden Eng.: partial dissolution : verbintenissenrecht - evenredige vermindering van wederzijdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid. Bijv. gehele of ~ van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Art. 270 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring ontbinding / ontbinden / ontbonden nadere verklaring ontbindingsprocedure

gedekt verweer : burgerlijk procesrecht - verweer dat is prijsgegeven. In hoger beroep mag een nieuw verweer ten principale gevoerd worden, tenzij dit in eerste aanleg werd gedekt. Het prijsgeven moet met zekerheid kunnen worden afgeleid uit de processuele gedraging of houding van de verweerder in de eerste instantie. (Hugenholtz) Art. 348 Rv

gedekt vormverzuim : strafprocesrecht - zodra het onderzoek ter terechtzitting is begonnen kunnen, een enkele uitzondering daargelaten, vormverzuimen bij het voorbereidende onderzoek niet meer tot nietigheid leiden. Art. 256 WvSv en 257 WvSv

gedekte beschikking / gedekt besluit : bestuursrecht - de gevolgen van een vernietigd besluit worden in stand gelaten. Bijv. omdat het besluit reeds voor bepaalde personen gevolgen heeft gehad en het onredelijk zou zijn die gevolgen weer ongedaan te maken.

gedektverklaring : bestuursprocesrecht - verklaring van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat, hoewel een uitspraak waartegen beroep is aangetekend, niet door de bevoegde rechtbank is gedaan, de uitspraak toch als bevoegdelijk gedaan wordt aangemerkt. Art. 28 berw en 0,3833 AWB

gedelegeerde Eng.: delegate / deputy : staatsrecht - afgevaardigde;
persoon aan wie bepaalde taken zijn overgedragen.

gedeponeerd merk Eng.: applied trademark : merkenrecht - merk dat krachtens de merkenwetgeving is ingeschreven. Een ~ betekent nog niet dat het merk als zodanig is geregistreerd. Art. 3 BMW

gedeputeerde staten (GS) Eng.: Provincial Executive : staatsrecht - hoofd van de provincie belast met het dagelijks bestuur van de provincie en toezicht op gemeentebesturen. De voorzitter van de ~ is de commissaris van de Koningin. Art. 125 Grondwet - Zie ook: nadere verklaring bestuur

gederfde inkomsten Eng.: lost revenu : aansprakelijkheidsrecht - schade die bestaat uit gemiste inkomsten. Bijv. De muziekuitgevers hebben last van ~.

gederfde winst / lucrum cessans Eng.: loss of profit : aansprakelijkheidsrecht - vermogensschade die bestaat uit het gemis van winst. Art. 96 Boek 6 BW

gedetineerde / gevangene Eng.: prisoner : strafprocesrecht - persoon die van zijn bewegingsvrijheid is beroofd doordat het Openbaar Ministerie hem in een gevangenis houdt. Zie ook: nadere verklaring Openbaar Ministerie (OM) nadere verklaring huisarrest / elektronische detentie

geding Eng.: procedure : burgerlijk recht - gerechtelijk of arbitraal proces dat ertoe strekt een geschil tussen partijen te beslechten of uitspraak te doen over een bepaalde rechtstoestand. Bijv. bij een procedure bij de rechtbank die moet uitspreken of een bepaalde handeling al dan niet onrechtmatig is geweest. Zie ook: onderdeel kort geding (KG) / kort gedingen onderdeel bodemprocedure onderdeel arbitrage / arbitreren / gearbitreerd

gedogen / gedoogd Eng.: to tolerate : strafrecht - dulden, verdragen; door de vingers zien; oogluikend toestaan door de overheid dat bepaalde wettelijke voorschriften worden overtreden. Bijv. de verhandeling van softdrugs in coffeeshops. Art. 35 veewet en 1 belwp - Zie ook: niet gelijk aan toestemmingsverklaring

gedoogbeleid Eng.: policy of acquiescence : politiek - overheidsbeleid dat overtreding van wettelijke voorschriften oogluikend toestaat. Bijv. de verhandeling van softdrugs in coffeeshops. Zie ook: nadere verklaring softdrugs

gedoogbeschikking : bestuursrecht - zeer tijdelijke noodmaatregel waardoor het bestuur (bijv. de gemeente) niet op de naleving van milieuvoorschriften hoeft toe te zien. De ~ laat onverlet dat de officier van justitie milieudelicten kan blijven vervolgen.

gedoogdenregeling : asielrecht - wanneer het verzoek om asiel van een asielzoeker wordt afgewezen, dan mag hij tijdelijk in Nederland blijven wanneer uitzetting, gelet op zijn gezondheid, niet verantwoord is. Art. 64 vw 2000 - Zie ook: nadere verklaring uitzetting

gedoogplicht Eng.: obligation to consent : mediarecht - aanbieders van omroepnetwerken en openbare telecommunicatienetwerken hebben het recht om voor de aanleg van hun netwerken kabels in de grond te leggen. De eigenaar van de grond moet dit in veel gevallen toestaan (gedogen). (bron: OPTA)

gedoogwet / gedoogwetten (mv.) : strafrecht - wet waarin (strafbare) gedragingen gedoogd worden. Bijv. Onteigeningswet, de Belemmeringenwet Privaatrecht en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

gedraging / gedragen Eng.: conduct : criminologie - wijze waarop een persoon zich onder bepaalde omstandigheden gedraagt. Bijv. in het donker is men doorgaans alerter met gehoor en tastzin. Art. 165 Boek 6 BW en 35 Boek 3 BW

gedragscode Eng.: code of conduct : rechtswetenschap - geheel van regels dat een organisatie zichzelf oplegt; vorm van zelfregulering. Bijv. de Gedragscode voor journalisten is een internationale verklaring die is wereldkundig gemaakt als standaard van beroepsgedrag door journalisten in hun werkzaamheid van bijeenbrengen, verzenden, verspreiden en commentariëren van nieuws en inlichtingen en in het beschrijven van gebeurtenissen. (bron: IFJ) Art. 25 Wbp

Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) : pand- en hypotheekrecht - gedragscode waarmee vrijwel alle hypotheekverstrekkers akkoord zijn gegaan. De gedragscode stelt minimumvoorwaarden aan folders, offertes, de voorwaarden van hypotheken en berekeningen van de hypotheeklasten. Tegen overtredingen van de gedragscode kan men zich beklagen bij een Commissie van Toezicht.

gedragscode  : internetrecht - standaard die een bedrijf volgt in zijn omgang met klanten. Het volgen van een ~ is meestal vrijwillig en dient om het vertrouwen in e-commerce bij het grote publiek te verbeteren. Bijv. Thuiswinkel Waarborg.

gedragsdeskundige : strafprocesrecht - deskundige op het gebied van de gedragswetenschap. De ~ kan rapporteren over de psychische gesteldheid van een verdachte. In tegenstelling tot de gevallen waarin psychiaters of psychologen tot getuige-deskundige worden benoemd, zijn er voor het geval dat een ~ rapporteert geen speciale regelingen opgesteld in het Wetboek van Strafvordering. De ~ valt onder art. 227-236 WvSv, die in het algemeen de inbreng van deskundigen (zoals bijv. ook toxicologen) ten behoeve van het gerechtelijk vooronderzoek vastleggen. Art. 227 WvSv en 236 WvSv

gedragsnormen : criminologie - ongeschreven regels die voorschrijven welk gedrag onder bepaalde omstandigheden betaamt.

gedragsregels Eng.: conduct of arbitration rules : arbitragerecht - reglement waarin is bepaald hoe arbiters zich dienen te gedragen. Bijv. een arbiter dient te allen tijde omstandigheden, op basis waarvan bij enige partij twijfel kan ontstaan aan zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid, aan de beide partijen te melden.

gedwongen tussenkomst : burgerlijk procesrecht - situatie waarin een derde als partij in een lopend gerechtelijk geschil wordt betrokken. Art. 217 Rv en 219 Rv - Zie ook: nadere verklaring voeging ter zitting / voegen ter zitting / gevoegd ter zitting nadere verklaring oproeping in vrijwaring / oproepen in vrijwaring / in vrijwaring opgeroepen

gedwongen verkoop / afgedwongen verkoop (oneigen.) Eng.: forced sale : pand- en hypotheekrecht - verkoop waarbij de wil van de eigenaar tot verkoop geen rol speelt. Bijv. als een huiseigenaar zijn huis gefinancierd heeft door middel van een hypothecaire lening, waarbij de bank een recht van hypotheek op het huis gekregen heeft, kan de bank het huis verkopen als de huiseigenaar in gebreke blijft de lening af te lossen om uit de opbrengst van die gedwongen verkoop de schuld te voldoen. Art. 544 Rv

gedwongen verrekening : vermogensrecht - verrekenen van een schuld met hetgeen een persoon bijv. bij een erfenis of scheiding uit de gemeenschappelijke boedel krijgt; het bij scheiding en deling verrekenen van een schuld van een der deelgenoten aan de gemene boedel met hetgeen de schuldenaar-deelgenoot uit de boedel toekomt. Voor ~ bestaat thans geen wettelijke regeling meer.

gedwongen winkelnering : strafrecht - verplichting om in een bepaalde winkel te kopen; centrale dienstverlening; de verplichting geldt om bepaalde voorzieningen, diensten, producten en expertise bij een daartoe aangeduide partij af te nemen.

geest der wet Eng.: spirit of law : rechtswetenschap - hetgeen de wetgever waarschijnlijk met een bepaalde regeling bedoeld heeft. nadere verklaring letter der wet

geestelijk eigendom : auteursrecht - recht van de schepper van een werk (geestelijk voortbrengsel) waarop een of meerdere intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten. Royalties zijn vergoedingen voor het gebruik van ~, bijv. voor het gebruik van tekst, muziek, illustraties en afbeeldingen. Het recht op vergoeding ontstaat wanneer een ~ met of zonder toestemming door een ander persoon wordt gebruikt. Art. 1 Aw

geestelijke stoornis : personen- en familierecht - psychische stoornis waardoor een persoon niet in staat is zijn wil te bepalen. De persoon die wegens ~ onder curatele staat mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kantonrechter. Art. 378 Boek 1 BW en 37 WvSr - Zie ook: nadere verklaring handelingsonbekwaamheid

geestelijke verzorging Eng.: religious care : penitentiair recht - de gedetineerde heeft op basis van art. 41 lid 1 PBW recht diens godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven. De directeur van de afdeling of inrichting draagt er krachtens lid 2 van genoemd artikel zorg voor dat in de inrichting voldoende ~ beschikbaar is. Het belijden en beleven van de desbetreffende godsdienst of levensovertuiging van gedetineerden kan hierbij in verschillende vormen geschieden (art. 41 lid 3 PBW). ~ kan worden geboden door al dan niet aan de penitentiaire inrichting verbonden geestelijke verzorgers. In dit verband geldt hetgeen wordt voorgeschreven in art. 24 PM dat in elk geval een protestantse, rooms-katholieke en humanistisch geestelijke verzorger aan iedere inrichting moet zijn verbonden. In de praktijk is er de mogelijkheid, ten gevolge van de gegroeide culturele diversiteit in de gedetineerdenpopulatie, voor directeuren om op contractbasis diensten van andersoortige geestelijke verzorgers gebruik te maken. (bron: Abma, Geurts, Kelk, Van Ratingen) Art. 41 PBW en 24 PM detentie verzorging penitentiair recht penitentiaire beginselenwet

geestvermogens Eng.: intellect : strafrecht - intellectueel en/of emotioneel vermogen van de geest; indien het begaan van een strafbaar feit te wijten is aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de ~ van een verdachte, dan kan deze persoon op last van de rechter ter beschikking worden gesteld. Onderzoek naar de ~ van een verdachte kan worden bevolen door de rechter-commissaris in het vooronderzoek of ter zitting door de rechtbank. Art. 37a WvSr en 317 WvSv

gefixeerde zitting : burgerlijk procesrecht - een door de rechter vastgestelde zittingsdatum waaraan behoudens uitzonderingen niet getornd kan worden. Zie ook: nadere verklaring rechtsdag

gegereerde : rechtsgeschiedenis - oude term voor belanghebbende bij zaAKWaarneming: persoon wiens zaken waargenomen zijn. Art. 200 Boek 6 BW nadere verklaring gerent nadere verklaring zaAKWaarneming

gegeven / (mv.) gegevens Eng.: fact : rechtswetenschap - feit. Bijv. een vast ~. Zie ook: onderdeel strafbaar feit / delict onderdeel bloot rechtsfeit / (oneigen.) bloot feit

gegevensbescherming Eng.: data protection : humanitair - politiek - bescherming van persoonsgegevens tegen oneigenlijk gebruik.

gegevensbescherming : privacyrecht - bescherming van (persoons)gegevens tegen verwerking van die gegevens in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Art. 62 Wbp

gegevensuitwisseling / informatie-uitwisseling Eng.: exchange of information : privacyrecht - verstrekking van (persoons)gegevens van een (semi-)overheidsinstantie aan een andere (semi-)overheidsinstantie. Bijv. naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten op het World Trade Center en het Pentagon heeft de Nederlandse regering een actieplan opgesteld inzake terrorismebestrijding en veiligheid. In dit actieplan wordt een aantal door de regering in gang gezette maatregelen op het terrein van terrorismebestrijding beschreven. Verbetering en intensivering van ~ tussen verschillende onderdelen binnen de overheid ter voorkoming en bestrijding van terroristische misdrijven vormt hierbij een terugkerend onderwerp. (2003) Art. 121 ABW

gegrond Eng.: legitimate / justified / valid : bestuursrecht - terecht, juist. Bijv. de bestuursrechter kan in zijn uitspraak een beroep ~ verklaren. Art. 70b AWB - Zie ook: nadere verklaring deels gegrond nadere verklaring uitspraak tegenstelling ongegrond tegenstelling ongegrondverklaring / ongegrondverklaren / ongegrondverklaard

gehandicaptenparkeerkaart : verkeersrecht - vergunning om op een gehandicaptenparkeerplaats te morgen parkeren. Art. 85 RVV 1990 - Zie ook: nadere verklaring kenteken / (oneigen.) kentekenplaat

gehandicaptenvoertuig : verkeersrecht - voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt, en geen bromfiets is. Art. 1 RVV 1990

geharmoniseerde prijsindex (HICP) : bankrecht - internationaal vergelijkbaar gemaakte consumentenprijsindex voor de EU-lidstaten. Belangrijkste verschil ten opzichte van de in Nederland gehanteerde consumentenprijsindex is de eliminering van een aantal specifiek Nederlandse bestanddelen (met name huurwaarde eigen woning en de consumptiegebonden belastingen). (bron: DNB) Zie ook: nadere verklaring prijsstabiliteit

geheim testament / besloten testament / holografisch testament / olografisch testament / depottestament Eng.: secret testament / deposited will : erfrecht - zelfgeschreven testament dat of uiterste wil die niet ten overstaan van de notaris werd opgemaakt, maar wel bij hem is gedeponeerd. Art. 95 Boek 4 BW en 61 Boek 4 BW - Zie ook: nadere verklaring testament / uiterste wil / uiterste wilsbeschikking nadere verklaring geheim testament / besloten testament / holografisch testament / olografisch testament / depottestament nadere verklaring testateur tegenstelling openbaar testament

geheimhouders : advocatuur - personen die uit hoofde van hun stand, beroep of ambt tot geheimhouding verplicht zijn. ~ kunnen zich als getuige op een verschoningsrecht beroepen, d.w.z. weigeren een verklaring af te leggen. Bijv. artsen, advocaten, notarissen, geestelijken, rechters. Art. 218 WvSv en 22 Wna nadere verklaring verschoningsrecht

geheimhoudingsbeding Eng.: confidentiality clause : overeenkomstenrecht - contractuele clausule tot geheimhouding van bepaalde informatie. Bijv. "de werknemer is verplicht om tijdens de dienstbetrekking en na de beëindiging daarvan alle gegevens die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van werkgever, volledig geheim te houden. Bij overtreding van dit ~ verbeurt werknemer aan werkgever een dadelijk en onmiddellijk zonder in gebrekestelling opeisbare boete van € 1.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag, dat werknemer in overtreding is. Dit laat onverlet de verplichting van werknemer tot betaling aan werkgever van de volledige schadevergoeding, als die schadevergoeding hoger is dan het bedrag van de verbeurde boetes."

geheimhoudingsovereenkomst / geheimhoudingsverklaring Eng.: non-disclosure agreement : overeenkomstenrecht - clausule in bijv. een arbeids- of dienstverleningsovereenkomst waarin een of meer partijen zich verbinden tot geheimhouding van bepaalde informatie die hen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter ore komt. De ~ wordt vaak versterkt met een boetebeding;
verklaring waarbij een der partijen de ander dan wel beide partijen elkaar beloven de met het oog op de totstandkoming van een eventuele tussen hen te sluiten overeenkomst uitgewisselde informatie voor bepaalde duur geheim te houden. Bijv. "A zal alle door B verschafte mondelinge of schriftelijke informatie die direct of indirect is gerelateerd aan het business concept en de bedrijfsvoering van A of haar relaties alsmede deze overeenkomst strikt geheim houden. A garandeert dezelfde geheimhoudingsplicht ten aanzien van haar personeel en alle personen, bedrijven, agenten en adviseurs, die zich op haar verzoek met dat concept of de uitwerking daarvan zullen bezighouden. A zal er voor zorgen dat de vorenbedoelde schriftelijke informatie is voorzien van het label. 'CONFIDENTIEEL'." Art. 125a Aw - Zie ook: niet gelijk aan boetebeding / boeteclausule

geheimhoudingsplicht / geheimhoudingsverplichting : advocatuur - plicht om bepaalde gegevens niet openbaar te maken; op grond van de wet of overeenkomst geldende verplichting tot geheimhouding van informatie. Bijv. de advocaat draagt een ~ geen gegevens van zijn cliënten vrij te geven; ook leden van de rechterlijke macht hebben ~. Art. 13 wet RO en 67 iw 1990 - Zie ook: niet gelijk aan cautie geven nadere verklaring geheimhoudingsovereenkomst / geheimhoudingsverklaring nadere verklaring verschoningsrecht

geheimschennis : strafrecht - het opzettelijk bekendmaken van ambts-, beroeps- of bedrijfsgeheim(en). ~ is een klachtdelict. Art. 272 WvSr en 273 WvSr

gehengen en gedogen : procesrecht - tautologie: toelaten en dulden. Bijv. de rechtbank heeft verzoekster veroordeeld te ~ dat de gemeente het gehuurde gebruikt.

gehoor Eng.: hearing : asielrecht - formeel afnemen van de bevindingen en standpunten; het eerste ~ door de IND heeft als doel de identiteit en nationaliteit van de asielzoeker vast te stellen, evenals de reisroute die hij heeft gevolgd. In de meeste gevallen volgt een nader ~ door de IND waarin dieper wordt ingegaan op de motieven van de asielzoeker. (bron: Min. Jus.) Art. 3.11 vb 2000 en 3.111 vb 2000 - Zie ook: nadere verklaring gehoormedewerker

gehoormedewerker : asielrecht - medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die de gehoren van asielzoekers afneemt. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nadere verklaring gehoor

gekozen woonplaats / gekozen domicilie Eng.: elected domicile : personen- en familierecht - gekozen andere woonplaats dan de werkelijke woonplaats. Die keuze mag gemaakt worden wanneer de wet daartoe verplicht of wanneer de keuze bij schriftelijk of langs elektronische weg aangegane overeenkomst voor een of meer bepaalde rechtshandelingen of rechtsbetrekkingen gebeurt en daarvoor een redelijk belang aanwezig is. Op de ~ kunnen exploten worden betekend. Art. 15 Boek 1 BW en 63 Rv - Zie ook: onderdeel domiciliekeuze

gekwalificeerd certificaat / gekwalificeerde certificaten Eng.: qualified certificate : post- en telecommunicatierecht - certificaat dat voldoet aan de eisen, gesteld krachtens artikel 18.15, tweede lid, van de Telecommunicatiewet (en is afgegeven door een certificatiedienstverlener die voldoet aan de eisen, gesteld krachtens artikel 18.15, eerste lid van de Telecommunicatiewet). (bron: OPTA)

gekwalificeerd delict / gekwalificeerd misdrijf Eng.: qualified offence : strafrecht - strafbaar feit met strafverzwarende omstandigheden. Bijv. diefstal met geweld, mishandeling van een echtgenoot. Art. 312 WvSr en 304 WvSr

gekwalificeerde meerderheid van stemmen : staatsrecht - vastgelegde meerderheid van stemmen. Bijv. 3/4, 2/3;
~ in de Europese Raad en in de Raad: ten minste 55% van de leden van de Raad die ten minste vijftien in aantal zijn en lidstaten vertegenwoordigen waarvan de bevolking ten minste 65% uitmaakt van de bevolking van de Unie. (ref. Artikel I-25 Europese Grondwet, oktober 2004) Art. 137 Grondwet - Zie ook: tegenstelling minderheid / minderheden