penitentiaire inrichting (1 gevonden)

Dutch penitentiaire inrichting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (criminologie) - inrichting van het Rijk waar een gevangenisstraf wordt uitgezeten.


onderdeel gevangenis / gevangenissen (mv.)

onderdeel huis van bewaring

Artikel 3 pBW:

1. Onze Minister wijst penitentiaire inrichtingen aan.
2. Het opperbeheer van de inrichtingen berust bij Onze Minister. Onze Minister kan mandaat verlenen inzake de uitvoering hiervan alsmede betreffende de hem bij of krachtens deze wet toegekende overige bevoegdheden aan het hoofd van de Dienst Justitiële lnrichtingen.
3. Het beheer van een inrichting of afdeling berust bij de directeur, die als zodanig door Onze Minister wordt aangewezen.
4. Onze Minister wijst een of meer personen aan als plaatsvervanger van de directeur.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld betreffende het beheer van en het regime in een inrichting.

Deel deze pagina met: