Algemene bijstandswet (Abw) (1 gevonden)

Dutch Algemene bijstandswet (Abw) English Dutch Social Assistance Act

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - vervallen op 1 juli 2011. Wet van 12 april 1995, houdende regelgeving m.b.t. de verlening van bijstand en de versterking van de verantwoordelijkheid van gemeenten dienaangaande. De ~ is vervangen door de invoeringswet Wet werk en bijstand.


niet gelijk aan Algemene wet bestuursrecht (Awb)

hierarchische verhouding hoger Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ)


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Artikel 7 ABW:

1. Iedere Nederlander die hier te lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege.
2. Met de Nederlander, bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld de hier te lande verblijvende vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen hier te lande verblijvende vreemdelingen, anders dan die bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, voor de toepassing van deze wet met een Nederlander gelijk worden gesteld:
a. ter uitvoering van een verdrag dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie, of
b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.


Artikel 78 ABW:

1. Kosten van bijstand worden door de gemeente teruggevorderd in de gevallen en naar de regels aangegeven in deze paragraaf.
2. Het in aanmerking nemen van in de voorafgaande drie maanden ontvangen middelen wordt niet als terugvordering beschouwd.
3. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kunnen burgemeester en wethouders besluiten geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.

Deel deze pagina met: