College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) (1 gevonden)

Dutch College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - rechtscollege dat beslist in geschillen op het gebied van het economisch bestuursrecht en in beroep tegen een besluit of handeling van een bedrijfslichaam. Het ~ oordeelt op grond van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie over besluiten en handelingen van de SER en bedrijfslichamen.


nadere verklaring Sociaal Economische Raad (SER)

Artikel 18 wbbo:

1. Het College oordeelt, bij uitsluiting, in eerste aanleg tevens in hoogste ressort over het beroep, door een belanghebbende ingesteld tegen:
a. een besluit van een lichaam, met uitzondering van een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en een besluit tot invordering bij dwangbevel, en
b. een andere handeling, door een lichaam ten aanzien van hem ter uitvoering van zijn bestuurstaak verricht, met uitzondering van een privaatrechtelijke rechtshandeling.
2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de wet het beroep tegen bepaalde besluiten of andere handelingen anders regelt.
3. Het College is voorts, bij uitsluiting, belast met de behandeling in eerste aanleg tevens in hoogste ressort van de bij de wet aan het College opgedragen geschillen.
4. Op de bevoegdheid van het College zijn de artikelen 8:1, derde lid, 8:2, 8:3 en 8:6, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.





Deel deze pagina met: