Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

boedel Eng.: estate : insolventierecht - alle bezittingen van de schuldenaar aan het begin van de insolventieprocedure en alles wat na die datum tot aan de beëindiging wordt verkregen. Zie ook: onderdeel boedelkrediet onderdeel boedelschulden

boedel Eng.: estate : vermogensrecht - alle roerende zaken die zich in een (woon)ruimte bevinden. Zie ook: onderdeel boedelkrediet onderdeel boedelschulden

boedelafscheiding : erfrecht - onder het oude erfrecht bestaande bevoegdheid van schuldeisers en legatarissen van een erflater, om de nalatenschap te beschermen tegen de schuldeisers van een erfgenaam. Onder het nieuwe erfrecht is deze bevoegdheid vervallen en vervangen door de bevoegdheid bij de rechtbank een vereffenaar aan te vragen.

boedelafstand Eng.: acceptance of a composition in bankruptcy : erfrecht - eenzijdige rechtshandeling waarmee een erfgenaam zijn rechten op de boedel prijsgeeft.

boedelafstand / aanvaarding concordaat Eng.: acceptance of a composition in bankruptcy : insolventierecht - het afstaan door een schuldenaar van zijn goederen aan de schuldeisers ter voorkoming van zijn faillissement.

boedelbeschrijving : vermogensrecht - inventarisatie van alle tot de boedel behorende goederen en schulden. Art. 194 Boek 3 BW en 671 Rv - Zie ook: hierarchische verhouding verbreking van verzegeling / ontzegeling / ontzegelen / ontzegeld

boedelbestanddeel / boedelbestanddelen Eng.: assets / goods of an estate : vermogensrecht - goederen en lasten die tot de boedel horen (als gevolg van een bijv. een faillissement of echtscheiding) en niet afgezonderd mogen. Bijv. Het had op de weg van de notaris gelegen om ervoor te zorgen dat het ~ in de akte van scheiding en deling een plaats had gekregen.

boedelkrediet : insolventierecht - zowel in surseance als in faillissement kan de bewindvoerder of curator de behoefte hebben aan financieringsfaciliteiten om hem in staat te stellen de onderneming voor enige tijd voort te zetten. De banken die betrokken zijn als crediteuren kunnen in bepaalde gevallen welwillend zijn om een dergelijke faciliteit, het ~, te verstrekken. Dit gebeurt doorgaans slechts onder de verstrekking van aanvullende zekerheden. Art. 98 Fw - Zie ook: tegenstelling boedelschulden

boedelmenging Eng.: joining of estates : zakenrecht - samengaan van goederen (ook toekomstige) in een gemeenschap onder algemene titel, bijv. als gevolg van een huwelijk. Art. 94 Boek 1 BW

boedelmenging : huwelijksvermogensrecht - vorm van verkrijging onder algemene titel. Door huwelijk in gemeenschap van goederen, worden de bezittingen en schulden van ieder der echtelieden in de gemeenschap gebracht (gemengd), waardoor beiden eigenaar resp. schuldenaar van het geheel zijn geworden; vermenging van twee of meer boedels (d.w.z. afgezonderde vermogens) tot een gemeenschappelijke. Art. 80 Boek 3 BW en 3.119a wet IB 2001

boedelnotaris : erfrecht - notaris die de nalatenschap aFwikkelt. De ~ wordt door de executeur aangewezen. Art. 197 Boek 4 BW en 146 Boek 4 BW - Zie ook: niet gelijk aan executeur / (oneigen.) executeur testamentair

boedelregister : erfrecht - register bij de griffie van de rechtbank, waarin feiten kunnen worden ingeschreven die voor de rechtstoestand van een erfenis van belang zijn. Art. 186 Boek 4 BW

boedelscheiding : huwelijksvermogensrecht - verdeling van bezittingen en schulden uit de echtelijke gemeenschap, vastgelegd in een akte van scheiding en deling. Art. 99 Boek 1 BW

boedelschulden Eng.: estate debts : insolventierecht - sommige schulden ontstaan nadat de surseance of het faillissement is uitgesproken en zijn het gevolg van handelen of nalaten van de bewindvoerder of curator. Deze dienen te worden betaald voordat enige betaling kan volgen aan de crediteuren die vorderingen hebben, daterend van vóór de insolventieprocedure. Zie ook: tegenstelling boedelkrediet

boedelverdeling Eng.: partition of the estate : personen- en familierecht - rechtshandeling waarmee een of meer goederen die behoren tot de boedel worden verkregen door een of meer gerechtigden. Bijv. bij de ~ verkreeg de dochter de antieke kast van haar overleden moeder. Art. 182 Boek 3 BW

boedelvolmacht Eng.: power of attorney for the settlement of a succession : erfrecht - volmacht die door de erfgenamen aan één (of meer) van hen is verstrekt, zodat die de nagelaten boedel kan beheren, totdat de erfenis is verdeeld.

boedelvordering Eng.: claim against the estate : zakenrecht - vordering door een schuldeiser op de boedel, bijv. bij een faillissement.

boedelvordering : faillissementsrecht - vordering van een crediteur op de failliete boedel. Bijv. het ziet er naar uit dat, na voldoening van de faillissementskosten, alleen de verhuurder ter zake zijn concurrente ~ een uitkering zal ontvangen. De curator betwijfelt evenwel of de boedel te zijner tijd in staat zal zijn die ~ integraal te voldoen. Art. 313 Fw en 40 Fw

Boek 1 Burgerlijk Wetboek (BW) Eng.: Dutch Civil Code : personen- en familierecht - wet van 1 januari 1970, houdende het personen- en familierecht. Daarin o.a. opgenomen de burgerlijke stand van personen, het huwelijk, ontbinding van huwelijk, afstamming en kwestie m.b.t. minderjarigheid en (ouderlijk) gezag. Art. 1 Boek 1 BW - Zie ook: hierarchische verhouding Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) onderdeel Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WEPs)

Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) Eng.: Dutch Civil Code : rechtspersonenrecht - wet van 26 juli 1976, houdende het recht m.b.t. rechtspersonen. Daarin o.a. opgenomen de verenigingen, naamloze en besloten vennootschappen, stichtingen, regels m.b.t. fusie en splitsing, de jaarrekening en het jaarverslag. Art. 1 Boek 2 BW - Zie ook: hierarchische verhouding Boek 3 Burgerlijk Wetboek (BW) nadere verklaring wetboek van koophandel (WvK)

Boek 3 Burgerlijk Wetboek (BW) Eng.: Dutch Civil Code : vermogensrecht - wet van 1 januari 1992, houdende het vermogensrecht. Daarin o.a. opgenomen regels m.b.t. rechtshandelingen, volmacht, verkrijging en verlies van goederen, bezit en houderschap, gemeenschap, vruchtgebruik, pand en hypotheek en het verhaalsrecht. Art. 32 Boek 3 BW - Zie ook: hierarchische verhouding Boek 4 Burgerlijk Wetboek (BW)

Boek 4 Burgerlijk Wetboek (BW) Eng.: Dutch Civil Code : erfrecht - wet van 11 september 1969, houdende het erfrecht. Daarin o.a. opgenomen regels m.b.t. erfopvolging bij versterf, uiterste willen, de legitieme portie, wilsbeschikkingen en het testamentair bewind. Art. 1 Boek 4 BW en 10 Boek 4 BW - Zie ook: hierarchische verhouding Boek 5 Burgerlijk Wetboek (BW)

Boek 5 Burgerlijk Wetboek (BW) Eng.: Dutch Civil Code : zakenrecht - wet van 1 januari 1992, houdende de zakelijke rechten. Daarin o.a. opgenomen regels m.b.t. eigendom, mandeligheid, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal en appartementsrechten. Art. 1 Boek 5 BW - Zie ook: hierarchische verhouding Boek 6 Burgerlijk Wetboek (BW)

Boek 6 Burgerlijk Wetboek (BW) Eng.: Dutch Civil Code : verbintenissenrecht - wet van 1 januari 1992, houdende het verbintenissenrecht. Daarin o.a. opgenomen regels m.b.t. nakoming van verbintenissen, opschortingsrechten, de gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen, onrechtmatige daad, zaAKWaarneming, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking en (wederkerige) overeenkomsten. Art. 1 Boek 6 BW en 162 Boek 6 BW - Zie ook: hierarchische verhouding Boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW) Eng.: Dutch Civil Code : verbintenissenrecht - wet van 1 januari 1992, houdende de bijzondere overeenkomsten, zoals koop en ruil, schenking, huur, opdracht, arbeidsovereenkomst en borgtocht. Art. 1 Boek 7 BW en 610 Boek 7 BW - Zie ook: hierarchische verhouding Boek 7A Burgerlijk Wetboek (BW) onderdeel Wet op de loonvorming / Loonwet (Wet LV) onderdeel huurwet (HW)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek (BW) Eng.: Dutch Civil Code : verbintenissenrecht - wet van 1 januari 1992, houdende het vervolg van de bijzondere overeenkomsten. Daarin o.a. opgenomen regels m.b.t. de koop en verkoop op afbetaling (huurkoop), huur en verhuur, aanneming van werk en de maatschap. Art. 1576 Boek 7A BW en 1655 Boek 7A BW - Zie ook: hierarchische verhouding Boek 8 Burgerlijk Wetboek (BW)

Boek 8 Burgerlijk Wetboek (BW) Eng.: Dutch Civil Code : vervoersrecht - wet van 1 april 1991, houdende verkeersmiddelen en vervoer. Daarin o.a. opgenomen regels m.b.t. zeerecht, binnenvaartrecht, wegvervoer, luchtrecht en vervoer langs spoorstaven. Art. 1 Boek 8 BW en 1670 Boek 8 BW - Zie ook: hierarchische verhouding Boek 1 Burgerlijk Wetboek (BW)

boekenclausule : bankrecht - veel voorkomende bepaling in een contract tussen een bank en een cliënt, dat de boeken van de bank tot volledig bewijs zullen strekken, eventueel behoudens tegenbewijs.

boekhouding / administratie : accountancy - geheel van bescheiden die betrekking hebben op de financiën van een lichaam, natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent of natuurlijke persoon die inhoudingsplichtig is. Art. 68 Awr en 7 Wvk

boekjaar Eng.: book year : ondernemingsrecht - periode van twaalf maanden waarop telkens de boekhouding, het fiscaal jaarverslag en de winst- en verliesrekening van een onderneming betrekking heeft. Het ~ valt meestal samen met het kalenderjaar. Art. 10a Boek 2 BW

boekwaarde / intrinsieke waarde : ondernemingsrecht - aanschaffingswaarde van een bezitting, minus de afschrijvingen en schulden.

boekwinst Eng.: capital gain / appreciation of assets : ondernemingsrecht - ondernemingswinst die ontstaat door verkoop van bedrijfsmiddelen tegen een hoger bedrag dan de boekwaarde.

boelgoed : rechtsgeschiedenis - 18de en 19de eeuw: veiling van een inboedel, omdat de eigenaar ervan is overleden, gefailleerd of geëmigreerd. Op zaterdag 27 april 1776 verscheen de volgende advertentie in de Leeuwarder Courant: " Mr. A.R. van WYCKEL, Secretaris van Leeuwarderadeel, zal op Maandag den 20 May 1776 en volgende dagen, op de Buitenplaats, onder Britsum, van wylen de Heer Old Secretaris J.S. van Wyckel, by Boelgoed verkopen: Een voortreffelyke INBOEL, bestaande in Bed, en Beds-Klederen, Ledikanten, Kabinetten, Kasten, Kisten, Tafels, Spiegels, Porceleinen, Glasen, Koper, Tin, Yzer, en Houtwerk, en wat vorders op die dagen te voorschyn zal worden gebragt."

boetebeding / boeteclausule Eng.: penalty clause : overeenkomstenrecht - contractuele bepaling dat de partij die wanprestatie pleegt, verplicht is een bedrag te betalen of andere (bijkomende) prestatie te leveren, ongeacht of dit strekt tot schadevergoeding of aansporing tot nakoming van de overeenkomst. Bijv. ~ in het voorlopig koopcontract van een huis. Art. 91 Boek 6 BW en 650 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.) nadere verklaring overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract

boeterente Eng.: prepayment penalty : pand- en hypotheekrecht - rente die wordt berekend wanneer er meer en dus sneller wordt afgelost dan in de hypotheekovereenkomst is vastgelegd en boetevrij is toegestaan. Zie ook: tegenstelling vertragingsrente

boetevrij bestanddeel : pand- en hypotheekrecht - bij hypotheken is het meestal toegestaan boven het jaarlijks verplicht af te lossen bedrag een extra deel zonder boete af te lossen. Vaak is dit het ~ van 10 tot 20% van het oorspronkelijk geleende bedrag.

bon Eng.: fine : strafrecht - bekeuring; administratieve sanctie die een politieagent kan opleggen, na constatering van een verkeersovertreding. Bijv. parkeer~ voor fout parkeren.

bona vacantia : erfrecht - Latijn: onbeheerde nalatenschappen. Zie ook: tegenstelling gevonden zaak

bondsstaat Eng.: confederation : staatsrecht - verbond van afzonderlijke staten die in hun buitenlands beleid als eenheid optreden en voor bepaalde binnenlandse aangelegenheden gemeenschappelijke organen hebben. De Verenigde Staten is een voorbeeld van een ~.

bondsstaat Eng.: federal state : staatsrecht - verbond van afzonderlijke staten die naar buiten gezamenlijk optreden en voor bepaalde binnenlandse aangelegenheden gemeenschappelijke organen hebben. Bijv. de Zwitserse ~.

bonus malus : verzekeringsrecht - Latijn: bonus: het goede; malus: het slechte. Bijv. de ~ op de autoverzekeringen is de premiekorting (beloning bij schadeloos rijden) enerzijds en premietoeslag (straf bij schaderijden) anderzijds.

bonusaandeel / bonusaandelen Eng.: profit sharing / bonus share / incentive remuneration : fiscaal recht - aandeel dat een venootschap kosteloos uit de reserves, veelal ten laste van de agioreserve, aan aandeelhouders uitkeert. Het ~ is bedoeld om het aandelenkapitaal aan te passen aan de groei van de onderneming of ter vermeerdering van de aandelen in de vennootschap. Worden ~ door beleggingsinstellingen uitgegeven, dan moeten die bij het bepalen van de winst op de nominale waarde worden gesteld. Art. 3.21 wet IB 2001

boordreglement / dienstreglement : zeerecht - een door de zeewerkgever vastgesteld reglement betreffende de dienst aan boord. Het ~ is verbindend voor de kapitein, mits het hem is verstrekt en niet in strijd is met zijn arbeidsovereenkomst. Art. 377 Wvk

boos opzet Eng.: intent : strafrecht - opzet die gericht is op het strafbare gestelde karakter van het delict. De dader weet dat wat hij doet wederrechtelijk en strafbaar is. In het Nederlandse recht is ~ niet vereist voor strafbaarheid.

boos opzet Eng.: malicious intent : strafrecht - opzettelijk overtreden van de wet. Het opzet moet daarbij niet alleen op bepaalde bestanddelen van de delictsomschrijving zijn gericht, maar óók op de strafbaarheid van het gedrag, dat wil zeggen op het strafbaar gestelde karakter van het delict. Bij kleurloos opzet, daarentegen, geldt dat het opzet beperkt blijft tot slechts (bepaalde) bestanddelen van de delictsomschrijving. Daarmee is voor strafbaarheid van de dader diens bewustzijn van het strafbaar gesteld zijn van zijn onduldbare gedraging irrelevant. (bron: Hullu, Kelk, Mulder) Art. algemeen WvSv - Zie ook: nadere verklaring opzet / dolus nadere verklaring kleurloos opzet opzetheling voorwaardelijk opzet / dolus eventualis

bordeelhouder : strafrecht - persoon die een bordeel houdt; vóór de opheffing van het bordeelverbod in art. 250bis WvSr strafbaar gesteld beroep, dat omschreven werd als het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van ontucht door anderen.

borderel / (mv.) borderellen : burgerlijk procesrecht - opgave, staat van bijv. de stukken uit het dossier. Zie ook: nadere verklaring hypotheekakte nadere verklaring openbare registers

borderel / (mv.) borderellen  : pand- en hypotheekrecht - het ~ van hypothecaire inschrijving: uittreksel uit de akte van hypotheek op basis waarvan de hypotheek in de openbare registers wordt ingeschreven. Zie ook: nadere verklaring hypotheekakte nadere verklaring openbare registers

borg Eng.: surety : verbintenissenrecht - persoon die zich tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis die de hoofdschuldenaar tegenover die eiser heeft. Art. 850 Boek 7 BW en 88 Boek 1 BW - Zie ook: niet gelijk aan waarborg / waarborgen nadere verklaring borgtocht / fideiiussio

borgstelling / borg stellen / borg gesteld : verbintenissenrecht - vorm van garantie of verzekering waarop diegene jegens wie de borg is gesteld kan teruggevallen. Bijv. met een borgstelling op zak zal de bank eerder geneigd zijn om u geld te lenen. Art. 850 Boek 7 BW - Zie ook: onderdeel bankgarantie

borgtocht / fideiiussio Eng.: suretyship : verbintenissenrecht - Latijn: bijzondere overeenkomst waarbij een persoon zich tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis die een derde, hoofdschuldenaar, tegenover die eiser heeft. Art. 850 Boek 7 BW en 157 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring aval onderdeel particuliere borgtocht

borgtochtovereenkomst : verbintenissenrecht - bijzondere overeenkomst waarbij een persoon zich tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis die een derde, hoofdschuldenaar, tegenover die eiser heeft. Art. 850 Boek 7 BW en 861 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring aval

Bosman-arrest : Europees recht - HvJEG 15-12-1995, Jur 1995, I-4921: vrije concurrentie; afschaffing van het transfersysteem in het betaald voetbal. Ook op het terrein van het vrij verkeer van werknemers blijkt dat het HvJ EG de personele reikwijdte van de verdragsbepaling ruim interpreteert. Art. 39 EG-Verdrag en 85 EG-Verdrag

boswachter : ambtenarenrecht - persoon aangesteld in private of publieke dienst (Staatsbosbeheer), met in het laatste geval zekere opsporingsbevoegdheden.

bouw- en woningtoezicht Eng.: building supervision : vastgoedrecht - functie van een gemeentebestuur om de staat van de volkshuisvesting in de gemeente te onderzoeken en de woningwet uit te voeren. Art. 100 Wonw

bouwbesluit : bouwrecht - gemeentelijke regeling die aangeeft wat de minimale technische eisen zijn waaraan (nieuwe en bestaande) bouwwerken moeten voldoen. Het ~ is van belang bij de verlening van bouwvergunningen. Zie ook: hierarchische verhouding bouwverordening

Bouwbesluit 2003 : bouwrecht - besluit van 7 augustus 2001, waarin voorschriften m.b.t. het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu zijn vastgesteld. Art. 2.1 bouwbesluit 2003 en 3.1 bouwbesluit 2003

bouwdepot / (mv.) bouwdepots : bouwrecht - bankrekening van de aannemer of notaris waarop de persoon die een nieuw huis laat bouwen het bouwbedrag stort en waaruit de aannemer telkens als een bouwfase klaar is een proportioneel deel ontvangt. Zie ook: nadere verklaring depot

bouwexploit / bouwexploot : bouwrecht - aansprakelijkheidsstelling. De omwonenden kunnen de opdrachtgever en/of aannemer van een bouwwerk vooraf aansprakelijk stellen, voor mogelijke toekomstige schade als gevolg van heiwerk of bemaling.

bouwfinanciering : vastgoedrecht - wijze waarop een nieuw te bouwen huis wordt betaald. Meestal gebeurt dat in termijnen, eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt men rente. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen. (bron: Funda)

bouwhypotheek : pand- en hypotheekrecht - hypotheek voor de financiering van een nog te bouwen huis. Naarmate de bouw vordert neemt de waarde van het onderpand toe en wordt het toegezegde bedrag in termijnen ter beschikking gesteld. (bron: huizenveiling.nl)

bouwrecht Eng.: building law : bouwrecht - vakgebied als specialisatie binnen het vastgoedrecht, dat overwegend samenvalt met Boeken 3 en 5 Burgerlijk Wetboek, Wet van Burgerlijke Rechtsvordering (arbitrage) en regelingen van de Raad van Arbitrage voor de Bouw; vooral m.b.t. technische of esthetische gebreken aan bouwwerken, het bouwen, verbouwen of slopen van bouwwerken in de relatie opdrachtgever vs. aannemer en de aanbesteding van publieke werken door de overheid in de relatie overheid vs. aannemer. Zie ook: hierarchische verhouding aanbestedingsrecht hierarchische verhouding incasso / incasseren / geïncasseerd

bouwregister : vastgoedrecht - openbaar register, ingesteld door B & W, waarin aantekening wordt gehouden van aangevraagde en verleende bouwvergunningen en eventuele andere gegevens. Art. 57 Wonw

bouwrente Eng.: interest during construction / interim interest : bouwrecht - alle rente die de koper van een nieuwbouwwoning tijdens de bouw moet betalen aan de aannemer en de geldverstrekker: uitstelrente, boeterente, financieringsvergoeding en hypotheekrente. Deze rentekosten worden vaak meegefinancierd in de hypotheek. (bron: huizenveiling.nl)

bouwrijp : bouwrecht - geschikt om er op te bouwen na drainage, inklinking etc.

bouwsomlimiet : bouwrecht - als een persoon een architect opdracht geeft om een huis te ontwerpen, is het verstandig om van tevoren vast te leggen wat de realisering van het ontwerp maximaal mag kosten. (bron: huizenveiling.nl)

bouwvergunning Eng.: building licence : vastgoedrecht - vergunning van burgemeester en wethouders (B&W) om een bouwwerk te (ver)bouwen en waardoor B&W controle blijft houden over de planologische inrichting van en welstand in de gemeente. Art. 40 Wonw - Zie ook: hierarchische verhouding bouwbesluit

bouwverordening Eng.: the building regulations : vastgoedrecht - voorschrift van de gemeenteraad m.b.t. a) gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken die geen gebouwen zijn, standplaatsen en open erven; b) tegengaan van bouwen op verontreinigde grond; c) slopen; d) aanvragen woonvergunningen en e) overdracht van bouwvergunningen. Art. 8 Wonw - Zie ook: hierarchische verhouding bouwvergunning

Bovag-clausule : rechtsgeschiedenis - voormalige exoneratieclausule van de BOVAG (Bond van Automobiel- en Garagebedrijven) waarin haar leden zich vrijtekenden voor diefstal, verlies of tenietgaan of welke schade dan ook. De Hoge Raad toetste die clausule in HR 3 juni 1938, 920 n, EMM.

boxenstelsel Eng.: box system : fiscaal recht - fiscaal stelsel waarbij het totale belastbare inkomen in de Inkomstenbelasting in de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 verdeeld is over 3 groepen (boxen). Ieder inkomens- of vermogensbestanddeel kan slechts in een van de boxen belast worden:
Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning, zoals loon, uitkering en eigenwoningforfait.
Box 2: aanmerkelijk belanghouders voor de winst en voordelen genoten uit het aanmerkelijk belang.
Box 3: saldo van de positieve en negatieve vermogenselementen, zoals spaartegoeden voor zover dit saldo boven een bepaald drempelbedrag komt. Zie ook: nadere verklaring fiscaal recht / belastingrecht

boxhopping : fiscaal recht - Engels: profiteren van de tariefverschillen tussen de 'boxen' bij het doen van aangifte inkomstenbelasting. Veelal zal men proberen inkomsten te laten belasten in box 3 en kosten af te trekken in boxen 1 of 2.

boycot / boycotten / geboycot : internationaal publiekrecht - Engels: uitsluiting van het sociale of handelsverkeer. Bijv. de economische ~ van Irak blijft behouden.

branche Eng.: line of business : economie - sector.

brand Eng.: fire : strafrecht - het opzettelijk stichten van ~ is strafbaar gesteld in art. 157 WvSr. Art. 158 WvSr stelt het schuldig zijn aan brandstichting strafbaar. Art. 157 WvSr en 158 WvSr

brandbrief Eng.: incendiary letter : rechtswetenschap - brief met een dringend verzoek om hulp of advies of verwijzing naar misstanden.

brandstichting / brand stichten / brand gesticht : strafrecht - strafbaar feit door opzettelijk brand te stichten. Max. straf: 12 jaren of een boete van € 45.000,--. Strafverhogingen indien door ~ levensgevaar of zwaar lichamelijk letsel te duchten is. Art. 285 WvSr en 157 WvSr

brandverzekering Eng.: fire insurance : verzekeringsrecht - verzekering tegen directe schade door brand, veroorzaakt door o.a. blikseminslag, eigen vuur, onachtzaamheid of schuld, alsmede de schade als gevolg van de brandbestrijding en bereddering tijdens de brand. Bijv. schade door bluswater. Art. 287 Wvk en 290 Wvk - Zie ook: onderdeel polis / verzekeringspolis

break-even-point : ondernemingsrecht - Engels: omzetniveau zonder winst of verlies;
de totale opbrengst is gelijk aan de totale kosten.

break-up value : fusie- en overnamerecht - Engels: waarde van een samengestelde onderneming indien deze in afzonderlijke (deel)transacties kan worden verkocht. ~ speelt met name een rol bij liquidatie. Voor een enkelvoudige onderneming wordt hiermee bedoeld de opbrengst van alle activa indien deze afzonderlijk worden verkocht minus het bedrag dat benodigd is om alle schulden af te lossen. Zie ook: nadere verklaring uitponding / uitponden / uitgepond

brengschuld : incasso - schuld die moet worden voldaan aan de woonplaats van de schuldeiser dan wel, indien de verbintenis is ontstaan bij de uitoefening van bedrijfs- of beroepsbezigheden van de schuldeiser, de plaats van vestiging waar die bezigheden worden uitgeoefend. Zie ook: tegenstelling haalschuld

breukdeel : burenrecht - aandeel dat een appartementseigenaar in de gemeenschap heeft.

breukdeel : erfrecht - de legitieme portie is het recht van een legitimaris op een vast ~, te weten de helft van het versterferfdeel (het deel) dat hij had verkregen als de erflater geen testament had gemaakt. Art. 64 Boek 4 BW

brevet : burgerlijk recht - akte, diploma of getuigschrift uitgegeven door het bevoegd gezag, welke een verlening betekent van een bepaalde rang, met de daaraan verbonden rechten. Ook wel een vergunning tot het beoefenen van een bepaalde functie. Een akte in brevet is het oorspronkelijke opstel van een notariële akte, in originali uitgegeven. Van deze akte blijft dus geen minuut bij de notaris berusten.

brevetakte / originali-akte Eng.: original deed / original instrument : notarieel recht - notariële akte die in brevet is afgegeven. De ~ wordt niet als grosse (afschrift) naar een minuut afgegeven.

briefadres Eng.: postal address : rechtswetenschap - het adres waar voor een burger die in de GBA geregistreerd staat bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en waar, indien daartoe grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken. Art. 1 wet gba en 110a ABW nadere verklaring Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

briefgeheim Eng.: confidentiality of the mail : privacyrecht - grondrecht dat de overheid verbiedt om kennis te nemen van de inhoud van poststukken. Het ~ is onschendbaar, tenzij op last van de rechter. Art. 13 Grondwet

briefmonopolie Eng.: delivery monopoly : post- en telecommunicatierecht - exclusieve recht van TPG om brieven tot en met 100 gram te bezorgen. (bron: OPTA) Art. 24 mdw

briefstembewijs : politiek - schriftelijke toestemming aan een stemgerechtigde die op de dag van de Tweede Kamer verkiezingen om bepaalde redenen buiten Nederland verblijft om per brief te mogen stemmen. Art. M2 kw

brieven van wettiging : rechtsgeschiedenis - document van de koning waarmee onechte kinderen alsnog wettige kinderen werden. Bijv. "Wij Willem III, bij de Gratie Gods, koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz. enz. enz. Nr. 75 Allen die dezen zullen zien of hooren lezen saluut! doen te weten dat Ons is aangeboden het verzoek van Gerrit Jan Oosterlaar en Johanna van Enk echtelieden, wonende te Deventer, strekkende ter bekoming van brieven van wettiging voor hunne dochter Willemina Johanna, vóór de voltrekking van hun huwelijk geboren en die zij verzuimd hebben vóór of bij het aangaan van dat huwelijk te erkennen en dat Wij daarop beschikkende, uit krachte van Art. 329 van het Burgerlijk Wetboek het verzoek inwilligende het genoemde kind, op den 16 Juli 1864 geboren en onder de voornamen van Willemina Johanna in de Registers van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zwolle ingeschreven als natuurlijk kind van Johanna van Enk(..)." Art. 6 onBW

brievenbusmaatschappij Eng.: letter box company : vennootschapsrecht - vennootschap met slechts een postadres, met het doel buiten controle van de overheid (fiscus) te blijven.

brigadier : bestuursrecht - functieniveau binnen de politie. Zie ook: hierarchische verhouding inspecteur

broederdienst : militair recht - hulp aan de naaste;
volbrenging van de militaire dienst door een oudere broer.

broederschap Eng.: fellowship : rechtsgeschiedenis - beginsel van de Franse Revolutie. ~ komt in het strafrecht tot uiting in de mate van humaniteit, waarmee de mens door zijn medemens strafrechtelijk wordt benaderd. (Jörg/Kelk)

broeikasgassen Eng.: greenhouse fumes : milieurecht - CO2. Methaan, lachgas, ozon en koolwaterstoffen, waterdamp.

broeikasgassen Eng.: Greenhouse gases : nationaal - politiek - Gassen die bijdragen aan de opwarming van de atmosfeer, waaronder kooldioxide en methaan. Zie ook: onderdeel broeikaseffect

bromfiets Eng.: moped : verkeersrecht - motorrijtuig op twee of drie wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 45 km/u en een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van maximaal 50 kubieke cm of een elektromotor. Art. 1 WVW

bromfietsen Eng.: mopeds : verkeersrecht - motorrijtuigen op twee of drie wielen, die max. 45 km per uur rijden en een verbrandingsmotor hebben met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 of met een elektromotor, met uitzondering van gehandicaptenvoertuigen. Tegenwoordig is een bromfietscertificaat vereist. Art. 1 WVW en 135 wvw

bron van inkomsten Eng.: source of income : fiscaal recht - plaats waar inkomsten worden genoten. In het belastingrecht zijn natuurlijke en rechtspersonen onder het bronbeginsel belastingplichtig voor het inkomen dat zij in Nederland genieten. Art. 7.1 wet IB

bron van verbintenissen / (mv.) bronnen van verbintenissen : verbintenissenrecht - datgene waaruit een verbintenis voortkomt. Een verbintenis kan ontstaan uit de wet, uit een overeenkomst of uit een eenzijdige rechtshandeling. Art. 1 Boek 6 BW en 27 Boek 6 BW

bronbelasting Eng.: withholding tax : fiscaal recht - in het systeem van bronbelasting zijn banken en andere spaarinstellingen verplicht bij inleg van een bedrag een bepaald percentage belasting te heffen. Belastingplichtigen kunnen de heffing verrekenen met de aangifte voor de inkomstenbelasting.