Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

exhaustief : rechtswetenschap - vaak in België gebruikte term: uitputtend.

exhiberen / geëxhibeerd : procesrecht - neerleggen of laten zien van een document.

exhibitieplicht : burgerlijk procesrecht - plicht om (cruciale) bescheiden of bestanden op vordering van een persoon die daar rechtmatig belang bij heeft, tegen kostenvergoeding aan die persoon ter beschikking te stellen. Art. 843a Rv

exhibitionisme Eng.: exhibitionism : strafrecht - misdrijf tegen de zeden door in het openbaar de eigen geslachtsdelen te tonen. Art. 239 WvSr

exhibitum : bewijsrecht - Latijn: een in rechte overlegd document of bewijs dat een dergelijk document is overgelegd.

exigentie : rechtsgeschiedenis - 18de eeuw. Eis, behoefte. Bijv.: "En dat alle andere Ingezeetenen, die eenige van 's Lands Rechten zullen hebben gefraudeert, t'elkens vervallen zullen in een boete van vyf honderd guldens, boven de boete van de particuliere Ordonnantie, en die buiten staat zyn dezelve boete te betaalen, dat dezelve arbitralyk aan den Luyve, het zy met geeseling, bannissement of confinement zullen worden gestraft na ~ van zaaken." (bron: Generale ordonnantie op de invordering van de gemene middelen 1749,Holland)

exogene toetsing : auteursrecht - beperking van het auteursrecht op grond van toetsing aan waarden die buiten de Auteurswet 1912 zijn gelegen, zoals bijv. de vrijheid van meningsuiting (Chr. Alberdingk Thijm)

exoneranten : aansprakelijkheidsrecht - persoon die zich vrijtekent van aansprakelijkheden. Bijv. diegene die zich op aansprakelijkheidbeperkende bedingen in zijn algemene voorwaarden beroept is ~.

exoneratie / exonereren / geëxonereerd Eng.: exemption : verbintenissenrecht - bevrijding van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. Exoneratieclausules zijn vaak in algemene voorwaarden opgenomen. Art. 237 Boek 6 BW en 508 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring garantie / garanderen / gegarandeerd nadere verklaring aansprakelijkheid nadere verklaring algemene voorwaarden / uniforme voorwaarden

exoneratieclausules / exoneratiebedingen Eng.: exemption clause : aansprakelijkheidsrecht - passages in een contract waarin aansprakelijkheden worden afgeweerd. Art. 508 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring aansprakelijkheid nadere verklaring beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules

expediteur Eng.: forwarding agent : vervoersrecht - persoon die zich bezighoudt met vervoer van goederen over land- en waterwegen. Art. 61 Boek 8 BW en 70 Boek 8 BW - Zie ook: nadere verklaring expeditie nadere verklaring vervoerder

expeditie Eng.: copy of a judgment : bewijsrecht - authentiek afschrift van een vonnis zonder executoriale kracht, dat strekt tot bewijs in andere procedures. Art. 677 Rv nadere verklaring onderhandse akte nadere verklaring exploot / exploit / (mv.) exploten niet gelijk aan grosse / (mv.) grossen

expeditie Eng.: despatch agreement : overeenkomstenrecht - expeditieovereenkomst. Zie ook: nadere verklaring expeditieovereenkomst

expeditieovereenkomst : vervoersrecht - overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen;
een expediteur verbindt zich tegenover een opdrachtgever om voor hem met een vervoerder vervoersovereenkomsten te sluiten van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen zaken. Art. 60 Boek 8 BW en 65 Boek 8 BW - Zie ook: nadere verklaring vertegenwoordiging / vertegenwoordigen / vertegenwoordigd nadere verklaring agentuurovereenkomst

expert / deskundige Eng.: expert : procesrecht - erkend specialist die in (betwiste) zaken uitspraken doet op zijn vakkundig gebied. Bijv. de rechter-commissaris kan, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van de officier van justitie of het verzoek van de verdachte, een of meer ~ benoemen die tot taak hebben hem voor te lichten of bij te staan, alsmede, zo nodig, een onderzoek in te stellen en daarover een schriftelijk verslag uit te brengen. Bij de benoeming worden vermeld de opdracht die moet worden vervuld en de termijn binnen welke de deskundige het schriftelijk verslag uitbrengt. Hij kan hun dagvaarding bevelen. Art. 227 WvSv

expertise Eng.: expertise : strafrecht - de rechter-commissaris kan, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van de officier van justitie of het verzoek van de verdachte, een of meer deskundigen benoemen die tot taak hebben hem voor te lichten of bij te staan, alsmede, zo nodig, een onderzoek in te stellen en daarover een schriftelijk verslag uit te brengen. Bij de benoeming worden vermeld de opdracht die moet worden vervuld en de termijn binnen welke de deskundige het schriftelijk verslag uitbrengt. De rechter-commissaris kan hun dagvaarding bevelen. Art. 227 WvSv

expertisekosten : procesrecht - kosten die moeten worden gemaakt voor een advies van een deskundige.

expiratie / expireren / geëxpireerd : verzekeringsrecht - vervallen. Bijv. de mogelijkheid om tot en met 1 maart te reclameren, daarna expireert de termijn. Zie ook: nadere verklaring recht van reclame / reclamerecht niet gelijk aan verjaring / verjaren / verjaard

expiratiedatum : verzekeringsrecht - vervaldatum van bijv. een verzekeringspolis. Zie ook: nadere verklaring polis / verzekeringspolis niet gelijk aan verjaringstermijn

expiratiedatum / vervaldag / maturiteit : bankrecht - datum waarop het door de warrant of optie toegekende recht vervalt. (bron: beleggingsplein.nl) Art. 40 Boek 6 BW

expliciet Eng.: explicit : rechtswetenschap - uitdrukkelijk, klaar. Bijv. de morele rechten beschermen de integriteit en onschendbaarheid van zowel maker als werk. De morele rechten hebben net als de exploitatierechten een ~ wettelijke grondslag. Art. 25 Aw

exploitant / uitbater Eng.: exploiter : ondernemingsrecht - persoon die een zaak uitbaat, leiding heeft over bedrijfsactiviteiten. Bijv. feitelijk had ~ J. Veerman van café De Hemel geen vergunning om de panden aan de haven in Volendam te gebruiken als horecagelegenheid. (Volkskrant) Zie ook: hierarchische verhouding statutair directeur

exploitatie / exploiteren / geëxploiteerd : auteursrecht - ontginnen, uitbaten. Art. 45a Aw

exploitatiekosten : penitentiair recht - kosten in verband met de uitbating van bijv. de justitiële inrichting voor verpleging. Overheidsinstellingen geven jaarlijks hun ~ aan hun ministeries door om subsidies te kunnen verkrijgen. Art. 78 wvo en 90quinquies WvSr

exploitatieovereenkomsten : zeerecht - bevrachtingen van het schip en de overeenkomsten tot vervoer van zaken of personen met het schip. Art. 361 Boek 8 BW en 31 Boek 8 BW

exploitatierecht Eng.: operating rights;
exploitation rights : auteursrecht - onderdeel van het auteursrecht; het recht om een werk openbaar te maken en daar de vruchten van te plukken; exclusief recht van een auteur om zijn werk te exploiteren, d.w.z. openbaar te maken en te verveelvoudigen. Art. 12 Aw en 13 Aw - Zie ook: niet gelijk aan persoonlijkheidsrecht

exploitatieverordeningen : ruimtelijke ordening - gemeentelijke verordening met de voorwaarden waaronder de gemeente haar medewerking zal geven aan de exploitatie van (toekomstige) bouwgrond. Art. 42 Wro

exploot / exploit / (mv.) exploten Eng.: writ of summons : burgerlijk procesrecht - aan vormvoorschriften gebonden geschrift waarin de deurwaarder een vordering aanzegt en dat aan een persoon wordt betekend. Bijv. het ~ van de dagvaarding wordt aan gedaagde betekend onder aanzegging dat hij binnen een bepaalde termijn verweer kan indienen. Art. 45 Rv en 111 Rv - Zie ook: nadere verklaring betekening / betekenen / betekend nadere verklaring dagvaarding / (mv.) dagvaardingen / dagvaarden / gedagvaard

exposé : advocatuur - uiteenzetting van de feiten en omstandigheden die in het proces een rol spelen.

exposure : aansprakelijkheidsrecht - Engels: blootstelling aan een bepaald financieel risico of aansprakelijkheidsrisico.

expresiones autoincriminatorias : strafrecht - Latijn: een persoon doet uitlatingen waarmee hij zichzelf (onbedoeld) beschuldigt.

expromissie / expromissio Eng.: delegation of debt without interference of original debtor : overeenkomstenrecht - Latijn: schuldoverneming die buiten de oude schuldenaar plaatsvindt. Voor een ~ is diens toestemming dan ook niet vereist. Zie ook: tegenstelling interne schuldoverneming

expurgatie : burgerlijk procesrecht - zuivering (van verstek). zuivering / zuiveren / gezuiverd

extended coverage : verzekeringsrecht - Engels: uitgebreide dekking door een brandverzekeringspolis. Niet alleen schade door brand, maar ook andere schade wordt vergoed.

extenderen / geëxtendeerd Eng.: to extend : rechtstheorie - het uitschrijven in de vereiste vorm van de motivatie waarop een rechterlijke uitspraak gebaseerd is. Art. 121 Gw motiveringsplicht

extensie Eng.: extension : rechtstheorie - uitgeschreven versie van een rechterlijke uitspraak, compleet met motivatie. Art. 121 Gw dictum / (mv.) dicta motiveringsplicht

extensief uitleggen / extensieve interpretatie : rechtsfilosofie - ruim, opgerekt uitleggen of interpreteren. Bijv. ~ van een wet, waardoor meer handelingen onder die wet vallen, dan oorspronkelijk door de wetgever bedoeld. Zie ook: tegenstelling restrictieve uitleg / restrictief uitleggen / restrictief uitgelegd / restrictieve interpretatie / restrictief interpreteren / restrictief geïnterpreteerd

externe handelspolitiek : Europees recht - beleid m.b.t. handel dat op supranationaal niveau wordt gevoerd. De EU-lidstaten voeren een gezamenlijk handelsbeleid, om hun wereldwijde belangen samen te verdedigen. Afzonderlijke lidstaten hebben hun zeggenschap hierover overgedragen aan de Europese Unie. De Europese Unie is de grootste exporteur ter wereld, zowel van diensten als van producten. De Unie is verder de op één na grootste importeur, na de Verenigde Staten. Als economisch blok neemt de Unie éénvijfde van de wereldhandel voor haar rekening. (PDC)

externe werking : handelsrecht - ~ van het handelsregister. Op feiten die door inschrijving of deponering bij de KvK zijn bekend gemaakt kan tegenover derden een beroep worden gedaan, zelfs al waren zij daarvan onkundig; aan regeling van art. 2:146 en 256 BW komt ~ toe, mits de derde van het bestaan van de tegenstrijdigheid van belangen wist of behoorde te weten. (ref.: HR 11 september 1998, Mediasafe) Art. 18 hreGrondwet en 146 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring Kamer van Koophandel (KvK) nadere verklaring depot

externering / externeren / geëxterneerd : rechtsgeschiedenis - 18e-20e eeuw: uitzetting; ontzegging van het recht om in koloniaal gebied te verblijven. Bijv. op 20 november 1918 werd Sneevliet bij de resident ontboden in verband met het voornemen hem te ~ wegens zijn opruiende propaganda onder soldaten en matrozen; hij diende tegen dit uitzettingsplan een verweerschrift in. Het baatte niet: op 5 december viel het definitieve ~sbesluit, en op 16 december 1918 werd Sneevliet door de politie opgehaald, die hem op de boot zette waarmee hij 30 januari 1919 in Rotterdam aankwam. (bron: A.A. de Jonge)

exterritorialiteit : diplomatiek recht - diplomatieke onschendbaarheid. Bij buitenlandse diplomatieke vestigingen en VN objecten is het uitgangspunt dat politie en hulpdiensten zich van optreden onthouden tenzij de gezaghebbende daarom verzoekt; juridische uitzonderingspositie van vertegenwoordigers van vreemde staten.

extinctief : vermogensrecht - bevrijdend, vernietigend (extinctieve verjaring). Art. 306 Boek 3 BW

extinctieve verjaring Eng.: superannuation : vermogensrecht - omstandigheid dat de rechtsvordering door tijdsverloop teniet gaat of is gegaan. Bijv. in beginsel na 5 jaar om een contractuele nakoming te eisen en 20 jaar in het algemeen. Art. 306 Boek 3 BW en 307 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling verkrijgende verjaring / acquisitieve verjaring / usucapio

extract / extraheren / geëxtraheerd : procesrecht - uittrekken, aftreksels maken. Bijv. extract vonnis. Bij (mondeling) vonnis van 4 dec. 1984 had de Politierechter in de Rechtbank te Amsterdam blijkens een zgn. extract vonnis de verzoeker vrijgesproken, "daar het ten laste gelegde niet wettig en overtuigend is bewezen".

extractierecht / recht sui generis (oneigen.) : databankenrecht - verbodsrecht ter zake opvraging of het hergebruik van een databank dat de producent van een databank kan inroepen. De beschermingsduur van het ~ is in beginsel 15 jaar. Art. 2 DW - Zie ook: nadere verklaring inbreuk op een recht

extra-judiciële zaak : personen- en familierecht - verzoekschriftprocedure die het OM of een andere belanghebbende kan inleiden teneinde een beschikking te verkrijgen waardoor het openbaar en/of persoonlijk belang van een andere persoon kan worden beschermd. Aan de ~ ligt in beginsel geen partijconflict ten grondslag. Bijv. adoptie, curatele, voogdij;
burgerlijke zaak waarvoor de toestemming van een officier van justitie nodig is. Bijv. naamswijziging, verzoek tot vervangende toestemming tot erkenning van een kind ontkenning vaderschap, schijnhuwelijken en dispensatie van wachttijd na een huwelijksaangifte. (bron: OM) Zie ook: tegenstelling civiele contentieuze zaak nadere verklaring adoptie / adopteren / geadopteerd nadere verklaring voogdij onderdeel actio popularis

extralegaal Eng.: extra legal : rechtswetenschap - niet voorgeschreven bij wet, aanvullend of bovenwettelijk. Bijv. ~ pensioen naast het wettelijke pensioen.

extramuraal : gezondheidsrecht - dienstverlening die buiten het kantoor (de muren) van de behandelende instelling (ziekenhuis) plaatsvindt.

extra-ordinair Eng.: extra ordinary : rechtswetenschap - buitengewoon.

extraparlementair kabinet : staatsrecht - bij een ~ is geen sprake van een regeerakkoord tussen fracties, maar van een regeringsprogramma. De fracties kunnen wel betrokken zijn bij de formatie, maar niet noodzakelijk. Zij nemen doorgaans een aFwachtende houding aan en wachten "de daden van het kabinet" af. Bijv. het ~ van De Quay (1959-1963) en Den Uyl (1973-1977).

extrapoleren Eng.: extrapolate : wiskunde - uit bekende termen van een reeks berekenen van daarbuiten gelegen termen, doorberekenen.

fabrieksgeheim Eng.: trade secret : handelsrecht - stukje informatie met betrekking tot de werkwijze in een onderneming, waarvan niet de bedoeling is dat het algemeen bekend wordt. Schending van ~ kan strafbaar zijn en kan ook tot privaatrechtelijke sancties (bv. ontslag in geval van schending van ~ door een werknemer) aanleiding geven. Art. 273 WvSr en 678 Boek 7 BW

faciliteiten / faciliteren / gefaciliteerd Eng.: to facilitate : rechtswetenschap - voorzieningen die het e.e.a. vergemakkelijken of comfortabeler maken. Bijv. de penitentiaire inrichting biedt beperkte ~ voor de gedetineerden.

faciliteitengemeente : Belgisch recht - gemeente die behoort tot het Nederlandse taalgebied maar waar Franstalige die daar resideren de mogelijkheid hebben zich in hun eigen taal tegenover het bestuur uit te drukken. Bijv. Linkebeek, Sint-Genesius-Rode.

factoor Eng.: manager : rechtsgeschiedenis - ouderwetse term voor bedrijfsleider of handelsagent.

factoring : handelsrecht - Engels: vertegenwoordiging. Uitbesteding van facturering, incassering en debiteurenadministratie aan een ander bedrijf (de factor); overname van een vordering (of de administratie daarvan) door een factor; deze int de vordering en draagt doorgaans ook het financiële risico. Zie ook: nadere verklaring factuur / faktuur (oneigen.) / facturen (mv.) nadere verklaring schuldenaar / debiteur

factum Eng.: fact : rechtswetenschap - Latijn: daad; feit.

