NL
NLconsument


Verklaring:
consument: Eng.: consumer: consumentenrecht - natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
wet- en regelgeving Art. 5 Boek 7 BW

consumentenbescherming: Eng.: consumer protection: consumentenrecht - geheel van rechtsregels dat bescherming van consumenten (kopers die als natuurlijke personen niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf) beoogt.
wet- en regelgeving Art. 1 Boek 7 BW, Art. 11 Boek 7 BW

consumentenkoop: Eng.: consumer sale: consumentenrecht - de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. nadere verklaring koop / kopen / gekocht nadere verklaring consumptief krediet tegenstelling handelskoop
wet- en regelgeving Art. 5 Boek 7 BW, Art. 11 Boek 7 BW

consumentenprijsindex (CPI): bankrecht - de verandering in de ~ is een maatstaf voor de gemiddelde prijsverandering van een standaardpakket goederen en diensten die huishoudens doen ten behoeve van hun levensonderhoud. (bron: DNB) nadere verklaring geharmoniseerde prijsindex (HICP)

consumentenrecht: consumentenrecht - rechtsgebied uit boeken 6 en 7 Burgerlijk Wetboek en het EG-verdrag; vooral m.b.t. dwingende rechtsbepalingen, die de bescherming van consumenten regelen. hierarchische verhouding huurrecht / woonrecht
wet- en regelgeving Art. 5 Boek 7 BW, Art. 153 EG-Verdrag

consumentenvertrouwen: consumentenrecht - indicator waarin de mate van vertrouwen van huishoudens tot uitdrukking is gebracht ten aanzien van de huidige en verwachte conjunctuursituatie van een land. De maandelijkse enquête omvat twee vragen over de financiële situatie in de afgelopen en komende twaalf maanden, twee vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende twaalf maanden en een vraag over de houding ten opzichte van grote aankopen. (bron: DNB) nadere verklaring vertrouwensindicatoren

Wet op het consumentenkrediet (WCK): consumentenrecht - wet van 4 juli 1990 houdende regels m.b.t. o.a. de vergunning van kredietgevers, restricties bij werving en bemiddeling, de behandeling van kredietaanvragen en de voorwaarden waaraan krediettransacties moeten voldoen. nadere verklaring Wet toezicht kredietwezen 1992 (WTK)
wet- en regelgeving Art. 9 Wck, Art. 30 Wck


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"