prijs (12 gevonden)

Dutch consumentenprijsindex (CPI)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - de verandering in de ~ is een maatstaf voor de gemiddelde prijsverandering van een standaardpakket goederen en diensten die huishoudens doen ten behoeve van hun levensonderhoud. (bron: DNB)


nadere verklaring geharmoniseerde prijsindex (HICP)


Deel deze pagina met:      
Dutch drempelprijs

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - prijs die geldt voor de invoer van bepaalde producten. Ligt de prijs onder de ~, dan moet de importeur invoerheffing betalen.Deel deze pagina met:      
Dutch geharmoniseerde prijsindex (HICP)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - internationaal vergelijkbaar gemaakte consumentenprijsindex voor de EU-lidstaten. Belangrijkste verschil ten opzichte van de in Nederland gehanteerde consumentenprijsindex is de eliminering van een aantal specifiek Nederlandse bestanddelen (met name huurwaarde eigen woning en de consumptiegebonden belastingen). (bron: DNB)


nadere verklaring prijsstabiliteit


Deel deze pagina met:      
Dutch interventieprijs English intervention price

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- grens aan hoe laag de feitelijke marktprijs voor een bepaald (landbouw)product mag zijn. Daalt de feitelijke marktprijs verder dan koopt de EU het betreffende product waardoor het aanbod kleiner wordt en de prijs weer stijgt. De ~ ligt 5 procent onder de richtprijs.Deel deze pagina met:      
Dutch loon- en prijsspiraal

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (economie) - proces waarbij lonen en prijzen elkaar beurtelings opjagen; in een situatie van tekort aan werknemers, aan grondstoffen en aan krediet met hogere lonen, prijzen en rente als gevolg. Werknemers zien hun koopkracht door de prijsstijgingen uitgehold en gaan looneisen stellen. Als dan de lonen sterker stijgen dan de arbeidsproductiviteit, nemen de loonkosten per eenheid product toe. De fabrikant ziet zich op zijn beurt genoodzaakt die kostenstijging door te berekenen in zijn verkoopprijs. Deze prijsstijging roept weer nieuwe looneisen op, die weer worden doorberekend in de prijzen, enzovoort.Deel deze pagina met:      
Dutch prijs English price / fare

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - de te betalen hoeveelheid geld. Bijv. de (koop)prijs van een auto.


Artikel 1 Boek 7 BW:

Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

Deel deze pagina met:      
Dutch prijsopdrijving

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - geforceerde verhoging van de marktprijs door het sluiten van onderlinge afspraken tussen de aanbieders. Bijv. het opdrijven van de prijs van CD's door onderlinge afspraken tussen de platenmaatschappijen.Deel deze pagina met:      
Dutch prijsstabiliteit

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - doelstelling van De Nederlandsche Bank ter uitvoering van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; de zorg dat de prijzen niet te veel stijgen en/of dalen.


nadere verklaring Stabiliteitspact

Artikel 2 Bankwet:

1. Ter uitvoering van het Verdrag heeft de Bank als doelstelling het handhaven van prijsstabiliteit.
2. Ter uitvoering van het Verdrag ondersteunt de Bank, onverminderd het doel van prijsstabiliteit, het algemene economische beleid in de Europese Gemeenschap teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de in artikel 2 van het Verdrag omschreven doelstellingen van de Gemeenschap.
3. De Bank handelt in overeenstemming met het beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging, waarbij een doelmatige allocatie van middelen wordt bevorderd, en met inachtneming van de beginselen die zijn neergelegd in artikel 3 A van het Verdrag.
4. De Bank heeft voorts als doelstelling het uitvoeren van taken, anders dan die bedoeld in artikel 3, voorzover deze haar bij of krachtens de wet zijn opgedragen.

Deel deze pagina met:      
Dutch prijsvraag English competition

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - een vraag of stel vragen waarvan, indien men deze juist beantwoordt, een prijs wordt uitgeloofd.Deel deze pagina met:      
Dutch referentieprijs English reference price

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - de gebruikelijke prijs.Deel deze pagina met:      
Dutch richtprijs English basic price

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (Europees recht) - de prijs die de EU voor een bepaald (landbouw)product aanvaardbaar acht. Komt de feitelijke marktprijs meer dan 5 procent onder de richtprijs, dan kopen EU-interventiebureaus het product waardoor de marktprijs weer stijgt.Deel deze pagina met:      
Dutch richtprijs

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - prijs die van te voren overeengekomen is. Bijv. de aannemer mag de ~ niet zonder bericht aan de opdrachtgever overschrijden.Deel deze pagina met: