geconsolideerd (5 gevonden)

    Deutsch Konsolidierung
    French consolidation
    Spanish consolidación
    Italian consolidazione
    Polish utrwalenie

ondernemingsrecht - duurzaam maken; zeker stellen.


Artikel 405 Boek 2 BW:

1. Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van de rechtspersonen en vennootschappen die een groep of groepsdeel vormen, als één geheel worden opgenomen.
2. De geconsolideerde jaarrekening moet overeenkomstig artikel 362 lid 1 inzicht geven betreffende de groep of het groepsdeel.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Konsolidierung
    French consolidation
    Spanish consolidación
    Italian consolidazione
    Polish utrwalenie

ondernemingsrecht (rechtspersonenrecht) - een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van de rechtspersonen en vennootschappen die een groep of groepsdeel vormen, als een geheel worden opgenomen;boekhoudkundige integratie van een dochterbedrijf in de boekhouding van de moeder. ~ gebeurt gewoonlijk pas bij een belang van 50% of meer.


nadere verklaring jaarrekening

Artikel 405 Boek 2 BW:

1. Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van de rechtspersonen en vennootschappen die een groep of groepsdeel vormen, als één geheel worden opgenomen.
2. De geconsolideerde jaarrekening moet overeenkomstig artikel 362 lid 1 inzicht geven betreffende de groep of het groepsdeel.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch konsolidierter Jahresabschluss
    French comptes annuels consolidés
    Spanish cuentas anuales consolidadas
    Italian conti annuali consolidati
    Polish skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe

ondernemingsrecht (rechtspersonenrecht) - jaarrekening die inzicht geeft over rechtspersonen die organisatorisch aan elkaar zijn verbonden. Bijv. moeder-, dochterrelaties tussen verschillende vennootschappen.


onderdeel jaarrekening

Artikel 361 Boek 2 BW:

1. In dit boek wordt onder jaarrekening verstaan: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting.
2. Coöperaties en de in artikel 360 lid 3 bedoelde stichtingen en verenigingen vervangen de winst- en verliesrekening door een exploitatierekening, indien het in artikel 362 lid 1 bedoelde inzicht daardoor wordt gediend; op deze rekening zijn de bepalingen omtrent de winst- en verliesrekening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Bepalingen omtrent winst en verlies zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op het exploitatiesaldo.
3. De bepalingen van deze titel gelden voor jaarrekeningen en hun onderdelen, zowel in de vorm waarin zij door het bestuur zijn opgemaakt als in de vorm waarin zij door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon zijn vastgesteld of goedgekeurd.
4. Bij de toepassing van de artikelen 367, 370 lid 1, 375, 376, 377 lid 5 en 381 moeten overeenkomstige vermeldingen als met betrekking tot groepsmaatschappijen worden opgenomen met betrekking tot andere maatschappijen:
a. die op voet van de leden 1, 3 en 4 van artikel 24a rechten in de rechtspersoon kunnen uitoefenen, ongeacht of zij rechtspersoonlijkheid hebben, of
b. die dochtermaatschappij zijn van de rechtspersoon, van een groepsmaatschappij of van een maatschappij als bedoeld in onderdeel a.


Artikel 273 Boek 2 BW:

De raad van commissarissen stelt de jaarrekening vast. Hij legt deze gelijktijdig ter goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders en ter bespreking aan de in artikel 268 lid 13 bedoelde ondernemingsraad over.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch gebundene Zölle
    French tarifs consolidés
    Spanish aranceles consolidados
    Italian tariffe consolidate
    Polish taryfy związane

internationaal recht (Europees recht) - invoerrechten waarvan de hoogte in het EG-Verdrag zijn bepaald. Bijv. het voorstel van de Commissie om in WTO-verband opnieuw te onderhandelen over de ~ op rijst kan niet worden uitgevoerd omdat het is verworpen door de rijstimporterende EU-landen.


Artikel 31 EG-verdrag:

1. De lidstaten passen hun nationale monopolies van commerciële aard aan in dier voege dat elke discriminatie tussen de onderdanen van de lidstaten wat de voorwaarden van de voorziening en afzet betreft is uitgesloten.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elk lichaam waardoor een lidstaat de invoer of de uitvoer tussen de lidstaten in rechte of in feite rechtstreeks of zijdelings beheerst, leidt of aanmerkelijk beïnvloedt. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de door een staat gedelegeerde monopolies.
2. De lidstaten onthouden zich ervan enige nieuwe maatregel te treffen welke tegen de in lid 1 vermelde beginselen indruist of de draagwijdte van de artikelen inzake het verbod op douanerechten en kwantitatieve beperkingen tussen de lidstaten beperkt.
3. Wanneer er een monopolie van commerciële aard bestaat, dat een regeling ter vergemakkelijking van de afzet of van de valorisatie van landbouwproducten omvat, dienen bij de toepassing van de bepalingen van dit artikel gelijkwaardige waarborgen te worden gegeven voor de werkgelegenheid en de levensstandaard van de betrokken producenten.

Deel deze pagina met:      
Dutch geconsolideerde schuld English consolidated debt

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - staatsschuld die in een vaste lening is omgezet en daarmee van vlottend (d.w.z. met een looptijd van een jaar), vast is geworden.Deel deze pagina met: