dagbepaling (2 gevonden)

Dutch dagbepaling English day clause

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - waarschijnlijk wordt bedoeld dag, waaronder wordt verstaan een termijn van vierentwintig uren (etmaal).


Artikel 88 WvSr:

Onder maand wordt verstaan een tijd van dertig dagen, onder dag, behoudens voor de toepassing van de Algemene termijnenwet, een tijd van vierentwintig uren.


Artikel 136 WvSv:

1. Onder maand wordt verstaan een tijd van dertig dagen, onder dag, behoudens voor de toepassing van de Algemene termijnenwet, een tijd van vierentwintig uren.
2. Onder algemeen erkende feestdagen worden verstaan de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet als zodanig genoemde en de bij of krachtens dat artikel daarmede gelijkgestelde dagen.

Deel deze pagina met:      
Dutch dagbepaling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - de door het gerecht vastgestelde dag waarop het een bepaalde zitting zal houden of uitspraak zal doen. Bijv. de ~ van de beschikking (art 429k lid 1 oud Rv) zal geschieden met inachtneming van een termijn van in beginsel maximaal drie weken.


Artikel 254 Rv:

1In alle spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, is de voorzieningenrechter bevoegd deze te geven.
2Op aanvraag van de belanghebbende partij kan de voorzieningenrechter de dagvaarding bevelen tegen de dag en het uur, de zondag daarbij inbegrepen, voor elk geval te bepalen. Hij kan daarbij tevens bevelen dat de terechtzitting op een andere plaats dan in het gerechtsgebouw wordt gehouden. De voorzieningenrechter kan aan de dagbepaling voorwaarden verbinden, die door de eiser in acht moeten worden genomen. Deze voorwaarden moeten uit de dagvaarding blijken.
3De zaak kan ook worden aangebracht op een terechtzitting, door de voorzieningenrechter te houden op de daartoe door hem te bepalen werkdagen.
4De artikelen 127a en 128, tweede lid en zesde lid, zijn niet van toepassing.
5In zaken die ten gronde door de kantonrechter worden behandeld en beslist is ook de kantonrechter bevoegd tot het geven van een voorziening als in deze afdeling bedoeld. Daarbij is op de kantonrechter van toepassing hetgeen omtrent de voorzieningenrechter is bepaald.
6Indien de gevorderde voorziening betrekking heeft op een zaak betreffende het personen- en familierecht als bedoeld in de zesde titel van het derde boek is artikel 803 van overeenkomstige toepassing.

Deel deze pagina met: