legaat (5 gevonden)

Dutch algemeen legaat English universal legacy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - uiterste wilsbeschikking waarbij de erflater aan een of meer personen het geheel van zijn vermogen toebedeelt die hij bij zijn overlijden zal nalaten.icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Deel deze pagina met:      
Dutch keuzelegaat English legacy choice

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- de mogelijkheid van de langstlevende om bepaalde goederen uit het nalatenschap te kiezenDeel deze pagina met:      
Dutch legaat / legaten English legacy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - bijzondere beschikking in een testament, waarbij de erflater aan één of meer personen bepaalde goederen geeft of het vruchtgebruik van alle of van een gedeelte van zijn goederen.icon advocaatzoeken.nl

Artikel 117 Boek 4 BW:

1. Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent.
2. Een legaat komt, tenzij het aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen is opgelegd, ten laste van de gezamenlijke erfgenamen.
3. Is de prestatie deelbaar, dan zijn de belaste erfgenamen ieder voor een deel, evenredig aan zijn erfdeel, verbonden, tenzij de erflater anders heeft beschikt.


Artikel 129 Boek 4 BW:

Bij uiterste wilsbeschikking kan een voorwaarde als bedoeld in artikel 82 worden verbonden aan een handeling als bedoeld in artikel 126.

Deel deze pagina met:      
Dutch sublegaat English sub-legacy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - het legaat dat een legataris aan een sublegataris moet afgeven. De sublegataris heeft ingeval een geldsom is gelegateerd een vordering op de legataris, die 6 maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar is.


onderdeel legataris

onderdeel legator / legatant

Artikel 121 Boek 4 BW:

1. Een legataris is bevoegd de hem opgelegde sublegaten en tot een uitgave in geld of goed verplichtende lasten te verminderen, voor zover de waarde van het hem gelegateerde ontoereikend is of door inkorting of vermindering ontoereikend wordt om aan de hem opgelegde verplichtingen te voldoen.
2. Tenzij uit de uiterste wil een andere wijze van vermindering voortvloeit, ondergaan deze verplichtingen alle een evenredige vermindering, met dien verstande dat voor zover de prestatie is te beschouwen als voldoening aan een natuurlijke verbintenis van de erflater, die verplichting pas na de andere voor vermindering in aanmerking komt.


Artikel 118 Boek 4 BW:

1. Is een bepaalde persoon die als erfgenaam met een legaat is belast, niet erfgenaam geworden of is zijn erfrecht vervallen, en voorziet de uiterste wil hierin niet, dan rust de hem opgelegde verplichting, tenzij uit haar aard iets anders voortvloeit, op degenen aan wie zijn erfdeel toevalt; zij kunnen echter volstaan met uitkering aan de legataris van hetgeen zij in de plaats van de belaste persoon uit de nalatenschap genieten of van de waarde daarvan.
2. Is een met een sublegaat belaste persoon niet legataris geworden of is zijn recht uit het hem gemaakte legaat vervallen, en voorziet de uiterste wil hierin niet, dan rust de hem opgelegde verplichting, tenzij uit haar aard iets anders voortvloeit, op degenen die met het hem gemaakte legaat waren belast; zij kunnen echter volstaan met voldoening aan de sublegataris van het aan de belaste persoon gelegateerde of van de waarde daarvan.

Deel deze pagina met:      
Dutch vruchten van legaat English fruits of legacy / fruits of bequest

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - de opbrengsten uit een legaat. Bijv. wanneer bepaalde aandelen zijn gelegateerd, dan behoort het dividend dat is uitgekeerd op die aandelen tot de vruchten van dat legaat.


Artikel 124 Boek 4 BW:

Tenzij de erflater anders heeft beschikt, heeft een legataris aan wie een bepaald goed der nalatenschap of het vruchtgebruik van een zodanig goed, van de gehele nalatenschap of van een aandeel daarin is vermaakt, recht op uitkering van de vruchten van het hem vermaakte die de erfgenamen hebben geïnd nadat zijn vordering opeisbaar is geworden. De rechtsvordering tot uitkering van deze vruchten verjaart door verloop van drie jaren nadat zij zijn geïnd.

Deel deze pagina met: