overname (5 gevonden)

Dutch bedrijfsovername English business take-over

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (fusie- en overnamerecht) - overname van een bedrijf. Bijv. doordat het wordt gekocht of de meerderheid van de aandelen van dat bedrijf in vreemde handen komt.Deel deze pagina met:      
Dutch contractsovername

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - overname van de rechten en plichten uit een contract door een ander; de partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding (rechten en plichten) tot de wederpartij met diens medewerking overdragen aan een ander d.m.v. een tussen haar en die ander opgemaakte akte.


Artikel 159 Boek 6 BW:

1Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte.
2Hierdoor gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde, voor zover niet ten aanzien van bijkomstige of reeds opeisbaar geworden rechten of verplichtingen anders is bepaald.
3Artikel 156 en de leden 1-3 van artikel 157 zijn van overeenkomstige toepassing.
Afdeling 4. Afstand en vermenging

Deel deze pagina met:      
Dutch fusie- en overnamerecht English merger and take-over law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (fusie- en overnamerecht) - rechtsgebied uit boek 2 Burgerlijk Wetboek, het Europees Fusieverdrag en SER-besluit Fusiegedragsregels 2000; vooral m.b.t. het samengaan, de overname of splitsing van (de aandelen in) ondernemingen.


hierarchische verhouding hoger vennootschapsrecht

Artikel 324 Boek 2 BW:

Deze afdeling is van toepassing, indien een naamloze of besloten vennootschap fuseert.


Artikel 334 Boek 2 BW:

1. De akte van fusie kan bepalen dat de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschappen aandeelhouder worden van een groepsmaatschappij van de verkrijgende vennootschap. Zij worden dan geen aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap.
2. Zulk een fusie is slechts mogelijk, indien de groepsmaatschappij alleen of samen met een andere groepsmaatschappij het gehele geplaatste kapitaal van de verkrijgende vennootschap verschaft. De artikelen 317, leden 1 tot en met 4, 330 en 331 zijn op het besluit van de groepsmaatschappij van overeenkomstige toepassing.
3. De groepsmaatschappij die de aandelen toekent geldt naast de verkrijgende vennootschap als fuserende rechtspersoon. Op haar rusten de verplichtingen die ingevolge de artikelen 312-329 op een verkrijgende vennootschap rusten, met uitzondering van de verplichtingen uit de artikelen 316, 317, 318 lid 4, 321 lid 2 en lid 4, 323, lid 7; voor de toepassing van artikel 328 lid 3 blijft zij buiten beschouwing. De artikelen 312 lid 2 onder b, 320, 325 lid 3 en 326 lid 1 onder b gelden alsdan niet voor de verkrijgende vennootschap.

Deel deze pagina met:      
Dutch overname

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (fusie- en overnamerecht) - in eigendom verkrijgen van goederen voor een tegenprestatie, veelal een geldelijke vergoeding.


onderdeel fusie / fuseren / gefuseerd

tegenstelling joint venture


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Übernahmeklausel
    French clause de reprise
    Spanish cláusula de adquisición
    Italian Clausola di acquisizione

ondernemingsrecht (fusie- en overnamerecht) - één of meerdere bepalingen in een overeenkomst of statuten van een vennootschap waarin voorwaarden worden gesteld om de vennootschap te kunnen overnemen.


onderdeel beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules

nadere verklaring asset stripping


Deel deze pagina met: