Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2017 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden!

beeldmerk Eng.: design trademark : merkenrecht - tekening, afdruk of grafisch vormgegeven teken, dat dient om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden. Art. 1 BMW en 1 bvie - Zie ook: nadere verklaring merk

begiftigde Eng.: donee : verbintenissenrecht - persoon die een schenking aanneemt.

begin van uitvoering Eng.: beginning of the implementation / beginning of the execution : strafrecht - poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een ~ heeft geopenbaard; indien er gedragingen worden verricht die naar hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van een misdrijf. (Cito-arrest, HR 24-10-1978, NJ 1979, 52) Art. 45 WvSr

beginselen van behoorlijke procesorde Eng.: principles of due process : procesrecht - principes van rechtstatelijkheid en fair play waaraan de magistratuur zich te houden heeft. De ~ zijn waarborgen tegen ongerechtvaardigde inbreuken van de overheid op de vrijheid van de burger. Bijv. het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.

Beginselenwet Justitiële jeugdinrichtingen (BW JJ) : strafrecht - wet van 2 november 2000 tot vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. Daarin o.a. opgenomen de doelstelling van dergelijke inrichtingen, het beheer en toezicht op de instelling en de wijze (beginselen) waarop de jeugdige gedetineerden worden behandeld. Art. 91 BW jj en 41 BW jj

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (BVTG) Eng.: Dutch Hospital Orders (Framework) Act : patiëntenrecht - wet van 25 juni 1997 waarin beginselen zijn vastgesteld voor verpleging in inrichtingen van strafrechtelijk ter beschikking gestelden (TBS'ers). De ~ maakt het mogelijk om de vrijheden van TBS'ers in te perken en onder omstandigheden jegens hen geweld te gebruiken. Art. 1 bvtg en 21 bvtg - Zie ook: hierarchische verhouding Gratiewet (Gratw)

begrafenis-executeur / crematie-executeur / ëësterrenexecuteur Eng.: funeral-executor : erfrecht - executeur die slechts de begrafenis of crematie moet regelen. (Stollenwerck)

begrafeniskosten / kosten voor lijkbezorging Eng.: funeral expenses : erfrecht - kosten voor teraardebestelling of crematie. De redelijke ~ zijn bevoorrecht op de nalatenschap. De ~ kunnen bij degene die aansprakelijk is voor het overlijden als schadevergoeding worden opgevoerd. Art. 288 Boek 3 BW

begraving / begraven Eng.: to bury : erfrecht - teraardebestelling van een overledene.

begraving op eigen grond / begraven op eigen grond Eng.: burial on private land : ruimtelijke ordening - de ~ is mogelijk, mits de gemeenteraad de locatie formeel tot begraafplaats(je) heeft bestemd. Hij onderzoekt of er geen ernstige beletselen zijn, zoals ligging in een woonwijk of in een grondwaterwinningsgebied. De wet geeft in beginsel aan iedereen het recht op ~. (bron: W.G.H.M. van der Putten)

begrenzing Eng.: boundary : burenrecht - afbakening van een gebied of veld.

begroten / begroting / begroot Eng.: to estimate / to calculate : staatsrecht - systematisch overzicht van verwachte uitgaven en inkomsten voor een bepaalde periode. Art. 189 Gemw

begrotingstekort Eng.: budgetary deficit : politiek - som van het feitelijk financieringstekort van de staat en het saldo van de niet-relevante uitgaven en -ontvangsten, plus de mutatie in het saldo van de derdenrekening.

begunstigde / gebeneficieerde Eng.: beneficiary : erfrecht - aangewezen erfgenaam of legataris.

begunstigde / verzekerde Eng.: insured / grantee / beneficiary : verzekeringsrecht - diegene die in een verzekeringspolis is aangewezen om het verzekerde bedrag te ontvangen als het verzekerde risico zich voordoet. Art. 302 Wvk

begunstigende / begunstiger Eng.: sponsor : verzekeringsrecht - persoon die in zijn (levensverzekerings)polis een ander als begunstigde aanduidt. Art. 304 Wvk

begunstigende beschikking Eng.: favourable decision : burgerlijk procesrecht - vonnis waarbij een persoon voordeel heeft (wordt begunstigd).

begunstiging Eng.: beneficial entitlement : strafrecht - het bijstaan van een pleger van een misdrijf nadat dat misdrijf is begaan. Bijv. het zoekmaken van bewijsmateriaal om de dader te helpen.

begunstiging Eng.: sponsoring : burgerlijk recht - ontvangst van een schenking; toekenning van een uitkering van een levensverzekering.

begunstiging / begunstigen / begunstigd Eng.: sponsoring : strafrecht - het helpen van een dader van een strafbaar feit. Bijv. door hem te verbergen of behulpzaam te zijn om te ontkomen of door bewijsmateriaal buiten handen van de politie te houden. Art. 189 WvSr

begunstigingstermijn / terme de grâce : verbintenissenrecht - veelal korte periode waarin een persoon respijt krijgt om een omissie of gebrek op te heffen. Bijv. een modelhouder kan zijn model nog deponeren 1 jaar nadat het model is openbaar gemaakt. Art. 6:11 AWB en 1636 Boek 7A BW - Zie ook: nadere verklaring ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld

behandelingsovereenkomst Eng.: treatment contract : gezondheidsrecht - overeenkomst inzake geneeskundige behandeling. Overeenkomst waarbij een hulpverlener zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst voor de patiënt. Dat kan de opdrachtgever zelf zijn, maar ook een derde, bijv. een kind. Art. 446 Boek 7 BW en 450 Boek 7 BW

behandelingsplan / behandelplan Eng.: treatment plan : penitentiair recht - plan dat erop gericht is de stoornis van een in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatste zo te verbeteren dat het gevaar op grond waarvan de patiënt, zonder van de bereidheid daartoe te hebben blijk gegeven, in het ziekenhuis moet verblijven, wordt weggenomen. Bij algemene maatregel van bestuur worden eisen gesteld, waaraan een ~ ten minste moet voldoen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorts ten aanzien van daarbij aangegeven categorieën van behandelingsmiddelen of -maatregelen regels worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop tot toepassing daarvan moet worden besloten. Art. 39 WvSr en 38 wet bopz

beheer / beheren / beheerd Eng.: administration / guardianship : vermogensrecht - handelingen waardoor een vermogen en de vruchten daarvan in stand blijven. Art. 170 Boek 3 BW en 1676 Boek 7A BW - Zie ook: nadere verklaring vruchtgebruik

beheer schatkist Eng.: tresor executive : staatsrecht - verantwoordelijkheid voor de aan het rijk toebehorende en toevertrouwde gelden; ligt bij de Minister van Financiën. Art. 24 cw en 19 cw

beheerder / beheerders Eng.: executive / trustee / administrator : personen- en familierecht - persoon die belast is met de zorg over zaken van anderen.

beheersbeding bij hypotheek Eng.: management clause in mortgage : pand- en hypotheekrecht - bepaling in de hypotheekakte dat de hypotheekhouder na machtiging daartoe van de voorzieningenrechter bevoegd is om het verhypothekeerde goed in beheer te nemen, indien de hypotheekgever in zijn verplichtingen jegens de hypotheekhouder in ernstige mate tekortschiet; als de hypotheekgever in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van de schuldeiser en de President van de rechtbank de vereiste machtiging verleent, is de schuldeiser bevoegd het verbondene in beheer te nemen. Art. 267 Boek 3 BW

beheersdaad / beheersdaden Eng.: acts of management / acts of administration : vermogensrecht - handeling waarmee men het vermogen in stand houdt en het vermogen vruchtdragend blijft.

beheersexecuteur / tweesterrenexecuteur : erfrecht - executeur die bij uiterste wil tot taak krijgt de goederen van de nalatenschap te beheren. (Stollenwerck)

beheersovereenkomst Eng.: management agreement : overeenkomstenrecht - overeenkomst tussen overheid en landbouwer, waarbij laatstgenoemde er zich tegen betaling toe verplicht om voor behoud van natuur en landschap bepaalde (beheers)handelingen te verrichten. Op grond van EG-verordening 92/2078 (d.d. 4 juni 1999) kan de overheid ~ sluiten voor weidevogelbeheer, perceelrandenbeheer en herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen.

beherend vennoot / complementaris Eng.: active partner / general partner : vennootschapsrecht - vennoot in een commanditaire vennootschap die de bedrijfsactiviteiten uitvoert en de vennootschap feitelijk beheert. Art. 19 Wvk - Zie ook: nadere verklaring stille vennoot / commanditaire vennoot / sleeping partner / vennoot bij wijze van geldschieting nadere verklaring commanditaire vennootschap (CV) / (arch.) vennootschap bij wijze van geldschieting niet gelijk aan beherende vennoot

beherende vennoot Eng.: active partner : vennootschapsrecht - vennoot in een maatschap die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Art. 1673 Boek 7A BW - Zie ook: nadere verklaring commanditaire vennootschap (CV) / (arch.) vennootschap bij wijze van geldschieting niet gelijk aan beherend vennoot / complementaris

behoefte Eng.: need : - het nodig zijn (bron: Van Dale).

behoudens Eng.: excepted : rechtswetenschap - met uitzondering van. Bijv. ~ bijlage A was het contract volledig.

behuwdkinderen Eng.: children-in-law : personen- en familierecht - schoonzonen en schoondochters. ~ kunnen op grond van hun aanverwantschap onder bepaalde omstandigheden gehouden worden een bijdrage te leveren in levensonderhoud van hun schoonouders. Art. 396 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring alimentatie / onderhoudsbijdrage

bejegening / bejegenen / bejegend Eng.: to treat / to handle : advocatuur - wijze waarop iemand zich gedraagt tegenover een ander.

Bekendmakingswet (Bmw) Eng.: Dutch Publication Act : staatsrecht - wet van 4 februari 1988 houdende de regeling van de uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant en van de bekendmaking en de inwerkingtreding van wetten, AMvB's en avv's. Art. 1 bekendmakingswet - Zie ook: nadere verklaring Staatsblad / Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden nadere verklaring Staatscourant onderdeel afkondiging wetten / afkondigen wetten / afgekondigde wetten niet gelijk aan Eenvormige Beneluxwet op merken (BMW)

bekentenis / bekennen / bekend Eng.: the confession : strafrecht - het toegeven; verklaring van schuld van een verdachte. Een ~ van een verdachte moet zoveel mogelijk in diens eigen woorden worden opgenomen. Verder geldt dat een ~ van een verdachte als enig bewijs niet voldoende is voor een veroordeling. Bij wet van 10 november 2004 (inwerkingtreding 1 januari 2005) zijn de procedures voor bewijs bij bekennende verdachten eenvoudiger, waardoor het niet meer nodig is om bij een verdachte die heeft bekend de bewijsmiddelen verder uit te werken. Art. 29 WvSv en 341 WvSv

bekeuring Eng.: ticket / fine : strafrecht - geldboete voor een overtreding van de verkeerswet, opgelegd door een daartoe bevoegde politie-ambtenaar. Art. 2 WAHV - Zie ook: hierarchische verhouding verkeerswet

bekeuring / bekeuren / bekeurd Eng.: the fine / penalty : strafrecht - administratieve sanctie die een politieagent kan opleggen als hij een verkeersovertreding heeft geconstateerd. Art. 3 Wahv

beklag / beklagen / beklaagd Eng.: to complain : strafprocesrecht - mogelijkheid voor rechtstreeks belanghebbenden om te klagen bij het gerechtshof, als door het Openbaar Ministerie is besloten om een strafbaar feit niet (verder) te vervolgen. Art. 12 WvSv - Zie ook: nadere verklaring opportuniteitsbeginsel nadere verklaring gerechtshof / gerechtshoven (mv.)

beklagcommissie Eng.: complaints committee : strafrecht - onderdeel van de Commissie van Toezicht met een rechtsprekende functie. Gedetineerden hebben een formeel beklagrecht bij de beklagcommissie over alle hen betreffende beslissingen genomen door of namens de directeur. Art. 60 PBW - Zie ook: nadere verklaring Commissie van Toezicht hierarchische verhouding maandcommissaris

beklagcommissie van de Commissie van Toezicht : strafrecht - commissie die zich bezighoudt met klachten. Bijv. jeugdigen die in een publieke inrichting voor justitiëe kinderbescherming zijn geplaatst kunnen zich richten tot de ~ indien zij ontevreden zijn met hoe zij behandeld worden.

beklagrecht Eng.: right of complaint : procesrecht - recht van belanghebbenden om zich te beklagen over de (onheuse) wijze waarop ze door overheidsfuntionarissen zijn behandeld. Bijv. een gedetineerde kan bij de beklagcommissie beklag doen over een hem betreffende door de gevangenisdirecteur genomen beslissing. Art. 60 pBW en 5 Advw

beklemming : rechtsgeschiedenis - het bezitten van of het onderworpen zijn aan beklemrecht (Gronings recht).

beklemrecht Eng.: perpetual lease at a fixed rent : rechtsgeschiedenis - Gronings erfelijk recht uit de 19de eeuw om tegen betaling van een vast en onveranderlijk bedrag landerijen te mogen pachten, waarop de boerderij van de pachter staat. Doordat het ~ de splitsing van landerijen verbood, zijn de boerenbedrijven in Groningen erg groot gebleven;
beperkt zakelijk recht, dat zich ontwikkeld heeft uit huur. Het ~ kwam vooral voor in Groningen en aangrenzende delen van Friesland en Drenthe. De inhoud van het recht werd bepaald door wat bij overeenkomst is bedongen en door de gewoonte (art. 1654 Oud Burgerlijk Wetboek). Zie ook: nadere verklaring meier

bekrachtiging / bekrachtigen / bekrachtigd Eng.: consent to be bound : internationaal publiekrecht - plechtige verklaring, na goedkeuring van de Staten-Generaal, aan de andere verdragspartijen dat de staat zich volkenrechtelijk gebonden acht aan het verdrag. Het gevolg daarvan is dan ook dat de staat aan dat verdrag is gebonden. Art. 91 Grondwet

bekwaam Eng.: able / fit : personen- en familierecht - in staat.