contract (15 of meer gevonden)

Dutch actio ex contractu

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - Latijn: vordering die op een overeenkomst is gebaseerd.Deel deze pagina met:      
Dutch adhesiecontract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - toetredingsovereenkomst; overeenkomst waarbij de algemene voorwaarden door één van de partijen eenzijdig zijn opgesteld en de wederpartij die aanvaardt.Deel deze pagina met:      
Dutch afbetalingscontractkoop en verkoop op afbetaling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - koop en verkoop waarbij is overeengekomen dat de koopprijs wordt betaald in termijnen, waarvan twee of meer verschijnen nadat de verkochte zaak aan de koper is overgedragen al dan niet in eigendom.


onderdeel huurkoop

onderdeel payementen


Deel deze pagina met:      
Dutch afladingscontract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - koopovereenkomst waarbij verkoper zich verplicht in een bepaalde maand in te laden. Wordt te laat ingeladen, dan hoeft de koper niet te accepteren; meestal vervalt dan de gehele overeenkomst.Deel deze pagina met:      
Dutch afnamecontract / afnameovereenkomst English purchase contract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om binnen zekere tijd een bepaalde hoeveelheid goederen tegen een bepaalde prijs af te nemen, waarbij de andere partij zich verplicht die goederen tegen die prijs te leveren. Bijv. het ~ in franchise.Deel deze pagina met:      
Dutch afroepcontract English minimum terms employment contract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - dienstverband waarbij de werkgever de werknemer kan oproepen voor losse ongeregelde diensten, die in onderling overleg tussen werkgever en werknemer worden geregeld, zowel wat beschikbaarstelling van de werknemer betreft als de duur en de aard van de te verrichten losse en ongeregelde arbeid.


niet gelijk aan uitzendcontract


Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidscontractant / (oneigen.) arbeidscontracter

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - de werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidsovereenkomst / (mv.) arbeidsovereenkomsten / arbeidscontract / (mv.) arbeidscontracten English employment contract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - veelal schriftelijke overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen bepaald loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten. Bij deze overeenkomst staat de werkgever tegenover de werknemer. Essentieel voor de ~ is de gezagsverhouding die bij de andere overeenkomsten ontbreekt.


nadere verklaring arbeidsrecht

onderdeel werken in dienstbetrekking

Artikel 610 Boek 7 BW:

1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
2. Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een andere door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkomst, zijn de bepalingen van deze titel en de voor de andere soort van overeenkomst gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing.


Artikel 612 Boek 7 BW:

1. Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Hij staat in alles wat betrekking heeft op die arbeidsovereenkomst met een meerderjarige gelijk, en kan zonder bijstand van zijn wettelijke vertegenwoordiger in rechte verschijnen.
2. Indien een daartoe onbekwame minderjarige een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan en vervolgens vier weken in dienst van de werkgever arbeid heeft verricht zonder dat zijn wettelijke vertegenwoordiger een beroep op de in de onbekwaamheid gelegen vernietigingsgrond heeft gedaan, wordt hij geacht de toestemming van die vertegenwoordiger tot het aangaan van deze arbeidsovereenkomst te hebben verkregen.
3. Een onbekwame minderjarige die met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, staat in alles wat betrekking heeft op die arbeidsovereenkomst met een meerderjarige gelijk, behoudens het bepaalde in lid 4.
4. Een onbekwame minderjarige kan niet zonder bijstand van zijn wettelijke vertegenwoordiger in rechte verschijnen, behalve wanneer de rechter is gebleken dat de wettelijke vertegenwoordiger niet bij machte is zich te verklaren.

Deel deze pagina met:      
Dutch arrival-contract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - verkoopcontract van zaken met bestemming overzee, met het beding dat de overeenkomst wordt ontbonden als de goederen door een catastrofe de bestemming niet bereiken.Deel deze pagina met:      
Dutch baisse-clausule in een contract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - indien de verkoper tijdens de duur van de koopovereenkomst gelijksoortige waren aan anderen gaat verkopen, tegen lagere prijs, zal ook de eerste koper die lagere prijs betalen.


niet gelijk aan bailee-clause


Deel deze pagina met:      
Dutch beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules English stipulation / proviso

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - Latijn: clausule in een overeenkomst;artikelen of paragrafen uit een schriftelijke overeenkomst die een bepaald onderwerp tussen de contractspartijen regelen. Bijv. de geheimhouding of aansprakelijkheid.


onderdeel huurbeding

onderdeel kettingbeding

onderdeel optiebeding

83 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch benoemde overeenkomst / nominaatcontract English codified agreement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - overeenkomst die met naam in de wet genoemd is en waarvoor in de wet vaak specifieke regels opgenomen zijn. Op een benoemde overeenkomst zijn niet alleen de algemene regels met betrekking tot overeenkomsten van toepassing, maar ook de regels die in de wet zijn opgenomen voor deze specifieke soort overeenkomst.


Artikel 215 Boek 6 BW:

Voldoet een overeenkomst aan de omschrijving van twee of meer door de wet geregelde bijzondere soorten van overeenkomsten, dan zijn de voor elk van die soorten gegeven bepalingen naast elkaar op de overeenkomst van toepassing, behoudens voor zover deze bepalingen niet wel verenigbaar zijn of de strekking daarvan in verband met de aard van de overeenkomst zich tegen toepassing verzet.

Deel deze pagina met:      
Dutch bereidheidsverklaring / zelfbindingscontract English declaration of intent

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (gezondheidsrecht) - overeenkomst waarbij de ene persoon aan de andere toestemming geeft iets ten aanzien van zichzelf of zijn goederen te doen of na te laten of zich aan iets te onderwerpen. Bijv. dat een medische operatie zal plaatsvinden, ter zake opname in een ziekenhuis of ter zake bodemsanering tussen een bewoner en de provincie.Deel deze pagina met:      
Dutch consensualisme / contractsvormvrijheid English consensualism / freedom of contract form

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden aangegaan; een gegeven woord is voldoende voor een definitieve binding tussen partijen.


nadere verklaring koopovereenkomst / koopcontract

tegenstelling onbenoemde overeenkomst / innominaatcontract

nadere verklaring overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract

tegenstelling contractsvrijheid

Artikel 217 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
2De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.

Deel deze pagina met:      
Dutch contract van plaatsvervanging

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - 19e eeuw. Notariële akte waarin een persoon zich verplichtte om voor een ander in militaire dienst te gaan. De persoon die zich liet vervangen had dezelfde rechten alsof hij in dienst was geweest. Zo konden bijv. zijn broers aanspraak maken op vrijstelling wegens broederdienst. Waarschijnlijk werd het ~ door een vaste notaris in het Militie-district afgehandeld. (bron: Lia Kleinherenbrink)Deel deze pagina met:      
...