Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2016 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden!

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) Eng.: Administrative Judicial Review Division of the Raad van State : staatsrecht - onderdeel van de Raad van State dat belast is met het in hoogste instantie oordelen in geschillen over besluiten van bestuursorganen. De ~ onderzoekt het geschil, waarbij de behandeling openbaar is en belanghebbenden hun standpunten kunnen toelichten. Uitgangspunt is dat de ~ het procesrecht van de Awb toepast. Art. 26 wet Rvs en 73 Grondwet - Zie ook: nadere verklaring Raad van State (RvS) niet gelijk aan Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Afdeling Contentieux / Afdeling voor Geschillen van Bestuur van de Raad van State Eng.: Administrative Disputes Division of the Raad van State : rechtsgeschiedenis - oude benaming van een onderdeel van de Raad van State. Wanneer er een Kroonberoep werd ingesteld besliste de Kroon na deze Afdeling te hebben gehoord. Zie ook: nadere verklaring Afdeling geschillen van bestuur (AGvB) niet gelijk aan contentieus / contentieuze rechtspraak / jurisdictio contentiosa

Afdeling geschillen van bestuur (AGvB) Eng.: Judicial Division of the Raad van State : rechtsgeschiedenis - oude benaming van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Art. 73 Grondwet - Zie ook: nadere verklaring Afdeling Contentieux / Afdeling voor Geschillen van Bestuur van de Raad van State

Afdeling Plaatsing (ASP) Eng.: accommodation department : asielrecht - afdeling van het COA verantwoordelijk voor de plaatsing van asielzoekers in de opvangcentra en de uitplaatsing van houders van een verblijfsvergunning asiel. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nadere verklaring verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

afdelingen Raad van State Eng.: departments of the Council of State : staatsrecht - afdelingen van de Raad van State die zaken voorbereiden die in de Raad worden behandeld en voorlichting geven aan de ministers. Art. 18 wet Rvs - Zie ook: nadere verklaring Raad van State (RvS)

afdoening buiten proces / afdoen buiten proces / buiten proces afgedaan Eng.: out-of-court settlement : strafrecht - verval van het recht tot strafvordering doordat de voorwaarden die de officier van justitie heeft gesteld ter voorkoming van strafvervolging worden voldaan. Bijv. het verricht hebben van een door het Openbaar Ministerie aangeboden taakstraf. Misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van meer dan zes jaar kunnen niet op deze manier worden afgedaan. Art. 74 WvSr en 74c WvSr - Zie ook: hierarchische verhouding voorwaardelijk sepot tegenstelling afdoening door de rechter

afdoening door de rechter Eng.: final decision by a judge : burgerlijk procesrecht - door de rechter gegeven eindbeslissing, in de regel door (deels) toewijzen dan wel aFwijzen van het verzoek of de vordering. Zie ook: nadere verklaring administratieve afhandeling / Mulderafdoening tegenstelling afdoening buiten proces / afdoen buiten proces / buiten proces afgedaan

afdoening door de rechter Eng.: final decision by a judge : strafprocesrecht - door de strafrechter gegeven eindbeslissing, in de regel door schuldigverklaring, vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging of een van de overige einduitspraken. Zie ook: nadere verklaring administratieve afhandeling / Mulderafdoening tegenstelling afdoening buiten proces / afdoen buiten proces / buiten proces afgedaan

afdracht van winst Eng.: payment of (unlawful) profits : aansprakelijkheidsrecht - indien een persoon door het plegen van een onrechtmatige daad of wanprestatie winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van de benadeelde de schade begroten op het bedrag van die winst. Art. 104 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling Plukze-wetgeving nadere verklaring winst

afdrachtbelasting Eng.: tax allocations by a third party : fiscaal recht - in de gevallen waarin de belastingwet afdracht van in een tijdvak ingehouden belasting op aangifte voorschrijft, is de belastingplichtige, onderscheidenlijk de inhoudingsplichtige, gehouden de belasting binnen één maand na het einde van dat tijdvak overeenkomstig de aangifte aan de ontvanger te betalen. Art. 19 AWR

afdreiger Eng.: blackmailer : strafrecht - persoon die een ander dwingt tot afgifte van een goed door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim.

