à pari (1 gevonden)

Dutch à pari

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (vennootschapsrecht) - Latijn: op gelijke wijze. Bij uitgifte van aandelen moet het nominale bedrag van die aandelen in de naamloze vennootschap worden gestort. Diegenen die zich professioneel bezighouden met het uitgeven van aandelen mogen onder bepaalde voorwaarden van de uitgifte van aandelen ~ afwijken.


onderdeel volgestort aandeel / (mv.) volgestorte aandelen

tegenstelling pari passu

nadere verklaring emissie / uitgifte

nadere verklaring aandeel / (mv.) aandelen

Artikel 80 Boek 2 BW:

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
2. Het is geoorloofd aan hen die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen, bij overeenkomst toe te staan op de door hen genomen aandelen minder te storten dan het nominale bedrag, mits ten minste vier en negentig ten honderd van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de aandelen in geld wordt gestort.
3. Een aandeelhouder kan niet geheel of gedeeltelijk worden ontheven van de verplichting tot storting, behoudens het bepaalde in artikel 99.
4. De aandeelhouder en, in het geval van artikel 90, de voormalige aandeelhouder zijn niet bevoegd tot verrekening van hun schuld uit hoofde van dit artikel.

Deel deze pagina met: