asiel (12 gevonden)

Dutch Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA) English Unaccompanied Minor Asylum Seeker

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (asielrecht) - minderjarige vreemdeling die asiel heeft aangevraagd zonder de aanwezigheid van zijn ouders, meerderjarige bloed- of aanverwanten. Voor deze groep gelden aparte opvangmogelijkheden en toelatingsvoorwaarden.icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Deel deze pagina met:      
Dutch asiel English asylum

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (asielrecht) - vluchtoord om zich te onttrekken aan vervolging en bestraffing; kerken, steden of gezantschapsgebouwen. Aan uitgewekenen om politieke of godsdienstige redenen wordt meestal ~ verleend; verblijf van de vreemdeling in Nederland van wie aannemelijk is dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen, of van wie op grond van klemmende redenen van humanitaire aard in redelijkheid niet kan worden verlangd terug te keren naar het land van herkomst;bescherming die de staat biedt aan personen die o.a. wegens oorlogsgeweld of (politieke) vervolging hun land zijn ontvlucht.


nadere verklaring asiel bieden

Artikel 1 vw 2000:

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. ambtenaren belast met de grensbewaking: de ambtenaren, bedoeld in artikel 46;
b. ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen: de ambtenaren, bedoeld in artikel 47;
c. asiel: het verblijf van de vreemdeling in Nederland op de gronden, bedoeld in de artikelen 29 en 34;
d. buitengrenzen: de Nederlandse zeegrenzen, alsmede lucht- of zeehavens waar grenscontrole op personen wordt uitgeoefend;
e. gemeenschapsonderdanen:
1°. onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie die op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gerechtigd zijn een andere lidstaat binnen te komen en er te verblijven;
2°. familieleden van de onder 1° genoemden die de nationaliteit van een derde staat bezitten en die uit hoofde van een ter toepassing van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap genomen besluit gerechtigd zijn een lidstaat binnen te komen en er te verblijven;
3°. onderdanen van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, die ter zake van binnenkomst en verblijf in een lidstaat rechten genieten die gelijk zijn aan die van burgers van de lidstaten van de Europese Unie;
4°. familieleden van de onder 3° genoemden die de nationaliteit van een derde staat bezitten en die krachtens bovengenoemde Overeenkomst gerechtigd zijn een lidstaat binnen te komen en er te verblijven;
5°. onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat, indien zij verblijven op grond van de op 21 juni 1999 te Luxemburg totstandgekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen (Trb. 2000, 16 en 86);
6°. familieleden van de onder 5° genoemden die de nationaliteit van een derde staat bezitten en die krachtens de onder 5° genoemde Overeenkomst gerechtigd zijn een lidstaat binnen te komen en er te verblijven;
f. herhaalde aanvraag: een aanvraag, die op grond van artikel 4:6, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan worden afgewezen;
g. de korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 24 van de Politiewet 1993;
h. machtiging tot voorlopig verblijf: het bij een Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het land van herkomst, het land van bestendig verblijf of, bij gebreke daarvan, het dichtstbijzijnde land waar wel een vertegenwoordiging is gevestigd, dan wel bij het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen of het Kabinet van de Gouverneur van Aruba aldaar, door de vreemdeling in persoon aangevraagde en aldaar door die vertegenwoordiging of dat Kabinet na voorafgaande machtiging van Onze Minister van Buitenlandse Zaken afgegeven visum voor een verblijf van langer dan drie maanden;
i. Onze Minister: Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;
j. verblijf op reguliere gronden: het verblijf van een vreemdeling in Nederland op grond van deze wet anders dan op de gronden bedoeld in de artikelen 29 en 34;
k. Vluchtelingenverdrag: het Verdrag van GenÌve van 1951 betreffende de status van vluchtelingen (Trb. 1954, 88) en het bijbehorende Protocol van New York van 1967 (Trb. 1967, 76);
l. verdragsvluchteling: de vreemdeling die vluchteling is in de zin van het Vluchtelingenverdrag en op wie de bepalingen ervan van toepassing zijn;
m. vreemdeling: ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld.


Artikel 29 vw 2000:

1. Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 kan worden verleend aan de vreemdeling:
a. die verdragsvluchteling is;
b. die aannemelijk heeft gemaakt dat hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen;
c. van wie naar het oordeel van Onze Minister op grond van klemmende redenen van humanitaire aard die verband houden met de redenen van zijn vertrek uit het land van herkomst, in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij terugkeert naar het land van herkomst;
d. voor wie terugkeer naar het land van herkomst naar het oordeel van Onze Minister van bijzondere hardheid zou zijn in verband met de algehele situatie aldaar, of
e. die als echtgenoot of echtgenote of minderjarig kind feitelijk behoort tot het gezin van de vreemdeling, bedoeld onder a tot en met d, die dezelfde nationaliteit heeft als die vreemdeling en gelijktijdig met deze vreemdeling Nederland is ingereisd dan wel is nagereisd binnen drie maanden, nadat aan de vreemdeling, bedoeld onder a tot en met d, de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 28, is verleend;
f. die als partner of als meerderjarig kind zodanig afhankelijk is van de vreemdeling, bedoeld onder a tot en met d, dat hij om die reden behoort tot het gezin van deze vreemdeling, die dezelfde nationaliteit heeft als deze vreemdeling en gelijktijdig met deze vreemdeling Nederland is ingereisd dan wel is nagereisd binnen drie maanden, nadat aan de vreemdeling, bedoeld onder a tot en met d, de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 28, is verleend.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden indicatoren aangewezen die in ieder geval worden betrokken in de beoordeling of er sprake is van een situatie als bedoeld in het eerste lid, onder d.

Deel deze pagina met:      
Dutch asiel / asyl

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (gezondheidsrecht) - inrichting waar ter beschikking van de regering gestelde geestelijk gestoorde personen verpleegd worden.Deel deze pagina met:      
Dutch asiel bieden English to grand asylum / refuge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (asielrecht) - vrijplaats bieden aan een persoon die voor zijn leven vreest; in een plaats opnemen waar bescherming kan worden genoten. Bijv. kerkasiel.Deel deze pagina met:      
Dutch asielaanvraag / asielverzoek English petition for asylum

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - aanvraag voor een verblijfsvergunning van een vreemdeling die vindt dat hij voor bescherming in Nederland in aanmerking komt.


niet gelijk aan herhaalde aanvraag

hierarchische verhouding hoger intake

nadere verklaring Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Artikel 8 wab:

1. Een tewerkstellingsvergunning wordt geweigerd:
a. indien voor de desbetreffende arbeidsplaats prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt beschikbaar is;
b. indien het een arbeidsplaats betreft waarvan de beschikbaarheid niet ten minste vijf weken vóór het indienen van de aanvraag aan de Centrale organisatie werk en inkomen is gemeld;
c. indien het een vreemdeling betreft:
1°. die niet beschikt over een voor het verrichten van arbeid geldige vergunning tot verblijf, noch een zodanige vergunning heeft aangevraagd, noch, voor zover ter verkrijging van een dergelijke vergunning vereist, een machtiging tot voorlopig verblijf heeft aangevraagd, dan wel
2°. aan wie een vergunning tot verblijf is geweigerd of wiens vergunning tot verblijf is ingetrokken;
d. indien het een niet eerder toegelaten vreemdeling betreft, die met de desbetreffende arbeid over een periode van een maand niet ten minste een bedrag verdient gelijk aan het minimumloon, bedoeld in artikel 8, onder a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
e. indien het een arbeidsplaats betreft die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie van werkzaamheden, waarvan het niet in het Nederlands belang is deze door vreemdelingen te laten verrichten.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat een vreemdeling die de toegang tot Nederland niet is geweigerd en door wie of ten behoeve van wie een asielaanvraag is ingediend en die ten bewijze daarvan door Onze Minister van Justitie in het bezit is gesteld van een daartoe aangewezen document, dan wel houder is van een al dan niet voorwaardelijke vergunning tot verblijf en niet beschikt over een aantekening als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de wet, gelet op de verbetering van de kwaliteit van het verblijf van die vreemdeling arbeid mag verrichten, waarbij kan worden afgeweken van het eerste lid, onderdelen a, b en d.
3. In door Onze Minister te bepalen gevallen kan:
1°. in buitengewone omstandigheden worden afgeweken van het eerste lid, onder b;
2°. ten behoeve van de bevordering van internationale handelscontacten worden afgeweken van het eerste lid, onder a en b;
3°. in het kader van scholing, opleiding, internationale uitwisseling en andere internationale culturele contacten alsmede ten behoeve van vreemdelingen die beschikken over een voor het verrichten van arbeid geldige vergunning tot verblijf, worden afgeweken van het eerste lid, onder a, b en d.
4. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

Deel deze pagina met:      
Dutch asielprocedure English asylum procedure

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (asielrecht) - geformaliseerde aaneenschakeling van handelingen en activiteiten die moeten worden verricht voor het afhandelen van een asielaanvraag.


hierarchische verhouding hoger voornemenprocedure


Deel deze pagina met:      
Dutch asielrecht / vluchtelingenrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (asielrecht) - vakgebied dat voornamelijk met het rechtsgebied uit de Vreemdelingenwet en mensenrechten- en vluchtelingenverdragen samenvalt; vooral m.b.t. rechtsbijstand aan in Nederland gestrande vluchtelingen;het recht om in andere landen bescherming te zoeken en te genieten tegen vervolging en/of levensbedreiging in het vaderland; het veilig zijn voor, onttrokken zijn aan de machtsmiddelen van de staat van oorprong; veiligheid gewaarborgd aan politieke vluchtelingen; vreemdelingen die in of jegens hun land politieke delicten hebben gepleegd zijn deswege niet aan uitlevering onderworpen. Het asielrecht wordt beperkt door de in verdragen vastgelegde verplichting tot uitlevering.


nadere verklaring rechtsgebieden

hierarchische verhouding hoger vreemdelingenrecht

onderdeel Vluchtelingenverdrag van Genève (1951)

onderdeel Vreemdelingenwet 2000 (VW 2000)

Artikel 14 UVRM:

1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan in geval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.


Artikel 29 vw 2000:

1. Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 kan worden verleend aan de vreemdeling:
a. die verdragsvluchteling is;
b. die aannemelijk heeft gemaakt dat hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen;
c. van wie naar het oordeel van Onze Minister op grond van klemmende redenen van humanitaire aard die verband houden met de redenen van zijn vertrek uit het land van herkomst, in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij terugkeert naar het land van herkomst;
d. voor wie terugkeer naar het land van herkomst naar het oordeel van Onze Minister van bijzondere hardheid zou zijn in verband met de algehele situatie aldaar, of
e. die als echtgenoot of echtgenote of minderjarig kind feitelijk behoort tot het gezin van de vreemdeling, bedoeld onder a tot en met d, die dezelfde nationaliteit heeft als die vreemdeling en gelijktijdig met deze vreemdeling Nederland is ingereisd dan wel is nagereisd binnen drie maanden, nadat aan de vreemdeling, bedoeld onder a tot en met d, de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 28, is verleend;
f. die als partner of als meerderjarig kind zodanig afhankelijk is van de vreemdeling, bedoeld onder a tot en met d, dat hij om die reden behoort tot het gezin van deze vreemdeling, die dezelfde nationaliteit heeft als deze vreemdeling en gelijktijdig met deze vreemdeling Nederland is ingereisd dan wel is nagereisd binnen drie maanden, nadat aan de vreemdeling, bedoeld onder a tot en met d, de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 28, is verleend.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden indicatoren aangewezen die in ieder geval worden betrokken in de beoordeling of er sprake is van een situatie als bedoeld in het eerste lid, onder d.

Deel deze pagina met:      
Dutch asielzoeker English asylum seeker

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - vreemdeling die om uiteenlopende redenen zijn land heeft verlaten om in een ander land asiel aan te vragen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst onderzoekt of de asielzoeker voor bescherming in Nederland in aanmerking komt. Bijv. omdat hij vluchteling is, in zijn eigen land het risico loopt om onmenselijk behandeld te worden of niet terug kan vanwege de algehele onveilige situatie in zijn land.


nadere verklaring vluchtelingen


Deel deze pagina met:      
Dutch asielzoekerscentrum (AZC) English Centre for asylum seekers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (asielrecht) - centrum dat, in aansluiting op een opvang- en onderzoekscentrum, dient voor de opvang van asielzoekers. In een AZC verblijven asielzoekers die in procedure zijn voordat zij rechtmatig verwijderbaar zijn dan wel nadat zij een vergunning tot verblijf hebben gekregen en wachten op uitplaatsing.


niet gelijk aan Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

nadere verklaring asiel


Deel deze pagina met:      
Dutch beroep asiel English to appeal in asylum case

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (asielrecht) - als de asielaanvraag na een voornemenprocedure is afgewezen, kan de asielzoeker beroep aantekenen bij de Vreemdelingenkamer van de Haagse rechtbank. De asielzoeker mag de beroepsprocedure in beginsel in Nederland afwachten.


nadere verklaring vreemdelingenkamer


Deel deze pagina met:      
Dutch Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) English Central Body for Asylum Seekers Accommodation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (asielrecht) - het ~ is een zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van Justitie dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Tot het moment dat besloten is over hun asielaanvraag, worden asielzoekers gehuisvest in een van de opvanglocaties van het COA. Het bestuursorgaan valt onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Justitie.


tegenstelling asielzoekerscentrum (AZC)

niet gelijk aan collectieve arbeidsovereenkomst (cao)


Deel deze pagina met:      
Dutch Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (asielrecht) - de ~ geeft kosteloos juridisch advies aan asielzoekers tijdens de asielprocedure. Ze helpen bijv. bij het indienen van beroep wanneer de asielaanvraag is afgewezen.


niet gelijk aan Vluchtelingen Werk Nederland (VWN)

Artikel 98 vw 2000:

1. In afwijking vanartikel 8:24 van de Algemene wet bestuursrecht kan de vreemdeling zich bij de gehoren ingevolge de artikelen 94 en 96 uitsluitend door één of meer van zijn raadslieden doen bijstaan.
2. De raadsman wordt bij het horen in de gelegenheid gesteld de nodige opmerkingen te maken.
3. Als raadsman wordt slechts toegelaten een in Nederland ingeschreven advocaat alsmede de persoon bedoeld in artikel 16b van de Advocatenwet indien deze samenwerkt met een in Nederland ingeschreven advocaat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16e van de Advocatenwet. Onder raadsman wordt ook verstaan de rechtshulpverlener die in dienst is van de Stichting Rechtsbijstand Asiel, die het doctoraat in de rechtsgeleerdheid heeft verkregen dan wel gerechtigd is de titel meester te voeren en terzake van de vrijheidsontnemende maatregelen relevante opleiding en ervaring bezit.


Artikel 23 Wrb:

1. De stichting stelt voor elk kalenderjaar een werkplan op. Van het werkplan maken een activiteitenplan en een begroting deel uit. Het werkplan wordt van kracht zodra de raad ermee heeft ingestemd. Het werkplan maakt deel uit van het jaarplan van de raad.
2. In het activiteitenplan wordt aangegeven welk beleid de stichting zal voeren met betrekking tot de toegankelijkheid voor de rechtzoekende van het aan de stichting verbonden bureau en van advocaten die een overeenkomst zijn aangegaan als bedoeld in artikel 20, vierde lid.

Deel deze pagina met: