Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2017 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden!

brug-, sluis- en havengelden Eng.: port charges / dock dues : binnenvaartrecht - heffing van een leges (rechten) voor het openen van een brug of een sluis om door te varen of om in een haven aan te leggen.

brugrecht Eng.: right to exploit a bridge : verkeersrecht - recht om een brug te exploiteren.

bruikleenovereenkomst Eng.: loan agreement : overeenkomstenrecht - bijzondere overeenkomst waarbij de ene partij aan de andere een zaak kosteloos in gebruik geeft, onder de voorwaarde dat die andere, na daarvan gebruik te hebben gemaakt of na een bepaalde tijd, die zaak terug geeft. Art. 1777 Boek 7A BW en 1778 Boek 7A BW - Zie ook: tegenstelling verbruiklening nadere verklaring goed huisvader

bruiklening / in bruikleen geven / in bruikleen gegeven Eng.: loan for use / commodatum : overeenkomstenrecht - een zaak kosteloos in gebruik geven, onder de voorwaarde dat de ontvanger, na daarvan gebruik te hebben gemaakt of na een bepaalde tijd, die zaak terug geeft. Art. 1777 Boek 7A BW en 1780 Boek 7A BW - Zie ook: tegenstelling verbruiklening nadere verklaring goed huisvader

bruto / bruteren / gebruteerd Eng.: gross : arbeidsrecht - inclusief belastingen, sociale premies en overige werkgeverslasten; omrekenen van een bedrag van netto naar bruto.

bruto binnenlands product (BBP) Eng.: gross domestic product : economie - totale productie van goederen en diensten binnen een land. Is binnenland plus export minus import. (bron: beleggingsplein.nl) Zie ook: niet gelijk aan bruto nationaal product (BNP)

bruto collectieve uitgavenquote : bankrecht - totaal van de collectieve uitgaven (Rijk, overige publiekrechtelijke lichamen en sociale fondsen) in procenten van het bruto binnenlands product. (bron: DNB) Zie ook: niet gelijk aan bruto-schuldquote

bruto nationaal product (BNP) Eng.: gross national product : economie - waarde van alle door Nederlandse productiefactoren geproduceerde goederen en diensten. Is gelijk aan het bruto binnenlands product plus het saldo uit het buitenland ontvangen primaire inkomens. Zie ook: niet gelijk aan bruto binnenlands product (BBP)

bruto staatsschuld Eng.: gross state debt : nationaal - politiek - totaal van de uitstaande geldelijke leningen van de staat.

bruto staatsschuld Eng.: gross state debt : politiek - Bruto: het totaal van de uitstaande geldelijke leningen (vaste en vlottende schuld) ten laste van de Staat.

bruto-afwikkelingssysteem : effectenrecht - systeem waarbij de aFwikkeling van transacties voortvloeiend uit het betalings- of effectenverkeer op individuele basis ('post voor post') plaats vindt, dwz. zonder saldering van debiteringen en crediteringen. (bron: DNB)

brutomarge / operationele marge Eng.: gross margin : ondernemingsrecht - bedrijfsresultaat als percentage van de omzet. (bron: beleggingsplein.nl)

bruto-obligo : bankrecht - omvang van het landenrisico, gemeten naar de vorderingen op het desbetreffende land uit nettokapitaalbelangen, afgegeven garanties en vorderingen op buitenlandse vestigingen van banken uit het desbetreffende land. (bron: DNB)

bruto-schuldquote : bankrecht - totaal van de uitstaande leningen (vlottend en vast) van de totale overheid. (bron: DNB) Zie ook: niet gelijk aan bruto collectieve uitgavenquote

budgetrecht Eng.: right to approve and amend the budget : staatsrecht - recht m.b.t. de vaststelling van de omvang van de begroting en begrotingsposten. Art. 189 Gemw en 193 pw

buiten faillissement Eng.: outer bankruptcy : faillissementsrecht - goederen, die ingevolge de Faillissementswet buiten de failliete boedel vallen. In beginsel omvat een faillissement het gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring en hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft. Bijv. gereedschap om een beroep te kunnen uitoefenen, elementair voedsel en huishoudelijke zaken, zoals tafel en stoel. Art. 20 Fw

buiten gerede twijfel Eng.: without reasonable doubt : rechtswetenschap - zonder dat daaraan oprecht en redelijkerwijs getwijfeld kan worden; daar kan niet aan worden getwijfeld. Bijv. dat Pieterse om 02.00 uur thuis was, staat ~.

buiten heterdaad Eng.: in no flagrant delict / not in the act / not red-handed : strafrecht - ontdekking van een strafbaar feit niet op het moment dat het begaan wordt of direct daarna. Bij betrapping ~ heeft niet iedere burger de bevoegdheid tot aanhouding.

buiten rechte Eng.: out of court / outer court : rechtswetenschap - zonder dat er een rechter aan te pas komt. Zie ook: tegenstelling in rechte

buiten toepassing Eng.: null and void : rechtswetenschap - niet van toepassing; niet aan de orde.

buitenechtelijk kind Eng.: child born out of wedlock : personen- en familierecht - kind geboren uit een ongehuwde moeder.

buitengerechtelijk Eng.: out of court / outer court : rechtswetenschap - zonder dat het gerecht er aan te pas komt. Art. 49 Boek 3 BW

buitengerechtelijk akkoord Eng.: out-of-court composition : insolventierecht - akkoord dat tussen curator en schuldeisers tot stand komt buiten medewerking of tegenwoordigheid van de rechtbank.

buitengerechtelijke bekentenis Eng.: extrajudicial confession / extrajudicial statement : burgerlijk procesrecht - erkenning van feiten en omstandigheden die niet ten processe zijn afgelegd, maar daarbuiten. Bijv. ten overstaan van getuigen of in een brief. Zie ook: tegenstelling gerechtelijke erkentenis

buitengerechtelijke kosten / buitengerechtelijke incassokosten Eng.: extrajudicial costs : verbintenissenrecht - kosten die een persoon maakt om buiten rechte zijn vordering te kunnen innen. Art. 92 Boek 6 BW en 242 Rv nadere verklaring rechtsvordering nadere verklaring gerechtelijke incassokosten

buitengerechtelijke regelingen Eng.: extrajudicial provisions : burgerlijk recht - niet officieel in de wet vastgelegde regelingen. Het staat partijen vrij dergelijke regelingen te treffen en de vorm en de inhoud ervan naar eigen inzicht vorm te geven, zolang daarmee geen publieke norm of rechten van derden worden geschonden.

buitengerechtelijke verklaring / buitengerechtelijk verklaren / buitengerechtelijk verklaard Eng.: extrajudicial declaration : burgerlijk procesrecht - persoonsgerichte verklaring dat zonder tussenkomst van de rechter een rechtsgevolg doet intreden. Bijv. een koopovereenkomst vernietigen door ~. Art. 49 Rv en 50 Rv

buitengerechtelijke vernietiging / buitengerechtelijk vernietigen / buitengerechtelijk vernietigd Eng.: void / nullified : vermogensrecht - een rechtshandeling eigenhandig, dus zonder tussenkomst van een rechter, ongeldig verklaren. Art. 49 Boek 3 BW en 52 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling gerechtelijke vernietiging / gerechtelijk vernietigen / gerechtelijk vernietigd

buitengewone baten en lasten : ondernemingsrecht - incidentele opbrengsten of kosten, die niet tot de gewone bedrijfsuitoefening worden gerekend. Bijv. winst of verlies bij afstoting van een bedrijfsonderdeel of reservering voor verwachte kosten van reorganisatie of productaansprakelijkheid. (bron: beleggingsplein.nl)

buitengewone uitgaven Eng.: extraordinary expenditure : fiscaal recht - uitgaven in verband met ziekte, invaliditeit en bevalling van de belastingplichtige, zijn partner; zijn kinderen die jonger zijn dan 27 jaar, ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder die tot zijn huishouden behoren en zorgafhankelijke ouders, broers en zusters die bij de belastingplichtige inwonen; overlijden van de belastingplichtige, zijn partner en kinderen die jonger zijn dan 27 jaar; arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte; ouderdom; chronische ziekte van de kinderen van de belastingplichtige en tot slot adoptie door de belastingplichtige of zijn partner.

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Eng.: superintendent registrar / special registrar of the civil registry : personen- en familierecht - ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door Burgemeester en Wethouders. Art. 16 Boek 1 BW

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) Eng.: Labour Relations Decree : arbeidsrecht - besluit van 5 oktober 1945, houdende regels ter zake de beëindiging van arbeidsverhoudingen. Art. 6 BBA - Zie ook: hierarchische verhouding Wet op de loonvorming / Loonwet (Wet LV)

buitengewoon opsporingsambtenaar Eng.: special investigating officer : strafprocesrecht - ambtenaar, die in het kader van zijn functie de bevoegdheid heeft strafbare feiten op te sporen en de benodigde maatregelen te nemen, zoals het uitschrijven van een proces-verbaal. Bijv. milieucontroleur, boswachter, parkeercontroleur, ambtenaar bouw- en woningtoezicht en leerplichtambtenaar. Art. 142 WvSv - Zie ook: nadere verklaring opsporingsambtenaar / opsporingsambtenaren

buitengewoon rechtsmiddel / (oneigen.) bijzonder rechtsmiddel Eng.: exceptional review procedure : burgerlijk procesrecht - vrij uitzonderlijke procedurele actie die een partij tegen een gerechtelijke uitspraak kan instellen. De buitengewone rechtsmiddelen zijn derdenverzet en herroeping. Art. 1068 Rv - Zie ook: onderdeel request civiel tegenstelling gewone rechtsmiddelen

buitengewoon verlof Eng.: special leave : arbeidsrecht - verlof anders dan vakantiedagen; in bijzondere gevallen hebben werknemers recht op ~. Vaak staan in de cao de gevallen waarin een werknemer een beroep kan doen op ~ met of zonder behoud van salaris.

buitenlands beleid Eng.: foreign policy : staatsrecht - beleid waarin de betrekkingen tussen de Nederlandse regering en andere staten vormgegeven wordt.

buitenlandse akte Eng.: foreign documents : personen- en familierecht - een akte die in het buitenland is opgesteld. Bijv. de ~ moet ingeleverd worden wanneer een persoon in Nederland wil gaan trouwen, maar zelf uit het buitenland komt.

buitenlandse betrekkingen Eng.: external relations / foreign relations : diplomatiek recht - onderlinge relaties van soevereine staten. Art. 90 Gw

buitenlandse strafvonnissen Eng.: foreign criminal sentences : internationaal strafrecht - vonnis gewezen door een rechter in het buitenland. De overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen is een vorm van internationale rechtshulp waarbij de tenuitvoerlegging van een strafvonnis door de staat van veroordeling wordt overgedragen aan een andere staat met het oog op tenuitvoerlegging daarvan in die staat. In bepaalde gevallen zal deze overdracht gepaard gaan met de overbrenging van de veroordeelde naar de staat van tenuitvoerlegging. Bijv. een in Duitsland gearresteerde Nederlandse drugskoerier mag zijn straf uitzitten in Nederland.

buitenpatronaat Eng.: external patronage : advocatuur - situatie waarbij een advocaatstagiaire onder de hoede staat van een patroon die elders, in een ander kantoor, praktijk heeft. De advocaatstagiaire die meteen voor zichzelf begint heeft meestal een ~. Art. 9b Advw - Zie ook: nadere verklaring patronaat / (mv.) patronaten nadere verklaring advocaat-stagiaire

buitenvervolgingstelling / buiten vervolging stellen / buiten vervolging gesteld Eng.: discharge : strafprocesrecht - beslissing van de raadkamer van de rechtbank op een bezwaarschrift van een verdachte tegen de dagvaarding of de kennisgeving van verdere vervolging. De ~ betekent dat de verdachte niet verder vervolgd wordt. ~ betekent ook dat de verdachte niet ter zake van hetzelfde feit kan worden vervolgd. Art. 250 WvSv en 262 WvSv

buitrecht Eng.: right of capture : strafrecht - recht dat betrekking heeft op het buit maken door een oorlogvoerende staat van staatseigendommen en zaken welke geschikt zijn voor oorlogsvoering.

Bunde Erckens-arrest : burgerlijk procesrecht - HR 17-12-1976, NJ 1977, 241: de rechter niet is gehouden om andere dan de door partijen naar voren gebrachte gezichtspunten bij zijn uitleg te betrekken.

Burberrys I -arrest : merkenrecht - BenGH 14-04-1989: arrest van het Benelux Gerechtshof waarin bepaald werd dat de onderscheidende vorm van een waar alleen dan wegens het beïvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk kan worden beschouwd, indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen.

Burberrys II -arrest : merkenrecht - BenGH 16-12-1991: uitspraak van het Benelux Gerechtshof waarin bepaald werd dat een teken een merk is als het de betrokken waren of diensten van vergelijkbare waren of diensten kan onderscheiden en als zodanig wordt gezien door het publiek.

Bureau Kabinetszaken : staatsrecht - onderdeel van het ministerie van justitie, belast met publicatie van stukken in het Staatsblad. Art. 251 - Zie ook: nadere verklaring Staatsblad / Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Bureau Medische Advisering IND (BMA) : asielrecht - Het ~ levert medische adviezen over vreemdelingen die hebben aangegeven in Nederland te willen verblijven door een asielaanvraag of naturalisatieverzoek en die daarbij een gezondheidsprobleem als reden aanvoeren. Het ~ levert het medisch advies alleen op verzoek van de IND, ACV en het kantoor van de Landsadvocaat. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring hardheidsclausule

Bureau rechtsbijstandvoorziening Eng.: Legal Aid Office : sociale advocatuur - door de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde stichting die rechtsbijstand kan verlenen aan individuele burgers. De Minister van Justitie kan de voorzitter en de leden ontslaan. Er is een verplichting van de Raad voor Rechtsbijstand om te zorgen voor een zo evenwichtig mogelijke spreiding van het aanbod van de beschikbare rechtsbijstand in een ressort en een zo doelmatig mogelijke besteding van de beschikbare middelen; door overheid gesubsidieerde instantie die beoordeelt of en in hoeverre rechtzoekenden in aanmerking komen voor een toevoeging, d.w.z. een advocaat die zijn kosten bij die instantie in rekening kan brengen. Het ~ is verbonden aan de Raad voor rechtsbijstand. Art. 10 Wrb en 12 Wrb - Zie ook: nadere verklaring toevoeging / toevoegen / toegevoegd nadere verklaring justitiabelen

bureau voor de Industriéle eigendom (BIE) / (voorheen) Octrooiraad : octrooirecht - door de overheid opgerichte dienst die hoofdzakelijk belast is met administratieve taken die door of krachtens de Benelux-Merkenwet aan de nationale diensten van de Benelux-landen zijn opgedragen. (R.W. Holzhauer) Art. 15 ROW 1995 en 99 ROW 1995

Bureau voor Muziekauteursrecht (Buma) : auteursrecht - organisatie die in Nederland de belangen van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers behartigt, meer bepaald m.b.t. het openbaar maken van muziek (uitvoeringsrechten). Bijv. live-optredens, radio- en tv-uitzendingen, verspreiding via internet en achtergrondmuziek bij horecabedrijven en winkels. Vrijwel alle componisten, tekstdichters en muziekuitgevers in Nederland (bijna 13.000) zijn rechtstreeks aangesloten bij Buma/Stemra. (bron: Buma/Stemra)

Bureau voor rechtshulp Eng.: Dutch Legal Aid Advice Centre : sociale advocatuur - door overheid gesubsidieerde instantie die primair rechtshulp verleent aan min- en onvermogenden. Zie ook: nadere verklaring Bureau rechtsbijstandvoorziening

bureaucratie Eng.: bureaucracy : staatsrecht - het ambtenarenapparaat; de heerschappij van de ambtenaren; organisatiestructuur met name binnen het ambtenarenapparaat waarin strikt volgens de voorschriften wordt gehandeld, met als gevolg een houding tegenover het publiek of de doelgroep, die als star, onpersoonlijk en regelzuchtig wordt ervaren. (bron: politieacademie.nl) Zie ook: nadere verklaring Ambtenarenwet (AW)

bureaucratisch budgetmechanisme / planmechanisme : economie - systeem waarbij op centraal niveau bijna alle beslissingen in een plan worden vastgelegd, waaraan ondergeschikten of burgers zich vervolgens dienen te houden. Zie ook: tegenstelling democratisch budgetmechanisme

Bureaus Jeugdzorg : jeugdrecht - regionale centrale ingangen voor Jeugdzorg, omvattende jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en jeugd geestelijke gezondheidszorg.

burengerucht Eng.: breach of the peace : strafrecht - lAwaai dat een hele buurt in opschudding kan brengen, voortkomende uit baldadigheid, zoals een vechtpartij of een woordenwisseling. Art. 431 WvSr - Zie ook: niet gelijk aan burenrecht

burenrecht Eng.: neighbour law : burenrecht - rechtsgebied uit boek 5 Burgerlijk Wetboek; vooral m.b.t. de rechten en plichten van buren en eigenaars van naburige erven. Art. 37 Boek 5 BW en 159 onBW - Zie ook: hierarchische verhouding zakenrecht / goederenrecht nadere verklaring afpalingen / afpalen / afgepaald nadere verklaring appartementsrecht / horizontale eigendom nadere verklaring burengerucht

burenruzie Eng.: row between neighbours : strafrecht - zaak gezocht, maar zonder juridische betekenis. Art. 431 WvSr verbiedt het verstoren van de nachtrust van de buren door lAwaai te maken. Van burengerucht kan burenruzie komen. Art. 431 WvSr

burenruzie Eng.: quarrel between neighbours : burenrecht - ruzie tussen buren; verschil van mening tussen buren, hetgeen gelegen kan zijn in de (over)last die zij elkaar berokkenen en/of de scheiding van hun erven.

burgelijke stand Eng.: registrar's office : personen- en familierecht - ambtelijke vastlegging in akten van desbetreffende gemeenten van de persoonlijke staat ten aanzien van ouderschap, afstamming, wanneer iemand geboren, overleden, getrouwd, gescheiden is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Art. 16 Boek 1 BW en 29 Boek 1 BW

burgemeester Eng.: burgomaster / mayor : staatsrecht - voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, en voorzitter van de gemeenteraad. Tot de taken van de burgemeester horen o.m. de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid;
het hoofd van een gemeente. Bijv. de burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van een gemeente. Art. 61 Gemw - Zie ook: nadere verklaring gemeente

burgerarrest Eng.: citizensarrest : strafrecht - Iedere burger mag een ander aanhouden als hij ziet dat deze een strafbaar feit pleegt. Daarbij mag de verdachte worden beetgepakt en in bedwang worden gehouden. Daarbij mag dwang worden uitgeoefend, bijv. door hem tegen de grond te houden. Onnodig geweld mag niet worden gebruikt. Wapens mogen ook niet worden gebruikt, want dat is voorbehouden aan opsporingsambtenaren. (bron: OM) Art. 53 WvSr

burgerassistentie Eng.: civil assistance : strafrecht - bij wet geregelde hulpverlening door burgers bij de opsporing van misdrijven of georganiseerde criminaliteit. De ~ kan bestaan uit stelselmatige informatieverschaffing, burgerinfiltratie en pseudokoop of -dienstverlening. De wettelijke basis voor ~ is een gevolg van de misstanden die bij de parlementaire enquête naar opsporingsbevoegdheden naar boven zijn gekomen. (bron: Jörg/Kelk) Art. 126v WvSv en 126w WvSv

burgerbevolking Eng.: citizens : staatsrecht - deel van de bevolking dat niet tot de overheid of het leger behoort.

burgerlijk procesrecht Eng.: civil law : burgerlijk procesrecht - vakgebied dat overwegend samenvalt met het gelijknamige rechtsgebied uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; vooral m.b.t. het voeren van dagvaardings-, verzoekschrift- en executieprocedures. Art. 111 Rv en 430 Rv - Zie ook: hierarchische verhouding mededingingsrecht onderdeel beslagrecht onderdeel arbitragerecht conflictbemiddeling / mediation

burgerlijk procesrecht (BPR) / formeel privaatrecht Eng.: civil procedure : burgerlijk procesrecht - regelgeving m.b.t. de wijze waarop burgerlijke processen moeten worden gevoerd. Gerechtelijke procedures moeten worden ingeleid met een dagvaarding of een verzoekschrift. Art. 111 Rv en 799 Rv - Zie ook: nadere verklaring dagvaarding / (mv.) dagvaardingen / dagvaarden / gedagvaard nadere verklaring rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs) nadere verklaring materieel procesrecht

Burgerlijk wetboek (BW) Eng.: Dutch Civil Code : burgerlijk recht - wet bestaande uit diverse boeken die in hoofdzaak de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling regelen
boek 1: personen- familierecht, inwerkingtreding 1970
boek 2: rechtspersonen (o.a. BV's en NV's), inwerkingtreding 1976
boek 3: vermogensrecht in het algemeen, inwerkingtreding 1992
boek 4: erfrecht, inwerkingtreding 2003
boek 5: zakelijke rechten, inwerkingtreding 1992
boek 6: algemeen gedeelte van verbintenissenrecht, inwerkingtreding 1992
boek 7: bijzondere overeenkomsten (o.a. arbeidsrecht), inwerkingtreding 1992
boek 7A: vervolg bijzondere overeenkomsten (o.a. huurkoop), inwerkingtreding 2001
boek 8: verkeersmiddelen en vervoer, inwerkingtreding 1991. Zie ook: onderdeel personen- en familierecht onderdeel verbintenissenrecht hierarchische verhouding Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

burgerlijke ongehoorzaamheid Eng.: civil disobedience : rechtssociologie - het niet opvolgen, door een of meer burgers, van een bevoegd gegeven bevel van overheidswege. Bijv. vanwege gewetensbezwaren.

burgerlijke rechtbank Eng.: civil court : procesrecht - gerecht dat civiele (burgerlijke) zaken behandelt.

burgerlijke rechten Eng.: civil rights : volkenrecht - rechten die iedere persoon heeft. bijv. vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Art. 1 Boek 1 BW

burgerlijke rechter Eng.: civil court : burgerlijk recht - rechter die oordeelt over geschillen m.n. tussen (rechts)personen onderling in burgerlijke kwesties en schuldvorderingen en in zaken over privaatrechtelijke maatregelen als adoptie, curatele en voogdij. Art. 16 btmw en 0,3826 AWB

burgerlijke rechtspraak Eng.: civil case law : burgerlijk recht - rechtsgang bij geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen en bij zaken over privaatrechtelijke maatregelen als adoptie, curatele en voogdij. Zie ook: nadere verklaring adoptie / adopteren / geadopteerd nadere verklaring curatele tegenstelling strafzaak tegenstelling administratieve rechtspraak

burgerlijke staat Eng.: marital status / marital condition : personen- en familierecht - formele toestand van een privé-persoon qua afstamming, geslacht, leeftijd en huwelijk. Art. 29 Boek 1 BW en 34 wet gba - Zie ook: nadere verklaring Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (Wet GBA) onderdeel echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden

burgerlijke stand Eng.: civil registrar : personen- en familierecht - opmaak en vastlegging van de burgerlijke staat (afstamming, huwelijk, overlijden) in registers door daartoe benoemde ambtenaren. Art. 16 Boek 1 BW en 19 Boek 1 BW

burgerlijke stand Eng.: municipal registry of births,marriages and deaths : personen- en familierecht - door een daartoe aangestelde ambtenaar bijgehouden verzameling gegevens m.b.t. de persoonlijke staat van de inwoners van de gemeente. Die gegevens betreffen geboorte, huwelijk, echtscheiding, ouderschap en overlijden. Art. 28 Boek 1 BW

burgerlijke vruchten Eng.: income derived from capital : vermogensrecht - rechten die in het algemeen als vruchten van goederen worden aangemerkt, dus de opbrengst van goederen, bijv. recht op rente of huur. Art. 9 Boek 3 BW nadere verklaring natuurlijke vruchten

burgeroorlog Eng.: civil war : oorlogsrecht - oorlog waarbij niet twee of meer staten betrokken zijn, maar verschillende groepen in een land.

burgerplicht Eng.: civil duty : rechtsfilosofie - wettelijke of morele verplichting van burgers om bijv. medeburgers die in nood verkeren te helpen of om tijdens verkiezingen een stem uit te brengen. Zie ook: onderdeel actief kiesrecht

burgerschap Eng.: citizenship : staatsrecht - lidmaatschap van de (staats)gemeenschap.

burgerschap van de Unie : internationaal recht - het onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie; een burger van de Unie heeft in elke lidstaat waar hij verblijf heeft, actief en passief kiesrecht voor gemeenteraadsverkiezingen. Art. 17 EG-Verdrag

burgerzaken Eng.: Dutch Population Affairs Department : personen- en familierecht - de afdeling ~ van de gemeente is onder meer belast met het behandelen van verzoeken tot naturalisatie. Zie ook: nadere verklaring naturalisatie / naturaliseren

Buro Slachtofferhulp : strafrecht - organisatie die de belangen behartigt van slachtoffers van misdrijven of ongevallen. Bijv. het geven van praktische, juridische adviezen aan slachtoffers, maar ook het bieden van emotionele steun.

business to business (B2B) : economie - Engels: economische activiteit die plaatsheeft tussen twee of meerdere bedrijfseconomische entiteiten die handelen in de uitoefening van bedrijfsdoelstellingen.

business to consumer (B2C) : economie - Engels: economische activiteit die plaatsheeft tussen enerzijds een of meerdere bedrijfseconomische entiteiten die handelen in de uitoefening van hun bedrijf en anderzijds een of meerdere consumenten.

buurweg : burenrecht - weg die door verschillende buren als uitweg wordt gebruikt, zonder dat die weg hun eigendom hoeft te zijn. Art. 160 onBW - Zie ook: nadere verklaring burenrecht nadere verklaring blote eigendom / (oneigen.) bloot eigendom nadere verklaring erfdienstbaarheid / erfdienstbaarheden / servituut / servituten

C. Kelk : rechtswetenschap - ~ is als hoogleraar strafprocesrecht en penitentiair recht sinds 1980, aanvankelijk als docent, verbonden aan het Willem Pompe Instituut. ~ studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is raadsheer-plaatsvervanger in het Hof te Amsterdam, voorzitter van de klachtencommissie bij de politie regio Utrecht, vice-voorzitter van een van de vijf toetsingscommissies-euthanasie en plaatsvervangend lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Hij is redactie-voorzitter van Delikt en Delinkwent, medewerker van Sancties en voorzitter van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap.

cabotage : vervoersrecht - Engels: vervoer van personen, waarbij vertrekplaats en plaats van bestemming in dezelfde staat liggen.

cadeaustelsel : - het verschijnsel dat geschenken worden aangeboden bij het aanschaffen van goederen. Bijv. in de afgeschafte Wet beperking cadeaustelsel 1977.

call-geld / daggeld Eng.: overnight funds / overnight money / call money : bank- en effectenrecht - opname of uitzetting van geldmiddelen voor zeer korte termijn (van 1dag tot 1 week).

call-lening : bank- en effectenrecht - lening van call-geld.

canon / (mv.) canons Eng.: canon : zakenrecht - de periodiek door de erfpachter aan de eigenaar te betalen geldsom. Art. 85 Boek 5 BW - Zie ook: nadere verklaring erfpacht / (oneigen.) erfpachtrecht nadere verklaring Canoniek recht / (oneigen.) Kanoniek recht

Canoniek recht / (oneigen.) Kanoniek recht Eng.: canon law : kerkrecht - recht van de katholieke kerk vervat in de Codex Juris Canonici van 19 mei 1918 en in 1983 vervangen door een geheel nieuwe Codex. Overigens zijn er ook belangrijke bronnen van ~ buiten de codex. Bovendien wordt het ~, behalve naar thans geldend recht, ook bestudeerd als onderdeel van de rechtsgeschiedenis (vooral in Nederland). (bron: L. Besselink) Zie ook: nadere verklaring kerkgenootschap nadere verklaring canon / (mv.) canons

capaciteit Eng.: capacity : - inhoud, volume, bergruimte, vermogen of potentieel. Art. 10,5 Wm

capitulatie / capituleren / gecapituleerd Eng.: capitulation : oorlogsrecht - overgave aan de vijand.

cargadoor / scheepsmakelaar Eng.: shipping agent : zeerecht - persoon die tegen betaling zorgt dat schepen worden gelost en geladen. De ~ treedt op als makelaar in schepen en scheepsvrachten. Zie ook: nadere verklaring reder nadere verklaring kapitein

carpooling / carpooler : fiscaal recht - Engels: werknemer die andere werknemers laat meerijden in hun auto hebben recht op een belastingvrije vergoeding. Art. 16b wet lb

carport : bouwrecht - Engels: overdekte autostalling. Voor een ~ is een bouwvergunning vereist, tenzij deze geen wanden heeft of lijkt te hebben. Art. 43 Wonw

carry back, carry forward : fiscaal recht - Engels: het voor de inkomstenbelasting verrekenen van verliezen in een bepaald jaar met winsten uit de voorgaande drie jaren. Art. 4.52 wet IB 2001