factuur / faktuur (oneigen.) / facturen (mv.) Eng.: invoice : incasso - schriftelijke rekening of nota voor de geleverde zaken of verrichte diensten. Art. 119a Boek 6 BW

facultatief Eng.: optional : rechtswetenschap - naar keuze; bijv. voor vrouwelijke agenten is een hoed of pet facultatief.

facultatief protocol : internationaal publiekrecht - soort bijlage bij een verdrag dat de verdragsstaten mogen, maar niet hoeven te ondertekenen. Bijv. het ~ van BUPO.

facultatieve clausule Eng.: facultative clause : internationaal recht - eenzijdige verklaring van een staat dat die staat de rechtsmacht van het Internationaal Gerechtshof aanvaardt inzake geschillen met een wederpartij, die eenzelfde verklaring heeft afgelegd. Art. 36 Statuut IGH

facultatieve verbintenis : verbintenissenrecht - verbintenis die slechts één prestatie tot voorwerp heeft, maar waarbij de schuldenaar kan kiezen welke prestatie hij levert. Bijv. de mogelijkheid van de verzekeraar of schadevergoeding te betalen oFwel de zaak (op zijn kosten) te laten repareren.

failliet Eng.: bankrupt : faillissementsrecht - natuurlijke- of rechtspersoon die niet meer in staat is om zijn schulden te betalen en door de rechtbank bankroet is verklaard. De ~ verliest de beschikkingsbevoegdheid en de controle over zijn bezittingen. Deze komen te liggen bij de curator. Art. 1 Fw

failliet / failleren / gefailleerd Eng.: to go bankrupt : faillissementsrecht - door de rechter bankroet verklaard worden. Bijv. Bevelander Internet Services is ~ verklaard. Het bedrijf is ten onder gegaan aan dure wurgcontracten. (2002) Art. 1 Fw - Zie ook: nadere verklaring failliet

faillietverklaring / failliet verklaren / failliet verklaard Eng.: adjudication of bankruptcy / declaration of bankruptcy : faillissementsrecht - uitspraak bij vonnis dat een (rechts)persoon bankroet is en daardoor de beschikkingsbevoegdheid en controle over zijn bezittingen verliest. Art. 1 Fw

faillissement Eng.: bankruptcy : faillissementsrecht - toestand waarin de schuldenaar is opgehouden te betalen. Het ~ wordt formeel door de rechtbank verklaard en heeft tot doel de bezittingen van de schuldenaar te liquideren en de opbrengst daarvan onder zijn crediteuren te verdelen, overeenkomstig de in de wet geregelde rangorde. Een schuldenaar kan failliet worden verklaard op eigen verzoek of op verzoek van zijn schuldeisers. Art. 1 Fw en 27 hregb - Zie ook: tegenstelling schuldsanering

faillissementsfraude : faillissementsrecht - fraude door een betrokkene in een faillissement. Bijv. door de boekhouding te laten verdwijnen of geld weg te sluizen.

faillissementspauliana Eng.: paulian action : faillissementsrecht - onverplichte rechtshandeling die de schuldenaar kort voor zijn faillissement heeft verricht en waardoor de schuldeisers worden benadeeld. Op 19 oktober 2001 heeft de Hoge Raad aangegeven op welk tijdstip benadeling van schuldeisers aanwezig dient te zijn in het geval de curator een beroep doet op ~. (HR 19 oktober 2001, RvdW 2001, 159) Art. 42 Fw - Zie ook: nadere verklaring curator / (mv.) curatoren nadere verklaring schuldsanering

faillissementsrecht Eng.: law of insolvency : faillissementsrecht - vakgebied dat overwegend samenvalt met de Faillissementswet en boek 2 Burgerlijk Wetboek; vooral m.b.t. de gerechtelijke sanering van ondernemingen of uitwinningprocedures, waarbij de rechtspositie van de failliet, curator, bestuurders en crediteuren in het faillissement een rol spelen. In het ~ wordt ook de WSNP bestudeerd. Art. 1 Fw en 138 Fw - Zie ook: hierarchische verhouding burgerlijk procesrecht (BPR) / formeel privaatrecht

faillissementsrekest Eng.: petition for bankruptcy : faillissementsrecht - gerechtelijk stuk waarin een schuldeiser namens meerdere schuldeisers stelt dat de schuldenaar in een toestand verkeert dat hij is opgehouden te betalen en daarom failliet moet worden verklaard. Bijv. een advocaat die sommeert tot betaling binnen zekere termijn en daarbij aankondigt dat, bij gebreke van tijdige betaling, door hem een ~ zal worden ingediend, handelt onbetamelijk door reeds binnen die termijn het ~ in te dienen. Art. 1 Fw - Zie ook: hierarchische verhouding faillissementszitting nadere verklaring aanvraag faillissement nadere verklaring curator / (mv.) curatoren

faillissementsvonnis Eng.: bankruptcy order : faillissementsrecht - het vonnis van de rechtbank waarin het faillissement wordt uitgesproken. Art. 23 Fw en 24 Fw

Faillissementswet (Fw) Eng.: Dutch Insolvency Act : faillissementsrecht - verschillende malen (gedeeltelijk) herziene wet van 30 september 1893 houdende de regeling van de faillissements-, surseance-, en schuldsaneringprocedure. Art. 1 Fw en 10 Fw - Zie ook: onderdeel Schuldsaneringsregeling (WSNP) / (oneig.) wet Schuldsanering hierarchische verhouding Burgerlijk wetboek (BW)

faillissementszitting : faillissementsrecht - terterechtzitting waarin de rechtbank mondeling en in het openbaar het faillissementsrekest of de aangifte tot faillietverklaring behandelt en evt. het faillissement uitspreekt. Art. 6 Fw en 5 Fw - Zie ook: nadere verklaring faillissementsrekest nadere verklaring aanvraag faillissement hierarchische verhouding algemeen beslag

fair play : bestuursprocesrecht - Engels: eerlijk spel. Ongeschreven regel van behoorlijk bestuur. De overheid moet op eerlijke wijze omgaan met de burger.

fair trial : mensenrechten - Engels: het in internationale verdragen neergelegde beginsel dat personen die een straf riskeren, recht hebben op een eerlijk proces. De verdachte heeft recht op een ~, d.w.z. dat zijn rechten, bijv. om aanwezig te zijn op de zitting, worden gerespecteerd. Art. 6 EVRM en 4 Fw - Zie ook: onderdeel Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

fair use : auteursrecht - Uitzondering in het Amerikaanse auteursrecht, vergelijkbaar met ons recht op een thuiskopie en het citaatrecht etc. Art. 107 van de Amerikaanse Copyright LAw bepaalt dat "the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright"

fait d'excuse : strafprocesrecht - Frans: strafuitsluitingsgrond; verschonende feiten en omstandigheden. Bijv. provocatie is op 10 november 1869 door de HR als ~ erkent. (HR 10 november 1869, W. 3167)

fait materiel : strafrecht - Frans: leer dat het bij overtredingen slechts gaat om het vervuld zijn van de delictsbestanddelen, zonder dat de psychische gesteldheid op het moment van de overtredingen, relevant wordt geacht. De aanwezigheid van opzet of onachtzaamheid is derhalve niet van belang. Bijv. art. 431 WvSr aangaande het verwekken van burengerucht. Art. 431 WvSr

falsaris : rechtsgeschiedenis - vervalser; veroordeelde wegens enig valsheidsdelict. Term uit het oude Wetboek van Strafrecht.

Familiapress-arrest : Europees recht - HvJEG 26-06-1997, Jur 1997, I-3689: zaak waarin het Hof van Justitie bepaalde dat een wettelijke regeling van een lidstaat die een beperking van het vrije verkeer van goederen tot gevolg heeft toelaatbaar kan zijn als de pluriformiteit van de pers daarmee gediend is. Art. 28 EG-verdrag

familiebetrekkingen Eng.: family relations : vreemdelingenrecht - relaties tussen personen op basis waarvan een partner een verblijfsvergunning kan krijgen. Het moet gaan om iemand van 18 jaar of ouder, met wie de hoofdpersoon een huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan, of met wie de hoofdpersoon naar Nederlands recht zou kunnen huwen (dus bijv. geen broer of zus), of om een minderjarig biologisch of juridisch kind, dat feitelijk behoort tot het gezin van de hoofdpersoon. Art. 3.14 vb 2000 - Zie ook: nadere verklaring verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

familierecht Eng.: Dutch family law : personen- en familierecht - rechtsgebied uit boek 1 Burgerlijk Wetboek vooral m.b.t. de familiale verhoudingen tussen personen, zoals huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, alimentatie, afstamming en adoptie. Art. 31 Boek 1 BW en 58 Boek 1 BW - Zie ook: onderdeel echtscheidingsrecht onderdeel huwelijksvermogensrecht / huwelijksgoederenrecht onderdeel echtscheidingsbemiddeling / mediation

familierechtelijke betrekking : personen- en familierecht - familiale verhoudingen die door het familierecht worden erkend. De ~ kan ontstaan uit geboorte tijdens of binnen 306 dagen na het ontbonden huwelijk, erkenning, adoptie en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Bijv. de relatie tussen moeder of vader en hun kind. Art. 5 Boek 1 BW en 199 Boek 1 BW

familievennootschap Eng.: family company : vennootschapsrecht - vennootschap waarbij de aandelen in beperkte kring, meestal binnen een familie, blijven circuleren. Art. 175 Boek 2 BW

familievereniging Eng.: family association : rechtspersonenrecht - vereniging opgericht met als doel de bevordering van de geestelijke en stoffelijke belangen van een bepaald geslacht en van de leden en medeleden. Dat doel kan worden bereikt door bijv. het aanleggen van een familiearchief, -boek, verspreiden van familieberichten en behulpzaamheid in de brede zin van het woord.

family life : mensenrechten - Engels: familie- en gezinsleven. Het (samen)leven tussen personen in nauwe persoonlijke en familiale verbondenheid. In het EVRM is bepaald dat een ieder recht heeft op respect voor zijn ~. Art. 5 Boek 1 BW en 8 EVRM

fascisme Eng.: fascism : politiek - politieke opvatting die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie;
autoritaire politieke beweging die aan de macht was in Italië van 1922 tot 1943, onder leiderschap van Benito Mussolini.

fatale termijn Eng.: fatal term : arbeidsrecht - uiterste tijdslimiet waarbinnen een feitelijke handeling of een rechtshandeling dient plaats te vinden. Bijv. de ~ voor werknemers om de nietigheid van een dienstverband in te roepen bedraagt zes maanden. Art. 9 BBA - Zie ook: nadere verklaring Algemene Termijnenwet (ATW)

fatsoensnorm / normen van fatsoen : rechtssociologie - meestal ongeschreven en rechtens niet-afdwingbare regel van wellevendheid; ongeschreven regels waaraan personen zich dienen te houden als zij fatsoenlijk willen zijn; hetgeen normaal gesproken als maat wordt genomen.

favor executionis : executierecht - Latijn: verkozen executieplaats. Beginsel van de ~. Bij samenloop van executieverdragen mag het gerechtelijk vonnis worden ten uitvoer gelegd daar waar de executant er het meeste profijt van kan hebben. Art. 57 EEX - Zie ook: nadere verklaring favor testamenti nadere verklaring gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie

favor testamenti : erfrecht - Latijn: interpretatie van een testament zodat het het meeste effect sorteert. Art. 934 Boek 4 BW (oud) en 933 Boek 4 BW (oud) - Zie ook: nadere verklaring favor executionis

favorabel recht : internationaal privaatrecht - recht dat mogelijk gunstig, ruim, uitbreidend geïnterpreteerd en toegepast kan worden. (zie Ontw. BW 1820, artt. 64, 68) Zie ook: tegenstelling odieus recht

federalisme Eng.: federalism : staatsrecht - federale staatsvorm waarbij de macht overwegend bij de regionale entiteiten ligt. België is een federale staat.

federatie Eng.: federation : staatsrecht - verbond van samenwerkende staten. Bijv. de Verenigde Staten.

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) : politiek - overkoepelende organisatie van vakbonden.

feestdagen Eng.: holidays : arbeidsrecht - van overheidswege culturele of religieuze vastgestelde dagen waarbij met behoud van loon niet gewerkt hoeft te worden.