wederkerig (4 gevonden)

    Deutsch Gegenseitige endgültige Aufrechnungsklausel
    French Clause de compensation finale réciproque
    Spanish Cláusula de compensación final recíproca
    Italian Clausola di compensazione finale reciproca

personen- en familierechtrecht (huwelijksvermogensrecht) - beding waarbij echtgenoten na ontbinding van hun huwelijk afrekenen alsof zij in gemeenschap van goederen waren gehuwd. (bron: huizenveiling.nl)Deel deze pagina met:      
Dutch wederkerige overeenkomst English reciprocal contract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - overeenkomst waarbij elke partij verplicht is te presteren. Bijv. bij een koopovereenkomst: levering door verkoper en betaling door koper.


onderdeel kansovereenkomsten / aleatoire overeenkomsten

onderdeel koopovereenkomst / koopcontract

onderdeel bemiddelingsovereenkomst

onderdeel bruikleenovereenkomst

Artikel 261 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst is wederkerig, indien elk van beide partijen een verbintenis op zich neemt ter verkrijging van de prestatie waartoe de wederpartij zich daartegenover jegens haar verbindt.
2De bepalingen omtrent wederkerige overeenkomsten zijn van overeenkomstige toepassing op andere rechtsbetrekkingen die strekken tot het wederzijds verrichten van prestaties, voor zover de aard van die rechtsbetrekkingen zich daartegen niet verzet.


Artikel 262 Boek 6 BW:

1Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen op te schorten.
2In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Deel deze pagina met:      
Dutch wederkerige rechtsbetrekking

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - juridische relatie met wederzijdse rechten en plichten. Bijv. een contract waarbij beide partijen moeten presteren.Deel deze pagina met:      
Dutch wederkerigheidsclausule English reciprocity clause

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - contractueel beding waarin landen elkaar ten aanzien van bepaalde verplichtingen vrijstelling verlenen. Bijv. naar aanleiding van de UNCTAD-conferentie in 1968 heeft de Europese Gemeenschap in 1971 als eerste een systeem van algemene preferenties ingevoerd, waardoor aan ontwikkelingslanden vrijstelling of vermindering van de douanerechten op industrieproducten werd verleend. Voor de ontwikkelingslanden geldt echter geen ~, waardoor zij wel douanerechten mogen heffen op producten van de EG.Deel deze pagina met: