flexibiliteit (4 gevonden)

Dutch flexibiliteit English flexibility

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - aanpassen aan verschillende omstandigheden.Deel deze pagina met:      
Dutch flexibiliteitsbeginsel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (Europees recht) - nauwe samenwerking tussen EU-lidstaten met als doel diepere integratie. Bijv. de Europese Democratische en Liberale Partij (ELDR) verdedigt het ~ uit het Verdrag van Nice, dat sommige lidstaten diepere integratie toestaat. (2004)Deel deze pagina met:      
Dutch Wet Flexibiliteit en zekerheid (Flexwet)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - wet van 14 mei 1998, houdende wijziging van het Burgerlijk Wet boek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wet ten (Flexibiliteit en zekerheid). Wet waardoor de werkgever beter flexibele arbeidskrachten kan inzetten. Echter, oproepkrachten hebben recht op minimaal drie uur loon en uitzendkrachten die in drie maanden vrij veel aaneengesloten werk hebben verricht, worden geacht bij hem een contract voor onbepaalde tijd te hebben.


628a Boek 7 BW.

Artikel 668a Boek 7 BW:

1. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:
a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd;
b. meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkanders opvolger te zijn.
3. Lid 1, onderdeel a en laatste zinsnede, is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst aangegaan voor niet meer dan 3 maanden die onmiddellijk volgt op een tussen dezelfde partijen aangegane arbeidsovereenkomst voor 36 maanden of langer.
4. De termijn van opzegging wordt berekend vanaf het tijdstip van totstandkoming van de eerste arbeidsovereenkomst als bedoeld onder a of b van lid 1.
5. Van de leden 1 tot en met 4 kan slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer.

Deel deze pagina met:      
Dutch Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, enz. (Reparatiewet flexibiliteit en zekerheid) (Flexwet)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - wet van 24 december 1998 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten i.v.m. 'technische onvolkomenheden'.


I flexwet.
Deel deze pagina met: