Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2016 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden!

achterborg Eng.: guarantor for a guarantor : verbintenissenrecht - persoon die zich borg stelt voor een borg. Art. 870 Boek 7 BW nadere verklaring borg nadere verklaring borgtocht / fideiiussio

achtererf Eng.: substitutional heir : erfrecht - latere erfgenaam, degene aan wie de erfenis later, na de onmiddelijke erfgenaam, versterven moet.

achtergestelde lening Eng.: subordinated loan : bank- en effectenrecht - lening die wordt terugbetaald als alle andere schuldeisers, maar geen aandeelhouders, hun geld hebben ontvangen. (bron: beleggingsplein.nl) Zie ook: niet gelijk aan achterstelling schuldeiser

achternaam Eng.: surname : personen- en familierecht - geslachts- of familienaam. Zie ook: nadere verklaring naamswijziging / (oneigen.) naamsverandering nadere verklaring geslachtsnaam

achternaam Eng.: surname : personen- en familierecht - familienaam die van geslacht op geslacht of door het aangaan van een huwelijk wordt overgedragen. Uitgangspunt is dat ouders één van hun beider achternamen kiezen. Keuze van ~ is slechts mogelijk bij het eerste kind, bij daaropvolgende kinderen van dezelfde ouders dient dezelfde ~ te worden gebruikt. Indien geen naamskeuze wordt gemaakt geldt dat het kind van met elkaar gehuwde ouders de naam krijgt van de vader. Art. 5 Boek 1 BW - Zie ook: onderdeel naamskeuze

achterstallig Eng.: outstanding / overdue : - niet op tijd afgehandeld. Bijv. de totale omvang van het ~ onderhoud bedraagt ruim tachtig miljoen euro.

achterstallig loon Eng.: wages in arrears : arbeidsrecht - het loon dat een werknemer nog tegoed heeft van de werkgever. Dit kan het geval zijn bij faillissement.

achterstelling schuldeiser Eng.: subordinating a creditor : incasso - overeenkomst tussen een schuldeiser en een schuldenaar waarin wordt bepaald dat de vordering van de schuldeiser jegens alle of bepaalde andere schuldeisers een lagere rang neemt dan de wet hem toekent. Art. 277 Boek 3 BW - Zie ook: niet gelijk aan achtergestelde lening

achtervolging op heterdaad Eng.: hot pursuit : strafprocesrecht - achtervolgen van een verdachte na de ontdekking van een door hem gepleegd strafbaar feit op het moment dat het wordt begaan of korte tijd daarna. Bijv. nadat de politie iemand een auto zagen stelen gingen zij over tot een achtervolging op heterdaad. Art. 53 WvSv - Zie ook: nadere verklaring heterdaad

acquis communautaire : Europees recht - Frans: gemeenschappelijke onderbouw van rechten en plichten die alle lidstaten uit hoofde van de Europese Unie bindt. Tot het ~ behoren de strekking, de beginselen en de politieke doelstellingen van de Verdragen; de op grond van de Verdragen aangenomen wetgeving en de rechtspraak van het Hof van Justitie; de verklaringen en resoluties die in het kader van de Unie zijn aangenomen; de besluiten uit hoofde van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid; de besluiten die op het terrein van justitie en binnenlandse zaken zijn overeengekomen; de internationale overeenkomsten die de Gemeenschap heeft gesloten alsook de overeenkomsten die de lidstaten onderling op beleidsterreinen van de Unie zijn aangegaan. Kandidaat-lidstaten moeten het ~ aanvaarden vooraleer zij toetreden tot de Unie. (bron: Europese Gemeenschappen)

acquisitie / acquireren / geacquireerd Eng.: acquisition / take-over : burgerlijk recht - aanwinst;
verwerven van nieuwe business. Zie ook: onderdeel verkrijgende verjaring / acquisitieve verjaring / usucapio

act of state doctrine : internationaal publiekrecht - Engels: internationaalrechtelijk beginsel dat staten voor hun publiekrechtelijk handelen geen verantwoording aan andere staten of hun rechtbanken verschuldigd zijn.

acta iure gestionis : internationaal recht - Latijn: handelingen niet als overheid; handelingen verricht in de hoedanigheid van particulier.

acta iure imperii : internationaal recht - Latijn: overheidshandelingen.

acte détachable : bestuursrecht - Frans: bestuursrechtelijke doctrine die uitgaat van de onbevoegdheid van de bestuursrechter om overeenkomsten die door de overheid zijn aangegaan te vernietigen. Echter, eenzijdige handelingen die aan deze overeenkomsten voorafgaan of daaruit voortvloeien, kunnen wel getoetst worden. Zo kan in België de Raad van State een beslissing van een administratief orgaan om een aanbesteding te doen, vernietigen.

acte négocié : bestuursrecht - Frans: eenzijdig overheidsbesluit, gebaseerd op voorafgaand overleg, liefst overeenstemming.

actie / ageren / geageerd Eng.: bring an action against : burgerlijk procesrecht - gerechtelijke stappen ondernemen. Bijv. ~ op grond van onrechtmatige daad. Art. 162 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtsvordering nadere verklaring berusting / berusten / berust nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)

actief burgerschap Eng.: active citizenship : politiek - actieve deelname van de bevolking op sociaal, cultureel, economisch en politiek vlak. Zie ook: onderdeel verkiezing / verkiezen / verkozen onderdeel aanhouding / aanhouden / aangehouden

actief kiesrecht Eng.: right to vote : politiek - recht om te mogen kiezen. Bijv. bij gemeentelijke of nationale verkiezingen, maar ook bij de samenstelling van ondernemingsraden. Art. B1 kw en 6 Wor - Zie ook: tegenstelling passief kiesrecht nadere verklaring verkiezing / verkiezen / verkozen

actief nationaliteitsbeginsel / personaliteitsbeginsel Eng.: active principle of nationality : internationaal privaatrecht - een van de drie rechtsgronden voor rechtsmacht in Nederland. De wetten betreffende de rechten, de staat en de bevoegdheid van personen verbinden de Nederlanders, ook als zij zich buiten Nederland bevinden; beginsel dat het recht van een persoon wordt bepaald door het land van zijn nationaliteit of afkomst. Art. 6 wet ab

actieve hoofdelijkheid Eng.: joint and several liability / anyone being entitled to claim full payment / plurality of creditors / solidary right : burgerlijk recht - gemeenschap van vorderingsrecht; als met een schuldenaar is overeengekomen dat twee of meer personen als schuldeiser de prestatie van hem voor het geheel kunnen vorderen, zodanig dat de voldoening aan één van hen bevrijdend is. Art. 16 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring gemeenschap van vorderingsrechten tegenstelling hoofdelijke aansprakelijkheid

actieve hoofdelijkheid Eng.: joint and several liability / anyone being entitled to claim full payment / plurality of creditors / solidary right : vermogensrecht - wettelijke mogelijkheid dat een schuldeiser een prestatie (meestal betaling van een geldsom) van meerdere hoofdelijke schuldenaren mag vragen (zie passieve hoofdelijkheid).

actieve novatie Eng.: active renewal : overeenkomstenrecht - vervanging van de crediteur. Zie ook: tegenstelling schuldoverneming / delegatie / passieve novatie / debiteursvervanging

actio iudicati : rechtsgeschiedenis - Latijn: actie uit het vonnis. In het Romeinse recht moest een eiser die een veroordelend vonnis had verkregen tegen een de veroordeelde debiteur een nieuwe actie instellen tegen die debiteur. Indien de gedaagde een tweede keer schuldig werd bevonden, moest hij het dubbele bedrag betalen.

actio mandati contraria : rechtsgeschiedenis - Latijn: actie van de lasthebber tegen de lastgever. In het Romeinse recht konden medici, advocaten en andere personen die o.g.v. lastgeving diensten verleenden, een procedure beginnen om door hen gemaakte kosten te vorderen van hun lastgever.

actio pauliana Eng.: revocatory action : faillissementsrecht - door de curator ingestelde rechtsvordering teneinde de plaatsgevonden benadeling van de schuldeisers in het faillissement op te heffen. Art. 45 Fw en 45 Boek 3 BW

actio popularis : bestuursrecht - Latijn: beroep dat door een ieder, dus niet alleen door een belanghebbende, kan worden ingesteld. Bijv. een beroep tegen een besluit omtrent een milieuvergunning.

actio utilis : rechtsgeschiedenis - Latijn: nuttige actie. Actie met een fictie: formulering in het Romeinse recht waarbij de rechter opgedragen werd te oordelen alsof een niet werkelijk geschied feit geacht werd wel tot de werkelijkheid te behoren.

activa Eng.: assets : ondernemingsrecht - Latijn: bezittingen van een onderneming op een boekhoudkundige balans. Art. 204a Boek 2 BW en 365 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring passiva nadere verklaring jaarrekening nadere verklaring balans

actor rei forum sequitur : burgerlijk procesrecht - Latijn: de eiser (actor) moet de gedaagde in diens woonplaats (arrondissement) dagvaarden. Art. 99 Rv

actuaris / verzekeringswiskundige Eng.: actuary : verzekeringsrecht - persoon die de kans bepaalt dat bepaalde verzekerbare risico's zich voordoen en de financiële consequenties daarvan berekent. Zie ook: niet gelijk aan assurantie / assureren / geassureerd nadere verklaring equivalentiebeginsel niet gelijk aan actualiteit

ad acta gelegde zaak Eng.: shelved case : strafprocesrecht - door openbaar ministerie niet verder vervolgde zaak; geseponeerde zaak.

ad hoc-arbitrage Eng.: ad hoc arbitration : arbitragerecht - alternatieve geschillenbeslechting waarbij partijen zelf een scheidsgerecht samenstellen, zonder gebruikmaking van arbitrage-instituten. Art. 1020 Rv - Zie ook: tegenstelling institutionele arbitrage

ad hominem : rechtswetenschap - Latijn: argument dat gericht is op de persoon van de tegenpartij, bijv. door hem belachelijk te maken. ad rem

ad informandum gevoegde feiten / voeging ad informandum / voegen ad informandum / ad informandum gevoegd : strafprocesrecht - het zonder tenlastelegging voegen, door het openbaar ministerie, van een strafzaak bij een andere zaak die aan de rechter wordt voorgelegd, met het doel de rechter bij de bepaling van de strafmaat rekening te laten houden met de gevoegde zaak. Deze zaak wordt dan uitsluitend ter informatie (ad informandum) toegevoegd en wordt de verdachte dus niet officieel ten laste gelegd. Art. 259 WvSv - Zie ook: nadere verklaring voeging ter berechting / voegen ter berechting / gevoegd ter berechting nadere verklaring voeging en tussenkomst / voegen en tussenkomen / gevoegd en tussengekomen / interventie / interveniëren / geïntervenieerd tegenstelling voeging ter zitting / voegen ter zitting / gevoegd ter zitting tegenstelling tenlastelegging / telastelegging / ten laste leggen / ten laste gelegd

ad interim : rechtswetenschap - Latijn: voorlopig, waarnemend. Voor een tussenliggende periode of bij tijdelijke aFwezigheid. Bijv. directeur ~. Zie ook: nadere verklaring interim-dividend

ad intern : rechtswetenschap - Latijn: tussentijds, waarnemend.

ad litem : procesrecht - Latijn: naar of bij het proces. Bijv. een vertegenwoordiger ~ is een persoon die een ander in een gerechtelijke procedure vertegenwoordigt.

ad mutum : overeenkomstenrecht - Latijn: partijen mogen ieder afzonderlijk hun overeenkomst opzeggen of beëindigen. Art. 208 avdr - Zie ook: nadere verklaring opzegging / opzeggen / opgezegd

ad nutum : rechtswetenschap - Latijn: waarvan de beëindiging aan de wil van de partijen is overgelaten. Bijv. een ~ herroepbaarheid van een overeenkomst.

ad persistit : - Latijn: onder ~ of concluderen tot ~; volharden bij een eis of stelling. Bijv. Concluderen tot ~ ongeacht het door de tegenpartij aangevoerde handhaven van het ingenomen standpunt in procesconclusies.

ad rem : rechtswetenschap - Latijn: argument dat ter zake dient. ad hominem

ad valvas : rechtswetenschap - Latijn: aan de deuren; een uitdrukking die gebruikt wordt in (vooral Belgische) universiteiten, met als betekenis "op de mededelingenborden". Hiermee worden de borden in de faculteitsgebouwen bedoeld waarop de faculteitsleiding allerlei praktische mededelingen aan de studenten doet en die elke student geacht wordt regelmatig te raadplegen: uurroosters, leslokalen, examenroosters en -uitslagen, enz. Bijv. de professor kondigt in een van zijn colleges aan dat "het examenrooster ~ zal worden bekendgemaakt". De vervlaamste vorm valven is ook gangbaar ("raadpleeg regelmatig de valven").

adagium / (mv.) adagia : rechtswetenschap - Latijn: slagzin, bondige samenvatting van een rechtsleer. Bijv. koop breekt geen huur. Zie ook: nadere verklaring lex specialis derogat legi generali

addendum / (mv.) addenda : overeenkomstenrecht - Latijn: bijlage(n) van een contract. Zie ook: nadere verklaring allonge

additionele arbeid Eng.: additional labour : gezondheidsrecht - extra 'boventallige' arbeid, gecreëerd (in verband met werkgelegenheidsmaatregelen) uit taken, die voorheen door reguliere werknemers werden uitgevoerd maar niet binnen hun functie thuishoorden of door ooit wegbezuinigd werk weer in betaalde vorm terug te halen of door nieuwe ideeën uit te laten voeren. (bron: NIZW)

additionele artikelen van de Grondwet Eng.: additional clauses of the Dutch Constitution : staatsrecht - verdragsbepalingen die de Grondwet aanvullen. Indien de inhoud van die bepalingen niet aFwijkt van de Grondwet kan het parlement die stilzwijgend goedkeuren. Art. 91 Grondwet en 6 EVRM

adel Eng.: nobility : staatsrecht - van oudsher de hoogste maatschappelijke stand; adeldom wordt verleend bij koninklijk besluit en geschiedt door verheffing, inlijving of erkenning. Art. 1 Wet op de adeldom en 3 Wet op de adeldom - Zie ook: niet gelijk aan Kroon

ademanalyse Eng.: breath test : strafrecht - analyse met behulp van een ademanalyseapparaat van de uitgeademde lucht van een persoon verdacht van rijden (auto/bromfiets/fiets) na gebruik van alcoholhoudende drank. De ~ vindt plaats op het politiebureau, meestal nadat eerder (op straat) de uitslag van een zgn. voorlopige ademtest reden gaf tot verdenking van rijden onder invloed. Art. 163 WVW - Zie ook: nadere verklaring alcoholgehalte van de adem

adequate veroorzaking Eng.: adequate causal connection : strafrecht - causaliteitsleer waarin A de oorzaak van B is als B naar ervaringsregels als gevolg van A te voorzien is. In het strafproces wordt dan de vraag gesteld, in hoeverre het gevolg van een bepaalde handeling redelijkerwijs voorzienbaar was op het moment van die handeling. Zie ook: nadere verklaring causaliteitsvraag

adequate veroorzaking  Eng.: adequate causal connection : aansprakelijkheidsrecht - van al de omstandigheden die achteraf voorwaarden blijken te zijn geweest voor het intreden van een gevolg, zijn alleen die oorzaken juridisch relevant die de kans op het intreden van het gevolg merkelijk verhoogd hebben. (Scholten) Zie ook: niet gelijk aan adequatiecriterium

adequatiecriterium Eng.: adequacy criterion : aansprakelijkheidsrecht - criterium voor de bepaling van het causale verband tussen de aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis en de schade. Volgens het ~, is er een causaal verband tussen een oorzaak en een gevolg als het gevolg te voorzien is. Zie ook: niet gelijk aan adequate veroorzaking 

adequatieleer Eng.: theory of adequate causation : rechtsgeschiedenis - aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is beperkt tot die schade die het redelijkerwijs naar ervaringsregels te verwachten gevolg van de onrechtmatige handeling is geweest. Deze leer werd in 1970 verlaten. In de plaats daarvan werd toerekening naar redelijkheid aanvaard. Zie ook: nadere verklaring Schutznorm

adherent Eng.: adherent : volkenrecht - staat die zich op grond van een toetredingsovereenkomst bij een verdrag aansluit.

adiëren / geadieerd / adiëring Eng.: accept : erfrecht - aanvaarding van bijv. een erfenis of schenking.

adjudicatie / adjudiceren / geadjudiceerd Eng.: adjudication : rechtsfilosofie - rechtstoepassing, berechting.

administratief arrest Eng.: administrative decree : strafprocesrecht - de politie mag preventief groepen personen oppakken als blijkt dat ze de intentie hebben de openbare orde te verstoren of geweld te gebruiken. Ze kunnen maximaal twaalf uren vastzitten. Buitenlanders worden daarna de grens over gezet. Zie ook: niet gelijk aan arrest / arresten

administratief beroep Eng.: administrative appeal : bestuursprocesrecht - buitengerechtelijk beroep tegen de beslissing op bezwaar dat een administratief orgaan heeft genomen; rechtsgang waarbij de belanghebbende een beslissing van het bestuur aanvecht bij een hiërarchisch hoger bestuursorgaan dan het orgaan dat de bestreden beslissing heeft genomen. Art. 6:04 AWB en 7:16 AWB - Zie ook: nadere verklaring bestuursrecht / administratief recht / administratieve recht nadere verklaring bestuursrechter nadere verklaring appèl / hoger beroep (HB) nadere verklaring administratief bezwaar

administratief beroep Eng.: administrative appeal : vreemdelingenrecht - tegen negatieve beslissingen op aanvragen op reguliere gronden van de korpschef die niet namens de staatssecretaris van Justitie zijn genomen, kan de vreemdeling administratief beroep instellen. Dit moet gebeuren bij de staatssecretaris van Justitie. (bron: Min. Jus.) Art. 6:04 AWB en 7:16 AWB - Zie ook: nadere verklaring bestuursrecht / administratief recht / administratieve recht nadere verklaring bestuursrechter nadere verklaring appèl / hoger beroep (HB) nadere verklaring administratief bezwaar

administratief beroep instellen / (oneigen.) in beroep gaan Eng.: to appeal from the judgement : bestuursprocesrecht - procedure bij een beroepsorgaan starten tegen de negatieve beslissing op het bezwaarschrift. Art. 7:16 AWB

administratief bezwaar Eng.: administrative grievance : bestuursprocesrecht - buitengerechtelijke rechtsgang waarbij de belanghebbende een beslissing van het bestuur aanvecht bij het orgaan dat de bestreden beslissing heeft genomen. Art. 1:05 AWB - Zie ook: hierarchische verhouding administratief beroep nadere verklaring bestuursrechtspraak nadere verklaring ambtelijke commissie

administratief delict Eng.: administrative offence / regulatory offence : strafrecht - klein vergrijp dat met een boete wordt afgedaan.

administratief recht Eng.: administrative fee : bestuursrecht - leges, recht geheven door een overheidsorgaan wegens de afgifte van een officieel stuk of afschrift van een stuk. Bijv. voor de afgifte van een kopie geboorteakte brengt de gemeente een ~ in rekening.

administratief toezicht houden Eng.: monitoring aliens administratively : vreemdelingenrecht - ambtenaren van de Vreemdelingendienst en de Koninklijke Marechaussee houden toezicht op vreemdelingen. Zij controleren of vreemdelingen (nog steeds) voldoen aan de voorwaarden om in Nederland te verblijven. Zie ook: tegenstelling operationeel toezicht houden

administratiekantoor Eng.: administration office : vennootschapsrecht - stichting die de aandelen van een vennootschap beheert en aandeelcertificaten kan uitdelen; kantoor dat aandelen en obligaties koopt en daarvoor certificaten uitgeeft. Het stemrecht op de aandelen blijft bij het ~. Zie ook: nadere verklaring aandeel / (mv.) aandelen nadere verklaring aandeelcertificaat / aandeelcertificaten / certificaat van aandelen

administratieve afhandeling / Mulderafdoening Eng.: administrative enforcement of traffic regulations : strafrecht - procedure om buiten het strafrecht lichte verkeersovertredingen af te doen. Art. 1 Wahv - Zie ook: nadere verklaring Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften / Wet Mulder / Lex Mulder

administratieve kamer Eng.: administrative law chamber : bestuursrecht - deel van het gerecht dat zich met bestuursrechtelijke zaken bezighoudt. Art. 43 wet RO

administratieve procedure Eng.: administrative procedure : bestuursrecht - procedure bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Een belanghebbende kan bij de rechtbank via de ~ beroep instellen tegen een besluit. Ook tegen de schriftelijke weigering een besluit te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit kan beroep worden ingesteld. Art. 8:01 AWB

administratieve rechter Eng.: administrative judge : bestuursrecht - rechter die zich met bestuursrechtelijke zaken bezighoudt. Art. 43 wet RO - Zie ook: nadere verklaring ambtenarenrechter

administratieve rechtspraak Eng.: administrative justice : bestuursrecht - rechtspraak m.b.t. geschillen over besluiten van overheidsorganen. De geschillen kunnen zich zowel tussen burgers en bestuursorganen als tussen bestuursorganen onderling afspelen. Art. 1:04 AWB - Zie ook: tegenstelling burgerlijke rechtspraak

administratieve sanctie Eng.: administrative sanction : strafrecht - boete die een overheidsorgaan (de administratie) kan opleggen als bijv. een verkeersregel wordt overtreden of motorrijtuigenbelasting niet tijdig wordt betaald. Er komt geen rechter of officier van justitie aan te pas. Art. 2 Wahv en 32 iw 1990 - Zie ook: nadere verklaring Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften / Wet Mulder / Lex Mulder

administratieve zaak Eng.: administrative case : bestuursrecht - geschil van publiekrechtelijke aard tussen burger en overheidsorgaan of tussen overheidsorganen onderling. Art. 1:04 AWB - Zie ook: tegenstelling burgerlijke rechtspraak

admissibel Eng.: admissible : - toelaatbaar.

adoptie / adopteren / geadopteerd Eng.: adoption : personen- en familierecht - aannemen als wettig kind, waardoor tussen het kind en de adoptief ouders (en hun bloedverwanten) familierechtelijke banden ontstaan. Art. 227 Boek 1 BW en 229 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring personen- en familierecht

adres Eng.: address : burgerlijk recht - plaats waar iemand gevestigd of bereikbaar is. Art. 19a Boek 2 BW

adressant Eng.: addressee : burgerlijk recht - persoon tot wie een mededeling is gericht of voor wie een (per post) te versturen zaak is bestemd.

adstructie Eng.: proof / sign /token : rechtswetenschap - toelichting; staving.

adversair : procesrecht - openbaar strafproces waarbij beide partijen gelijkwaardig zijn; de rechter neemt hierbij een passieve rol in. Bijv. Nederland kenmerkt een gematigd accusatoir gematigd ~ proces, omdat de partijen niet geheel gelijk zijn; de overheid kan dwangmiddelen toepassen op burgers. Zie ook: onderdeel accusatoir proces tegenstelling inquisitoir proces

adviesbrief Eng.: advice note : vervoersrecht - bericht van verzonden goederen.

adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACV) Eng.: advisory commission on matters concerning aliens : vreemdelingenrecht - commissie van minstens 7 leden, die de minister adviseert over het vreemdelingenrecht en beleidsmatige zaken in dat verband; deze onafhankelijke instantie kan door de staatssecretaris van Justitie worden verzocht om advies te geven over het vreemdelingenrecht en het beleid ter zake. Er wordt slechts advies gevraagd in individuele gevallen, wanneer dit op grond van internationale bepalingen verplicht is. (bron: Min. Jus.)

adviesrecht van de ondernemingsraad Eng.: right to advice of the company council : ondernemingsrecht - recht van de ondernemingsraad om advies uit te brengen over bepaalde zaken. Bijv. ~ over de overdracht van de zeggenschap van de onderneming. Art. 25 Wor - Zie ook: onderdeel ondernemingsraad

adviseur Eng.: advisor : bestuursrecht - onafhankelijk persoon die of college dat bij of krachtens wettelijk voorschrift belast is met advisering inzake door bestuursorganen te nemen besluiten. Art. 3:05 AWB - Zie ook: nadere verklaring rechter-commissaris bij surseance van betaling

adviseur Eng.: advisor : burgerlijk recht - raadgever. Art. 66a wtk - Zie ook: nadere verklaring rechter-commissaris bij surseance van betaling

advocaat & procureur Eng.: attorney-at-law & procureur : advocatuur - men kan als advocaat (raadsman) in het hele land optreden, maar als procureur (formele procesvertegenwoordiger) slechts in het arrondissement waar men is beëdigd. De meeste advocaten in Nederland zijn ~. Art. 3 Advw en 61 Advw

advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat Eng.: attorney-at-law : advocatuur - rechtsbijstandverlener die op het tableau is ingeschreven bij de rechtbank in het arrondissement waar hij kantoor voert, lid is van de Nederlandse Orde van advocaten en aan tuchtrechtspraak is onderworpen. Art. 1 Advw en 3 Advw - Zie ook: onderdeel advocaat van onvermogen (oneigen.) onderdeel landsadvocaat onderdeel piket-advocaat onderdeel procureur

advocaat bij de Hoge Raad Eng.: barrister at the Supreme Court of The Netherlands : burgerlijk procesrecht - rechtsbijstandverlener die bevoegd is om bij de Hoge Raad op te treden. Slechts advocaten die in het arrondissement Den Haag zijn ingeschreven, zijn ~. Art. 407 Rv en 409 Rv

advocaat van onvermogen (oneigen.) Eng.: attorney-at-law assigned to persons whose financial means are limited : sociale advocatuur - in de volksmond een advocaat die voor min- en onvermogenden rechtsbijstand verleent op basis van een toevoeging. Art. 12 Wrb - Zie ook: onderdeel advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat nadere verklaring pro Deo nadere verklaring toevoeging / toevoegen / toegevoegd tegenstelling betalende advocatuur / betalende praktijk

advocaat-generaal / (mv.) advocaten-generaal (AG) Eng.: advocate-general : staatsrecht - vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij een gerechtshof. Zijn taak komt overeen met die van de officier van justitie bij de rechtbank. Staat de ~ in de rechtszaal, dan wordt hij procureur-generaal genoemd. Ook de Hoge Raad kent ~. Art. 113 wet RO - Zie ook: hierarchische verhouding hoofdofficier van justitie (HOvJ) nadere verklaring procureur

advocaat-stagiaire Eng.: trainee attorney-at-law : advocatuur - beginnend advocaat die in de eerste 3 jaar tijdelijk als advocaat is ingeschreven op het tableau, een verplichte beroepsopleiding volgt en werkt onder toezicht en begeleiding van een patroon. Art. 9b Advw - Zie ook: nadere verklaring patroon / (mv.) patroons nadere verklaring leek / lekenrechter nadere verklaring tableau

advocatenstage Eng.: traineeship for lawyers : advocatuur - periode van 3 jaar, waarin een beginnend advocaat een verplichte beroepsopleiding volgt en werkt onder toezicht en begeleiding van een patroon. Art. 9b Advw - Zie ook: nadere verklaring patronaat / (mv.) patronaten nadere verklaring advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat

advocatenwet (advw) Eng.: Dutch Act on advocates : advocatuur - wet van 23 juni 1952, houdende instelling van de Nederlandse Orde van advocaten alsmede regelen betreffende orde en discipline voor advocaten en procureurs. Art. 1 Advw en 46 Advw - Zie ook: nadere verklaring Wet op het notarisambt (WNA)

advocatuur Eng.: legal practice / bar : advocatuur - vakgebied, werkterrein van advocaten;
de gezamenlijke advocaten die in Nederland op het tableau zijn ingeschreven. Zie ook: hierarchische verhouding accountancy onderdeel sociale advocatuur onderdeel betalende advocatuur / betalende praktijk

aedilis : rechtsgeschiedenis - Latijn: ambt in het oude Rome; gemeenteambtenaar onder andere verantwoordelijk voor de aanleg van straten en het onderhoud van openbare gebouwen.

afbeelding / afbeelden / afgebeeld Eng.: picture / image : auteursrecht - foto of tekening. Bijv. het is strafbaar om een beledigende ~ van de Koning openlijk tentoon te stellen. Art. 113 WvSr en 19 Aw - Zie ook: nadere verklaring portretrecht nadere verklaring smaad / smaden / gesmaad

afbetalingsovereenkomst Eng.: contract for sale and purchase of goods in instalments : incasso - schriftelijke of mondelinge afspraak waarbij schuldenaar en schuldeiser met elkaar afspreken in welke termijnen en termijnbedragen de geldschuld zal worden afbetaald. Art. 1576 Boek 7A BW en 1576a Boek 7A BW - Zie ook: nadere verklaring afspraak / afspreken / afgesproken onderdeel afbetalingsregeling

afbetalingsregeling Eng.: pay off settlement / instalments : incasso - overeenstemming tussen schuldeiser en schuldenaar dat laatstgenoemde de koopprijs in termijnen zal betalen. Art. 1576 Boek 7A BW en 1576b Boek 7A BW - Zie ook: nadere verklaring schikking / schikken / geschikt nadere verklaring finale kwijting / finaal kwijten / finaal gekweten hierarchische verhouding termijnbetaling

afbreking van instantie Eng.: discontinue proceedings : burgerlijk procesrecht - het proces niet voortzetten. Bijv. door royement te vragen. Zie ook: nadere verklaring doorhaling op de rol / royement niet gelijk aan schorsing / schorsen / geschorst