executoirverklaring (1 gevonden)

Dutch executoirverklaring / exequator English exequatur

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - verlof tot tenuitvoerlegging; schriftelijke toestemming van de voorzieningenrechter zodat het arbitraal vonnis kan worden tenuitvoergelegd.


Artikel 1062 Rv:

1De tenuitvoerlegging in Nederland van een arbitraal vonnis kan eerst plaatsvinden nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de plaats van arbitrage is gelegen daartoe op verzoek van een der partijen verlof heeft verleend.
2Het verlof wordt aangetekend op het origineel van het vonnis of, zo geen nederlegging heeft plaatsgevonden, opgenomen in een beschikking. De griffier zendt ten spoedigste aan de partijen een gewaarmerkt afschrift van het vonnis, met het daarop aangetekend verlof tot tenuitvoerlegging of een gewaarmerkt afschrift van de beschikking waarbij het verlof tot tenuitvoerlegging is verleend.
3Verleent de voorzieningenrechter van de rechtbank het verlof tot tenuitvoerlegging, dan staan de wederpartij van de verzoeker slechts de rechtsmiddelen genoemd in artikel 1064, open.
4Vernietiging of herroeping van het arbitraal vonnis brengt van rechtswege die van het verlof tot tenuitvoerlegging met zich mede.


Artikel 3 EEX:

Degenen die op het grondgebied van een verdragsluitende staat woonplaats hebben, kunnen niet voor de rechter van een andere verdragsluitende staat worden opgeroepen dan krachtens de in de afdelingen 2 tot en met 6 van deze titel gegeven regels.
Tegen hen kunnen met name niet worden ingeroepen:
- in België: artikel 15 van het Burgerlijk Wetboek (Code civil) en artikel 638 van het Gerechtelijk Wetboek (Code judiciaire);
- in Denemarken: artikel 246, leden 2 en 3, van de Wet op de burgerlijke rechtsvordering (Lov om rettens pleje) (4);
- in de Bondsrepubliek Duitsland: artikel 23 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Zivilproze?ordnung);
- in Griekenland: artikel 40 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (??äéêâò ­ïëéôéêÌò äéêïíïì?âò);
- in Frankrijk: de artikelen 14 en 15 van het Burgerlijk Wetboek (Code civil);
- in Ierland: de bepalingen inzake de bevoegdheid welke berust op de omstandigheid dat een het geding inleidend stuk wordt betekend of medegedeeld aan de verweerder die tijdelijk in Ierland verblijft;
- in Italië: artikel 2 en artikel 4, punten 1 en 2, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Codice di procedura civile);
- in Luxemburg: de artikelen 14 en 15 van het Burgerlijk Wetboek (Code civil);
- in Nederland: de artikelen 126, lid 3, en 127 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering;
- in Oostenrijk: artikel 99 van de Wet op de rechterlijke bevoegdheid ("Jurisdiktionsnorm");
- in Portugal: de artikelen 65, lid 1, onder c), en lid 2, en 65A, onder c, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Código de Processo Civil) en artikel 11 van het Wetboek van rechtsvordering in Arbeidszaken (Código de Processo do Trabalho);
- in Finland: oikeudenkäymiskaari/rättegÕngsbalken, hoofdstuk 10, artikel 1, lid 1, tweede, derde en vierde zin;
- in Zweden: hoofdstuk 10, artikel 3, eerste alinea, eerste zin, van het Wetboek van rechtsvordering (rättegÕngsbalken);
- in het Verenigd Koninkrijk: de bepalingen inzake de bevoegdheid die berust op:
a) de omstandigheid dat een het geding inleidend stuk wordt betekend of medegedeeld aan de verweerder die tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijft;
b) de aanwezigheid van goederen die toebehoren aan de verweerder in het Verenigd Koninkrijk, of
c) het beslag door de eiser gelegd op goederen die zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden (5).

Deel deze pagina met: