Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2016 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

drugs Eng.: drugs : strafrecht - verdovende of hallucinerende middelen. In de lijsten 1 en 2 van de Opiumwet kan men de stoffen vinden welke onder de Opiumwet vallen.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

drugskoerier : strafrecht - persoon drugs vervoert. Het vervoer van drug is als misdrijf strafbaar gesteld.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

drukpersdelicten : strafrecht - misdrijven door middel van de drukpers gepleegd.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

drukpersvrijheid Eng.: freedom of the press : strafrecht - grondrecht dat valt onder de vrijheid van meningsuiting, en is gewaarborgd in art. 7 van de Grondwet, dat luidt: "niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet". Art. 7 Gw
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dualisme Eng.: dualism : volkenrecht - leer waarbij de nationale en internationale rechtsorde gescheiden rechtssferen zijn. Internationaal recht werkt slechts tussen staten, niet tussen burgers. Een verdrag is dus geen rechtsbron in nationaal recht. Indirect kunnen burgers er wel een beroep op doen als de regels van internationaal recht bijv. door een transformatiewet in nationaal recht zijn omgezet. Art. 94 Grondwet - Zie ook: tegenstelling monisme
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dualisme Eng.: dualism : effectenrecht - opvatting dat een balans zowel winst- als vermogensbepalend kan zijn. Zie ook: tegenstelling monisme
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dualisme Eng.: dualism : politiek - stelsel waarin de meerderheid van de volksvertegenwoordiging een onafhankelijke positie inneemt ten opzichte van een politiek bestuur van politieke geestverwanten. Hierdoor wordt benadruk dat de volksvertegenwoordiging een eigen verantwoordelijkheid heeft.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dualisme Eng.: dualism : nationaal - politiek - praktische scheiding van uitvoerende en wetgevende macht, blijkend uit een onafhankelijke en kritische houding van volksvertegenwoordigers tegenover bestuurders van dezelfde partij en een open debat. In 2002 werd het ~ op gemeenteniveau ingevoerd, toen wethouders niet langer lid mochten zijn van de gemeenteraad.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dualistisch stelsel Eng.: dualistic system : staatsrecht - staatsinrichting waarbij verschillende overheidsbevoegdheden (mandaten) door verschillende personen of organen worden uitgeoefend. Bijv. op gemeentelijk niveau: een wethouder kan geen raadslid zijn. Zie ook: niet gelijk aan hybride
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dualistische opvatting : rechtsfilosofie - leer dat de nationale en internationale rechtsorde als aparte rechtssferen worden beschouwd.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dubbele afstand : huwelijksvermogensrecht - beide echtgenoten doen afstand van de gemeenschap. Indien een gemeenschap van goederen is ontbonden, heeft ieder van de echtgenoten de bevoegdheid om afstand te doen van de gemeenschap. Het gevolg hiervan is dat het deel waarvan afstand wordt gedaan, aanwast bij het deel van de andere echtgenoot. Door het doen van afstand wordt die echtgenoot ontheven van de aansprakelijkheid en draagplicht voor de schulden van de gemeenschap. Bij ~ zijn de deelgenoten verplicht om de gemeenschap te vereffenen. Art. 108 Boek 1 BW en 102 Boek 1 BW
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dubbele belasting : fiscaal recht - twee keer belasting over hetzelfde inkomens- of vermogensbestanddeel. ~ komt voor bij belastingplichtigen die internationaal opereren. Er zijn verschillende maatregelen genomen om ~ tegen te gaan. Bijv. door belastingverdragen te sluiten. Art. 31a iw 1990
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dubbele novatie Eng.: double renewal : verbintenissenrecht - opvatting dat in geval van passieve novatie twee verbintenissen, nl. die tussen de crediteur en de oorspronkelijke debiteur en die tussen de oorspronkelijke debiteur en de overnemer, worden vervangen door één verbintenis. (Verhoeven) Zie ook: niet gelijk aan objectieve novatie
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dubbele strafbaarheid Eng.: double criminality : internationaal strafrecht - eis die in het Europees Verdrag betreffende de Overdracht van Strafvervolging gesteld wordt: een staat kan slechts op verzoek van een andere staat een strafvervolging instellen, indien het feit in beide staten strafbaar is. Art. 7 EVOS
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dubbele verzekering : verzekeringsrecht - tweede verzekering op hetzelfde object en voor dezelfde periode. Bij ~ is de tweede verzekering nietig. Art. 252 Wvk en 277 Wvk - Zie ook: nadere verklaring verzekering / verzekeren / verzekerd nadere verklaring indemniteitsbeginsel
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dubieuze debiteuren : incasso - schuldenaren die waarschijnlijk niet aan hun (betalings)verplichtingen zullen voldoen. ~ worden meestal in de boekhouding afgeschreven.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dublin-claim : asielrecht - interstatelijke regeling volgens de Overeenkomst van Dublin (d.d. 15 juni 1990) op grond waarvan asielzoekers asiel moeten aanvragen in het eerste land van verblijf. Zie ook: nadere verklaring Dublin-claimant
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Dublin-claimant : asielrecht - asielzoeker van wie het asielverzoek in een ander land behandeld moet worden. De Overeenkomst van Dublin van 15 juni 1990 bepaalt welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek: het eerste land van verblijf. Zie ook: onderdeel dublin-claim niet gelijk aan disclaimer nadere verklaring vreemdeling
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

due diligence-onderzoek : fusie- en overnamerecht - doorlichting van een over te nemen bedrijf om de risico's die met de overname gepaard gaan, in kaart te brengen en de over dat bedrijf verstrekte informatie te verifiëren. Accountants of advocaten kunnen een ~ uitvoeren.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

duel Eng.: affaire d'honneur / duel : strafrecht - tweegevecht. Het uitdagen of het aanzetten tot een ~ is strafbaar, evenals het overbrengen van een uitdaging indien daarop een ~ volgt. Art. 152 WvSr
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

duinvorming : milieurecht - het op natuurlijke wijze ontstaan van duinen.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

duopolie : economie - marktvorm waarbij slechts twee aanbieders verkopen en hun handelingen merkbare invloed hebben op de afzet van de overige aanbieders. Bijv. de G20 heeft de ~ van de VS en de EU doorbroken. Beide grote handelsblokken komen waarschijnlijk vaker tegenover elkaar te staan. Zo is de EU bezig om vrijhandelsovereenkomsten te bereiken met Mercosur, het handelsblok in Latijns en Zuid-Amerika. Op hun beurt zijn Amerikanen niet altijd even ongelukkig met bilaterale handelsakkoorden omdat ze daarin veel meer invloed kunnen uitoefenen. (2004)
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

duplicaat : procesrecht - eensluidend afschrift. Bijv. van een vonnis.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

duplicaat van aandeel aan toonder : ondernemingsrecht - stuk dat afgegeven wordt ter vervanging van een verloren of vernietigd aandeel aan toonder in een naamloze vennootschap
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dura lex sed lex : rechtswetenschap - Latijn: de wet is streng, maar is de wet.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

duty to disclose : procesrecht - Engels: verplichting van partijen om in een geding inlichtingen te verschaffen.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

duurovereenkomst / (oneigen.) duurcontract Eng.: performance contract : overeenkomstenrecht - overeenkomst waaruit voortdurende of telkens terugkerende rechten en verplichtingen voortvloeien. (A.R. Bloembergen) Bijv. arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst, verzekeringsovereenkomst. Zie ook: onderdeel arbeidsovereenkomst / (mv.) arbeidsovereenkomsten / arbeidscontract / (mv.) arbeidscontracten onderdeel huurovereenkomst / huurcontract onderdeel koopsompolis / lijfrenteverzekering onderdeel levensverzekering
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

duurzaam Eng.: sustainable / lasting : vreemdelingenrecht - term die wordt gebruikt om vast te stellen of een vreemdeling of een Nederlander voor tenminste de periode van één jaar over voldoende financiële middelen beschikt. Hij moet in de meeste gevallen ~ inkomsten hebben, bijv. door arbeid te verrichten, voordat hij zijn partner of echtgenote kan laten overkomen in het kader van gezinshereniging of -vorming. (bron: Min. Jus.)
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

duurzaam bouwen : ruimtelijke ordening - het zodanig ordenen, inrichten en beheren van een woning, gebouw, buurt, wijk, dorp, stad en regio dat de gebruikswaarde (functie), belevingswaarde (vorm) en de toekomstwaarde (tijd) worden verhoogd. (bron: VNG) Art. 7a Wonw
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

duurzaam gescheiden Eng.: durable divorced : familierecht - bedoeld wordt de zgn. duurzame ontwrichting als echtsscheidingsgrond, grond voor scheiding van tafel en voor het beeindigen van een geregistreerd partnerschap. Art. 151 Boek 1 BW en 154 Boek 1 BW - Zie ook: onderdeel duurzame ontwrichting hierarchische verhouding echtscheidingsrecht
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

duurzame economie Eng.: sustainable economy : politiek - economisch systeem waarin groei, versterking van de concurrentiekracht en toename van de werkgelegenheid worden gecombineerd met een beter beheer van ruimte, natuur en vermindering van de milieudruk.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

duurzame gebruiksgoederen : sociaal recht - goederen zoals een wasmachine of koelkast, die nodig zijn in een huishouden. Op basis van de algemene bijstandswet kan voor de aanschaf van ~ bijzondere bijstand verleend worden. Art. 21 ABW - Zie ook: nadere verklaring Algemene bijstandswet (Abw)
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

duurzame ontwrichting Eng.: permanent disruption of the marriage : echtscheidingsrecht - situatie waarin de voortzetting van de samenleving tussen echtgenoten ondraaglijk is geworden, zonder dat er uitzicht bestaat op herstel van behoorlijke echtelijke verhoudingen. Ingeval van ~ van het huwelijk, kan de rechter op verzoek van een van beide echtgenoten echtscheiding uitspreken. Art. 151 Boek 1 BW en 169 Boek 1 BW - Zie ook: hierarchische verhouding echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dwalende : verbintenissenrecht - persoon die een rechtshandeling verricht onder een onjuiste voorstelling van zaken. Zie ook: nadere verklaring dwaling / dwalen / gedwaald
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dwaling / dwalen / gedwaald Eng.: error : verbintenissenrecht - soort wilsgebrek, indien bij een van de partijen bij een overeenkomst sprake is geweest van een onjuiste voorstelling van zaken. Overeenkomsten die gesloten zijn onder invloed van ~ zijn vernietigbaar. Art. 228 Boek 6 BW en 11 Boek 3 BW - Zie ook: onderdeel wederzijdse dwaling / wederzijds dwalen / wederzijds gedwaald hierarchische verhouding vernietigbaarheid niet gelijk aan rechtsdwaling
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dwangarbeid Eng.: penal servitude / forced labour : mensenrechten - vrijheidsstraf waarbij de gevangene wordt verplicht (zeer) zware arbeid te verrichten. ~ wordt verboden door het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten. Art. 8 BUPO - Zie ook: nadere verklaring Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO)
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dwangbehandeling : patiëntenrecht - uitvoering van een behandelingsplan voor een psychiatrisch patiënt terwijl daarover met de patiënt (of diens vertegenwoordiger) geen overeenstemming is bereikt. ~ vindt slechts plaats voor zover dit volstrekt noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de patiënt of anderen, voortvloeiende uit de stoornis van de geestvermogens, af te wenden. Art. 38 wet bopz - Zie ook: hierarchische verhouding Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ)
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dwangbevel Eng.: final demand and notice : bestuursprocesrecht - executoriale titel van een overheidslichaam; namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel dat gericht is tegen een persoon die ondanks herhaalde aanmaningen, zijn schuld niet aan de gemeente of fiscus heeft betaald. De betreffende (gelaedeerde) partij kan meestal tegen het ~ verzet instellen bij de rechter. Art. 5:26 AWB en 14 iw 1990 - Zie ook: nadere verklaring parate executie nadere verklaring verzet / oppositieprocedure niet gelijk aan ambtelijk bevel
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dwangcompromis : arbitragerecht - compromis, opgesteld door het scheidsgerecht indien partijen het onderling niet eens kunnen worden over de inhoud van een compromis.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dwanglicentie : intellectuele eigendomsrecht - bij octrooirecht: een door de minister van economische zaken verleende licentie van een nauwkeurig omschreven inhoud aan een aangewezen persoon, in het algemeen belang. Bijv. het in een noodtoestand produceren van medicijnen waar nog een octrooi op rust.
bij auteursrecht: een AMvB die, in het algemeen belang, bepaalt dat een bepaald auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de rechthebbenden door uitzending van een radio- of televisieprogramma openbaar gemaakt mag worden. Art. 57 ROW 1995 en 17a Aw
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dwangmiddel / (mv.) dwangmiddelen : executierecht - middel dat ter beschikking staat om een gerechtelijke beslissing (grosse van het vonnis) ten uitvoer te leggen. Bijv. executoriaal beslag, gijzeling. Zie ook: niet gelijk aan dwangmiddelen in strafrecht onderdeel gijzeling / gijzelen / gegijzeld onderdeel executoriaal beslag / uitvoerend beslag onderdeel beslaglegging / beslag leggen / beslag gelegd
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dwangmiddelen in strafrecht : strafprocesrecht - middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte. Bijv. voorlopige hechtenis, telefoontaps, huiszoeking of het in beslag nemen van spullen. Art. 52 WvSv - Zie ook: onderdeel voorlopige hechtenis / preventieve hechtenis onderdeel huiszoekingsmandaat niet gelijk aan dwangmiddel / (mv.) dwangmiddelen
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dwangopvoeding : strafrecht - plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. ~ kan slechts worden opgelegd, indien a. het een misdrijf betreft waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten; b. de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eist en c. de maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte. Art. 77h WvSr en 77s WvSr
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dwangsom / (mv.) dwangsommen / astreinte Eng.: penalty payment : burgerlijk procesrecht - boete in geld als pressiemiddel om een bepaalde prestatie (niet de betaling van een geldsom) te voldoen, die door de rechter is opgelegd; de ~ wordt verbeurd aan de eisende partij door de niet of niet tijdige nakoming van datgene waartoe zijn wederpartij is veroordeeld. De ~ strekt niet tot schadevergoeding voor die niet-nakoming. Verbeurt enige partij de ~ dan blijft de uitgesproken veroordeling nog steeds in stand. Een ~ kan alleen worden opgelegd, indien de eiser dat in zijn eis heeft gevraagd. Art. 611a Rv en 157 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling prestatie / presteren / gepresteerd nadere verklaring executie van een vonnis / executeren / geëxecuteerd
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dwangverpleging : strafrecht - verplichte verpleging van ter beschikking gestelden als de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid dat eist. De rechter beveelt de ~. Bijv. sekteleider Sipke Vrieswijk en zijn vriendin Aagje F. zijn ernstig geestesziek. TBS met ~ is voor hen de aangewezen remedie, aldus het Pieter Baancentrum in Utrecht. (2004) Art. 37b WvSr
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dwingend bewijs Eng.: binding proof : bewijsrecht - bewijsmiddel dat beslissende bewijskracht heeft, behoudens tegenbewijs. Bijv. authentieke akte. Art. 157 Rv en 157 Rv - Zie ook: onderdeel authentieke akten onderdeel gezag van gewijsde
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

dwingend recht Eng.: coercive law : burgerlijk recht - geheel van rechtsregels, waarvan niet ten nadele voor de personen voor wie de regels zijn bestemd kan worden afgeweken;
meestal wetten die gevolgd moeten worden; regelgeving waarvan niet mag worden afgeweken. Bijv. is er sprake van ~ dan zijn contractuele aFwijkingen nietig. Art. 40 Boek 3 BW en 1629 Boek 7A BW - Zie ook: tegenstelling regelend recht / aanvullend recht / ius despositum onderdeel semi-dwingend recht onderdeel convalescentie / bekrachtiging
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

earnings before interest and taxes (EBIT) : ondernemingsrecht - Engels: omzet voor rente en belastingen. De ~ komt in de praktijk overeen met het bedrijfsresultaat na afschrijving van de goodwill.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

ECB rentevoeten : bankrecht - rentetarieven die worden toegepast op de permanente faciliteiten: de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit en op de wekelijks uitgevoerde basisherfinancieringstransacties met een looptijd van twee weken. (bron: DNB)
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

echéance Eng.: expiry date : rechtswetenschap - vervaldag, termijn; dag van afrekening
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

echt Eng.: matrimony : personen- en familierecht - wettig, door het huwelijk verbonden. Bijv. in de ~ verbonden.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

echtelijke woning Eng.: matrimonial house : echtscheidingsrecht - woning waar gehuwden samenwonen. In de aanvangsfase van een echtscheiding is de vraag wie van de echtgenoten (tijdelijk) in de ~ mag blijven, vaak onderwerp van geschil. Art. 822 Rv en 266 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring huwelijk onderdeel samenwoning / samenwonen / samengewoond / samenwoningsverplichting
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

echtgenoot / echtgenoten Eng.: spouse : - partij(en) van het huwelijk. Zie ook: niet gelijk aan geregistreerde partners
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden Eng.: divorce : echtscheidingsrecht - één van de manieren waarop een huwelijk kan eindigen; wordt op verzoek van (een een van) de echtgenoten door de rechter uitgesproken als het huwelijk duurzaam ontwricht is. Art. 151 Boek 1 BW en 163 Boek 1 BW - Zie ook: tegenstelling huwelijk tegenstelling scheiding van tafel en bed / scheiden van tafel en bed / gescheiden van tafel en bed hierarchische verhouding ontbinding van het huwelijk / ontbinden van het huwelijk / ontbonden huwelijk tegenstelling flitsscheiding
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

echtscheidingsbemiddeling / mediation : echtscheidingsbemiddeling - vakgebied dat voornamelijk met het echtscheidingsrecht samenvalt; de (ex)partners trachten door middel van gezamenlijk overleg onder leiding van een bemiddelaar (mediator) zelf tot een optimale regeling van de scheiding en de gevolgen daarvan te komen, zonder dat er over de geschilpunten moet worden geprocedeerd bij de rechtbank. Na gemiddeld vijf sessies kan de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek worden aangevraagd en is de echtscheidingsbeschikking slechts een 'hamerstuk'. Art. 150 Boek 1 BW - Zie ook: niet gelijk aan flitsscheiding hierarchische verhouding echtscheidingsconvenant hierarchische verhouding echtscheidingsrecht
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

echtscheidingsbeschikking Eng.: divorce decree : personen- en familierecht - rechterlijke uitspraak dat het huwelijk is ontbonden en de gevolgen van die ontbinding moeten worden geregeld. Bijv. de verdeling van de gemeenschap. De echtscheiding komt tot stand door de inschrijving van de ~ in de registers van de burgerlijke stand. Art. 163 Boek 1 BW
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

echtscheidingsconvenant Eng.: divorce agreement : echtscheidingsrecht - overeenkomst tussen echtgenoten die van elkaar wensen te scheiden en die bij voorbaat de financiële gevolgen van die echtscheiding en omgangsregeling wensen te regelen. Art. 158 Boek 1 BW en 159a Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring huwelijkse voorwaarden nadere verklaring overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract onderdeel omgangsregeling hierarchische verhouding echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

echtscheidingsrecht Eng.: divorce law : echtscheidingsrecht - vak-, rechtsgebied uit boek 1 Burgerlijk Wetboek en wetboek van Rechtsvordering, met betrekking tot (het voeren van) echtscheidingen, de vermogensrechtelijke aspecten daarvan (boedelscheiding) en alimentatie. Het ~ is een subgebied van het familierecht. Art. 150 Boek 1 BW en 169 Boek 1 BW - Zie ook: hierarchische verhouding huwelijksvermogensrecht / huwelijksgoederenrecht
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Ecofin-Raad : Europees recht - Raad van Ministers samengesteld uit de ministers van Economische Zaken en Financiën.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Ecologische hoofdstructuur (EHS) : milieurecht - samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Het vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid. Het is de basis van een beleidsplan dat tot doel heeft de natuurwaarden in Nederland te stabiliseren.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economie Eng.: economy : economie - wetenschap waarin het menselijk gedrag in relatie tot alternatief aanwendbare middelen wordt bestudeerd.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economisch beleid Eng.: economic policy : economie - het geheel van beslissingen, voornemens en handelswijzen van een organisatie met betrekking tot economische zaken.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economisch eigendom Eng.: beneficial ownership : zakenrecht - feitelijke toestand die lijkt op echt juridische eigendom. Iemand heeft het recht op de gebruikswaarde van een object als ook het volledige risico van waardeverandering. De gebruikswaarde van een object maakt in economische zin onderdeel uit van het vermogen van degene aan wie het recht is toegekomen. Degene die het recht op de gebruikswaarde op een object verwerft, wordt economisch eigenaar van dit object genoemd. Bij leaseovereenkomsten bijv. is de leasenemer degene die het feitelijke en economische genot van de leasezaak heeft.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economisch eigendom Eng.: economic ownership : zakenrecht - feitelijke beschikking over de zaak alsof men eigenaar is. Zie ook: nadere verklaring juridisch eigenaar
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Economisch en Financieel Comité (EFC) : Europees recht - overlegorgaan van de EG bestaande uit vertegenwoordigers van de centrale banken van de EU-lidstaten, de regeringen van de EU-lidstaten, de ECB en de Europese Commissie. (bron: DNB) Zie ook: nadere verklaring Monetair Comité nadere verklaring Europese Unie (EU)
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economisch recht Eng.: economic law : - recht dat betrekking heeft op economie, bijv. handelsrecht.
2. vak op een rechtenfaculteit van een universiteit.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economisch strafrecht Eng.: economic criminal law : economisch strafrecht - rechtsgebied uit de Wet op de Economische Delicten en een veelheid aan wetten die het economisch of sociaal stelsel in Nederland raken; vooral m.b.t. de strafbaarstelling van feiten waardoor het economisch of sociaal stelsel wordt benadeeld. Bijv. overtreding van bepaalde artikelen uit de Warenwet, Tabakswet of Ziekenfondswet. Art. 1 wed en 1a wed - Zie ook: hierarchische verhouding criminologie
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Economische Controledienst : handelsrecht - overheidsdienst ter opsporing en bestrijding van financiële en economische fraude. Art. 16 wet mot
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economische doelmatigheid : consumentenrecht - mate waarin de productie is ingericht overeenkomstig de voorkeuren van de consumenten.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Economische en Monetaire Unie (EMU) Eng.: Economic and Monetary Union : Europese Unie - politiek - economische en monetaire integratie van de Europese Unie in drie fases. In de eerste fase (1990-1993) werd het vrij verkeer van kapitaal bewerkstelligd, in de tweede fase (1994-1998) werd de ECB en de EMI opgericht en in de derde fase (vanaf 1999) werden de wisselkoersen van de Europese munten vastgekoppeld en de euro ingevoerd. Zie ook:
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Economische en Monetaire Unie (EMU) : Europees recht - benaming voor het economische en monetaire integratieproces in de EG. De economische unie houdt vooral de coördinatie in van het economisch beleid van de lidstaten. De monetaire unie houdt in de derde en definitieve fase van de koppeling van de onderlinge wisselkoersen van de EU-lidstaten per 1 januari 1999 en de invoering van een gemeenschappelijke munt, de euro. In de EMU wordt het monetaire beleid bepaald en uitgevoerd door het ESCB. De totstandkoming van de EMU is geregeld in het EG-verdrag. (bron: DNB) Art. 2 eu-verdrag
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Economische en Sociale Raad (ECOSOC) : volkenrecht - Raad, bestaande uit 54 leden van de VN, gekozen door de Algemene Vergadering. De ~ coördineert de economische en sociale werkzaamheden van de VN, en vormt een centraal forum waar internationale sociale en economische kwesties aan bod komen. Art. 61 hv vn
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economische gebondenheid : ruimtelijke ordening - in sommige gemeenten krijgt men -onder een bepaalde koopprijs- slechts een huisvestingsvergunning als men binnen die gemeente of regio werkt. (bron: huizenveiling.nl)
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economische integratie Eng.: economic integration : economie - samensmelting van meestal nationale economieën tot een geheel. ~ kent de volgende stadia: vrijhandelsgebied, douane-unie, gemeenschappelijke markt, economische unie, en tenslotte de volledige integratie. Daarnaast bestaan de monetaire en politieke unie als aparte vormen. De huidige integratie van Europa is gericht op het tot stand brengen van een economische en monetaire unie.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economische kamer : economisch strafrecht - enkelvoudige en meervoudige kamers bij de arrondissementsrechtbanken welke onder de benaming van ~ zaken betreffende economische delicten behandelen. Art. 38 wet RO
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economische machtspositie : mededingingsrecht - feitelijke machtspositie van ondernemingen doordat hun concurrentiepositie zeer groot is door bijv. monopolie of verboden prijsafspraken. Art. 24 mdw
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economische politierechter : economisch strafrecht - strafrechter die alleen beslist over economische vergrijpen. Bijv. overtredingen van de winkeltijdenwet, de warenwet of de regels voor het uitrijden van mest. De meervoudige economische kamer beslist over zeer ingewikkelde of belangrijke economische strafzaken. Art. 52 wet RO - Zie ook: tegenstelling meervoudige kamer (MK)
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economische sancties : internationaal publiekrecht - maatregelen van economische aard, ingesteld door één of meerdere andere staten of internationale organisaties. Bijv. embargo.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economische sector Eng.: economic sector : economie - geheel van de (commerciële) bedrijven in Nederland; de handel. Bijv. door de recessie gaat het slecht in de ~.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economische unie : Europees recht - vorm van economische integratie. Naast de kenmerken van een douane-unie heeft een ~ vrij verkeer van arbeid en kapitaal, een op elkaar afgestemde economische politiek en gemeenschappelijke instellingen.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economische waarde / onderhandse verkoopwaarde / vrije verkoopwaarde : pand- en hypotheekrecht - bedrag dat een woning zou opbrengen als het onder optimale omstandigheden zou worden verkocht.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economische winst Eng.: economic profit : ondernemingsrecht - bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor de afschrijving van materiële vaste activa minus vermogenskosten, waarbij de vermogenskosten worden berekend door de vermogenskostenvoet te vermenigvuldigen met het gemiddeld werkzaam vermogen, berekend op basis van de stand ultimo vorig boekjaar en ultimo lopend boekjaar. (bron: beleggingsplein.nl)
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economische zone Eng.: economic zone : Europees recht - een ~ is dat deel van de kustwateren waarover een land soevereine rechten en rechtsmacht claimt; het doel is het exclusieve recht op het exploreren, exploiteren, het behoud en het beheer van levende en niet-levende natuurlijke rijkdommen in deze zone. Bijv. visserij, het boren en winnen van olie en aardgas, het opwekken van energie door bijv. windturbines. Art. 1 rwieez
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Edelachtbare (EA) Eng.: the Honorable : rechtswetenschap - officiële aanspreektitel voor: griffier, officier van justitie en rechter
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

educatieve maatregel (EMA) : strafrecht - maatregel tegen verkeersovertreders in de vorm van een cursus over de gevaren van te hard rijden of rijden onder invloed. De rechter kan bij het opleggen van een straf rekening houden met het feit dat een dergelijke cursus is gevolgd en afgerond. Zie ook: nadere verklaring Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften / Wet Mulder / Lex Mulder tegenstelling alternatieve straffen
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

eed afleggen Eng.: solemn vow : burgerlijk procesrecht - plechtig bij God zweren een op zichzelf rustende verplichting te zullen nakomen. Bijv. bij aanvang van een getuigenverhoor kan de getuige de ~, waarmee hij beaamt niets anders dan de waarheid te zullen verklaren. Art. 177 Rv en 295 Wvk - Zie ook: tegenstelling belofte onderdeel assertoire eed onderdeel eed van Hypocrates / (oneigen.) eed van hippocrates nadere verklaring getuigen
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

eed van Hypocrates / (oneigen.) eed van hippocrates : gezondheidsrecht - eed die artsen sinds 400 v. Chr. afleggen en waarin zij verklaren alles te doen om elke patiënt zo goed mogelijk te helpen: "Ik zweer bij de Apollo van de geneeskunde, Aesculapius, Hygea en Pancea en ik neem alle goden en godinnen tot getuigen dat ik deze eed zal respecteren naar best vermogen, ik zweer dat ik de leermeester die mij deze kunst geleerd heeft zal dienen als een vader. Ik zal mijn leven met hem delen, ik zal hem alles geven wat hij nodigt heeft. Ik zal zijn kinderen de kunst aanleren zonder beloning en ik zal getrouw alle voorschriften overleveren aan mijn kinderen maar ook aan de kinderen van mijn leermeester. Ik zal dat op dezelfde manier doen tegenover de andere leerlingen die zich akkoord verklaren met de overige wetten van de geneeskunde en verder aan niemand. Bij het genezen zal ik de noodzakelijke dingen gebruiken, naar best inzicht en vermogen en ik zal niets uit onrecht doen. Ik zal geen vergif geven zelfs niet als ik erom gevraagd word (euthanasie red.). Ik zal ook nooit aan een zwangere vrouw iets toedienen dat de foetus doodt (abortus red.). Ik zal mijn leven en de geneeskunde zuiver en ongeschonden bewaren. En in elk huis waar ik binnenga zal ik me slechts bezighouden met de verzorging, ik zal elk onrecht vermijden, ik zal elke knoeierij vermijden, ik zal seksuele handelingen vermijden. Dit geldt zowel voor het lichaam van de vrouw als van de man en zowel van vrije mensen als van slaven. Al wat ik zie bij het verzorgen of al wat ik hoor zal ik aan niemand openbaren, maar ik zal een onschendbaar stilzwijgen bewaren (beroepsgeheim red.). Dat alles, zowel in mijn leven als in mijn beroep, oorspoedig en gelukkig uitvalt. Als ik deze eed ongeschonden bewaar of roem tot in de eeuwigheid. Als ik deze eed echter schend mag mij alle tegenspoed overkomen." Zie ook: nadere verklaring overeenkomst inzake geneeskundige behandeling nadere verklaring euthanasie nadere verklaring abortus / aborteren / geaborteerd
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

EEG-executieverdrag (EEX) : executierecht - verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken binnen de Europese Gemeenschap. Art. 26 EEX en 16 EEX - Zie ook: nadere verklaring gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie onderdeel exequaturprocedure
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Eelman Hin-arrest : vermogensrecht - HR 11-12-1959, NJ 1960, 230: Eelman verkoopt zijn huis aan Hin onder invloed van een geestelijke stoornis. Wanneer hij weer beter is, wil hij de boerderij weer terug. In dit geval wordt het vertrouwen van de wederpartij van de geestelijk gestoorde beschermd. Art. 34 Boek 3 BW en 35 Boek 3 BW
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.