liquideren (3 gevonden)

Dutch liquidatie / liquideren / geliquideerd English to liquidate

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - vereffening of verevening, meestal bij ontbinding van een vennootschap.


nadere verklaring vennootschap onder firma (VOF)

nadere verklaring commanditaire vennootschap (CV) / (arch.) vennootschap bij wijze van geldschieting

Artikel 32 Wvk:

[1.] Bij de ontbinding der vennootschap zullen de vennooten, die het regt van beheer hebben gehad, de zaken der gewezen vennootschap moeten vereffenen in naam van dezelfde firma, ten zij bij de overeenkomst anders ware bepaald, of de gezamenlijke vennooten (die bij wijze van geldschieting niet daaronder begrepen), hoofdelijk en bij meerderheid van stemmen, eenen anderen vereffenaar hadden benoemd.
[2.] Indien de stemmen staken beschikt de arrondissements-regtbank, zoodanig als zij in het belang der ontbondene vennootschap meest geraden zal achten.


Artikel 33 Wvk:

Indien de staat der kas van de ontbondene vennootschap niet toereikt om de opeischbare schulden te betalen, zullen zij, die met de vereffening belast zijn, de benoodigde penningen kunnen vorderen, welke door elk der vennooten, voor zijn aandeel in de vennootschap, zullen moeten worden ingebragt.

Deel deze pagina met:      
Dutch liquidatie / liquideren / geliquideerd / vereffening / vereffenen / vereffend English to liquidate

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - omzetten van alle activa van de boedel in liquide middelen (o.a. d.m.v. verkoop) om de opbrengst te verdelen onder de crediteuren.


Artikel 19 Boek 2 BW:

1. Een rechtspersoon wordt ontbonden:
a. door een besluit van de algemene vergadering of, indien de rechtspersoon een stichting is, door een besluit van het bestuur tenzij in de statuten anders is voorzien;
b. bij het intreden van een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding tot gevolg heeft, en die niet een besluit of een op ontbinding gerichte handeling is;
c. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;
d. door het geheel ontbreken van leden, indien de rechtspersoon een vereniging, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij is;
e. door een beschikking van de Kamer van Koophandel en Fabrieken als bedoeld in artikel 19a;
f. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.
2. De rechtbank verklaart op verzoek van het bestuur, een belanghebbende of het openbaar ministerie, of en op welk tijdstip de rechtspersoon is ontbonden in een geval als bedoeld in lid 1 onder b of d. De beschikking is voor een ieder bindend. Is de rechtspersoon in een register ingeschreven, dan wordt de in kracht van gewijsde gegane uitspraak, inhoudende de verklaring, door de zorg van de griffier aldaar ingeschreven.
3. Aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven wordt van de ontbinding opgaaf gedaan: in de gevallen als bedoeld in lid 1, onder a, b en d door de vereffenaar, indien deze er is en anders door het bestuur, in het geval als bedoeld in lid 1, onder c door de faillissementscurator, in het geval als bedoeld in lid 1, onder e door de Kamer van Koophandel en Fabrieken en in het geval als bedoeld in lid 1 onder f door de griffier van het betrokken gerecht.
4. Indien de rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft, houdt hij alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur of, bij toepassing van artikel 19a, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, daarvan opgaaf aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven.
5. De rechtspersoon blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van hem uitgaan, moet aan zijn naam worden toegevoegd: in liquidatie.
6. De rechtspersoon houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaar of de faillissementscurator doet aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven, daarvan opgaaf.
7. De gegevens die omtrent de rechtspersoon in de registers zijn opgenomen op het tijdstip waarop hij ophoudt te bestaan, blijven daar gedurende tien jaren na dat tijdstip bewaard.


Artikel 32 Wvk:

[1.] Bij de ontbinding der vennootschap zullen de vennooten, die het regt van beheer hebben gehad, de zaken der gewezen vennootschap moeten vereffenen in naam van dezelfde firma, ten zij bij de overeenkomst anders ware bepaald, of de gezamenlijke vennooten (die bij wijze van geldschieting niet daaronder begrepen), hoofdelijk en bij meerderheid van stemmen, eenen anderen vereffenaar hadden benoemd.
[2.] Indien de stemmen staken beschikt de arrondissements-regtbank, zoodanig als zij in het belang der ontbondene vennootschap meest geraden zal achten.

Deel deze pagina met:      
Dutch liquidatietarief / liquidatiekosten / tarief voor te liquideren kosten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - kosten die een partij aan de wederpartij betaalt om het gerechtelijk proces voordat vonnis is gewezen te kunnen afdoen (be├źndigen). Het ~ wordt berekend door het aantal punten voor reeds verrichte proceshandelingen te vermenigvuldigen met een bedrag dat afhangt van het soort zaak. Het ~ is per 1 september 1955 ingevoerd na en in overleg tussen vertegenwoordigers van de rechterlijke macht (thans de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak) en de Nederlandse Orde van Advocaten. Sindsdien is het tarief periodiek aangepast. Vervolgens is een aanpassing van het liquidatietarief tot stand gekomen, inhoudende dat met ingang van 1 januari 1992 het tarief eenmalig verhoogd werd met 14%.


tegenstelling proceskostenveroordeling


Deel deze pagina met: