Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2017 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden!

beunhazerij Eng.: bunglery / fly-by-night : strafrecht - uitoefening van een bepaald beroep door een persoon die daartoe niet bevoegd is. Een dergelijk persoon beschikt niet over de vereiste opleiding, vergunning of vakbekwaamheid.

beurs van koophandel Eng.: commercial exchange : handelsrecht - commerciële samenkomst van kooplieden, schippers, tussenpersonen, kassiers en andere personen die met koophandel te maken hebben. Art. 59 Wvk - Zie ook: tegenstelling Kamer van Koophandel (KvK)

beursgenoteerde effecten Eng.: quoted shares : effectenrecht - verzamelnaam voor waardepapieren die op de beurs worden verhandeld. Bijv. aandelen en obligaties.

beursoverval : fusie- en overnamerecht - vijandige overname van een beursgenoteerd bedrijf.

beurstijden : economie - lange(re) periode gepaard met negatieve of positieve beroering in de aandelen-/optiebeurzen. Bijv. beursanalysten hebben het over barre, minder zekere, roerige, slechte, betere, goede ~. Art. 61 Wvk

beursvennootschappen Eng.: stockbroking firms : effectenrecht - vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

beveiliging / beveiligen / geveiligd Eng.: protection / safety : penitentiair recht - criterium ter onderscheiding van gevangenissen. Gevangenissen kunnen zeer beperkt beveiligd, beperkt beveiligd, normaal beveiligd, uitgebreid beveiligd of extra beveiligd zijn. Art. 13 pBW

bevel gevangenhouding Eng.: detention in custody : strafprocesrecht - op vordering van de officier van justitie door de rechtbank afgegeven bevel waarin de gevangenhouding wordt bevolen van een verdachte die zich in bewaring bevindt. Het bevel tot gevangenhouding of gevangenneming kan ineens woorden gegeven tot maximaal negentig dagen. Art. 66 WvSv - Zie ook: hierarchische verhouding gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden nadere verklaring verdachten

bevel gijzeling Eng.: court order for coercive detention : burgerlijk procesrecht - opdracht die een rechter kan geven om een getuige die weigert een verklaring af te leggen (tijdelijk) op te sluiten. Art. 173 Rv en 592 Rv - Zie ook: hierarchische verhouding gijzeling / gijzelen / gegijzeld hierarchische verhouding lijfsdwang

bevel tot bewaring / bevel bewaring Eng.: court order for detention : strafprocesrecht - vorm van voorlopige hechtenis voor een periode van ten hoogste 14 dagen dat de rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie verleent tegen de verdachte. Art. 63 WvSv - Zie ook: nadere verklaring inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld tegenstelling gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter

bevel tot bewaring / bevel bewaring Eng.: remand in custody : patiëntenrecht - op grond van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) gedwongen opname in een psychiatrische inrichting van een persoon die psychisch gestoord is en een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Art. 63 WvSv - Zie ook: nadere verklaring inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld tegenstelling gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter

bevel tot bewaring / bevel bewaring Eng.: remand in custody : vreemdelingenrecht - opsluiting van een persoon die geen geldige verblijfspapieren heeft. Zie ook: nadere verklaring inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld tegenstelling gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter

bevel tot medebrenging Eng.: warrant / order to appear : strafrecht - bevel van de rechter dat de verdachte op de zitting moet verschijnen. Art. 278 WvSv - Zie ook: nadere verklaring aaanwezigheidsrecht

bevelschrift Eng.: order / assignment : burgerlijk procesrecht - schriftelijk stuk waarin een bevel aan bepaalde personen is neergelegd. Art. 199 Rv - Zie ook: nadere verklaring sekwestratie / sekwestreren / gesekwestreerd / sequestratie / sequestreren / gesequestreerd nadere verklaring ambtelijk bevel

bevestiging / bevestigen / bevestigd Eng.: to confirm / confirmation : rechtswetenschap - kennisgeving dat iets echt zo is; degene die de bevoegdheid heeft om een rechtshandeling te vernietigen, kan door die rechtshandeling te bevestigen zijn bevoegdheid om die rechtshandeling te vernietigen laten vervallen. Art. 55 Boek 3 BW en 14 Wck

bevindingen Eng.: findings : algemeen - resultaat van (juridisch) onderzoek. Bijv. de ~ van het forensisch onderzoek. Art. 181 WvSv

bevoegd gezag Eng.: competent administrative body : rechtswetenschap - gezag dat terecht wordt uitgeoefend. Bijv. ~ over het minderjarig kind;
diegene die wettelijk bevoegd is om gezag of controle uit te oefenen. Bijv. de politie is het ~ om de openbare orde op straat te handhaven.

bevoegdhedenovereenkomst Eng.: power of authorization : bestuursrecht - overeenkomst die naar vorm privaatrechtelijk en naar inhoud publiekrechtelijk is. De bevoegdheid tot het aangaan van een ~ wordt begrensd door de beleidsvrijheid die het betrokken bestuursorgaan heeft.

bevoegdheid / bevoegdheden Eng.: authorization : - kwaliteit of recht tot uitoefening van bepaalde (rechts)handelingen.

bevoegdheid / competentie Eng.: compentence : vermogensrecht - het kunnen en mogen uitoefenen van bepaalde taken of beroepen. Bijv. de rechterlijke ~ om over een geschil te oordelen. Van misbruik van ~ is o.a. sprake als de ~ voor een ander doel wordt uitgeoefend dan waarvoor zij is verleend. Art. 13 Boek 3 BW - Zie ook: onderdeel competentie / rechtsbevoegdheid onderdeel discretionaire bevoegdheid / beoordelingsvrijheid / freies Ermessen

bevoegdheidscriterium : staatsrecht - criterium volgens hetwelk een lichaam een bepaalde bevoegdheid toekomt.

bevolkingsregister Eng.: population register : bestuursrecht - ingevolge de Wet Gemeentelijke Basisadministratie geopend gemeentelijk register waarin de NAW-gegevens van alle bewoners van een gemeente zijn opgenomen. Adressering uit het ~ geldt als officieel domicilie. Art. 138 wet gba - Zie ook: onderdeel NAW-gegevens onderdeel officiële woonplaats / domicilie

bevoorrechte schuldeisers Eng.: preferred creditors : vermogensrecht - schuldeisers die voorrang hebben bij het verhalen van hun vordering. Art. 288 Boek 3 BW en 163 Fw

bevoorrechte vorderingen Eng.: preferred claims : vermogensrecht - vorderingen die voorrang hebben boven andere. ~ komen bij wet toe aan preferente schuldeisers, zoals de hypotheek- en pandhouder. Art. 283 Boek 3 BW en 288 Boek 3 BW

bevordering / bevorderen / bevorderd Eng.: to promote / to improve : rechtswetenschap - promotie; aanmoediging.

bevrachten / charteren Eng.: to freight : zeerecht - verwerven van scheepsruimte voor vervoer van personen of goederen tegen betaling. Art. 361 Boek 8 BW en 995 Boek 8 BW

bevriezing / bevriezen / bevroren Eng.: freezing (of assets) : economie - in zijn huidige toestand behouden; stilzetten, niet verder laten oplopen. Bijv. gelet op de economische crisis pleit de regering bij de vakbonden voor ~ van de lonen. Zie ook: nadere verklaring conservatoir beslag nadere verklaring depot

bevrijdende verjaring Eng.: liberating prescription : vermogensrecht - situatie dat de rechtsvordering door tijdsverloop is teniet gegaan. Bijv. in beginsel na 5 jaar om een contractuele nakoming te eisen en 20 jaar in het algemeen. Art. 306 Boek 3 BW en 307 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring verjaring / verjaren / verjaard tegenstelling stuiting / stuiten / gestuit nadere verklaring rechtsvordering

bevrijding / bevrijden / bevrijd Eng.: to release / the relief : pand- en hypotheekrecht - niet langer ergens juridisch aan gebonden zijn. Bijv. ~ van de hypotheek, waardoor het huis vrijkomt.

bewaarder Eng.: conservator / custodian : beslagrecht - toezichthouder, bewaker; persoon die inbeslag genomen zaken onder zich houdt om te voorkomen dat die worden weggemaakt. Bij inbeslagneming gevonden geld en geldswaardige papieren moeten door de deurwaarder bij een ~ (meestal een bank) in bewaring worden gegeven. Art. 853 Rv en 443 Rv

bewaargever Eng.: depositor : overeenkomstenrecht - persoon die een zaak bij een ander in bewaring geeft. Art. 600 Boek 7 BW - Zie ook: tegenstelling bewaarnemer

bewaargeving Eng.: bailment : verbintenissenrecht - overeenkomst waarbij de bewaarnemer zich tegenover de bewaargever verbindt een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven. Art. 600 Boek 7 BW en 181 onBW

bewaarloon Eng.: safe-custody charges / safe deposit charge / custodial fees : effectenrecht - vergoeding die de bank of commissionair in rekening brengt voor het bewaren van effecten. Art. 601 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring commissionair

bewaarnemer Eng.: depositary : overeenkomstenrecht - iemand die een zaak voor een ander in bewaring neemt. Art. 600 Boek 7 BW - Zie ook: tegenstelling bewaargever

bewaarneming Eng.: deposit : verbintenissenrecht - overeenkomst waarbij de bewaarnemer zich jegens de bewaargever verbindt een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt te bewaren en terug te geven. Indien de ~ bedrijfsmatig wordt aangegaan is de bewaargever loon verschuldigd aan de bewaarnemer. Art. 600 Boek 7 BW en 607 Boek 7 BW

bewaarplicht Eng.: retention obligation : fiscaal recht - ingevolge de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen geldt de verplichting voor administratieplichtigen van een administratie (en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers) voor de duur van 7 jaar te bewaren. Art. 68 Awr en 52 Awr

bewaartermijn Eng.: deposit period : overeenkomstenrecht - periode waarin een zaak door een bewaargever aan een bewaarnemer in bewaring is gegeven. In principe eindigt de ~ onverwijld als de bewaargever dat eist, maar in de praktijk is de regel afhankelijk van wat er in de overeenkomst staat of wat billijk is. Art. 605 Boek 7 BW

bewaring Eng.: remand in custody : strafprocesrecht - het in voorlopige hechtenis nemen van een verdachte van een strafbaar feit. De rechter-commissaris kan, op de vordering van de officier van justitie dit bevel verlenen. Art. 63 WvSv

bewaring van recht Eng.: protective measures / measures of conservation : burgerlijk procesrecht - middel dat een schuldeiser kan inroepen tegen een schuldenaar, zodat wordt voorkomen dat de schuldenaar zijn vermogen wegmaakt. Bijv. conservatoir of revindicatoir beslag. Art. 853 Rv

bewezenverklaring / bewezen verklaren / bewezen verklaard Eng.: to find the charges proven : strafprocesrecht - feiten en omstandigheden die de strafrechter wettig en overtuigend bewezen acht. Art. 350 WvSv - Zie ook: onderdeel bewijsmotivering

bewijsaanbod / bewijs aanbieden / bewijs aangeboden Eng.: evidence offered : burgerlijk procesrecht - aanbod om de eigen stellingen die in een proces zijn gepresenteerd te bewijzen met alle middelen rechtens, in het bijzonder door getuigen. Bijv. de partij die een ~ doet, heeft onder voorwaarden recht om getuigen te doen horen. Art. 166 Rv - Zie ook: nadere verklaring bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen tegenstelling bewijsopdracht

bewijsaandraagplicht Eng.: burden of proof : burgerlijk procesrecht - wettelijke verplichting om in de dagvaarding de bewijsmiddelen te melden waarover de eiser kan beschikken alsmede de getuigen die hij kan doen horen ter staving van feiten en omstandigheden. Art. 111 Rv - Zie ook: tegenstelling substantiëringsplicht

bewijsaandraagplicht Eng.: burden of proof : burgerlijk procesrecht - plicht van de schuldeiser om bewijsmiddelen en getuigenverklaringen waarover hij kan beschikken te vermelden in de dagvaarding. Art. 111 Rv

bewijsbeslissing Eng.: evidence ruling : strafprocesrecht - beslissing van de strafrechter dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan. Art. 338 WvSv - Zie ook: nadere verklaring bewezenverklaring / bewezen verklaren / bewezen verklaard onderdeel overtuigend bewijs onderdeel wettig bewijs

bewijsincident Eng.: interlocutory on evidence / interlocutory on the subject of proof : bewijsrecht - verwikkeling in de procedure, waardoor de gewone behandeling van de hoofdzaak wordt onderbroken en vertraagd. Dit is het geval bij alle wettelijke bewijsmiddelen behalve het schriftelijke bewijs. Het leveren van bewijs geschiedt daarom in veel gevallen in een ~. (bron: Hugenholtz/Heemskerk) Art. 152 Rv

bewijskracht Eng.: conclusive force : burgerlijk procesrecht - kwaliteit van het middel waarmee getracht wordt bepaalde feiten of omstandigheden te bewijzen. Bijv. de ~ van een ambtsedig proces-verbaal van politie is meestal groter dan de ~ van de verklaring van de burger. Art. 152 Rv en 22 Boek 1 BW

bewijslast Eng.: burden of proof : burgerlijk procesrecht - verplichting om stellingen te bewijzen. De ~ rust in beginsel bij diegene die zich op de rechtsgevolgen van zijn ten processe aangevoerde stellingen beroept. Art. 150 Rv - Zie ook: nadere verklaring bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen

bewijslastverdeling Eng.: allocation of the burden of proof : burgerlijk procesrecht - de partij die in een rechtzaak een stelling poneert stelt, dient het bewijs daarvan te leveren, tenzij op grond van de wet of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit. Art. 150 Rv

bewijsleer Eng.: doctrine on the subject of proof : procesrecht - leer die bepaald welke regels van toepassing zijn op het bewijsrecht. Zie ook: hierarchische verhouding vrije bewijsleer

bewijsmateriaal Eng.: element of proof / evidence : bewijsrecht - elementen van overtuiging zoals monsters, bloedsporen, achtergebleven kleding.

bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen Eng.: evidence / proof : burgerlijk procesrecht - geschriften (brieven, documenten, akten, vonnissen etc.) en getuigenissen die door procespartijen aangevoerde feiten en omstandigheden ondersteunen of weerspreken. Art. 152 Rv - Zie ook: nadere verklaring getuige à charge nadere verklaring getuige à décharge onderdeel bewijsmiddel in strafzaken / (mv.) bewijsmiddelen in strafzaken onderdeel dwingend bewijs

bewijsmiddel in strafzaken / (mv.) bewijsmiddelen in strafzaken Eng.: evidence in criminal cases / proof in criminal cases : strafprocesrecht - middel ten bewijze van het feit dat een verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan en dat de rechter vervolgens (geheel of gedeeltelijk) gebruikt bij de motivering van een veroordelend vonnis. Bijv. eigen waarneming van de rechter, de verklaring van de verdachte (een bekentenis), verklaring van getuigen en deskundigen. Art. 339 WvSv - Zie ook: nadere verklaring bewijsbeslissing nadere verklaring overtuigend bewijs nadere verklaring wettig bewijs

bewijsmotivering Eng.: substantiation of allowed evidence : bewijsrecht - het deel van de uitspraak waarin de rechter verantwoording aflegt over de bewijsbeslissing. Zie ook: nadere verklaring veroordeling / (mv.) veroordelingen / veroordelen / veroordeeld nadere verklaring vrijspraak

bewijsopdracht Eng.: assignment to proof : burgerlijk procesrecht - rechterlijke beslissing (in een tussenvonnis) waarbij een partij in de gelegenheid wordt gesteld bepaalde door hem gestelde feiten te bewijzen, meestal door het (laten) horen van getuigen. Art. 150 Rv - Zie ook: nadere verklaring bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen nadere verklaring bewijsaanbod / bewijs aanbieden / bewijs aangeboden nadere verklaring probandum / (mv.) probandi

bewijsovereenkomst Eng.: proof agreement : bewijsrecht - overeenkomst waarin partijen vastleggen dat bepaalde middelen als bewijs zijn uitgesloten, dan wel juist tot bewijsmiddel worden verheven. Art. 900 Boek 7 BW - Zie ook: onderdeel bewijsstuk / (mv.) bewijsstukken hierarchische verhouding dwingend bewijs

bewijsrecht Eng.: law of evidence : bewijsrecht - rechtsgebied uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; vooral m.b.t. de wijze waarop in gerechtelijke procedures bewijs kan worden geleverd en de toelaatbaarheid en waardering van dat bewijs. Het ~ is een subgebied van het burgerlijk procesrecht. Art. 149 Rv en 150 Rv - Zie ook: nadere verklaring bewijsaanbod / bewijs aanbieden / bewijs aangeboden nadere verklaring bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen hierarchische verhouding beslagrecht onderdeel wie stelt bewijst

bewijsstuk / (mv.) bewijsstukken Eng.: exhibit : bewijsrecht - meestal schriftelijke bescheiden (brieven, documenten, akten etc.) die tot bewijs strekken. Art. 48 Boek 6 BW

bewijsverweer Eng.: defense : strafrecht - verweer inhoudende dat het aan verdachte tenlastegelegde feit niet kan worden bewezen. Zie ook: tegenstelling strafmaatverweer

bewijsvoorschrift : bewijsrecht - bepaling van de manier waarop een bepaald feit in voorkomend geval bewezen dient te worden. Bijv. de in artikel 36 Bte 1995 opgenomen verplichtingen hebben het karakter van een ~. Art. 22 WvK en 258 Wvk

bewind Eng.: administration : personen- en familierecht - onttrekking aan de rechthebbende van de volledige beheersbevoegdheid en in beperkte mate de beschikkingsbevoegdheid van goederen. De beheers- en beschikkingsbevoegdheid berusten bij een bewindvoerder, die deze als vertegenwoordiger van de rechthebbende uitoefent. Art. 431 Boek 1 BW en 253i Boek 1 BW

bewindvoerder Eng.: administrator : insolventierecht - door de rechtbank benoemd persoon die een schuldsaneringstraject van een particulier persoon begeleidt en in dat kader periodiek rekening en verantwoording aflegt aan de rechter-commissaris. Zie ook: nadere verklaring schuldsanering nadere verklaring faillissement

bewindvoerder Eng.: administrator : personen- en familierecht - persoon die door de rechter is aangesteld om het bestuur te voeren over het vermogen of de goederen van een ander persoon, die wegens zijn fysieke of geestelijke aFwezigheid niet in staat is dat bestuur zelf te voeren. Art. 409 Boek 1 BW en 420 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring schuldsanering nadere verklaring faillissement

bewindvoerder in surseance Eng.: administrator : insolventierecht - persoon die bij beschikking van de rechtbank wordt aangesteld in de voorlopige surseance van betaling. Hij krijgt tezamen met de schuldenaar de beschikkingsbevoegdheid over de boedel om de rechten van de crediteuren veilig te stellen. In de praktijk zal de belangrijkste taak van de ~ bestaan uit het vinden van een goede oplossing om de onderneming en de werkgelegenheid te redden. Art. 215 Fw - Zie ook: tegenstelling curator / (mv.) curatoren hierarchische verhouding rechter-commissaris bij surseance van betaling

bewindvoerderschap Eng.: administratorship : personen- en familierecht - hoedanigheid van bewindvoerder en al hetgeen dat met zich brengt. Art. 359 Boek 1 BW en 445 Boek 1 BW

bewindvoering / bewind voeren / bewind gevoerd Eng.: administration : personen- en familierecht - als vervanger verrichten van bepaalde taken; het houden van toezicht. Art. 38 Wet RO en 107 wet RO

bewonersverklaring : pand- en hypotheekrecht - verklaring die bij premiekoopwoningen vereist is. De eigenaar stelt het Ministerie van VROM op de hoogte van het feit dat de bewoner een woning ook daadwerkelijk een vol jaar heeft bewoond.

bewoonde staat Eng.: occupied state : executierecht - een huis is minder waard als het bewoond wordt dan wanneer het vrij te aanvaarden is. Dan kan de koper er immers direct zelf in gaan wonen. Vaak wordt 60% van die vrije verkoopwaarde aangehouden als waarde in ~.

bewuste schuld Eng.: conscious guilt : strafrecht - schuldvorm waarbij het (primair) niet gewilde gevolg op lichtvaardige wijze onwaarschijnlijk wordt geacht. (N. Jörg/C. Kelk)

bewuste schuld / culpa Eng.: conscious negligence : strafprocesrecht - hiervan is sprake indien een verdachte wel heeft nagedacht over de gevolgen van zijn handelen, maar deze gevolgen voor lief heeft genomen.

bewusteloos Eng.: unconscious : strafrecht - aFwezigheid van bewustzijn. Bijv. ontucht met een bewusteloze is strafbaar gesteld. Art. 247 WvSr

bezet gebied Eng.: occupied territory : oorlogsrecht - gebied bezet door een andere mogendheid. Bijv. het Internationaal Gerechtshof heeft verklaard dat Israël de bouw van de Muur, die Israël bouwt op de bezette Westelijke Jordaanoever, moet stopzetten en de delen moet ontmantelen die in ~ zijn geplaatst. (2004)

bezetting / bezetten / bezet Eng.: occupation : strafrecht - uit art. 78 sub 3 van de invoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht volgt dat in door het Nederlandse leger bezet vijandelijk gebied, de Nederlandse militaire rechter rechtsmacht heeft ten aanzien van militaire delicten door wie dan ook begaan. Art. 78 wvmsr

bezichtiging ter plaatse / bezichtigen ter plaatse / ter plaatse bezichtigd Eng.: inspection on site : procesrecht - bezichtiging van een plaats op eigen initiatief van de rechter. De rechter mag daartoe elke plaats betreden. Art. 8:50 AWB en 201 Rv

bezit / bezitten / bezat Eng.: possession : vermogensrecht - het houden van een goed voor zichzelf. Art. 107 Boek 3 BW en 118 Boek 3 BW - Zie ook: hierarchische verhouding eigendom nadere verklaring revindicatie / revindiceren / gerevindiceerd

bezitactie Eng.: act of possession : vermogensrecht - rechtsvordering die de bezitter van een zaak kan instellen bij verlies of andere aantasting van bezit. Art. 125 Boek 3 BW

bezitloos pandrecht Eng.: non-possessory pledge : pand- en hypotheekrecht - zekerheidstelling waarbij de verpande zaak in de feitelijke macht van de pandgever blijft. ~ komt tot stand door een authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte. Art. 237 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring pand nadere verklaring vuistpand nadere verklaring bezit / bezitten / bezat

bezitsactie / bezitsvordering / bezitsaktie (oneigen.) Eng.: possessory action / action for confirmation in possession : vermogensrecht - iedere rechtsvordering die de bezitter van een zaak kan instellen tot handhaving of herstel in het bezit tegen degene die hem in zijn bezit stoort, ook tegen de eigenaar.

bezitsoverdracht / overdracht bezit / bezit overdragen Eng.: transfer of possession / ownership transfer : vermogensrecht - de persoon die een goed bezit, draagt dat bezit over door de feitelijke macht daarover aan de verkrijger te verschaffen. Bijv. de winkelier overhandigt het zojuist gekochte boek aan de koper. Art. 114 Boek 3 BW en 83 Boek 3 BW

bezitsoverdracht door korte hand Eng.: direct ownership transfer : vermogensrecht - Voor bezitsoverdracht is een tweezijdige verklaring zonder feitelijke handeling voldoende, onder meer in het geval dat de verkrijger houder van de zaak voor de vervreemder was. In een dergelijk geval spreekt men van ~. Art. 115 Boek 3 BW

bezitsoverdracht door lange hand Eng.: indirect ownership transfer : vermogensrecht - Voor bezitsoverdracht is een tweezijdige verklaring zonder feitelijke handeling voldoende, onder meer in het geval dat een derde voor de vervreemder de zaak hield, en haar na de overdracht voor de ontvanger houdt. In dat geval gaat het bezit niet over voordat de derde de overdracht heeft erkend, dan wel de vervreemder of de verkrijger de overdracht aan hem heeft medegedeeld. In een dergelijk geval spreekt men van ~. Art. 115 Boek 3 BW

bezitsverlies Eng.: loss of possession : vermogensrecht - het bezit van een zaak kwijtraken, doordat een ander die zaak in bezit verkrijgt. Art. 117 Boek 3 BW en 19 Boek 5 BW

bezitsverschaffing / bezit verschaffen / bezit verschaft Eng.: traditio : vermogensrecht - overdracht van bezit door een ander persoon in staat te stellen de macht over dat bezit uit te oefenen. Art. 114 Boek 3 BW en 115 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring bezitsverlies

bezitter te goeder trouw Eng.: possessor in good faith : vermogensrecht - persoon die zich als rechthebbende op een zaak beschouwt en zich ook redelijkerwijs als zodanig mag beschouwen. Art. 118 Boek 3 BW en 86 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring bezit / bezitten / bezat tegenstelling heling / heler / helen / geheeld nadere verklaring aanvullende werking van goede trouw hierarchische verhouding eigenaar / eigenaresse

bezoekrecht Eng.: right of access : rechtsgeschiedenis - in 1971 verlaten begrip, vervangen door 'omgangsrecht': het kind en de niet met het gezag belaste ouder hebben recht op omgang met elkaar. De term ~ is wel nog in België gangbaar. Art. 377a Boek 1 BW

bezoekrecht Eng.: right of access : penitentiair recht - het recht van gevangenen bezoek te krijgen. Art. 38 pBW

bezoldiging / bezoldigen / bezoldigd Eng.: pay / stipend : ambtenarenrecht - de bedragen waarop de ambtenaar uit hoofde van zijn dienstbetrekking aanspraak heeft en wachtgeld; loon. Art. 115 Aw

bezorging / bezorgen / bezorgd Eng.: to hand over / to deliver : handelsrecht - de feitelijke, fysieke aflevering van iets. Bijv. ~ van een gekocht wandmeubel. Art. 13 Boek 7 BW

bezwaar Eng.: objection : vreemdelingenrecht - indien de staatssecretaris van justitie of de korpschef een aanvraag om toelating op reguliere gronden heeft afgewezen, kan een vreemdeling de staatssecretaris van justitie verzoeken de beslissing te herzien. De bezwaarprocedure mag in beginsel in Nederland worden afgewacht. (bron: Min. Jus.) Art. 1:05 AWB - Zie ook: hierarchische verhouding administratief beroep

bezwaar Eng.: objection : bestuursprocesrecht - klacht, protest van een burger tegen bepaald overheidshandelen. Art. 1:05 AWB - Zie ook: hierarchische verhouding administratief beroep

bezwaar aantekenen / bezwaar aangetekend / bezwaar maken / bezwaar gemaakt Eng.: to lodge a notice of objection : bestuursrecht - gebruik maken van de wettelijke bevoegdheid om een voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat dat besluit heeft genomen. Art. 1:05 AWB

bezwaar aantekenen / bezwaar aangetekend / bezwaar maken / bezwaar gemaakt Eng.: to object : procesrecht - protest aantekenen. Bijv. tegen de gang van zaken ter terechtzitting. Art. 22 iw 1990

bezwaard goed / (mv.) bezwaarde goederen / bezwaarde eigendom Eng.: encumbered estate / mortgaged estate : fiscaal recht - eigendom waarop een of meerdere beperkte zekerheidsrechten rusten. Bijv. een huis met hypotheek. Art. 23 iw 1990 - Zie ook: nadere verklaring beperkt zekerheidsrecht / (mv.) beperkte zekerheidsrechten nadere verklaring toekomstige goederen nadere verklaring fideï-commis / fideïcommissaire substitutie / erfstelling over de hand / tweetrapsmaking

bezwaarde Eng.: objectioner : erfrecht - erfgenaam aan wie bij fideicommis is opgelegd dat hij de nalatenschap moet uitkeren aan anderen, de zogenaamde verwachters. Art. 56 Boek 4 BW

bezwaarde Eng.: plaintiff : bestuursprocesrecht - persoon die een bezwaarschrift heeft ingediend.

bezwaarprocedure Eng.: objection procedure / complaints procedure : bestuursrecht - Onjuiste spelling. Zie bezwaarschriftprocedure.

bezwaarschrift Eng.: notice of objection : bestuursprocesrecht - geschrift waarmee een bezwaarschriftprocedure wordt gestart. In geding is vaak een beschikking van een overheidsorgaan. Art. 6:04 AWB - Zie ook: hierarchische verhouding beroepschrift / (mv.) beroepschriften tegenstelling rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs) tegenstelling klaagschrift

bezwaarschriftprocedure Eng.: appeal procedure : bestuursrecht - procedure in het bestuursrecht, waarbij een burger een hem onwelgevallig besluit kan aanvechten bij het bestuursorgaan zelf.

bezwaartermijn Eng.: objection period : bestuursprocesrecht - termijn waarbinnen bezwaar aangetekend moet worden, gewoonlijk zes weken. Art. 3:45 AWB - Zie ook: nadere verklaring bezwaar

bezwarencommissie / bezwaarcommissie Eng.: complaints commission : bestuursrecht - commissie bij wie bezwaar kan worden aangetekend tegen een bepaalde beslissing van een bestuursorgaan. Bijv. Bezwarencommissie Functiewaardering Sociale Werkvoorziening (BFSW) voor werknemers met een dienstbetrekking ingevolge de Wet Sociale Werkvoorziening. Art. 6:04 AWB - Zie ook: nadere verklaring commissie bezwaar en beroep tegenstelling geschillencommissie / (mv.) geschillencommissies

bezwarende rechtshandeling Eng.: unfavourable legal act : bestuursrecht - rechtshandeling, d.w.z. een op een bepaald rechtsgevolg gerichte handeling, door de overheid die voor de burger een belastend gevolg heeft. Bijv. aFwijzing van een bezwaar.

bezwaring / bezwaren / bezwaard Eng.: encumbrance : pand- en hypotheekrecht - een schuldlast op iets leggen; belasten met een zekerheidsrecht. Bijv. in pand geven. Art. 453a Rv en 88 Boek 1 BW