afdreiging / afdreigen / afgedreigd Eng.: blackmail : strafrecht - chantage; misdrijf waarbij het slachtoffer door bedreiging met smaad of openbaring van een geheim gedwongen wordt tot afgifte van geld, het aangaan van een schuld of de kwijtschelding daarvan. Max straf: 3 jaar gevangenis of boete van € 45.000,--. Art. 318 WvSr - Zie ook: nadere verklaring afpersing / afpersen / afgeperst

afdrijving / afdrijven / afgedreven Eng.: abortion : strafrecht - verwijdering van een ongeboren kind uit het lichaam van een vrouw. Bijv. in de kring van christelijk-conservatieven in de VS wordt al jaren geijverd tegen partial birth abortion, een vorm van late abortus (na de derde maand) waarbij een foetus moet worden gedood voor complete ~ mogelijk is. (2003) Art. 82 WvSr - Zie ook: onderdeel abortus / aborteren / geaborteerd

afdruipende bevoegdheden Eng.: derivative authority : strafrecht - bevoegdheid van niet-gemachtigde opsporingsambtenaren om toch op te treden, wanneer het optreden van een gemachtigde opsporingsambtenaar niet afgewacht kan worden.

afdwingbaar Eng.: enforceable : burgerlijk recht - in rechte af te dwingen.

affectatie / affecteren / geaffecteerd Eng.: affectation : rechtswetenschap - overdreven deftig zijn; zich gekunsteld gedragen. Bijv. de oud-politicus jhr. dr. M. van der Goes van Naters wordt omschreven als een wat ~ sprekende, maar vooruitziende figuur in sociaaldemocratische kring.

affectieschade Eng.: affection loss : - immateriële schade welke onstaat doordat degene met wie de persoon een affectieve relatie heeft gewond is geraakt of is overleden, waarvoor een ander aansprakelijk is. Art. 107 Boek 6 BW - Zie ook: onderdeel smartengeld tegenstelling materiŽle schade

affectiewaarde Eng.: sentimental value : strafrecht - dierbaarheidswaarde. De ~ kan niet worden verzekerd. Opzettelijke vernieling van een zaak met ~ kan leiden tot vergoeding van immateriële schade. Bijv. een horloge van een overleden geliefde heeft een grote ~. Art. 106 Boek 6 BW en 268 Wvk

affiche Eng.: poster / bill : vastgoedrecht - aanplakbiljet. Bijv. bij openbare verkoping van een huis. Zie ook: nadere verklaring openbare verkoop van onroerende zaken / (oneigen.) openbare verkoping / openbaar verkopen / openbaar verkocht

affidavit : bewijsrecht - Engels: schriftelijke verklaring die onder ede wordt bevestigd en die ertoe dient om in een gerechtelijke procedure als bewijsstuk te worden overgelegd. Zie ook: niet gelijk aan buitengerechtelijke verklaring / buitengerechtelijk verklaren / buitengerechtelijk verklaard

affirmatie / affirmeren / geaffirmeerd Eng.: affirmation : - bevestiging.

afgebroken onderhandelingen Eng.: broken-off negotiations : verbintenissenrecht - gevolgen verbonden aan ~ worden bepaald door de redelijkheid en billijkheid. Er zijn drie situaties denkbaar: 1. de onderhandelingen verkeren in een vroeg stadium en kunnen zonder gevolgen worden afgebroken, 2. de onderhandelingen zijn dusdanig ver gevorderd dat de afbrekende partij de kosten van de andere partij dient te vergoeden, 3. de onderhandelingen mogen redelijkerwijs niet meer worden afgebroken, de wederpartij kan eisen dat de onderhandelingen worden voortgezet of schadevergoeding vorderen, zelfs van gederfde winst.

afgeconcludeerd Eng.: when all the written statements have been made : burgerlijk procesrecht - het beëindigd zijn van de schriftelijke fase van een geding; stand van het proces als de laatst te nemen conclusie of memorie is ingediend. Zie ook: nadere verklaring conclusies van eis, antwoord, repliek en dupliek

afgeleid recht Eng.: secondary legislation : Europees recht - wet- en regelgeving van communautaire instellingen die afkomstig is van verdragen.

afgeleide woonplaats / afhankelijke woonplaats Eng.: dependent residence : personen- en familierecht - woonplaats die bepaald wordt door de woonplaats van een ander, tot wie een persoon in een bepaalde afhankelijkheidsverhouding staat. Bijv. een onder curatele gestelde volgt de woonplaats van zijn curator. nadere verklaring afgeleide woonplaats / afhankelijke woonplaats

afgescheiden vermogen Eng.: separate property : vermogensrecht - vermogen in de goederengemeenschap dat afgescheiden is van het privé-vermogen van de vennoten en waarop de crediteuren van de gezamenlijke vennoten als zodanig (de gemeenschapscrediteuren) kunnen verhalen. Voor de privé-crediteuren van de vennoten is het onmogelijk zich te verhalen op het ~. Art. 189 Boek 3 BW en 192 Boek 3 BW - Zie ook: hierarchische verhouding vermogen tegenstelling gemeenschappelijk eigendom / gezamenlijk eigendom

afgevaardigde Eng.: delegate / representative : staatsrecht - persoon die naar een parlement is gestuurd om zijn achterban te vertegenwoordigen. Het woord ~ wordt vaak synoniem gebruikt met volksvertegenwoordiger of lid van het parlement.

afgevaardigde bestuurder Eng.: delegated officier : rechtspersonenrecht - de bestuurder van een vennootschap, die door de Raad van Bestuur belast is met het dagelijks bestuur van de vennootschap (ook genoemd gedelegeerd bestuurder.

afgevallen vruchten Eng.: windfall fruit : zakenrecht - fruit dat van bomen van een buurman op iemands grond valt; de eigenaar van de grond waarop de vruchten vallen, wordt eigenaar van de vruchten. Art. 45 Boek 5 BW

afgifte Eng.: delivery : goederenrecht - het ter hand stellen van iets aan een ander. Art. 90 Boek 3 BW - Zie ook: hierarchische verhouding levering

afhankelijke maatschappij(en) Eng.: dependent society : rechtspersonenrecht - rechtspersoon waarin een of meerdere andere rechtspersonen ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden. Art. 152 Boek 2 BW en 262 Boek 2 BW

afhankelijke rechten / accessoire rechten / afhankelijk recht Eng.: accessory rights : vermogensrecht - rechten die aan een ander recht zodanig zijn verbonden, dat zij zonder dat andere recht niet kunnen bestaan. Bijv. recht van opstal, erfdienstbaarheid. Art. 7 Boek 3 BW en 82 Boek 3 BW - Zie ook: onderdeel recht van opstal / opstalrecht onderdeel erfdienstbaarheid / erfdienstbaarheden / servituut / servituten

afhankelijke verblijfstitel Eng.: conditional residency : vreemdelingenrecht - juridische basis tot verblijf in Nederland, waarbij dat verblijf afhankelijk is van verblijf bij een partner, echtgenoot of ouders. De ~ vervalt wanneer de relatie binnen drie jaar wordt verbroken. Zie ook: nadere verklaring schijnhuwelijk nadere verklaring gezinsvorming

afkoelingsperiode Eng.: cooling-off period : faillissementsrecht - periode van ten hoogste 2 maanden waarin het opeisen van goederen uit de faillissementsboedel via de rechter-commissaris kan worden tegengehouden. De rechter-commissaris bepaalt dan dat het opeisen van deze goederen slechts kan geschieden met zijn goedkeuring of machtiging. Art. 63a Fw - Zie ook: nadere verklaring faillissement nadere verklaring rechter-commissaris bij faillissementen onderdeel rechterlijke machtiging

afkondiging noodtoestand / afkondigen noodtoestand / afgekondigde noodtoestand Eng.: proclamation of the state of emergency : staatsrecht - op voordracht van de minister-president genomen Koninklijk Besluit waarin wordt vastgesteld dat buitengewone omstandigheden het noodzakelijk maken dat het burgerlijk gezag een aantal buitengewone bevoegdheden krijgt. Art. 1 cwu - Zie ook: nadere verklaring staatsnoodrecht nadere verklaring noodtoestand hierarchische verhouding Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (WBBBG)

afkondiging wetten Eng.: proclamation of a law : staatskundig - politiek - bekendmaking van rechtsregels, noodzakelijk voor het in werking treden. Zie ook: nadere verklaring proclamatie

afkondiging wetten / afkondigen wetten / afgekondigde wetten Eng.: promulgation of laws : staatsrecht - bekendmaking van wetten, zonder dewelke zij niet in werking kunnen treden. Art. 88 Grondwet - Zie ook: nadere verklaring proclamatie / proclameren / geproclameerd hierarchische verhouding inwerkingtreding / inwerkingtreden / inwerkinggetreden

afkoopsom Eng.: lump sum payment : incasso - bedrag, vaak een som ineens, waartegen een persoon van een schuld of andere verplichting finaal wordt gekweten. Art. 682 Boek 7 BW

afkoopwaarde Eng.: surrender value : verzekeringsrecht - bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëndiging van een levensverzekering.

afkopen levensverzekering Eng.: surrender a life insurance policy : verzekeringsrecht - beëindiging van de levensverzekering, waarbij het recht op een uitkering wordt afgekocht. Art. 302 Wvk en 308 Wvk

aflevering / afleveren / afgeleverd Eng.: delivery : verbintenissenrecht - nakoming van een verbintenis door een zaak feitelijk aan een ander over te dragen;
(Belgisch) afgifte. Bijv. ~ van een vergunning. Art. 27 Boek 6 BW en 41 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring conformiteitseis / conformiteitsvereiste tegenstelling uitlevering / uitleveren / uitgeleverd

aflopende overeenkomst Eng.: expiring contract : overeenkomstenrecht - overeenkomst die eindigt. Bijv. indien de wederpartij een ~ wenst te verlengen dient hij zich op de hoogte te stellen van de alsdan geldende tarieven.

aflossing / aflossen / afgelost Eng.: redemption / repayment : incasso - terugbetaling in termijnen van geleend geld. Bijv. ~ van de hypotheek. Art. 44 Boek 6 BW

afluisteren Eng.: tap / listen in on : strafprocesrecht - heimelijk meeluisteren, zonder dat betrokkenen hiervan op de hoogte zijn. Bijv. afluisteren van telefoongesprekken door opsporingsambtenaren. Art. 126m WvSv - Zie ook: tegenstelling recht op privacy

afmijning / afmijnen / afgemijnd Eng.: buying at a public auction : executierecht - openbare verkoop in het kader van de tenuitvoerlegging van een burgerlijk vonnis, waarbij de koopovereenkomst tot stand komt doordat de gegadigde 'Mijn!' roept. Bijv. de koper mijnde de villa af voor € 350.000,--. Art. 519 Rv - Zie ook: tegenstelling opbod / opbieden / opgeboden

afnamecontract / afnameovereenkomst Eng.: purchase contract : overeenkomstenrecht - overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om binnen zekere tijd een bepaalde hoeveelheid goederen tegen een bepaalde prijs af te nemen, waarbij de andere partij zich verplicht die goederen tegen die prijs te leveren. Bijv. het ~ in franchise.

afpalingen / afpalen / afgepaald Eng.: perimeter / fencing : burenrecht - afscheidingen tussen aangrenzende erven. Art. 46 Boek 5 BW - Zie ook: nadere verklaring burenrecht

afpersing / afpersen / afgeperst Eng.: extorsion : strafrecht - misdrijf waarbij het slachtoffer met geweld of onder bedreiging daarvan wordt gedwongen geld af te geven, een schuld aan te gaan of kwijt te schelden. Art. 317 WvSr - Zie ook: tegenstelling dwangmiddel / (mv.) dwangmiddelen

afrading / afraden / afgeraden Eng.: advice against : politiek - jargon waarmee ministers of staatssecretarissen in de Tweede Kamer een motie naast zich neer willen leggen. Minder ernstig dan 'onaanvaardbaar', want dan wordt met aftreden gedreigd. Zie ook: nadere verklaring motie van wantrouwen

afroepcontract Eng.: minimum terms employment contract : arbeidsrecht - dienstverband waarbij de werkgever de werknemer kan oproepen voor losse ongeregelde diensten, die in onderling overleg tussen werkgever en werknemer worden geregeld, zowel wat beschikbaarstelling van de werknemer betreft als de duur en de aard van de te verrichten losse en ongeregelde arbeid. Zie ook: niet gelijk aan uitzendcontract

afroomboete : strafrecht - boete met het oog op het ongedaan maken van criminele winsten. Bijv. ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Art. 36e WvSr - Zie ook: hierarchische verhouding strafrechtelijke maatregel

afscheiding Eng.: windfall fruit : zakenrecht - fysiek losgeraakte natuurlijke vruchten. Bijv. de appels die van de appelboom zijn gevallen. Art. 9 Boek 3 BW en 17 Boek 5 BW - Zie ook: nadere verklaring afdreiging / afdreigen / afgedreigd niet gelijk aan echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden

afschrift Eng.: copy : procesrecht - officiële door de uitgever, bijv. notaris of griffier, ondertekende kopie van het originele document. Bijv. ~ van de akte van levering of grosse van het vonnis. Art. 838 Rv en 23b Boek 1 BW

afschrijving / afschrijven / afgeschreven Eng.: depreciation / amortisation : ondernemingsrecht - afboeking van een bepaald bedrag per tijdseenheid, bijv. per jaar, van de aanschafkosten van een (groot) gebruiksvoorwerp of productiemiddel. Bijv. ervan uitgaande dat een bepaald apparaat een levensduur van tien jaar heeft, schrijf de ondernemer ieder jaar een tiende van de aanschafprijs af.

afschrikking / afschrikken / afgeschrikt Eng.: deter : criminologie - een van de functies van het strafrecht; de achterliggende gedachte is dat door de dreiging met straf potentiële daders af zullen zien van het plegen van een strafbaar feit.

afslag / afmijnen Eng.: auction : notarieel recht - veiling waar iets bij afslag verkocht wordt;
de zaak die geveild wordt gaat naar de persoon die als eerste 'mijn' roept.

afsluitkosten Eng.: brokerage costs : pand- en hypotheekrecht - kosten die een persoon maakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, taxatie- en administratiekosten en de kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

afsluitprovisie Eng.: commission : pand- en hypotheekrecht - kosten die de bank in rekening brengt voor het afsluiten van een hypotheek.

afspiegelingscollege Eng.: executive which reflects the political composition : staatsrecht - bestuurscollege dat bestaat uit vertegenwoordigers die de politieke samenstelling in een staat, provincie of gemeente weerspiegelen.

afsplitsing / afsplitsen / afgesplitst Eng.: demerger : rechtspersonenrecht - rechtshandeling waarbij het vermogen van de ene rechtspersoon in handen komt van de andere en aandeelhouders van die ene aandelen krijgen in de andere. Art. 334a Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring splitsing / splitsen / gesplitst

afspraak / afspreken / afgesproken Eng.: appointment / agreement : overeenkomstenrecht - overeenkomst. Bijv. 'afspraak is afspraak': de overeenkomst of belofte moet worden nagekomen. Art. 217 Boek 6 BW

afstamming / afstammen / afgestamd Eng.: filiation / descendant : personen- en familierecht - wettelijke regels m.b.t. bloedverwantschap, ontkenning van het vaderschap, erkenning, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en inroeping of betwisting van de afstamming. Art. 197 Boek 1 BW en 26 Boek 1 BW - Zie ook: onderdeel ontkenning vaderschap / vaderschap ontkennen / ontkend vaderschap onderdeel afstammingsbeginsel

afstammingsbeginsel Eng.: principle of parentage : vreemdelingenrecht - principe waarbij een in Nederland geboren kind automatisch de nationaliteit van de vader of de moeder krijgt. Zie ook: nadere verklaring afstamming / afstammen / afgestamd

afstammingsrecht Eng.: descents right : personen- en familierecht - geheel van regels m.b.t. bloedverwantschap, ontkenning van het vaderschap, erkenning, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en inroeping of betwisting van door geboorte ontstane betrekkingen. Art. 197 Boek 1 BW en 205 Boek 1 BW

afstand doen van rechtsmiddelen / afstand van rechtsmiddelen Eng.: distance of legal remedies : strafprocesrecht - verklaring waarbij het Openbaar Ministerie of de verdachte aangeeft geen hoger beroep of cassatie te willen aantekenen. Er wordt afstand gedaan van hoger beroep of cassatie. Art. 381 WvSv - Zie ook: nadere verklaring appèl / hoger beroep (HB)

afstand van de gemeenschap Eng.: rejection of marital property : huwelijksvermogensrecht - wettelijk voorrecht waarbij één van de echtgenoten binnen 3 maanden na ontbinding van de gemeenschap zijn of haar aanspraken op die gemeenschap opgeeft, met als gevolg dat dat deel bij de andere echtgenoot aanwast. Art. 104 Boek 1 BW en 108 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring wettelijk deelgenootschap

afstand van een goed Eng.: abondonment : vermogensrecht - laten varen van een bezit. Bijv. officier van justitie Tonino deed ~ door zijn computer langs de straat te zetten. Een taxichauffeur pikte de computer op en ging ermee naar misdaadverslaggever Peter R. de Vries. (2004) Art. 81 Boek 3 BW

afstand van instantie Eng.: withdrawal of proceedings / withdrAwal from proceedings : burgerlijk procesrecht - recht van de eiser om zolang de gedaagde nog geen conclusie van antwoord heeft ingediend, de aanhangig gemaakte gerechtelijke procedure af te breken. Hij is wel verplicht de proceskosten van die gedaagde te betalen. Art. 249 Rv - Zie ook: nadere verklaring verval van instantie nadere verklaring doorhaling op de rol / royement nadere verklaring conclusies van eis, antwoord, repliek en dupliek

afstand van recht Eng.: waiver of a right : verbintenissenrecht - manier van tenietgaat van een verbintenis, waardoor de schuldenaar niet meer hoeft te presteren. Art. 160 Boek 6 BW en 224 Boek 3 BW

afstand van verhaalsrecht Eng.: waiver of legal redress / waiver or right of recovery : verzekeringsrecht - verklaring van een verzekerde de schade niet te zullen verhalen. Bijv. de verzekerde doet ~ en draagt (tegelijk) het recht om de schade te verhalen over aan de verzekeraar, zodat die de schadetoebrenger aansprakelijk kan stellen en op hem kan verhalen. Art. 284 WvK en 160 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring subrogatie / subrogeren / gesubrogeerd

afstand van verjaring Eng.: waiver of extinctive prescription : vermogensrecht - niet inroepen van verjaring. Bijv. ~ geschiedt door een verklaring van hem die de verjaring kan inroepen. Art. 322 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring verjaring / verjaren / verjaard nadere verklaring buitengerechtelijke verklaring / buitengerechtelijk verklaren / buitengerechtelijk verklaard nadere verklaring extinctieve verjaring

afstandverklaring Eng.: limitation : vermogensrecht - de verklaring waarbij een persoon afstand doet van een bepaald recht.

afstempelen Eng.: declaration : vennootschapsrecht - verlagen van de nominale waarde van een aandeel om dit in overeenstemming te brengen met het werkelijke vermogen van de vennootschap. (bron: beleggingsplein.nl)

aftappen / tapte af / afgetapt (oneigen.) Eng.: stamp to drAw off / tapping : strafprocesrecht - het op grond van een speciale bevoegdheid afluisteren en aflezen van openbare telecommunicatieverkeer. Bijv. ~ van telefoongesprekken en e-mails. Art. 126l WvSv en 126s WvSv

aftrek van preventieve hechtenis Eng.: detention : strafrecht - bij het opleggen van gevangenisstraf, hechtenis of taakstraf beveelt de rechter, dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van de uitspraak in preventieve hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van die straf in mindering zal worden gebracht. Art. 27 WvSr

aftrekbare giften Eng.: deductible gifts : fiscaal recht - persoonsgebonden aftrekpost. Bijv. donaties aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen en sommige verenigingen zijn ~.

aftrekbare kosten Eng.: deductible costs : belastingrecht - kosten die iemand van zijn belastbaar inkomen mag aftrekken.

aftrekpost Eng.: deduction intem : fiscaal recht - bij de belastingaangifte mogen bepaalde posten op het inkomen in mindering worden gebracht. Bijv. betaalde hypotheekrente.

afvalstoffen Eng.: waste products : milieurecht - alle stoffen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen; wordt onderscheiden in huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Art. 1.1 wm - Zie ook: nadere verklaring huishoudelijke afvalstoffen nadere verklaring gevaarlijke afvalstoffen

afvalstoffenheffing Eng.: waste collection levies : milieurecht - elke gemeente kan ter bestrijding van de kosten die voor haar verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen een heffing instellen, waaraan kunnen worden onderworpen degenen die, al dan niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht, feitelijk gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Art. 15.33 WM

afvalwater Eng.: effluent : milieurecht - alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Art. 1.1 wm en 10.15 wm

afvloeiingsregeling Eng.: redundancy scheme : ontslagrecht - pakket aan regelingen dat aan personen die (collectief) zijn ontslagen, wordt meegegeven. De ~ omvat meestal een financiële bonus (gouden handdruk), afhankelijk van anciënniteit, leeftijd en ervaring.

afwezige Eng.: absent : personen- en familierecht - persoon die niet aanwezig is. Art. 409 Boek 1 BW en 267 Rv

afwezigheid van alle schuld (AVAS) Eng.: absence of all guilt : strafrecht - uit jurisprudentie afgeleide regel dat geen straf kan worden opgelegd zonder verwijtbaarheid. Een straf kan dus slechts worden opgelegd als het strafbare feit aan de dader kan worden toegerekend. Art. 39 WvSr

afwezigheidsrecht Eng.: right of absence : strafrecht - recht van de verdachte niet aanwezig te zijn bij het onderzoek ter terechtzitting. Dit is geen algemeen rechtsbeginsel in het Nederlandse strafprocesrecht. niet gelijk aan aanwezigheidsrecht

afwijking / afwijken / afgeweken Eng.: to deviate / irregular : criminologie - het aFwijken van de norm.

afwijkingsbevoegdheid Eng.: deviation competence : bestuursrecht - de bevoegdheid van een overheidsorgaan om in individuele gevallen af te wijken van een (beleids)regel. Bijv. de zgn. inherente aFwijkingsbevoegdheid van de Minister van Justitie om uitgeprocedeerde asielzoekers een verblijfsstatus te geven. Art. 20 hbv

afwijzing / afwijzen / afgewezen Eng.: reject : burgerlijk procesrecht - beslissing dat de vordering of het verzoek afgewezen is.

afwikkeling / afwikkelen / afgewikkeld Eng.: handling / settlement : rechtswetenschap - afhandeling, afronding.

afwikkelingsbewind / vereffeningsbewind : erfrecht - verbinding tussen executele en testamentair bewind, waardoor de executeur ook de bevoegdheid krijgt om de nalatenschap wettelijk te verdelen. Art. 171 Boek 4 BW

afwikkelingsbewindvoerder / turbo-executeur / driesterrenexecuteur : erfrecht - executeur die bekleed is met een aFwikkelingsbewind. Bij de uiterste wil kan een erflater de bevoegdheden van de bewindvoerder nader regelen en ook meer bevoegdheden aan de bewindvoerder toekennen dan uit de bepalingen van afdeling 7, titel 5, van boek 4 (testamentair bewind) BW voortvloeit. Zo kan de erflater bepalen dat de ~ zelfstandig tot verdeling van de nalatenschap kan overgaan. (Stollenwerck) Art. 171 Boek 4 BW

afwisselende voogdij Eng.: alternating custody : personen- en familierecht - de kinderen wonen aFwisselend bij hun vader en hun moeder.

afzender Eng.: sender : burgerlijk recht - persoon die iets verstuurt.
persoon van wie iets komt. Bijv. een brief.

afzien van nakoming Eng.: performance of a contract is waived : verbintenissenrecht - beslissing om een verbintenis niet na te komen. Er kan hiervoor door de andere partij een schadevergoeding worden gevorderd. Art. 95 Boek 6 BW

afzondering / afzonderen / afgezonderd Eng.: confinement : penitentiair recht - scheiding van een gedetineerde van de algehele gemeenschap, met inbegrip van zijn medegevangenen. Verder kan de minister van justitie een gedetineerde ~ van de gevangenispopulatie toestaan. Art. 24 pBW en 1 BW jj

agentschap van het Ministerie van Financiën Eng.: agency of the Ministry of Finance : bankrecht - onderdeel van het Ministerie van Financiën, gevestigd in Amsterdam, onder meer verantwoordelijk voor de uitgifte en het beheer van langlopende schuldtitels van het Rijk. Hiertoe is het Agentschap zowel actief op de geldmarkt als op de kapitaalmarkt. (bron: DNB)

agentuurovereenkomst Eng.: agency agreement : overeenkomstenrecht - overeenkomst waarbij de principaal aan de handelsagent opdraagt tegen een beloning te bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten en die eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten. Art. 428 Boek 7 BW en 438 Boek 7 BW - Zie ook: tegenstelling bemiddelingsovereenkomst nadere verklaring principaal nadere verklaring lastgeving / commissieovereenkomst

aggregatie / aggregeren / geaggregeerd Eng.: aggregation : rechtswetenschap - door bundeling van de gedachten op een hoger abstractieniveau werken.

agio Eng.: foregift / premium on capital stock : ondernemingsrecht - positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde van een aandeel of obligatie. ~ wijst dus op een winstgevend aandeel. Zie ook: tegenstelling disagio

agiobonus : fiscaal recht - bonusaandelen die een beursfonds betaalt uit het als agioreserve opgebouwde vermogen. Voor de particuliere beleggers was dit een belastingvrije vorm van inkomen onder het oude belastingstelsel voor 2001. (bron: Robeco)

agioreserve Eng.: share premium reserve : effectenrecht - deel van het eigen vermogen dat is ontstaan door uitgifte van aandelen boven pari, dus boven de 100% van de nominale waarde. Uit de agioreserve kunnen belastingvrij bonusaandelen en stockdividenden worden uitgekeerd. (bron: beleggingsplein.nl)