ad hoc (2 gevonden)

Dutch ad hoc

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - Latijn: met betrekking tot één bepaalde gelegenheid; voor dit specifieke doel of geval. Bijv. ~ Commissie Werken en Leven in de toekomst (WLT).Deel deze pagina met:      
Dutch ad hoc-arbitrage English ad hoc arbitration

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (arbitragerecht) - alternatieve geschillenbeslechting waarbij partijen zelf een scheidsgerecht samenstellen, zonder gebruikmaking van arbitrage-instituten.


tegenstelling institutionele arbitrage

Artikel 1020 Rv:

1Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen uit een bepaalde, al dan niet uit een overeenkomst voortvloeiende, rechtsbetrekking zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen.
2De overeenkomst tot arbitrage, bedoeld in het eerste lid, betreft zowel het compromis waarbij de partijen zich verbinden om een tussen hen bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen als het arbitraal beding waarbij de partijen zich verbinden om geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage te onderwerpen.
3De overeenkomst tot arbitrage mag niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter vrije bepaling van de partijen staan.
4Bij overeenkomst kunnen tevens aan arbitrage worden onderworpen:
a.de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken;
b.de enkele bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde geldsom;
c.de aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking als bedoeld in het eerste lid.
5Onder de overeenkomst tot arbitrage wordt mede begrepen een arbitraal beding dat is opgenomen in de partijen bindende statuten of reglementen.
6Een arbitragereglement, waarnaar in een overeenkomst tot arbitrage wordt verwezen, wordt geacht deel van die overeenkomst uit te maken.

Deel deze pagina met: