ambtenaar (9 gevonden)

Dutch ambtenaar / (mv.) ambtenaren English civil servant

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (ambtenarenrecht) - diegene die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn.


hierarchische verhouding hoger staatssecretarissen

Artikel 1 Aw:

1. Ambtenaar in de zin van deze wet is degene, die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn.
2. Tot den openbaren dienst behooren alle diensten en bedrijven door den Staat en de openbare lichamen beheerd.
3. Niet is ambtenaar in de zin van deze wet degene, met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten.
4. Tenzij het tegendeel blijkt, zijn in deze wet onder ambtenaren gewezen ambtenaren begrepen.


530 aw.
Deel deze pagina met:      
Dutch ambtenaar van aanmonstering

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verkeersrecht) - De ambtenaar van aanmonstering vergewist zich, dat de schepelingen de inhoud van de arbeidsovereenkomst hebben begrepen en dat partijen de overeenkomsten hebben ondertekend. Hij neemt daaromtrent een verklaring in de monsterrol op.


557 wvk.
Deel deze pagina met:      
Dutch ambtenaar van de burgerlijke stand English municipal registry of births,marriages and deaths

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - ambtenaar in dienst van de gemeente als zodanig benoemd door Burgemeester en Wethouders en verantwoordelijk voor administratie van en afgifte van aktes omtrent de burgerlijke staat van de inwoners van 'zijn' gemeente.


Artikel 16 Boek 1 BW:

1. In elke gemeente zijn twee, of, naar goedvinden van burgemeester en wethouders, meer ambtenaren van de burgerlijke stand. Daarenboven kunnen een of meer ambtenaren van de burgerlijke stand worden belast met het verrichten van bepaalde taken. Deze dragen de titel van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren worden door burgemeester en wethouders benoemd, geschorst of ontslagen. Een benoeming kan voor een bepaalde tijdsduur geschieden.
3. Ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente kan slechts zijn een ambtenaar in dienst van die gemeente of een andere gemeente. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan mede zijn een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is.
4. De ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt tot zijn betrekking niet toegelaten dan na voor de arrondissementsrechtbank tot wier rechtsgebied de gemeente behoort waar hij voor het eerst wordt benoemd de navolgende eed dan wel belofte te hebben afgelegd:
"Ik zweer (beloof) dat ik de betrekking van ambtenaar van de burgerlijke stand met eerlijkheid en nauwkeurigheid zal vervullen en dat ik de wettelijke voorschriften, de burgerlijke stand betreffende, met de meeste nauwgezetheid zal opvolgen; dat ik voorts, tot het verkrijgen van mijn aanstelling, middellijk noch onmiddellijk, onder enige naam of voorwendsel, aan iemand iets heb gegeven of beloofd, en dat ik, om iets in deze betrekking te doen of te laten, van niemand enige beloften of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Zo waarlijk helpe mij God almachtig". ("Dat verklaar en beloof ik").

Deel deze pagina met:      
Dutch ambtenaar van het openbaar ministerie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - functionaris van het Openbaar Ministerie bij een gerecht.Deel deze pagina met:      
Dutch buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand English superintendent registrar / special registrar of the civil registry

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door Burgemeester en Wethouders.


Artikel 16 Boek 1 BW:

1. In elke gemeente zijn twee, of, naar goedvinden van burgemeester en wethouders, meer ambtenaren van de burgerlijke stand. Daarenboven kunnen een of meer ambtenaren van de burgerlijke stand worden belast met het verrichten van bepaalde taken. Deze dragen de titel van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren worden door burgemeester en wethouders benoemd, geschorst of ontslagen. Een benoeming kan voor een bepaalde tijdsduur geschieden.
3. Ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente kan slechts zijn een ambtenaar in dienst van die gemeente of een andere gemeente. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan mede zijn een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is.
4. De ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt tot zijn betrekking niet toegelaten dan na voor de arrondissementsrechtbank tot wier rechtsgebied de gemeente behoort waar hij voor het eerst wordt benoemd de navolgende eed dan wel belofte te hebben afgelegd:
"Ik zweer (beloof) dat ik de betrekking van ambtenaar van de burgerlijke stand met eerlijkheid en nauwkeurigheid zal vervullen en dat ik de wettelijke voorschriften, de burgerlijke stand betreffende, met de meeste nauwgezetheid zal opvolgen; dat ik voorts, tot het verkrijgen van mijn aanstelling, middellijk noch onmiddellijk, onder enige naam of voorwendsel, aan iemand iets heb gegeven of beloofd, en dat ik, om iets in deze betrekking te doen of te laten, van niemand enige beloften of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Zo waarlijk helpe mij God almachtig". ("Dat verklaar en beloof ik").

Deel deze pagina met:      
Dutch buitengewoon opsporingsambtenaar English special investigating officer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - ambtenaar, die in het kader van zijn functie de bevoegdheid heeft strafbare feiten op te sporen en de benodigde maatregelen te nemen, zoals het uitschrijven van een proces-verbaal. Bijv. milieucontroleur, boswachter, parkeercontroleur, ambtenaar bouw- en woningtoezicht en leerplichtambtenaar.


nadere verklaring opsporingsambtenaar / opsporingsambtenaren

Artikel 142 WvSv:

1. Met de opsporing van strafbare feiten zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar belast:
a. de personen aan wie door Onze Minister van Justitie, onderscheidenlijk het College van procureurs-generaal een akte van opsporingsbevoegdheid is verleend;
b. de meerderjarige personen, behorend tot door Onze Minister van Justitie aangewezen categorieën of eenheden;
c. de personen die bij bijzondere wetten met de opsporing van de daarin bedoelde strafbare feiten worden belast, of die bij verordeningen zijn belast met het toezicht op de naleving daarvan, een en ander voor zover het die feiten betreft en de personen zijn beëdigd.
2. De opsporingsbevoegdheid strekt zich uit tot de in de akte of aanwijzing aangeduide strafbare feiten; de akte of aanwijzing kan bepalen dat de opsporingsbevoegdheid alle strafbare feiten omvat.
3. Onze Minister van Justitie kan bepalen dat voor door hem aan te wijzen categorieën of eenheden van de in het eerste lid, onder c, genoemde buitengewone opsporingsambtenaren, de opsporingsbevoegdheid zich mede uitstrekt over andere strafbare feiten; het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven omtrent de verlening van de akte en het doen van de aanwijzing, het grondgebied waarvoor de opsporingsbevoegdheid geldt, de beëdiging en de instructie van de buitengewoon opsporingsambtenaren, het toezicht waaraan zij zijn onderworpen en de wijze waarop Onze Minister van Justitie de opsporingsbevoegdheid van afzonderlijke personen kan beëindigen. Voorts kunnen regels worden gegeven over de eisen van bekwaamheid en betrouwbaarheid waaraan zij moeten voldoen.
5. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid, onder b, of derde lid, wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Deel deze pagina met:      
Dutch consulaire ambtenaar English consular officer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (diplomatiek recht) - ambtenaar, werkzaam bij een consulaat.Deel deze pagina met:      
Dutch opsporingsambtenaar / opsporingsambtenaren English general investigating officer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - alle personen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast.


onderdeel buitengewoon opsporingsambtenaar

onderdeel rijksrecherche

Artikel 127 WvSv:

Onder opsporingsambtenaren worden verstaan alle personen met de opsporing van het strafbare feit belast.


Artikel 37 wam:

Met de opsporing van de strafbare feiten, bedoeld in dit hoofdstuk, zijn, behalve de ambtenaren bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de ambtenaren, die krachtens artikel 159 van de Wegenverkeerswet 1994 zijn aangewezen tot opsporing van strafbare feiten.

Deel deze pagina met:      
Dutch rechterlijk ambtenaar in opleiding (RAIO)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - jurist die taken van staande en zittende magistratuur verricht in het kader van zijn opleiding tot rechter of officier van justitie. Om toegelaten te worden tot de ~-opleiding, moet een rechtenstudie op universitair niveau op de onderdelen Nederlands burgerlijk (proces)recht, straf(proces)recht en bestuurs(proces)recht zijn doorlopen. Naast deze formele eis, moet de kandidaat voldoen aan een aantal eisen op het persoonlijke vlak.


onderdeel gerechtsauditeur / gerechtsauditeurs (mv.)

Artikel 145 wet RO:

1. Onze Minister kan rechterlijke ambtenaren in opleiding aanstellen.
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de selectie, de aanstelling, de opleiding en overige aangelegenheden die de rechtspositie van de rechterlijke ambtenaren in opleiding betreffen.

Deel deze pagina met: