geconsulteerd (1 gevonden)

Dutch consultatie / consulteren / geconsulteerd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - raadpleging.


Artikel 67 ZPW:

Het is de raden en de plaatsvervangende raden in het gerechtshof te 's-Gravenhage verboden zich te belasten met de consultatie omtrent en de verdediging van zaken, welke bij hen in behandeling zijn of waarvan zij weten of vermoeden, dat deze door hen behandeld zullen worden.


Artikel 3:23 Awb:

1. De adviserende bestuursorganen zenden hun advies aan het bestuursorgaan binnen vier weken na de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd.
2. Het bestuursorgaan zendt van ieder advies zo spoedig mogelijk een exemplaar aan de aanvrager en de andere adviserende bestuursorganen.

Deel deze pagina met: