gerequireerd (2 gevonden)

Dutch gerekwireerde / gerequireerde

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - persoon die door de deurwaarder wordt opgeroepen om ter zitting te verschijnen of een vonnis uit te voeren. De ~ wordt in het exploit van de deurwaarder vermeld.


nadere verklaring deurwaardersexploot / deurwaardersexploit

Artikel 45 Rv:

1Exploten worden door een daartoe bevoegde deurwaarder gedaan op de wijze in deze afdeling bepaald.
2Een daartoe bevoegde deurwaarder kan, indien de wet dit bepaalt, ook elektronisch exploot doen.
3Het exploot vermeldt ten minste:
a.de datum van de betekening;
b.de naam, en in het geval van een natuurlijke persoon tevens de voornamen, en de woonplaats van degene op wiens verzoek de betekening geschiedt;
c.de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder;
d.de naam en de woonplaats van degene voor wie het exploot is bestemd;
e.degene aan wie afschrift van het exploot is gelaten, onder vermelding van diens hoedanigheid of, indien het exploot elektronisch is gedaan als bedoeld in het tweede lid, het elektronisch adres waaraan afschrift van het exploot is gelaten.
4Indien het exploot een vordering tot ontruiming betreft van een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan door anderen dan gebruikers of gewezen gebruikers krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, van wie naam en woonplaats in redelijkheid niet kunnen worden achterhaald, behoeft het deze naam en deze woonplaats niet te vermelden, noch de persoon aan wie afschrift van het exploot is gelaten.
5Het exploot en de afschriften daarvan worden door de deurwaarder ondertekend.

Deel deze pagina met:      
Dutch requireren / gerequireerd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - aanklagen, (op)eisen; vaak pittig betoog van de officier van justitie ter terechtzitting waarin hij het feitenrelaas in juridisch kader plaatst, de verdachte berispt en straf eist. Bijv. tijdens de behandeling van de strafzaak had het OM de eerdere tenlasteleggingen gewijzigd en voor een aantal feiten vrijspraak ~.


onderdeel eis in strafzaken

Artikel 311 WvSv:

1. Nadat de ondervraging van de verdachte heeft plaatsgehad en de aanwezige getuigen en deskundigen zijn gehoord, kan de officier van justitie het woord voeren; hij legt zijn vordering na voorlezing aan de rechtbank over. De vordering omschrijft de straf en maatregel, indien oplegging daarvan wordt geëist; zij vermeldt in dat geval tevens welk strafbaar feit zou zijn begaan. De officier van justitie maakt, voor zover zulks aan de verdachte niet reeds eerder was gebleken, kenbaar of hij voornemens is een vordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht aanhangig te maken, alsmede of daartoe een strafrechtelijk financieel onderzoek, als bedoeld in artikel 126 is ingesteld. Van deze mededeling van de officier van justitie wordt in het proces-verbaal van de terechtzitting aantekening gemaakt.
2. De verdachte kan hierop antwoorden.
3. De officier van justitie kan daarna andermaal het woord voeren.
4. Aan de verdachte wordt op straffe van nietigheid het recht gelaten om het laatst te spreken.
5. De voorzitter kan bepalen dat aan de verdachte, getuigen en deskundigen nieuwe vragen worden gesteld en dat stukken worden voorgelezen. In dat geval kunnen de officier van justitie en de verdachte op de hiervoor vermelde voet, het woord voeren.

Deel deze pagina met: