ambassade Eng.: embassy : staatsrecht - officiële vertegenwoordiging van een staat in het buitenland.

ambassadeur Eng.: embassador : staatsrecht - officiële vertegenwoordiger van een staat in het buitenland.

ambiguïteit Eng.: ambiguous : rechtswetenschap - ambiguïteit, synoniem voor dubbelzinnigheid. De betekenis van een woord hangt af van de context waarin het wordt gebruikt. Bijv. het woord ezel heeft meerdere betekenissen, enerzijds het dier en anderzijds het schildersgereedschap.

ambiguiteit Eng.: ambiguity : - het verschijnsel dat een taaluiting op meerdere manieren uitgelegd kan worden. Bijv. in de zin "De koning verdeelde de deodorant onder de armen" kan het woord armen op twee verschillende manieren uitlegd worden.

ambitie / ambiëren / geambieerd Eng.: ambition : rechtswetenschap - zaak gezocht, maar zonder juridische betekenis. Gedrevenheid.

ambt Eng.: position : ambtenarenrecht - toebedeelde overheidsfunctie aan een functionaris.

ambtelijk bevel Eng.: official orders : strafrecht - krachtens een wettelijk voorschrift gegeven bevel of vordering van een opsporingsambtenaar (politie) of ambtenaar die met toezicht is belast. Art. 184 WvSr - Zie ook: nadere verklaring politie niet gelijk aan dwangbevel

ambtelijke brief Eng.: missive : staatsrecht - officiële brief van overheidswege. Bijv. aanleiding voor de commotie was een ~, waarin vergaande consequenties werden aangekondigd.

ambtelijke commissie Eng.: administrative commission : vreemdelingenrecht - commissie bestaande uit medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die een vreemdeling horen over zijn bezwaar- of administratief beroepschrift. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring bezwaar

ambtelijke hoorzitting Eng.: administrative hearing : bestuursrecht - een ~ is een zitting waarbij een burger, die bezwaar of administratief beroep heeft ingesteld, door een commissie, bestaande uit ambtenaren (niet degenen die de bestreden beslissing hebben genomen) wordt gehoord. Deze commissie adviseert vervolgens het bestuursorgaan welke beslissing moet worden genomen. Pas daarna kan betrokkene bij de rechter in beroep gaan. Art. 7:02 Awb

ambtenaar / (mv.) ambtenaren Eng.: civil servant : ambtenarenrecht - diegene die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn. Art. 1 Aw - Zie ook: hierarchische verhouding staatssecretarissen

ambtenaar van de burgerlijke stand Eng.: municipal registry of births,marriages and deaths : personen- en familierecht - ambtenaar in dienst van de gemeente als zodanig benoemd door Burgemeester en Wethouders en verantwoordelijk voor administratie van en afgifte van aktes omtrent de burgerlijke staat van de inwoners van 'zijn' gemeente. Art. 16 Boek 1 BW

ambtenarenrecht Eng.: civil service law : ambtenarenrecht - rechtsgebied uit de Ambtenarenwet; vooral m.b.t. arbeidsrechtelijke geschillen van ambtenaren met hun werkgever, nl. de overheid. Art. 1 Aw en 125a Aw - Zie ook: hierarchische verhouding fiscaal recht / belastingrecht

ambtenarenrechter : ambtenarenrecht - voorheen de rechter die in het ambtenarengerecht belast was met rechtspraak over besluiten, handelingen en weigeringen ten aanzien van ambtenaren, w.o. militairen. Art. 54 wet RO - Zie ook: niet gelijk aan bestuursrechter

ambtenarenreglement Eng.: National Scheme of Conditions of Service : ontslagrecht - reglement waarin de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en ontslagregels voor ambtenaren zijn vastgelegd. Zie ook: hierarchische verhouding Ambtenarenwet (AW)

Ambtenarenwet (AW) : ambtenarenrecht - wet van 12 december 1929, houdende regelen die de rechtstoestand van ambtenaren betreffen. Art. 1 Aw en 125a Aw - Zie ook: hierarchische verhouding Wet openbare manifestatie (WOM) onderdeel ambtenarenreglement

ambtsbelofte / ambtsgelofte Eng.: office promise : ambtenarenrecht - door ambtenaar krachtens wettelijke bepaling af te leggen verklaring over vervulling van zijn taken, bezegeld met de woorden: "Dat beloof ik." of "Zo waarlijk helpe mij God almachtig". Art. 51 ARAR

ambtsdrager Eng.: civil servant : staatsrecht - degene die het ambt vertegenwoordigt. Een ambt wordt vervuld door één of meer ambtsdragers. Een ambt blijft echter voortbestaan als de ambtsdrager er niet meer is. Art. 1 Aw - Zie ook: hierarchische verhouding ambtenarij hierarchische verhouding ambtenarenwet

ambtsdwang Eng.: office coercion : strafrecht - misdrijf tegen het openbaar gezag, waarbij de ambtenaar wordt gedwongen tot het doen of nalaten van ambtsverrichtingen. Art. 179 WvSr

ambtseed Eng.: the oath of office : ambtenarenrecht - door ambtenaar krachtens wettelijke bepaling af te leggen verklaring over vervulling van zijn taken, afgesloten met de woorden: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig.". Art. 51 ARAR en 9 barp

ambtsgeheim Eng.: official secret : staatsrecht - geheimhoudingsplicht voor ambtenaren of overheidsfunctionarissen.

ambtshalve aanslag Eng.: estimated assessment : fiscaal recht - belastingaanslag die, vaak bij gebrek aan medewerking van de belastingplichtige, op basis van een schatting door de belastinginspecteur wordt vastgesteld. Art. 11 Awr en 2 iw 1990 - Zie ook: nadere verklaring fiscus / belastingdienst

ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden Eng.: ex officio duty to apply the law to the facts presented : burgerlijk procesrecht - toevoeging door een rechter van een rechtsregel die de procespartijen niet hebben ingeroepen. Bijv. eiser vordert schade wegens wanprestatie, maar de rechter wijst toe op grond van onrechtmatige daad. Art. 25 Rv - Zie ook: nadere verklaring rechtsgronden tegenstelling lijdelijkheid van de rechter onderdeel ontbreken van rechtsgrond nadere verklaring curia jus novit

ambtshalve beoordeling Eng.: ex officio / of its own motion : asielrecht - rechterlijke beoordeling van een rechtsregel die procespartijen niet hebben ingeroepen. Bijv. asielzoekers hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen om aanspraak te maken op de eenmalige regeling. Er is sprake van een ~ van de dossiers.

ambtshalve toevoeging / ambtshalve toevoegen / ambtshalve toegevoegd : strafprocesrecht - automatische toewijzing van een raadsman aan verdachten, vreemdelingen of psychiatrische patiënten die in bewaring zijn gesteld. Art. 489 WvSv en 29 Wtbz - Zie ook: hierarchische verhouding inbewaringstelling / in bewaring stellen / in bewaring gesteld

ambtsinstructie Eng.: official instruction : bestuursrecht - Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met spelregels voor het gebruik van legitiem geweld door politie; de ~ bepaalt regels voor toepassing van geweld, veiligheidsfouillering, gebruik van handboeien en andere hulpmiddelen.

ambtskostuum Eng.: official's costume : rechtswetenschap - een kledingstuk dat gedragen wordt door ambtenaren. Bijv. de burgemeester draagt een ~.

ambtsmisdrijf / ambtsdelict Eng.: crime linked to the exercise of a public duty : strafrecht - misdrijf gepleegd door een minister, bevelhebber van de krijgsmacht, leden van de rechterlijke macht en gewone ambtenaren tijdens de vervulling van het ambt. Bijv. aannemen van steekpenningen door een rechter of het meewerken aan een schijnhuwelijk door een ambtenaar van de burgerlijke stand Art. 355 WvSr en 29 WvSr - Zie ook: nadere verklaring ambtsmisdrijf / ambtsdelict

ambtsovertreding Eng.: malpractice : ambtenarenrecht - overschrijding van ambtelijke bevoegdheden; licht ambtelijk vergrijp. De sanctie op een ~ is een boete van max. € 2.250,-. Bijv. geheime stukken openbaar maken, huwelijksvoltrekking zonder de benodigde papieren en het verzuim om aktes in het register in te schrijven. Art. 462 WvSr

ambtsplicht Eng.: office duty : ambtenarenrecht - plichten en taken die bij een ambt horen.

ambulancevervoer Eng.: ambulance transport : gezondheidsrecht - vervoer van zieken en ongevalslachtoffers en hun begeleiders met een in het bijzonder voor dit vervoer ingericht motorvoertuig. Art. 1 Wet ambulancevervoer en 2 Wet Ambulancevervoer

ambulant Eng.: ambulatory : - zonder vaste plaats. Bijv. ambulante hulpverlening. tegenstelling residentiŽle hulpverlening

amendement Eng.: amendment : politiek - staatskundig - door het parlement ingebrachte wijziging op een wetsvoorstel, in Nederland heeft alleen de Tweede Kamer het recht van ~. Zie ook: tegenstelling acclamatie / acclameren / geacclameerd hierarchische verhouding memorie van antwoord

amendement Eng.: amendment : staatsrecht - aangebrachte wijziging, met name een bevoegdheid van Kamerleden bij de behandeling van wetsontwerpen. Art. 84 Grondwet - Zie ook: tegenstelling acclamatie / acclameren / geacclameerd hierarchische verhouding memorie van antwoord

amendement Eng.: amendment : staatskundig - door het parlement ingebrachte wijziging op een wetsvoorstel, in Nederland heeft alleen de Tweede Kamer het recht van ~. Zie ook: tegenstelling acclamatie / acclameren / geacclameerd hierarchische verhouding memorie van antwoord

amica / (mv.) amici : advocatuur - Latijn: aanspreektitel van een vrouwelijke advocaat in correspondentie tussen advocaten die elkaar (redelijk) goed kennen. Zie ook: nadere verklaring advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat tegenstelling collega / (mv.) collegae nadere verklaring fiducia cum amico

amice / (mv.) amici : advocatuur - Latijn: aanspreektitel van een mannelijke advocaat in correspondentie tussen advocaten die elkaar (redelijk) goed kennen. Zie ook: nadere verklaring advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat tegenstelling confrère nadere verklaring fiducia cum amico

amicus curiae : internationaal strafrecht - Latijn: vriend van het hof. Advocaat die in opdracht van het tribunaal toeziet op een eerlijk proces van een verdachte die geen advocaat wil. Bijv. in het proces tegen van oorlogsmisdaden en genocide verdachte vroegere Joegoslavische president Slobodan Milosevic was een ~ aangesteld. Zie ook: nadere verklaring cum amico

amnestie verlenen Eng.: grant an amnesty : politiek - staatskundig - algemene kwijtschelding van straf, in het bijzonder voor politieke misdrijven. Zie ook: tegenstelling gratie

amnestie verlenen Eng.: to grant amnesty : staatsrecht - algemene kwijtschelding van straf, in het bijzonder voor politieke misdrijven. Art. 122 Grondwet - Zie ook: tegenstelling gratie verlenen onderdeel invrijheidstelling / in vrijheid stellen / in vrijheid gesteld

amnestie verlenen Eng.: grant an amnesty : staatskundig - algemene kwijtschelding van straf, in het bijzonder voor politieke misdrijven. Zie ook: tegenstelling gratie

amortisatie / amortiseren / geamortiseerd : vennootschapsrecht - afschrijving van goodwill; afname van het kapitaal in een besloten vennootschap door aandelen in te trekken (en het stortingsbedrag ervan uit te keren) of de waarde van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Art. 208 Boek 2 BW

amortisatie / amortiseren / geamortiseerd : bankrecht - gerechtelijk van onwaarde verklaren van vermiste bankbiljetten. Art. 208 Boek 2 BW en 99 Boek 2 BW

amotie / amoveren / geamoveerd Eng.: resignation : ambtenarenrecht - ontslag; uit het ambt zetten.

ampliatie : notarieel recht - officieel notarieel duplicaat; notarieel stuk inhoudende een grosse.

amplitude van vergoeding : notarieel recht - verschil of variatie in honoraria van advocaten, notarissen of gemachtigden afhankelijk van het specialisme in of de complexiteit en grootte van een zaak.

amusement Eng.: entertainment : - iets waarmee men zich vermaakt (bron: Van Dale). Bijv. theater.

an Sich : advocatuur - door advocaten gebruikte kreet die 'op zich' of 'op zichzelf genomen' betekent.

anale coïtus Eng.: coitus per anum : strafrecht - anale seksueel verkeer. Bijv. ~ wordt ook als binnendringing beschouwd en kan binnen de delictsomschrijving van verkrachting vallen.

analogisch Eng.: analogy : - overeenkomstig. Een bijzondere regel veralgemeniseren, zodat deze kan worden toegepast op een soortgelijk geval.

analoog werk : auteursrecht - tastbaar werk. Bijv. boek.

analytisch vermogen : rechtsfilosofie - intellectueel vermogen om hoofd- van bijzaken te onderscheiden en uit het daaruit afgeleide feitencomplex de juridische inhoud te omkaderen en te beoordelen.

anarchie Eng.: the anarchy : politiek - toestand van een land zonder (gezaghebbend) bestuur. Bijv. in Liberia heeft een tijdlang ~ geheerst, doordat de voltallige regering het land had verlaten. Zie ook: nadere verklaring bestuur tegenstelling rechtsstaat nadere verklaring staatsrecht

anciënniteit : arbeidsrecht - ouderdom in rang, rangorde naar diensttijd; periode waarin de werknemer ononderbroken in dienst is geweest van dezelfde werkgever. Art. 681 Boek 7 BW

anciënniteitsbeginsel : ontslagrecht - uitgangspunt dat bij gedwongen ontslagen degene die het laatst in dienst is getreden, het eerst wordt ontslagen.

anders dan om niet : vermogensrecht - tegen betaling of andersoortige prestatie. Art. 45 Boek 3 BW

andersglobalisten Eng.: alter-globalists : politiek - ideologie - politieke beweging die ageert tegen liberalisering van de wereldhandel en de zwakke positie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie. De ~ manifesteerden zich vanaf eind jaren '90 door het houden massale protesten bij internationale topontmoetingen. Zie ook: onderdeel anti-globalisten tegenstelling globalisering

andersglobalisten Eng.: globalists with a difference : politiek - politieke beweging die protesteert tegen liberalisering van de wereldmarkt. ~ zijn niet radicaal tegen de eenmaking van de wereldmarkt, maar willen dat eerst de ontwikkelingslanden hulp krijgen, zodat ook zij aan die eenmaking kunnen deelnemen.

andersglobalisten Eng.: alter-globalists : ideologie - politieke beweging die ageert tegen liberalisering van de wereldhandel en de zwakke positie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie. De ~ manifesteerden zich vanaf eind jaren '90 door het houden massale protesten bij internationale topontmoetingen. Zie ook: onderdeel anti-globalisten tegenstelling globalisering

André de la Porte, Gillis : rechtsgeschiedenis - (1866 - 1950) ten dienste van zijn studenten schrijft hij in 1926 een leerboek: Recht en Rechtsbedeling in Nederlandsch-IndiŽ. Een handleiding bij de beoefening van het Nederlandsch-Indische Privaat- en Strafrecht. 2e herz. en bijgew. dr. ('s-Gravenhage, 1933). Het vak, waarin hij promoveerde, het strafrecht, heeft gedurende zijn hele leven zijn grote belangstelling. In het laatste jaar van zijn professoraat (1930/1931) geeft hij behalve zijn eigen vakken, ook nog een college over criminologie, dat grote belangstelling trekt. (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis)

Angelsaksisch recht Eng.: Anglo-Saxon law : rechtswetenschap - het recht in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

animus novandi : rechtsgeschiedenis - Latijn: wil om de schuld te vernieuwen. De ~ hoefde in het Romeinse recht niet expliciet gemaakt te worden om een schuldvernieuwing tot stand te brengen. Uit omstandigheden kon blijken dat partijen de wil hadden een schuldvernieuwing tot stand te brengen.

Anklage Eng.: charge / indictment : procesrecht - Duits: tenlastelegging.

annaal Eng.: annual : rechtswetenschap - gedurende een jaar.

annexatie / annexeren / geannexeerd : internationaal publiekrecht - toevoegen, inlijven van een grondgebied aan het eigen grondgebied.

anno : rechtswetenschap - Latijn: in het jaar.

annotatie / annoteren / geannoteerd / noot : rechtswetenschap - juridisch verklarend commentaar op een uitspraak van een rechtsprekende instantie.

annotator : rechtsfilosofie - rechtsgeleerde die in een noot of annotatie commentaar levert op of nadere verklaring geeft aan een uitspraak van een rechtsprekende instantie. Zie ook: niet gelijk aan chroniqueur

annuiteitenhypotheek Eng.: annual instalment mortgage : pand- en hypotheekrecht - hypotheekvorm waarbij gedurende de looptijd weliswaar hetzelfde brutomaandbedrag wordt betaald, maar gaandeweg de nettomaandlast stijgt, omdat alsmaar minder rente wordt betaald en meer wordt afgelost. Zie ook: tegenstelling beleggingshypotheek / effecthypotheek

annulering / annuleren / geannuleerd Eng.: cancellation : rechtswetenschap - afzeggen.

annuleringsclausule Eng.: cancellation clause : overeenkomstenrecht - clausule in een contract, die bepaalt wanneer, door wie en onder welke voorwaarden de overeenkomst opgezegd kan worden.

annuleringskosten Eng.: cancellation fee : pand- en hypotheekrecht - kosten die sommige banken berekenen als een hypotheek niet doorgaat nadat de uitgebrachte offerte door de cliënt is geaccepteerd.

anonieme getuige Eng.: anonymus witness : strafprocesrecht - getuige wiens identiteit niet bekend is. Bijv. de rechter-commissaris staat een ~ toe in het onderzoek tegen de afgezette leider van de Hell's Angels, Willem van Boxtel alias 'Big Willem' en twee medeverdachten. (2004) Zie ook: nadere verklaring bedreigde getuige

antecedenten / precedenten Eng.: precedents : rechtswetenschap - al dan niet recente gerechtelijke beslissingen die als leidraad of richtlijn dienen in een vergelijkbaar geschil. Met name de arresten van de Hoge Raad hebben precedentwerking. Zie ook: nadere verklaring jurisprudentie / rechtspraak nadere verklaring Hoge Raad (HR)

antecedentenonderzoek Eng.: screening : rechtswetenschap - onderzoek naar de voorgeschiedenis van een persoon die in aanmerking komt voor het vervullen van een openbare functie, om te kunnen beoordelen of die persoon geschikt is voor het vervullen van die functie. Het gaat m.n. om persoonsgegevens betreffende de toepassing van het strafrecht of de strafvordering. Art. 1 WPolR

antedateren Eng.: to data forward / to foredate : rechtswetenschap - een eerdere datum opgeven. Bijv. op een brief die vandaag op de post gaat de datum van eergisteren zetten.

antenneverbod Leerdam : staats- en bestuursrecht - verbod op plaatsing van antennes op het dak (ARRvS 10 oktober 1978).

anterieure gebruiker : internetrecht - eerdere gebruiker. Bijv. ~ van een internetdomeinnaam kan in bepaalde gevallen rechten doen gelden tegenover de merkhouder van die naam. Zie ook: nadere verklaring internetrecht

anticipatory breach : overeenkomstenrecht - Engels: de gevolgen van wanprestatie treden reeds in voordat de vordering opeisbaar is. Bijv. omdat vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk is of indien de schuldenaar zegt dat hij in de nakoming van zijn verplichting(en) zal tekortschieten. Art. 80 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring dadelijk opeisbaar nadere verklaring verzuim / verzuimen / verzuimd nadere verklaring toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.)

anticiperen Eng.: to anticipate : rechtswetenschap - tijdig voorzien.

anticumulatie : belastingrecht - voorkomen van opeenstapeling van belastingen voor een belastingplichtig persoon.

anticumulatiebeding : arbeidsrecht - beding waarin is vastgelegd dat werknemer slechts voor levensloopregeling of spaarloonregelingmag sparen. Bijv. Zoals blijkt uit een notitie van het Centraal Planbureau (CPB Memorandum nummer 85, Individueel financieel voordeel levensloopregeling, 29 december 2003) leidt het ~ tot een sterke beperking van het voordeel van de levensloopregeling, waardoor de aantrekkelijkheid van deelname aan de regeling fors wordt geschaad.

anticumulatiebepaling : bestuursrecht - wettelijk verplichte bepaling die voorkomt dat een uitkeringsgerechtigde te maken krijgt met een dubbele verlaging van de uitkering bijv. omdat hij een 21-jarige en tegelijk schoolverlater is. Ongeveer de helft van de gemeenten heeft in hun verordening over het toeslagenbeleid een ~ opgenomen. (2005)

antidotaal request : procesrecht - letterlijk: de kracht hebbend van een tegengif. Tegenverzoek, verweerschrift ingediend door de wederpartij dat de beweringen van de andere partij ontkracht en probeert te voorkomen dat het oorspronkelijke verzoekschrift ingewilligd wordt.

antifascistische beweging : politiek - maatschappelijke beweging die zich (fel) verzet tegen het fascisme of de fascistische staatsvorm; tegenhanger van de extreemrechtse beweging.

Antilliaanse amokmaker-arrest : strafrecht - HR 24-07-1967, NJ 1969, 63: het beginsel "geen straf zonder schuld" is een schuldbeginsel in het Nederlandse strafrecht. "Straf slechts naar de mate van schuld" maakt geen deel uit van het Antilliaanse noch het Nederlandse strafrecht. Het adagium "straf slechts naar de mate van schuld" is slechts dan aanvaardbaar voor zover de terbeschikkingstelling als werkelijk maatschappijbeschermend fungeert, mAw. adequaat maatregelenrecht. Zo niet, dan neemt de straf de maatregelfunctie over.

antinomie : rechtswetenschap - verschijnsel dat twee rechtsregels precies het tegenovergestelde bepalen.

antisemitisme Eng.: anti-Semitism : politiek - stroming die zich keert tegen het jodendom; discriminatie van Joden; vijandig opstellen tegen Joden.

antispeculatiebeding : overeenkomstenrecht - gemeentelijk beding in de koopovereenkomst van een huis, inhoudende dat indien het huis binnen (veelal) tien jaar wordt doorverkocht, een deel van de winst aan de gemeente moet worden afgedragen. Zie ook: niet gelijk aan exoneratieclausules / exoneratiebedingen nadere verklaring afdracht van winst

antitrust zaken : kartelrecht - gerechtelijke zaken die gericht zijn tegen kartelvorming, met name op basis van Europese regelgeving. Zie ook: onderdeel kartelverbod nadere verklaring Mededingingswet (MDW)

Antonissen-arrest : europees recht - HvJEG 26-02-1991, Jur 1991, I-745: Het Europese Hof herinnert eraan, dat het mbt. het vrij verkeer van werknemers die onderdaan van de Lid-Staten zijn, reeds heeft verklaard, dat artikel 48 van het EG-Verdrag impliceert, dat laatstgenoemden het recht hebben om in andere Lid-Staten te verblijven teneinde er werk te zoeken, en over een redelijke termijn te beschikken om zich op de hoogte te stellen van de werkaanbiedingen en daarop te reageren.

antwoord in oppositie / antwoorden in oppositie / geantwoord in oppositie : burgerlijk procesrecht - reactie van de oorspronkelijke eiser op de verzetdagvaarding. ~ komt in wezen neer op de conclusie van repliek. Art. 131 Rv - Zie ook: hierarchische verhouding repliek in oppositie

antwoordakte : burgerlijk procesrecht - doorgaans korte verklaring waarin een partij in een burgerlijk proces op een akte van uitlating van de wederpartij reageert (antwoordt). Bijv. van ~ dienen. Eisers hebben na pleidooi bij akte diverse producties overgelegd, waarop gedaagde bij ~ heeft gereageerd. Art. 89 Rv

AOW-uitkering : sociaal recht - oudedagsvoorziening die op grond van de Algemene Ouderdoms Wet uit 's Rijks schatkist wordt gespekt.

apanages : staatsrecht - toelage uit de staatskas aan niet-regerende leden van een vorstenhuis.

apatride : vreemdelingenrecht - status van stateloosheid, geen nationaliteit hebben; persoon wiens nationaliteit niet kan worden vastgesteld. Zie ook: niet gelijk aan bipatride

apostille : personen- en familierecht - legalisering van buitenlandse akten door middel van een (originele handtekening met) zegel of waarborgstempel van een daartoe bevoegde instantie of functionaris. De wijze van verifiëren en legaliseren (apostilleren) van buitenlandse akten is beschreven in het Apostilleverdrag. Bijv. om een buitenlandse geboorteakte in Nederland (Den Haag) te laten inschrijven, dient het origineel afschrift van die akte voorzien te zijn van ~. Art. 13 Wtbz - Zie ook: nadere verklaring certificaat

Apostilleverdrag / Legalisatieverdrag Eng.: Apostille Convention : personen- en familierecht - verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten ('s-Gravenhage, 5 oktober 1961, Trb. 1963, nr. 28) met als doel het wederzijds erkennen van officiële documenten waarop de voorgeschreven apostille (certificering van echtheid) op het stuk is geplaatst. Sinds de Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961 is consulaire legalisatie niet nodig wanneer het document voorzien is van een apostille. Een apostille wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land waar het document vandaan komt Ė in Nederland zijn dat de Arrondissementsrechtbanken - en is van toepassing op de openbare akten. Volgens de Conventie van Den Haag wordt onder openbare akten verstaan documenten die zijn afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot enig rechtelijk orgaan van de staat, waaronder documenten van het Openbaar Ministerie, griffiers of gerechtsdeurwaarders; administratieve documenten; notari?le akten; op onderhandse stukken geplaatste offici?le verklaringen zoals verklaringen omtrent registratie, het bestaan van een document op een bepaalde datum en de echtheid van een handtekening.

Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2016 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden!