oppositie (5 gevonden)

Dutch antwoord in oppositie / antwoorden in oppositie / geantwoord in oppositie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - reactie van de oorspronkelijke eiser op de verzetdagvaarding. ~ komt in wezen neer op de conclusie van repliek.


hierarchische verhouding hoger repliek in oppositie

131 Rv.
Deel deze pagina met:      
Dutch oppositie English opposition

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

intellectueel eigendomsrecht (merkenrecht) - tijdens de procedure tot verlening van een merk kan een oudere rechthebbende bij de betreffende verleningsinstantie bezwaar maken tegen de verlening van een merk van een jongere aanvrager. Het Benelux merkenrecht kent de ~ nog niet.


nadere verklaring opposant


Deel deze pagina met:      
Dutch oppositiepartij

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (politiek) - politieke partij die geen deel uitmaakt van de regeringscoalitie. Anno 2004 zijn in Nederland het CDA, de VVD en D'66 regeringspartijen; alle andere partijen zijn ~.Deel deze pagina met:      
Dutch repliek in oppositie English reply in opposition

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - reactie van de eiser in oppositie op het antwoord in oppositie, overeenstemmend met de conclusie van dupliek.


hierarchische verhouding hoger verzetvonnis

nadere verklaring antwoord in oppositie / antwoorden in oppositie / geantwoord in oppositie

132 Rv.
Deel deze pagina met:      
Dutch verzet / oppositieprocedure English oppose the judgement by default

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - het rechtsmiddel dat een (niet-verschenen) gedaagde per dagvaarding kan instellen tegen het verstekvonnis. Bijv. indien een gedaagde bij verstek is veroordeeld, kan hij daartegen in ~ komen.


nadere verklaring verzetprocedure / (oneigen.) verstekprocedure

Artikel 143 Rv:

1De verweerder die bij verstek is veroordeeld, kan daartegen verzet doen door het betekenen van een oproepingsbericht bij exploot overeenkomstigĀ artikel 113, eerste en derde lid.
2Het oproepingsbericht wordt betekend bij exploot binnen vier weken na de betekening van het vonnis of van enige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende akte aan de veroordeelde in persoon, of na het plegen door deze van enige daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het vonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging aan hem bekend is. De in de eerste volzin bedoelde termijn is acht weken indien de verweerder ten tijde van de in de eerste volzin bedoelde betekening of daad geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland heeft, maar zijn woonplaats of werkelijk verblijf buiten Nederland bekend is.
3Buiten de gevallen bedoeld in het tweede lid vangt de termijn waarbinnen het verzet moet worden gedaan, aan op de dag waarop het vonnis ten uitvoer is gelegd.
4De veroordeelde die in het vonnis heeft berust, kan daartegen niet meer in verzet komen.

Deel deze pagina met: