beperkte aansprakelijkheid (2 gevonden)

Dutch beperkte aansprakelijkheid English llimited liability

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - al dan niet bedongen gedeeltelijke uitsluiting van aansprakelijkheid.


nadere verklaring besloten vennootschap (BV)

Artikel 175 Boek 2 BW:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven; de aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen.
2. De vennootschap wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. Voor oprichting is vereist een verklaring van Onze Minister van Justitie dat hem van geen bezwaren is gebleken. De akte wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die blijkens deze akte een of meer aandelen neemt.
3. De akte van oprichting moet binnen drie maanden na de dagtekening van de verklaring van geen bezwaar zijn verleden, op straffe van verval van de verklaring. Onze Minister kan op verzoek van belanghebbenden op grond van gewichtige redenen deze termijn met ten hoogste drie maanden verlengen.

Deel deze pagina met:      
Dutch besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) English private limited liability company

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vreemd recht (Belgisch recht) - vennootschap met een beperkt aantal vennoten. De vennoten zijn beperkt in hun aansprakelijkheid tot het bedrag dat zij ingebracht hebben. Aandelen kunnen niet vrij overgedragen worden aan buitenstaanders. Vgl. de Nederlandse BV.Deel deze pagina met: