schorsing (2 gevonden)

Dutch schorsing / schorsen / geschorst English suspension of prosecution / recess

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - tijdelijke onderbreking; voorlopig of tijdelijk verbod om ambt waar te nemen.


tegenstelling uitstel uitspraak

tegenstelling hervatting rechtsgeding / het rechtsgeding hervatten

onderdeel schorsing advocaat

niet gelijk aan onderbreking van de zitting / onderbreken van de zitting / onderbroken zitting

Artikel 254 Rv:

1In alle spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, is de voorzieningenrechter bevoegd deze te geven.
2Op aanvraag van de belanghebbende partij kan de voorzieningenrechter de dagvaarding bevelen tegen de dag en het uur, de zondag daarbij inbegrepen, voor elk geval te bepalen. Hij kan daarbij tevens bevelen dat de terechtzitting op een andere plaats dan in het gerechtsgebouw wordt gehouden. De voorzieningenrechter kan aan de dagbepaling voorwaarden verbinden, die door de eiser in acht moeten worden genomen. Deze voorwaarden moeten uit de dagvaarding blijken.
3De zaak kan ook worden aangebracht op een terechtzitting, door de voorzieningenrechter te houden op de daartoe door hem te bepalen werkdagen.
4De artikelen 127a en 128, tweede lid en zesde lid, zijn niet van toepassing.
5In zaken die ten gronde door de kantonrechter worden behandeld en beslist is ook de kantonrechter bevoegd tot het geven van een voorziening als in deze afdeling bedoeld. Daarbij is op de kantonrechter van toepassing hetgeen omtrent de voorzieningenrechter is bepaald.
6Indien de gevorderde voorziening betrekking heeft op een zaak betreffende het personen- en familierecht als bedoeld in de zesde titel van het derde boek is artikel 803 van overeenkomstige toepassing.


Artikel 350 Rv:

1Het hooger beroep schorst de ten uitvoerlegging van het vonnis, indien daarbij niet is bepaald, dat hetzelve bij voorraad zal worden ten uitvoer gelegd in de gevallen waarin dit is toegelaten.
2Het hoger beroep, ingesteld tegen een tussenvonnis waartegen ingevolge artikel 337, tweede lid, geen hoger beroep openstaat voordat het eindvonnis is gewezen of ingesteld met gebruikmaking van de nieuwe termijn ingevolge artikel 340, schorst de tenuitvoerlegging niet.

Deel deze pagina met:      
Dutch schorsing advocaat English suspension of attorney

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (advocatuur) - een advocaat die niet in staat is tot behoorlijke praktijkuitoefening kan door de raad van discipline voor onbepaalde tijd worden geschorst. Gedurende de schorsing mag de titel van advocaat niet worden gevoerd.


nadere verklaring witwaspraktijken

nadere verklaring Raad van Discipline (RvD)

Artikel 16 Advw:

Advocaten, die in staat van faillissement zijn verklaard of ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, die wegens schulden zijn gegijzeld of onder curatele zijn gesteld, zijn gedurende de duur van het faillissement onderscheidenlijk de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, de gijzeling of de curatele van rechtswege in de uitoefening van de praktijk geschorst. De geschorste advocaat mag gedurende de schorsing de titel van advocaat niet voeren.


Artikel 26 Wna:

Notarissen ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, die in staat van faillissement worden verklaard, surséance van betaling hebben verkregen, wegens schulden worden gegijzeld of die onder curatele worden gesteld, zijn gedurende de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, voor de duur van het faillissement, de surséance van betaling, de gijzeling of de curatele van rechtswege in de uitoefening van hun ambt geschorst. Artikel 103, zesde lid, is van toepassing.

Deel deze pagina met: