Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

feitelijk handelen : aansprakelijkheidsrecht - in tegenstelling tot rechtshandeling, handeling waarmee geen rechtsgevolgen worden beoogd. Zie ook: tegenstelling privaatrechtelijke rechtshandeling

feitelijke beslissing : procesrecht - beslissing die een (scheids)rechter neemt op grond van een geconstateerd feit; beslissing ten aanzien van de feiten d.w.z. beslissing welke feiten als vaststaand worden aangenomen en die een rol zullen spelen bij de rechtsbeslissing.

feitelijke grondslag : - constellatie van feitelijke omstandigheden, die ten grondslag ligt aan een rechterlijke uitspraak.

feitelijke handeling / feitelijk handelen / feitelijk gehandeld Eng.: legally relevant act : vermogensrecht - daadwerkelijk doen of nalaten; handeling waarbij een bepaald rechtsgevolg intreedt, ongeacht de vraag of dit rechtsgevolg beoogd is. Bijv. een onrechtmatige daad. Art. 115 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtshandeling

feitelijke toedracht : procesrecht - logische, meestal chronologische opsomming van feiten. Bijv. een dagvaarding vangt meestal aan met de ~.

feitenmateriaal : bewijsrecht - geheel van vaststaande en/of feitelijke gegevens die de basis vormen voor een juridisch standpunt. Bijv. de aansprakelijkheid van het ziekenhuis is gebaseerd op het volgend ~: (..). Zie ook: hierarchische verhouding legal opinion

feitenrechter : procesrecht - rechter die beslist welke feiten in het proces gelden en in dat verband oordeelt over de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal.

feitenverslag Eng.: factual report : rechtswetenschap - overzicht van feitelijke gegevens, die in de loop van een onderzoek door een deskundige aan het licht zijn gekomen en waaruit hij bepaalde conclusies trekt of kan trekken.

Felix - Aruba-arrest : bestuursrecht - HR 27-11-1992, AB 1993, 338, NJ 1993, 287: zaak waarin de Hoge Raad bepaalde dat in geval van onderhandelingen tussen een overheidsfunctionaris en een derde, die in de onjuiste veronderstelling verkeert dat deze functionaris ten aanzien van de desbetreffende materie bevoegd is de overheid te binden, zich omstandigheden kunnen voordoen, waaronder die onjuiste veronderstelling voor rekening van de overheid dient te komen.

feodaal Eng.: feudaal : rechtsgeschiedenis - middeleeuws;
staatkundig begrip dat de bevolking afhankelijk is van een allesbezittende staat of elite.

feodalisme / feodaliteit Eng.: feudalism / feudal system : rechtsgeschiedenis - standenmaatschappij; Middeleeuws maatschappelijk stelsel waarbij de adel de feitelijke alleenheerschappij over een bepaald gebied uitoefende. Gedurende de renaissance verloor het ~ veel invloed in West-Europa. Steeds meer lenen vervielen in de handen van steeds minder adellijke families door het proces van vererving. Zo hadden Vlaanderen, Holland en Luxemburg oorspronkelijk ieder hun eigen graaf of groothertog, maar uiteindelijk was dat dezelfde persoon. Uiteindelijk ontstonden daardoor meestal twee grote bondgenootschappen in de vorm van een lappendeken die elkaar de macht bestreden zoals de Hoeken en Kabeljauwen of -in Engeland- de Lancasters en de Yorks. Rond 1500 was het ~ tot zijn bloedige eindstrijd gekomen en waren er weer koningen die trachtten hun absolute macht te herstellen. De adel bleef meestal wel bestaan, maar werd tot hofadel gereduceerd. In Midden- en Oost-Europa bleef het ~ echter nog lang bestaan. In Rusland werd dit pas in 1917 officieel afgeschaft. (bron: Wikipedia)

Ferdi E-arrest : auteursrecht - HR 21-01-1994, NJ 1994, 473: de Hoge Raad vond dat een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer in beginsel een redelijk belang is dat zich verzet tegen openbaarmaking. Echter, dat belang is niet absoluut, maar moet worden afgewogen tegen bijv. de vrijheid van meningsuiting (in casu: mocht een foto van Ferdi E., ontvoerder van Gerrit Jan Heijn, zonder balkje). De rechter moet een aFweging van belangen maken op basis van de feiten en omstandigheden van het geval. (Arnoud Engelfriet)

fiat / fiatteren / gefiatteerd : staatsrecht - Latijn: goedkeuren.

fiat correcto : burgerlijk procesrecht - Latijn: toegestane verbetering. Kreet waarmee de deurwaarder een correctie in de kantlijn van een gerechtelijk stuk begeleid.

fiat executie : executierecht - toestemming tot uitvoering van een vonnis. Bijv. een aanvrager heeft geen recht op een uitkering indien hij zich tijdens de vijandelijke bezetting uit Nederlands nationaal oogpunt beschouwd onwaardig heeft gedragen, hetgeen het geval is indien de desbetreffende aanvrager blijkens opgave van de Minister van Justitie bij een uitspraak van een Tribunaal, waarop ~ is verleend, de al dan niet voorwaardelijke oplegging van een bijzondere maatregel onderging. (art 3 Uitkeringsreglement individuele uitkeringen Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma)

fiat justitia, pereat mundus : rechtsfilosofie - Latijn: laat gerechtigheid geschieden, ook al vergaat de wereld (daardoor).

fictie Eng.: fiction : rechtswetenschap - wetstechnisch hulpmiddel, waardoor een feit of omstandigheid aanwezig wordt geacht. Art. 2 Boek 1 BW

fictief rendement : fiscaal recht - door de fiscus in aanmerking genomen minimale dividendopbrengst. Het ~ is in de belastingwet opgenomen om te voorkomen dat Nederlandse beleggers door middel van in belastingparadijzen gevestigde groeifondsen de fiscale dans ontspringen. Het ~ is vastgesteld op 4%. (2005)

fictieve opzegtermijn : socialeverzekeringsrecht - periode tussen de eerste werkloosheidsdag en de ingangsdatum van de WW-uitkering. De duur van de ~, is vaak gelijk aan (het restant van) de opzegtermijn die normaal gesproken (wettelijk of contractueel) in acht had moeten worden genomen. De werknemer moet de periode van de ~ zelf financieel overbruggen.

fictieve weigering : bestuursrecht - weigering die wordt verondersteld als het besluit niet (tijdig) wordt genomen. Art. 6b

fideï-commis / fideïcommissaire substitutie / erfstelling over de hand / tweetrapsmaking : erfrecht - aanwijzing van een erfgenaam (de verwachter) die zijn erfdeel niet rechtstreeks van de erflater ontvangt, maar via een ander die als eerste erfgenaam is aangewezen (de bezwaarde). Bijv. met behulp van het ~ had de testateur geregeld dat eerst zijn zoon erfde en wat na diens overlijden van de erfenis resteerde aan het Rode Kruis zou toekomen. Art. 138 Boek 4 BW en 56 Boek 4 BW - Zie ook: niet gelijk aan substituut

fideï-commissaire goederen : erfrecht - goederen die door middel van een erfstelling over de hand vermaakt worden, dat wil zeggen dat eerst iemand anders ze krijgt, en pas als die overlijdt, de begunstigde ze krijgt. Art. 45 ow - Zie ook: nadere verklaring fideï-commis / fideïcommissaire substitutie / erfstelling over de hand / tweetrapsmaking

fideï-commissaire makingen : erfrecht - bepaling in een testament waarmee is geregeld dat een (deel van een) erfenis eerst naar de ene erfgenaam gaat en na diens overlijden het restant naar de ander gaat. Bijv. grootvader had in een ~ geregeld dat de antieke familieklok eerst naar zijn zoon zou gaan en na het overlijden van de zoon naar de kleinzoon (en vooral niet naar de schoondochter). Art. 136 Boek 4 BW fideï-commis / fideïcommissaire substitutie / erfstelling over de hand / tweetrapsmaking

fidei-commis de residuo : erfrecht - Latijn: fideï-commissaire making waarbij de bezwaarde de goederen mag vervreemden en verteren en waarbij dus slechts het overschot aan de verwachter komt. Bijv. in een testament is bepaald dat de echtgenoot enig erfgenaam is en dat alles wat bij zijn overlijden nog over is van hetgeen hij heeft geërfd van de overledene, toekomt aan de broer van de overledene. Art. 136 Boek 4 BW - Zie ook: nadere verklaring tweetrapsmaking / over de hand erven / making onder tijdsbepaling

fides : verbintenissenrecht - Latijn: trouw. Bijv. in de uitdrukking bona fide, te goeder trouw.

fiducia cum amico : rechtsgeschiedenis - Latijn: thans ongeldige overdracht van vorderingen aan een "vriend" om bijv. kredietfaciliteiten te verkrijgen. Deze overdracht is immers niet bedoeld om het goed in het vermogen van die "vriend" te doen vallen. Art. 84 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring fiducia cum creditore nadere verklaring fiduciaire eigendomsoverdracht nadere verklaring fiducia cum creditore

fiducia cum creditore : rechtsgeschiedenis - Latijn: afgifte van een zaak aan de schuldeiser tot zekerheid van diens vordering. Indien het de bedoeling is dat na voldoening de zaak aan de schuldenaar wordt teruggegeven, is de ~ geen geldige overdrachtstitel. Art. 84 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring fiducia cum amico nadere verklaring fiduciaire eigendomsoverdracht nadere verklaring fiducia cum amico

fiduciaire eigendomsoverdracht Eng.: fiduciary transfer of ownership : rechtsgeschiedenis - afgifte van een zaak aan de schuldeiser tot zekerheid van diens vordering. Indien het de bedoeling is dat na voldoening de zaak aan de schuldenaar wordt teruggegeven, is de ~ geen geldige overdrachtstitel. Art. 84 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring pand nadere verklaring onderpand

fiduciaire overdracht Eng.: fiduciary transfer of ownership : vermogensrecht - eigendomsoverdracht van een zaak aan een schuldeiser als onderpand voor een schuld aan deze schuldeiser, terwijl het recht van gebruik bij de schuldenaar blijft. De ~ is echter nietig. Bijv. A leent € 10.000,- van B en geeft als onderpand zijn auto in eigendom met dien verstande dat A de auto mag blijven gebruiken. Als A niet aan zijn terugbetalingsverplichting voldoet kan B de auto verkopen om zo zijn geld terug te krijgen. Art. 84 Boek 3 BW

fiduciaire titel Eng.: fiduciary title : vermogensrecht - overdracht door de schuldenaar van een goed aan een schuldeiser. Het doel van de ~ is een schuldeiser verhaal te bieden om in geval van wanprestatie van de vervreemder het overgedragen goed te gelde te kunnen maken. Een dergelijke constructie is echter niet (meer) op deze wijze toegestaan en is dus nietig. Art. 84 Boek 3 BW

fiduciaverbod : zakenrecht - sinds 1992 ingevoerd verbod van zekerheidseigendom; het is niet toegestaan een goed over te dragen tot zekerheid dat een vordering zal worden betaald, en waarbij het niet de bedoeling is dat het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger valt. Bijv. In het Sogelease-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat financiële sale and lease back niet strijdt met het ~. Art. 84 Boek 3 BW

file Eng.: traffic jam : verkeersrecht - rij stilstaande of langzaam rijdende auto's. Art. 13 RVV 1990

fileverkeer Eng.: traffic jam : verkeersrecht - rij langzaamrijdende of stilstaande voertuigen. bijv. veel mensen raken geirriteerd door ~.

filiaal Eng.: branch : handelsrecht - nederzetting van een onderneming in een andere plaats.

filiatie : personen- en familierecht - afstamming in rechte lijn; erkenning van onwettig kind, adoptie.

filmwerk Eng.: motion picture production : auteursrecht - werk dat bestaat uit een reeks beelden met of zonder geluid ongeacht de wijze van vastlegging van het werk, indien het is vastgelegd. Art. 45a Auteurswet 1912

finale kwijting / finaal kwijten / finaal gekweten Eng.: balance payment / discharge : incasso - verklaring dat een schuldenaar zijn schulden heeft voldaan en derhalve de schuldeiser dienaangaande niet meer van hem te vorderen heeft. De schuldenaar kan van de eiser verlangen dat deze laatste de ~ schriftelijk afgeeft. Art. 49 Boek 6 BW en 48 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring schikking / schikken / geschikt nadere verklaring afbetalingsregeling

financiële bijsluiter Eng.: financial information leaflet : bankrecht - document dat de koper vóór aankoop van een financieel product kosteloos ontvangt. De ~ behelst een korte samenvatting van de overige documentatie, zoals contracten, bijlagen, algemene voorwaarden en prospectussen. Het doel van de ~ is het geven van helderheid over de belangrijkste kenmerken en risico's van een product. (bron: beleggingsplein.nl) Art. 1 Besluit fb

financiële instelling Eng.: financial organisation : bankrecht - onderneming of instelling, niet zijnde een kredietinstelling, die in hoofdzaak haar bedrijf maakt van het verrichten van één of meer van de werkzaamheden genoemd onder 2 tot en met 12 in bijlage I van de Richtlijn nr. 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (PbEG L 126) dan wel van het verwerven of het houden van deelnemingen. De vorenbedoelde werkzaamheden zijn: verstrekken van leningen, leasing, betalingsverrichtingen, uitgifte en beheer van betaalmiddelen, verlenen van garanties en het stellen van borgtochten, handelingen voor eigen rekening van de instelling of voor rekening van de cliënten, deelneming aan effectenemissies en dienstverrichting in verband daarmee, advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichtingen op het gebied van fusie en overname van ondernemingen, bemiddeling op interbankmarkten, vermogensbeheer en -advisering en bewaarneming en beheer van effecten. Bijv. een bank. Art. 1 wtk - Zie ook: onderdeel gemeentelijke Kredietbank (GKB) onderdeel De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)

financiële verantwoording afleggen Eng.: to account for financial matters : rechtswetenschap - rekenschap afleggen over ontvangen en uitgegeven gelden. Art. 65 cw

financiële verhouding Rijk-gemeenten : staatsrecht - de Financiële verhoudingswet heeft tot doel gemeenten via een stelsel van verdeelmaatstaven middelen ter beschikking te stellen om mede te kunnen voorzien in hun financiële behoeften; de algemene uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk is een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. Art. 12 fvw

financiën Eng.: finance : economie - geldzaken. Zie ook: nadere verklaring financiële instelling

financial lease : huurrecht - Engels: onopzegbaar huurcontract met een lange looptijd;
financiële constructie, waarbij de betaling in leasetermijnen de aflossing vormt van het door de lessor (degene die het leaseobject ter beschikking stelt) geïnvesteerde bedrag. De duur van de overeenkomst is op enigerlei wijze gerelateerd aan de economische levensduur van het leaseobject. De lessor blijft juridisch eigenaar, maar alle kosten komen voor rekening van de lessee (degene aan wie het leaseobject ter beschikking is gesteld), als economisch eigenaar;
~ heeft het karakter van een geldlening. De investering wordt in tegenstelling tot operationele lease wel op de balans geboekt en de lessee wordt/blijft dus 'economisch eigenaar'. De lessee verkrijgt meteen het eigendom op de geleasete zaak.Bij ~ worden de leasetermijnen administratief gesplitst in rente en aflossing. Het netto investeringsbedrag (contante waarde van de leasetermijnen) neemt de lessee in de balans op als schuld. Bij ~ blijft recht op investeringsaftrek bestaan.

financial-planning : pensioenrecht - Engels: uit de VS overgewaaid begrip dat te maken heeft met vermogensbeheer, pensioenregeling en de op lange termijn gewenste bestedingsruimte. Het totaal van de belastingdruk van IB en vermogensbelasting speelt daarbij een belangrijke rol. (bron: KNB)

financieel conglomeraat : bankrecht - groep rechtspersonen waar ten minste 1 kredietinstelling en 1 verzekeraar deel van uitmaakt. Het toezicht op deze instellingen is in handen van DNB en de Verzekeringskamer, waarbij de taakverdeling afhankelijk is van de vraag in welke sector het zwaartepunt van de groep ligt. Hierover zijn afspraken gemaakt in het zogenoemde Protocol. (bron: DNB)

financieel-economische en bancaire adviezen : economie - adviezen met betrekking tot de keuze tussen verschillende financieel-economische en bancaire producten. Bijv. Hypotheekadvies.

financieringstekort : politiek - negatief verschil tussen de inkomsten en uitgaven van het Rijk; de totale uitgaven van het Rijk overtreffen de ontvangsten van het Rijk.

financieringsvoorbehoud : overeenkomstenrecht - ontbindende voorwaarde in een koopovereenkomst dat betrekking heeft op het binnen een bepaalde termijn kunnen rond krijgen (verkrijgen) van een lening. Het ~ komt vooral voor in voorlopige koopovereenkomsten van huizen.

firmant Eng.: partner : strafrecht - vennoot van een VOF. Elk der vennooten, die daarvan niet is uitgesloten, is bevoegd ten name der vennootschap te handelen, gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te binden. Art. 17 WvK

firmaverklaring : strafrecht - verklaring middels een akte waarin een persoon met een eenmanszaak vastlegt dat hij zaken doet onder een bepaalde firmanaam.

first offender : strafrecht - persoon die voor het eerst met justitie in aanraking komt. Bijv. jongeren die een licht vergrijp plegen, kunnen door de politie of het OM worden doorverwezen naar een Halt-bureau. Het moet dan gaan om grensverkennend, baldadig gedrag gepleegd door een ~. (Min. Jus.)

fiscaal recht / belastingrecht Eng.: tax law : fiscaal recht - vakgebied uit voornamelijk de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen; vooral m.b.t. de juridische aspecten van belastingheffing. Art. 26 Awr - Zie ook: tegenstelling ondernemingsrecht nadere verklaring fiscus / belastingdienst hierarchische verhouding milieurecht

fiscaal strafrecht : strafrecht - geheel van regels en beginselen die de (strafbaarstelling van) belastingmisdrijven en overtredingen van belastingwetten omvat.

fiscale boete Eng.: taxe fine : strafrecht - de belastingdienst heeft wettelijke bevoegdheden om een ~ op te leggen. Het betreft dan een boete met een strafrechtelijk karakter, hetgeen tot gevolg heeft dat de betreffende belastingplichtige zich op strafrechtelijke waarborgen kan beroepen. Naast toetsing aan de belastingwetten, zal een rechter die zich buigt over een ~ dus ook rekening moeten houden met strafrechtelijke bepalingen en de algemene beginselen van het strafrecht. Het beleid voor het opleggen van een ~ is beschreven in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. Bijv. verzuim- en vergrijpboete. Art. 4 bbbb1998 - Zie ook: onderdeel vergrijpboeten onderdeel verzuimboeten

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) : strafprocesrecht - opsporingsdienst van de Belastingdienst. In 1999 is de FIOD-ECD ontstaan uit het samengaan van de ~ en de Economische controledienst (ECD). Bij een toezichtonderzoek kan blijken dat een bedrijf vermoedelijk fraudeert. De FIOD-ECD kan dan een opsporingsonderzoek instellen. Ook fraudemeldingen van andere controlerende diensten, opsporingsdiensten en toezichthouders, en aangiften van benadeelden kunnen aanleiding zijn om een opsporingsonderzoek te beginnen. Een dergelijk opsporingsonderzoek moet aan verschillende eisen voldoen, bijv. zorgvuldigheid. Al voor een onderzoek begint, wordt het Openbaar Ministerie erbij betrokken. (bron: Belastingdienst)

fiscale lijfrenteclausule : pensioenrecht - clausule die op verzoek van de verzekeringnemer in de polis van kapitaalverzekering wordt geplaatst, waarbij deze de verplichting op zich neemt voor het tzt. tot uitkering komende kapitaal een lijfrente te kopen, waardoor een aanzienlijk deel van de verschuldigde premie voor de bepaling van het belastbaar inkomen afgetrokken mag worden, maar de uitkering fiscaal belast is. (Algra c.s.)

fiscale partner Eng.: fiscal partner : fiscaal recht - personen die voor de belastingwet als partners worden aangemerkt. Bijv. gehuwden en personen met een geregistreerd partnerschap. Onder voorwaarden kunnen ook anderen als fiscale partners worden aangemerkt.

fiscale privileges / fiscale voorrechten : fiscaal recht - de fiscus heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingplichtige. Als bijv. in het geval van faillissement niet alle schuldeisers betaald kunnen worden, dan wordt de fiscus onmiddellijk als een van de eersten betaald. De andere, vaak concurrente schuldeisers kunnen dan nog krijgen wat er overblijft.

fiscale reserve : fiscaal recht - fiscale regeling voor ondernemers om een reserve op te bouwen. Bijv. door het inleggen van een deel van je ondernemerswinst, vorm je een ~.

fiscale waarde : fiscaal recht - zaakswaarde die de belastingdienst als uitgangspunt neemt om belasting te berekenen. Bijv. de ~ van een leaseauto om de bijtelling te berekenen.

fiscalist Eng.: taxation specialist / tax specialist : fiscaal recht - belastingkundig jurist die bedrijven, instellingen en organisaties helpt bij het verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte en het maken van financiële planning. Een ~ zorgt ervoor de zaken fiscaal zo gunstig mogelijk worden geregeld. Zie ook: tegenstelling jurist

fiscus / belastingdienst Eng.: inland revenu (service) : fiscaal recht - overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de heffing, controle en inning van rijksbelastingen, en de opsporing van fiscale fraude. De ~ verricht ook overige taken voor derden zoals de vermogenstoets individuele huursubsidie, de ruil- en herverkavelingsrente en de dwanginvordering voor een aantal instanties. Naast de douane- en accijnswetgeving voert de ~ (met de douane) voor andere departementen wetgeving uit op economisch-, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein. De Belastingdienst-ECD (ECD: Economische Controle Dienst) voert voor derden handhavingstaken uit mbt. economische ordening, financiële integriteit en goederenbewegingen. Vorderingen van de ~ hebben zeer hoge preferentie. De ~ kan bodembeslag leggen. Art. 90 ABW - Zie ook: nadere verklaring bodembeslag nadere verklaring eigendomsvoorbehoud tegenstelling fiscalist

fixatie / fixeren / gefixeerd Eng.: fixation : rechtswetenschap - vastzetten. Bijv. art. 18 Besluit ritueel slachten: Runderen worden ~ door middel van een toestel dat is voorzien van een tijdmechanisme dat gedurende 45 seconden na het bedienen daarvan, de opheffing van de ~ onmogelijk maakt;
gerichtheid. Bijv. de ongelukkige consequenties van de blinde ~ van het bestuursrecht op het besluitbegrip voor het schadevergoedingsrecht.

flagrant Eng.: flagrant : rechtwetenschap - overduidelijk.

flatexploitatiecoörperatie : vastgoedrecht - coörperatie die gebruiksrechten van een flatwoning uitgeeft. Bij lidmaatschap van een ~ krijgt de bewoner de exclusieve bevoegdheid een aangewezen flatwoning te gebruiken.

flessentrekkerij : strafrecht - misdrijf door beroep of gewoonte te maken van het kopen van spullen zonder die (volledig) te betalen. Max. straf 3 jaren of een boete van € 45.000,-. Art. 326a WvSr - Zie ook: nadere verklaring schuldenaar / debiteur

flexibel testament Eng.: flexibel last will / testament : erfrecht - testament waarin een combinatie van het wettelijk testament en het vruchtgebruik wordt opgenomen teneinde voor flexibiliteit te zorgen.

flexibiliteit Eng.: flexibility : rechtswetenschap - aanpassen aan verschillende omstandigheden.

flexibiliteitsbeginsel : Europees recht - nauwe samenwerking tussen EU-lidstaten met als doel diepere integratie. Bijv. de Europese Democratische en Liberale Partij (ELDR) verdedigt het ~ uit het Verdrag van Nice, dat sommige lidstaten diepere integratie toestaat. (2004)

flitsscheiding Eng.: rapid divorse : echtscheidingsrecht - scheiden zonder tussenkomst van de rechter door eerst via de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap en dat vervolgens in onderling overleg te beëndigen door het inschrijven van een schriftelijke verklaring omtrent de regeling van de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding, ondertekend door een advocaat of notaris. Art. 77a Boek 1 BW en 80d Boek 1 BW - Zie ook: tegenstelling echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden tegenstelling echtscheidingsbemiddeling / mediation

floaters : internetrecht - advertentiebanners op internetsites die niet of moeilijk kunnen worden weggeklikt.

floaters : effectenrecht - obligaties met een variabele rentecoupon. (bron: beleggingsplein.nl)

floating-vote : Amerikaans recht - Engels: zwevende stem. Verschijnsel dat het gedrag van kiezers verandert en niet duidelijk vaststaat.

Flora- en faunAwet (FFW) Eng.: Dutch Flora and Fauna Act : milieurecht - wet van 25 mei 1998, met regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten. Vooral bedoeld om een betere afstemming tussen die regels te bewerkstelligen als ook in verband met de uitvoering van internationale verplichtingen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties inzake de bescherming van die soorten. Art. 13 fFw en 3 fFw

Foba-toren : strafrecht - acroniem: Forensisch observatie- en begeleidingsafdeling. Een van de torens van de Penitentiaire Inrichting Over-Amstel is omgebouwd tot TBS inrichting, welke in beginsel bedoeld is voor crisisopvang. Het is dan ook de bedoeling dat een verblijf in de ~ zoveel mogelijk van een beperkte duur is.

foltering / folteren / gefolterd / marteling / martelen / gemarteld : mensenrechten - In het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten is bepaald dat niemand onderworpen mag worden aan ~ of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing en ook niet zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, aan medische of wetenschappelijke experimenten. Art. 7 BUPO

fonds / (mv.) fondsen Eng.: fund : bank- en effectenrecht - een voor een bepaald doel vastgelegd kapitaal;
gemeenschappelijk vermogen, ter zake waarvan bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden verstrekt. Bijv. pensioenfonds, schadefonds en beleggingsfonds. Art. 1 psw en 11 wam - Zie ook: onderdeel hedge-fondsen

Fonds Economische Structuurversterking (FES) : politiek - fonds dat wordt gevoed met een deel van de aardgasbaten en met de vrijvallende rentelasten (na dividendderving) samenhangend met de ontvangsten uit de verkoop van staatsdeelnemingen, of uit opbrengsten van veilingen van etherfrequenties. De middelen uit het ~ worden gereserveerd voor investeringsprojecten van nationaal belang die de economische structuur versterken. Het betreft een verdeelfonds: vanuit het fonds worden bijdragen toegekend aan andere begrotingen van het Rijk.

fonds luchtverontreiniging Eng.: Air pollution Fund : milieurecht - fonds waaruit aan een ieder die ten gevolge van plotseling optredende luchtverontreiniging schade heeft geleden welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, op zijn verzoek een vergoeding kan worden toegekend. Art. 15.24 wm

fondsvormingsstelsel : aansprakeljkheidsrecht - stelsel waarin benadeelden uit een schadefonds gecompenseerd worden. Zo zouden rokers die longkanker hebben opgelopen uit een schadefonds kunnen worden betaald, in plaats van dat zij individuele sigarettenfabrikanten aansprakelijk stellen.

fonogram : auteursrecht - soort geluidsdrager; iedere opname van uitsluitend geluiden van een uitvoering of andere geluiden. Art. 12a Aw en 1 Wnr